Gdy istnieją zwykłe podejrzenia organu co do faktycznego wykonania nabytych usług, organ nie może odmówić prawa do odliczenia z tego powodu, że podatnik nie jest w stanie przedstawić innych dowodów na ich wykonanie poza fakturą.
Spółka buduje gminną drogę publiczną, aby zapewnić dojazd do eksploatowanego przez nią kamieniołomu. W takim wypadku spółka ma prawo do odliczenia podatku od budowy drogi oraz brak tu opodatkowanego nieodpłatnego świadczenia dla gminy.
Zaprzestanie prowadzenia inwestycji budowlanej ze względu na kryzys gospodarczy albo ze względu na ryzyko prawne związane z niezgodnością z planem zagospodarowania przestrzennego nie niweczy prawa do odliczenia VAT.
Były wspólnik nabył w ramach podziału majątku po byłej spółce, w ramach czynności opodatkowanej VAT, klientelę byłej spółki (baza klientów). Następnie udostępnił ją nieodpłatnie nowoutworzonej przez siebie spółce. Nie powstało w takiej sytuacji prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia bazy klientów.
Jeżeli podatnik odliczył podatek VAT wykazany na fakturze, a transakcja powinna być objęta odwrotnym obciążeniem, to nie ma od prawa do odliczenia podatku VAT. Organy podatkowe mogą przeprowadzić ponowną kontrolę i żądać zwrotu uprzednio zwróconego podatnikowi podatku.
Jeżeli spółka będąca komandytariuszem świadczy dla spółek komandytowych usługi administracyjne opodatkowane VAT, to wówczas jej koszty związane z pozyskaniem kapitału przeznaczonego do inwestycji w te spółki dają prawo do odliczenia VAT.
Jeżeli spółka buduje ścieżkę rekreacyjną, na którą uzyskuje subwencje, i ktora ma byc przez 5 lat udostępniana nieodpłatnie, ale która będzie przyczyniać się do zwiększenia sprzedaży generowanej przez spółkę, to takiej spółce przysługuje – co do zasady – prawo do odliczenia podatku naliczonego od takiej inwestycji.
Spółka przewozowa dokonująca odprawy celnej (nie będąc importerem, ani właścicielem towarów) nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego, jeżeli jest zobowiązana do zapłaty VAT należnego z tytułu powstania długu celnego.
Nie można odmówić prawa do odliczenia, chyba że zostanie wykazane że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że dana dostawa wiązała się z przestępstwem w zakresie podatku VAT. Co do zasady nie wykluczają odliczenia takie okoliczności jak utrudniony kontakt z dostawcą, jego zrujnowana siedziba, brak płatności podatku.
Nie można odmówić prawa do odliczenia z tego powodu, że opis usługi na fakturze jest lakoniczny.
Otrzymanie nagrody za udział konia w wyścigach nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Prawo do odliczenia nie jest wtedy ograniczone, jeżeli jest to istotny element promocyjny działalności gospodarczej właściciela konia.
Nie można odmówić prawa do odliczenia tylko z tego powodu, że na fakturach pierwotnych brak jest numeru identyfikacyjnego kontrahenta.
Gmina wybudowała budynek, a następnie sprzedała go powiązanej fundacji za 10% kosztów budowy, która to fundacja oddała do używania budynek tylko w części odpłatnie. W takiej sytuacji gmina ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT.
Można odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego z powodu niespełnienia obowiązków formalnych, jeżeli podatnik wprawdzie faktury zakupowe prezentuje w postępowaniu, ale w ogóle nie składał deklaracji VAT, nie prowadził rejestru VAT, ksiąg rachunkowych i nie zapłacił podatku VAT.
Nie można odmówić prawa do odliczenia VAT na tej podstawie, że dostawca miał status “nieaktywnego” w rejestrze podatników VAT.
Jeżeli transakcja podlega odwrotnemu obciążeniu, to nabywca nie może odliczyć podatku naliczonego wykazanego błędnie na fakturze. Może jednak dochodzić od organów podatkowych zwrotu nienależnie zapłaconego VAT dostawcy, jeżeli odzyskanie go od dostawcy okaże się nadmiernie utrudnione. Sankcja za odliczenie w takiej sytuacji jest nieproporcjonalna.
Jeżeli podatnik dokonuje inwestycji w gminnej przepompowni, która w części jest niezbędna do prowadzenia jego działalności gospodarczej, a w części służy gminie, to wówczas odliczenie VAT jest częściowe.
Nie można odmówić odliczenia VAT z tego powodu, że adres podany na otrzymanej fakturze to adres “skrzynki pocztowej”, a nie adres miejsca, gdzie prowadzona jest działalność kontrahenta.
Podatnik zwolniony z VAT (podmiotowo, poniżej progu) nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego – również gdy nabywa on usługi rozliczane na zasadzie reverse charge, które służą usługom świadczonym poza granicami tego kraju.
Zgodnie z przepisami włoskimi, podatnik nie mógł zadysponować kwotą zwrotu VAT w ten sposób, że przeznaczy ją na potrącenie ze swoim zobowiązaniem podatkowym. Taki przepis co do zasady jest dopuszczalny przez prawo unijne.
Jeżeli nabywca nieruchomości ponosi za sprzedawcę koszty wpisu do księgi wieczystej, to wówczas nabywa usługę we własnym imieniu na rzecz sprzedawcy, a zatem świadczy mu usługę “na zasadzie refakturowania”.
Państwo członkowskie może odmówić zwrotu VAT (poprzez Trzynastą Dyrektywę) z tego tytułu, że podatnik nie przedstawił w określonym terminie skorygowanych faktur, przez co organ wydał ostateczną decyzję administracyjną, która zamykała możliwość ubiegania się o ten zwrot w późniejszym terminie. Pod warunkiem jednak, że jest to zgodne z zasadą skuteczności.
Wydatki „mieszane” służące działalności gospodarczej i pozagospodarczej nie mogą być odliczone w 100% – nawet w przypadku braku wyraźnych przepisów krajowych, które nakazują ograniczenie odliczenia.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w Polsce od usług noclegowych i gastronomicznych, jeżeli te usługi są używane do świadczenia usługi turystyki.
Nie można odmówić prawa do odliczenia tylko z tego powodu, że podatnik nie przestrzegał obowiązków identyfikacji dostawców na podstawie przepisów prawa żywnościowego. Może to być jedna z wielu przesłanek stwierdzenia, że nabywca wiedział, iż uczestniczy w oszustwie. Nie można odmówić prawa do odliczenia z tego powodu, że nabywca nie sprawdził rejestracji dostawców dla celów prawa żywnościowego.
Jeżeli spółka ma centralę w jednym państwie, a oddział w drugim państwie, to zakres prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupów oddziału zależy od tego, której jednostce służą te zakupy. Jeżeli służą centrali – należy wziąć pod uwagę proporcję sprzedaży centrali. Jeżeli służą centrali i oddziałowi – należy wziąć pod uwagę proporcję sprzedaży całego podatnika. Przy uwzględnieniu tego, czy podatek taki byłyby w każdym razie odliczalny w państwie zakładu.
Jeżeli podatnik otrzymał fakturę z wykazanym podatkiem VAT, a transakcja powinna podlegać odwrotnemu obciążeniu, to wówczas nie ma on prawa do odliczenia podatku z takiej faktury. Może jednak w szczególnych okolicznościach ubiegać się o zwrot podatku bezpośrednio od organów podatkowych.
W przypadku podejrzenia nadużycia, organy podatkowe muszą wykazać korzyść podatkową podatnika lub innych osób uczestniczących w schemacie, aby zakwestionować prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Uniwersytet ponosi koszty utrzymania swojego funduszu zasilanego darowiznami i dotacjami. Nie ma prawa do odliczenia VAT od takich kosztów.
Jeżeli dostawa towarów “obiektywnie” nie miała miejsca, to “obiektywnie” nie ma podstaw do odliczenia podatku naliczonego i nie ma wówczas podstaw do badania dobrej wiary podatnika-nabywcy.
Wynajmowanie nieruchomości spółce zależnej stanowi „uczestnictwo w zarządzaniu” spółką zależną i skutkuje pełnym prawem do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z operacjami na udziałach tej spółki zależnej (jako kosztów ogólnych).
Jeżeli zaliczka została zapłacona dostawcy, a w chwili zapłaty wszystkie istotne okoliczności przyszłej dostawy były znane i dostawa wydawała się pewna, to wówczas nabywcy nie można odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego z takiej zaliczki – nawet jeżeli faktycznie finalnie do dostawy nie dojdzie.
Jeżeli gmina nabyła budynek, który na początku był wykorzystywany do czynności nieopodatkowanych VAT (nieodpłatnych), a następnie zmieniła przeznaczenie na czynności opodatkowane VAT, to gminie zasadniczo przysługuje prawo do odliczenia części podatku VAT z tytułu takiego nabycia budynku. Zależne jest to od tego, czy gmina działała jako podatnik w związku z nabyciem budynku. Przy czym, co do zasady – działała.
Przepisy dyrektywy VAT dopuszczają odmowę odliczenia podatku przez podatnika niezarejestrowanego dla celów VAT, jeżeli nie jest możliwe stwierdzenie przesłanek materialnych odliczenia lub jeżeli podatnik dopuścił się oszustwa podatkowego.
Jeżeli podatnik otrzymał faktury z wykazanym podatkiem należnym po upływie terminu na zwrot podatku naliczonego, to odmowa prawa do odliczenia z racji upływu tego terminu jest niedopuszczalna.
Przepisy krajowe nie mogą odmawiać prawa do odliczenia w następującej sytuacji: (1) termin na odliczenie wynosi 4 lata od wystawienia pierwotnej faktury, (2) sprzedawca wystawił fakturę korygującą “in plus” po tych 4 latach oraz zapłacił wykazany w korekcie podatek.
Spółka nieruchomościowa poniosła wydatki inwestycyjne na nieruchomości celem ich wynajmu. Jednak, pomimo prób, nie udało się znaleźć chętnych najemców. W takiej sytuacji niedopuszczalne jest ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego powodu, że do wynajmu nie doszło.
Spółka A (Niemcy) sprzedaje towar spółce B (Austria), a ta spółka sprzedaje go spółce C (Austria). Następnie C przyjeżdża do A i odbiera od niego towar. Wówczas pierwsza dostawa jest dostawą krajową w Niemczech (opodatkowaną niemieckim VAT), a druga jest wewnątrzwspólnotową.

Jeżeli B błędnie wystawi fakturę z austriackim VAT na C, to C nie ma prawa do odliczenia. Prawo to nie może być przyznane w oparciu o zasadę uzasadnionych oczekiwań.
Nie można odmówić odliczenia podatku z tego powodu, że nabycia miały miejsce w okresie, gdy podatnik był uważany za “nieaktywnego” w rejestrze podatników VAT.
Spółka nabyła usługi związane z nabyciem akcji, do którego nie doszło. Miała jednak zamiar świadczenia usług (opodatkowanych VAT) związanych z zarządzaniem na rzecz spółki docelowej. Ma w takim wypadku prawo do odliczenia VAT naliczonego od tych usług związanych z nabyciem akcji.