Przy obliczaniu podstawy opodatkowania na podstawie wartości wg cen nabycia lub wytworzenia, należy wziąć pod uwagę wartość rezydualną danego dobra.