Pośrednik, który obciąża prowizją za pośrednictwo sprzedawcę, a przyznaje zniżkę ostatecznemu klientowi i finansuje ją z własnych środków nie ma prawa do obniżenia swojej podstawy opodatkowania.
“Dotacja na leczenie” wypłacana przez kasy ubezpieczenia zdrowotnego dla zakładu opiekuńczo-leczniczego stanowi zapłatę przez osobę trzecią i, jako taka, jest elementem podstawy opodatkowania.
Art. 5.7.a VI Dyrektywy znajduje zastosowanie do budynku gminy wybudowanego na jej gruncie, która będzie go wykorzystywać w 6% do działalności w charakterze podatnika.
Sprzedaż kart uprawniających do rabatu u innego przedsiębiorcy nie jest zwolniona jako transakcja dotycząca innych papierów handlowych lub innych papierów wartościowych.
Gdy ustalamy podstawę opodatkowania zgodnie z art. 11.A.b VID (czyli wówczas, gdy nie ma ceny otrzymanej od nabywcy), a towar nie został nabyty w drodzę kupna, to podstawę tą należy oprzeć o cenę towarów podobnych. Zatem do podstawy opodatkowania nie wchodzi wartość odsetek od kredytu dla celów nabycia takiego towaru.
Sprzedaż biletu lotniczego w przypadku braku stawiennictwa pasażera na pokładzie jest odpłatnym świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu VAT.
Co do zasady nie jest wykluczone podwójne opodatkowanie VAT transakcji (najpierw jako leasing finansowy, a następnie jako sprzedaż towaru dla osoby trzeciej).
Przy obliczaniu podstawy opodatkowania na podstawie wartości wg cen nabycia lub wytworzenia, należy wziąć pod uwagę wartość rezydualną danego dobra.
Organ podatkowy może oszacować podstawę opodatkowania w VAT na podstawie faktur wystawionych na podatnika z tytułu dostaw wykonanych dla niego, gdy ten nie ewidencjonował zakupów i sprzedaży.
Koszty transportu i inne koszty dodatkowe przy imporcie są zwolnione z VAT, jeżeli wchodzą do podstawy opodatkowania importu. Również jeżeli wykonuje je inny podmiot po imporcie.
Ubezpieczony kupuje leki, a następnie ubezpieczyciel prywatny zwraca koszt ubezpieczonemu. Ubezpieczyciel zaś, z mocy prawa, dostaje częściową rekompensatę od producenta leku. W takim wypadku producent ma prawo do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania VAT.
Gdy zawarto umowę leasingu finansowego (gdzie VAT jest należny “od razu” “od całości”), a następnie wypowiedziano tą umowę, a przedmiot leasingu został zwrócony, to leasingodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku “in minus”, bo umowa jest rozwiązana, a płatność na pewno nie nastąpi. Nie jest to przypadek korzystania z “ulgi na złe długi”, który objęty jest art. 90.2 VATD.
Jeżeli podatnik-pośrednik kupuje stare samochody od osób fizycznych nie-przedsiębiorców i następnie sprzedaje wymontowane z nich części, to do takiej działalności stosuje się procedurę VAT-marża. Problemy praktyczne z ustaleniem podstawy opodatkowania nie przeczą temu wnioskowi.
Decyzja dla Wielkiej Brytanii zezwalająca na odstępstwo od dyrektywy określała specyficzny sposób ustalania podstawy opodatkowania. Nie jest nieważna przez to, że nie uwzględniała obciążenia ekonomicznego podatkiem naliczonym.
Organizacja producentów rolnych zakupuje sprzęt u dostawców, a następnie odsprzedaje go producentom rolnym. W związku z tą sprzedażą organizacja otrzymuje dofinansowanie z funduszu zasilanego m.in. przez producentów, przez co producenci nie płacą całej kwoty za ten sprzęt. Takie dofinansowanie otrzymane przez organizację producentów wliczane powinno być do podstawy opodatkowania.
Podatek VAT jest już zawarty w opłatach egzekucyjnych pobieranych przez komorników od dłużników, których wysokość została określona przepisami ustawowymi (metoda “w stu”, a nie “od stu”).  Komornik nie może “dodawać” VAT do należnych mu opłat egzekucyjnych.
Jeżeli spółka A świadczy spółce B usługi rozbiórkowe, a przy okazji może zabrać złom z rozbiórki, który może sprzedać, co uwzględnia w cenie swoich usług rozbiórkowych, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma świadczeniami: odpłatnym świadczeniem usługi (rozbiórkowej) przez A dla B oraz odpłatną dostawą towarów (złomu) przez B dla A