Belgia, wprowadzając opodatkowanie usług turystycznych świadczonych poza UE na miesiąc przed rozpoczęciem biegu okresu przejściowego nie naruszyła przepisów Unii. Opodatkowanie biur podróży VAT, podczas gdy pośrednicy turystyczni nie są opodatkowani nie narusza zasady równego traktowania.
Jest dopuszczalne różnicowanie stawki VAT usługi taksówkarskiej od wynajęcia samochodu z kierowcą (w szczególności ze względu na różny reżim prawny, w którym są świadczone). Nie jest jednak to dopuszczalne, jeżeli obydwie usługi są wykonywane w ramach porozumienia z kasą chorych, gdzie usługi te polegają na przewozie chorych.
Możliwe jest zastosowanie odmiennych stawek VAT na książki na CD lub pendrive oraz na książki papierowe, jeżeli nie są to towary lub usługi podobne. Ocena tego należy do sądu krajowego. Należy tutaj brać pod uwagę potrzeby konsumentów na danym rynku.
Publikacje przesyłane drogą elektroniczną mogą być objęte podstawową stawką, gdy obniżoną stawką są objęte publikacje na nośnikach fizycznych.
Można umorzyć zobowiązania VAT w ramach postępowania układowego/upadłościowego, jeżeli takie postępowanie spełnia określone warunki.
Obowiązek złożenia zabezpieczenia przy rejestracji na VAT ze względu na ryzyka niepłacenia podatków związane z osobami zarządzającymi jest dopuszczalny. Konieczna jest jednak ocena jego proporcjonalności. Zbyt wysoka gwarancja jest nieproporcjonalna.
Państwo członkowskie może stosować obniżoną stawkę VAT dla butli tlenowych i jednocześnie nie stosować takiej stawki do spełniających tą samą funkcję medyczną koncentratorów tlenu.
Świadczenie usług przez restaurację prowadzoną przez studentów w ramach procesu dydaktycznego jest zwolnione z VAT jako usługi ściśle związane z kształceniem.
Ubezpieczony kupuje leki, a następnie ubezpieczyciel prywatny zwraca koszt ubezpieczonemu. Ubezpieczyciel zaś, z mocy prawa, dostaje częściową rekompensatę od producenta leku. W takim wypadku producent ma prawo do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania VAT.
Ciastka mogą być opodatkowane różnymi stawkami w zależności od terminu przydatności do spożycia – pod warunkiem, że jest to zgodne z zasadą neutralności (równości)
Decyzja dla Wielkiej Brytanii zezwalająca na odstępstwo od dyrektywy określała specyficzny sposób ustalania podstawy opodatkowania. Nie jest nieważna przez to, że nie uwzględniała obciążenia ekonomicznego podatkiem naliczonym.
Stawka obniżona VAT przewidziana dla “krótkookresowego wynajmu miejsc kempingowych” nie obejmuje wynajmu miejsc do cumowania łodzi.
Zwolnienie usług medycznych nie zależy wyłącznie od tego, czy dany zawód jest regulowany przez państwo członkowskie. Dlatego świadczenia chiropraktyków i osteopatów mogą być potencjalnie zwolnione z VAT. Zależy to od zasady neutralności (od porównywalności). Natomiast sprzedaż towarów do celów terapeutycznych i estetycznych spełnia zupełnie inne potrzeby konsumenta. Może być zatem opodatkowana różnymi stawkami VAT.
Można odmówić zwolnienia “podmiotowego” podatnikowi VAT dla małych przedsiębiorców z tego powodu, że nie złożył wcześniej (pierwotnie) w odpowiednim terminie stosownego zgłoszenia rejestracyjnego, w którym miałby wybrać opcję takiego zwolnienia. W takiej sytuacji organy mogą określić zaległość podatkową według zasad ogólnych tylko z tego powodu, że podatnik nie złożył stosownego zgłoszenia.