Jest dopuszczalne różnicowanie stawki VAT usługi taksówkarskiej od wynajęcia samochodu z kierowcą (w szczególności ze względu na różny reżim prawny, w którym są świadczone). Nie jest jednak to dopuszczalne, jeżeli obydwie usługi są wykonywane w ramach porozumienia z kasą chorych, gdzie usługi te polegają na przewozie chorych.
Były wspólnik nabył w ramach podziału majątku po byłej spółce, w ramach czynności opodatkowanej VAT, klientelę byłej spółki (baza klientów). Następnie udostępnił ją nieodpłatnie nowoutworzonej przez siebie spółce. Nie powstało w takiej sytuacji prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia bazy klientów.
Sprzedaż leków przepisanych w ramach leczenia ambulatoryjnego prowadzonego przez lekarzy w ramach prywatnej ich praktyki prowadzonej w szpitalu nie korzysta ze zwolnienia z VAT.
Jeżeli organ podatkowy w decyzji uznał, że dostawca jest zobowiązany do zapłaty VAT, to nie może zakazać dostawcy wystawienia faktury korygującej, która umożliwia przerzucenie tego podatku na nabywcę.
Przewóz organów i próbek pobranych od ludzi do szpitali i laboratoriów nie podlega zwolnieniu z VAT.
Usługi likwidacji szkód świadczone dla ubezpieczyciela nie podlegają zwolnieniu.
Nie można odmówić prawa do odliczenia z tego powodu, że opis usługi na fakturze jest lakoniczny.
Nie można odmówić prawa do odliczenia tylko z tego powodu, że na fakturach pierwotnych brak jest numeru identyfikacyjnego kontrahenta.
Organ podatkowy może oszacować podstawę opodatkowania w VAT na podstawie faktur wystawionych na podatnika z tytułu dostaw wykonanych dla niego, gdy ten nie ewidencjonował zakupów i sprzedaży.
W przypadku chęci korekty “in minus” w wyniku “ulgi na złe długi” państwo członkowskie nie może uzależniać korekty od zakończenia postępowania upadłościowego, które może trwać 10 lat.
Państwo członkowskie może różnicować długość okresu przedawnienia prawa do zwrotu nadpłaty VAT w zależności od tego, czy wynika ona z zaniżonego podatku naliczonego, czy z zawyżonego podatku należnego.
Sprzeczne z prawem Unii są przepisy krajowe, które wyłączają wypłatę odsetek od nieterminowego zwrotu VAT tylko z tego powodu, że podatnik został ukarany grzywną.
Zgodnie z przepisami włoskimi, podatnik nie mógł zadysponować kwotą zwrotu VAT w ten sposób, że przeznaczy ją na potrącenie ze swoim zobowiązaniem podatkowym. Taki przepis co do zasady jest dopuszczalny przez prawo unijne.
Nie można odmówić zwolnienia WDT tylko na tej podstawie, że nabywca nie jest zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Podatek od przeniesienia własności nakładany na transakcje nieopodatkowane VAT jest zgodny z Dyrektywą VAT.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w Polsce od usług noclegowych i gastronomicznych, jeżeli te usługi są używane do świadczenia usługi turystyki.
„Sale and lease back” to jedna transakcja dla celów VAT polegająca na świadczeniu usługi finansowej, a nie dwie transakcje złożone z dostawy towaru i następczym świadczeniu usługi leasingu.
Leasingodawca może skorygować podstawę opodatkowania określoną w ostatecznych decyzjach organów podatkowych, jeżeli umowa leasingu zostaje rozwiązana. Również, jeżeli w prawie państwa członkowskiego nie przewidziano możliwości korekty “in minus” z tytułu braku płatności, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dług nie zostanie zapłacony.
Szacowanie obrotu w celu określenia podstawy opodatkowania VAT jest dopuszczalne na gruncie dyrektywy VAT. Mechanizm ten jednak musi być zgodny z zasadami neutralności i proporcjonalności. Przez to metoda szacowania jest dopuszczalna tylko w przypadku niezadeklarowania poważnych kwot, a także przy szacowaniu należy zapewnić podatnikowi możliwość zakwestionowania szacowania oraz uwzględnienia podatku naliczonego wynikającego z zakupów.
Jeżeli podatnik otrzymał faktury z wykazanym podatkiem należnym po upływie terminu na zwrot podatku naliczonego, to odmowa prawa do odliczenia z racji upływu tego terminu jest niedopuszczalna.
Jeżeli krajowe przepisy podatkowe przewidują wyraźny sposób kalkulowania odsetek należnych podatnikowi za nieterminowy zwrot podatku VAT, to nie można ich limitować powołując się na takie normy, jak zasada racjonalności, słuszności, czy faktyczne straty poniesione przez podatnika.
Przepisy krajowe nie mogą odmawiać prawa do odliczenia w następującej sytuacji: (1) termin na odliczenie wynosi 4 lata od wystawienia pierwotnej faktury, (2) sprzedawca wystawił fakturę korygującą “in plus” po tych 4 latach oraz zapłacił wykazany w korekcie podatek.
Spółka nieruchomościowa poniosła wydatki inwestycyjne na nieruchomości celem ich wynajmu. Jednak, pomimo prób, nie udało się znaleźć chętnych najemców. W takiej sytuacji niedopuszczalne jest ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego powodu, że do wynajmu nie doszło.
Jeżeli pierwotnie VAT został zapłacony przez sprzedawcę i odliczony przez nabywcę, a po 4 latach okazało się jednak, że transakcja była zwolniona, to do państwa członkowskiego należy ustalenie daty powstania obowiązku korekty podatku naliczonego.
Spółka nabyła usługi związane z nabyciem akcji, do którego nie doszło. Miała jednak zamiar świadczenia usług (opodatkowanych VAT) związanych z zarządzaniem na rzecz spółki docelowej. Ma w takim wypadku prawo do odliczenia VAT naliczonego od tych usług związanych z nabyciem akcji.