Jeżeli podatnik zadeklarował wprowadzenie importowanego towaru do składu celnego, ale do składu go nie wprowadził, a rozliczył import na zasadzie odwrotnego obciążenia, to żądanie zapłaty VAT z tytułu braku wprowadzenia towaru do składu celnego jest niedopuszczalne.
Jeżeli transakcja podlega odwrotnemu obciążeniu, to nabywca nie może odliczyć podatku naliczonego wykazanego błędnie na fakturze. Może jednak dochodzić od organów podatkowych zwrotu nienależnie zapłaconego VAT dostawcy, jeżeli odzyskanie go od dostawcy okaże się nadmiernie utrudnione. Sankcja za odliczenie w takiej sytuacji jest nieproporcjonalna.
Jeżeli nabycie i sprzedaż były fikcyjne, ale brak jest ryzyka utraty wpływów podatkowych, to nie ma prawa do odliczenia, jednak powinna być dopuszczalna korekta „pustej” faktury sprzedażowej. Niedopuszczalne jest przy tym nakładanie dodatkowej sankcji równej odliczonemu podatkowi.
Są zgodne z prawem unijnym (zasadą skuteczności oraz równoważności) przepisy krajowe, zgodnie z którymi niezapłacenie VAT jest penalizowane karą pozbawienia wolności w przypadku przekroczenia progu kwotowego 250.000 EUR, gdy w stosunku do podatku u źródła w podatku bezpośrednim próg ten wynosi 150.000 EUR.