Spółka buduje gminną drogę publiczną, aby zapewnić dojazd do eksploatowanego przez nią kamieniołomu. W takim wypadku spółka ma prawo do odliczenia podatku od budowy drogi oraz brak tu opodatkowanego nieodpłatnego świadczenia dla gminy.
Leasingodawca rozwiązuje umowę z leasingobiorcą z racji braku płatności rat, przy czym nie odzyskuje przedmiotu leasingu. Taka sytuacja nie powoduje opodatkowania VAT z racji “nieodpłatnego” wykorzystania towaru do celów innych niż prowadzona działalność. Nie powoduje również konieczności korekty podatku naliczonego.
Art. 5.7.a VI Dyrektywy znajduje zastosowanie do budynku gminy wybudowanego na jej gruncie, która będzie go wykorzystywać w 6% do działalności w charakterze podatnika.
Gdy ustalamy podstawę opodatkowania zgodnie z art. 11.A.b VID (czyli wówczas, gdy nie ma ceny otrzymanej od nabywcy), a towar nie został nabyty w drodzę kupna, to podstawę tą należy oprzeć o cenę towarów podobnych. Zatem do podstawy opodatkowania nie wchodzi wartość odsetek od kredytu dla celów nabycia takiego towaru.
Przekazanie na rzecz gminy lub skarbu państwa nieruchomości celem zapłaty zobowiązania podatkowego nie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.