Spółka buduje gminną drogę publiczną, aby zapewnić dojazd do eksploatowanego przez nią kamieniołomu. W takim wypadku spółka ma prawo do odliczenia podatku od budowy drogi oraz brak tu opodatkowanego nieodpłatnego świadczenia dla gminy.
Nadawanie programu przez radio publiczne finansowane z obowiązkowej opłaty radiowej nie jest działalnością podlegającą VAT, a zatem również działalnością zwolnioną.
Otrzymanie nagrody za udział konia w wyścigach nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Prawo do odliczenia nie jest wtedy ograniczone, jeżeli jest to istotny element promocyjny działalności gospodarczej właściciela konia.
Gmina wybudowała budynek, a następnie sprzedała go powiązanej fundacji za 10% kosztów budowy, która to fundacja oddała do używania budynek tylko w części odpłatnie. W takiej sytuacji gmina ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT.
Opłaty pobierane od producentów nośników do nagrywania i przekazywane artystom w związku z ich twórczością nie są wynagrodzeniem za świadczenie usług przez tych artystów.
Jeżeli spółka A świadczy spółce B usługi rozbiórkowe, a przy okazji może zabrać złom z rozbiórki, który może sprzedać, co uwzględnia w cenie swoich usług rozbiórkowych, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma świadczeniami: odpłatnym świadczeniem usługi (rozbiórkowej) przez A dla B oraz odpłatną dostawą towarów (złomu) przez B dla A
Jeżeli autor dzieła plastycznego otrzymuje należny z ustawy udział w wynagrodzeniu za odsprzedaż jego dzieła na kolejnym etapie obrotu, to taki udział nie podlega opodatkowaniu VAT (nie stanowi podstawy opodatkowania).
Spółka organizuje aukcje. Klient może nabyć “kredyty”. Służą one do tego, aby móc wziąć udział w aukcji. Na aukcji można wygrać możliwość zakupu towaru po bardzo niskiej cenie. Kredyty jednak mogą również służyć do uzyskania zniżki równej wartości kredytów przy zakupie towaru po cenie rynkowej (jednak zawsze w ramach aukcji). W takiej sytuacji zapłata za kredyty to zapłata za prawo do udziału w aukcji (nabycie usługi), a nie zapłata (zaliczka) za nabycie towarów.
Wykonywanie określonych przez spółkę “w 100% gminną” na rzecz gminy w zamian za rekompensatę pewnych czynności publicznych (takich jak utrzymywanie dróg, parków, targowiska) jest czynnością podlegającą VAT.
Przekazanie przez spółkę akcyjną akcjonariuszowi nieruchomości w zamian za akcje w kapitale tej spółki, które są przekazywane celem ich umorzenia stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Wzajemne zbycie akcji przez akcjonariusza dla spółki oceniać należy na ogólnych zasadach wypracowanych przez Trybunał – a zatem może ono nie podlegać opodatkowaniu VAT.
Spółka telekomunikacyjna oferuje umowy na czas określony. Gdy klient rozwiąże taką umowę przed jej końcem, płaci “karę” (opłatę za rozwiązanie równą pozostałemu abonamentowi). Taka “kara” podlega opodatkowaniu VAT.