Sprzedaż leków przepisanych w ramach leczenia ambulatoryjnego prowadzonego przez lekarzy w ramach prywatnej ich praktyki prowadzonej w szpitalu nie korzysta ze zwolnienia z VAT.
Fundusz emerytalny do specjalny fundusz inwestycyjny, którym zarządzanie jest zwolnione z VAT (bo oszczędności są inwestowane zgodnie z zasadą rozłożenia ryzyka oraz klienci ponoszą ryzyko inwestycji). Zwolnione z VAT czynności zarządzania funduszem to czynności, które stanowią elementy specyficzne i istotne dla zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi.
Sprzedaż kart uprawniających do rabatu u innego przedsiębiorcy nie jest zwolniona jako transakcja dotycząca innych papierów handlowych lub innych papierów wartościowych.
Spółka oferuje nabywcy samochodu gwarancję naprawy awarii mechanicznych. Taka usługa jest zwolnioną usługą ubezpieczeniową. Usługa taka wraz ze sprzedażą samochodu nie tworzy jednego świadczenia polegającego na sprzedaży samochodu.
Art. 148.a VATD zwalnia dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo statków. Zwolnienie to nie ma zastosowania do sprzedaży paliwa pośrednikowi, a jedynie dla sprzedaży (dostawy) realizowanej dla podmiotu eksploatującego statek.
Podmiot powołany przez kilka podmiotów, który służy do zbiorowego inwestowania w nieruchomości należy uznać za specjalny fundusz inwestycyjny, którym zarządzanie jest zwolnione z VAT. Faktyczna eksploatacja nieruchomości funduszu nieruchomościowego nie jest objęta pojęciem zarządzania specjalnym funduszem inwestycyjnym.
Posten AB została wyznaczona jako operator powszechnej usługi pocztowej i poddana specjalnemu reżimowi prawnemu. Z tego tytułu powinna być zwolniona z VAT. Nie podważa tej konkluzji fakt, że inne podmioty świadczą usługi niemal identyczne.
Udostępnianie pielęgniarzy do instytucji opiekuńczych przez agencję pracy tymczasowej nie jest świadczeniem zwolnionym z VAT jako świadczenie usług związanych z opieką i pomocą społeczną dokonywane przez podmioty o charakterze społecznym.
Udostępnienie stadionu piłkarskiego na 18 dni w sezonie wraz z zapewnieniem wysokowartościowych dodatkowych usług obsługujących takie udostępnienie co do zasady nie jest najmem nieruchomości w rozumieniu art. 13.B.b VID, a zatem nie jest zwolniony z VAT.
Skoro zwolnione jest dostarczanie protez dentystycznych przez techników dentystycznych, to zwolnione jest również WNT takich protez, jeżeli są dostarczane przez takich techników.
Działalność polegająca na kupnie i sprzedaży bitcoinów podlega zwolnieniu z VAT analogicznie jak i walut tradycyjnych.
Przewóz organów i próbek pobranych od ludzi do szpitali i laboratoriów nie podlega zwolnieniu z VAT.
Nadawanie programu przez radio publiczne finansowane z obowiązkowej opłaty radiowej nie jest działalnością podlegającą VAT, a zatem również działalnością zwolnioną.
Usługi likwidacji szkód świadczone dla ubezpieczyciela nie podlegają zwolnieniu.
Usługa przetwarzania płatności kartą przy zakupie biletów do kina polega na technicznym przekazywaniu informacji pomiędzy sprzedającym a jego agentem rozliczeniowym. Nie podlega zatem zwolnieniu jako transakcja dotycząca płatności z art. 135.1.d VATD.
Usługi adwokatów nie są zwolnione z VAT. Nie zmienia tego wniosku fakt, że odliczyć podatek VAT od usług adwokackich mogą wyłącznie przedsiębiorcy.
Świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu płatności kartą za bilet wstępu nie jest zwolnione z VAT jako transakcja dotycząca płatności.
Wynajmowanie lokali mieszkalnych dla osób starszych wraz z pewnymi innymi usługami w ramach określonego reżimu danego państwa członkowskiego zasadniczo korzysta ze zwolnienia jako usługi ściśle związane z pomocą społeczną. Wiele jednak w tym zakresie zależy od uznania danego państwa członkowskiego.
Osocze dostarczane do celów “przemysłowych” – tj. do produkcji leków – nie korzysta ze zwolnienia. Zwolnione jest natomiast osocze dostarczane bezpośrednio dla celów leczniczych.
Pojęcie pierwszego zasiedlenia nie może oznaczać wykonania czynności opodatkowanej. A próg 30% wartości przy ulepszeniu budynków powinien mieć specyficzne znaczenie wyznaczone przez Dyrektywę VAT.
Można oczekiwać gromadzenia przez dostawcę odpowiednich dowodów swoich dostaw wewnątrzwspólnotowych. Jakie powinny to być dowody zależy od wszelkich okoliczności danej sprawy. W tym również od prawdopodobieństwa oszustwa nabywcy.
Brydż nie jest “sportem” w rozumieniu VATD, a zatem odpłatne uczestnictwo w turnieju brydża nie jest zwolnione z VAT jako “świadczenie usług ściśle związanych ze sportem”.
Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób, o którym mowa w art. 132.1.f VATD nie ma zastosowania w sektorze finansowym.
Państwo członkowskie nie może ograniczyć zwolnienia dla niezależnej grupy osób wyłącznie do sektora medycznego.
Koszty transportu i inne koszty dodatkowe przy imporcie są zwolnione z VAT, jeżeli wchodzą do podstawy opodatkowania importu. Również jeżeli wykonuje je inny podmiot po imporcie.
Usługi przewoźnika, który transportuje towar w związku z eksportem są opodatkowane stawką 0% (jako usługi transportowe związane bezpośrednio z eksportem). Ale usługi podwykonawcy związane z tym transportem już nie.
Jeżeli niezależne grupy osób świadczą usługi dla swoich członków, którzy wykonują działalność ubezpieczeniową, to nie można zwolnić takich usług z VAT.
Nie można uznać, że bilety wstępu na pokazy filmów są zwolnione z VAT jako usługi kulturalne, jeżeli państwo członkowskie nie wskazało w swoich przepisach krajowych takich usług jako zwolnione.
Świadczenie usług przez niezależnego grupy osób (art. 132.1.f VATD) dla swoich członków są zwolnione nawet jeżeli grupy te świadczą usługi dla podmiotów spoza grupy.
2 spółki niemieckie świadczyły usługi polegające na doręczaniu pism sądów i organów administracji na podstawie koncesji krajowej. Takie usługi są zwolnione z VAT.
Świadczenie usług przez lekarza specjalistę w zakresie chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej na rzecz spółki z o.o., która świadczy usługi medyczne jest zwolnione z VAT pomimo, że w ramach tego świadczenia nie występuje stosunek zaufania pomiędzy świadczeniodawcą a pacjentem.
Sprzedaż gruntu wraz ze starym budynkiem jest zwolniona z VAT jako sprzedaż starego budynku – również, gdy strony mają wspólny cel, aby go rozebrać i zbudować tam nowy budynek.  Decyduje o tym w szczególności fakt, że przedmiotem dostawy jest w pełni sprawny budynek, a dostawca nie jest zaangażowany w rozbiórkę i nie jest do niej zobowiązany.
Gdy dostawa obejmuje dwie nieruchomości i powoduje przekroczenie progu zwolnienia, to należy zapłacić VAT od całej wartości dostawy – nawet gdyby uwzględnienie wartości jednej z nich nie prowadziło do przekroczenia progu zwolnienia dla małych przedsiębiorstw.
Zwolnienie usług medycznych nie zależy wyłącznie od tego, czy dany zawód jest regulowany przez państwo członkowskie. Dlatego świadczenia chiropraktyków i osteopatów mogą być potencjalnie zwolnione z VAT. Zależy to od zasady neutralności (od porównywalności). Natomiast sprzedaż towarów do celów terapeutycznych i estetycznych spełnia zupełnie inne potrzeby konsumenta. Może być zatem opodatkowana różnymi stawkami VAT.
Usługi polegające na instalowaniu i obsłudze bankomatów, w tym również polegające na elektronicznym przekazywaniu żądania wypłaty oraz odpowiednim rejestrowaniu transakcji, nie podlegają zwolnieniu z VAT.
Oddanie do używania gruntów obsadzonych winoroślą na rok z automatycznym przedłużeniem w zamian za wynagrodzenie jest “najmem lub dzierżawą” nieruchomości, który jest zwolniony z VAT zgodnie z Dyrektywą.  Transakcja taka nie jest wynajmem przedsiębiorstwa.
Udostępnianie kart paliwowych przez pośrednika, za pomocą których klient może nabywać paliwo u dostawcy paliwa innego niż pośrednik stanowi świadczenie usługi podobnej do udzielenia kredytu, która jest zwolniona z VAT.  W takiej sytuacji nie dochodzi do dostawy towarów na linii dostawca paliwa-pośrednik-klient. 
Samopodnośna morska platforma wiertnicza nie korzysta ze zwolnienia z VAT jako “jednostka pływająca przeznaczona do żeglugi na pełnym morzu”.
Nie można odmówić zwolnienia z VAT eksportu towarów z tego powodu, że nie zostały one objęte procedurą celną wywozu.
Usługi nauki jazdy nie są zwolnione z VAT jako “kształcenie powszechne lub wyższe”.