Jeżeli spółka buduje ścieżkę rekreacyjną, na którą uzyskuje subwencje, i ktora ma byc przez 5 lat udostępniana nieodpłatnie, ale która będzie przyczyniać się do zwiększenia sprzedaży generowanej przez spółkę, to takiej spółce przysługuje – co do zasady – prawo do odliczenia podatku naliczonego od takiej inwestycji.
Spółka należąca do jednostki administracji publicznej świadcząca usługi zarządzania systemem zdrowia publicznego w zamian za rekompensatę otrzymaną od organów publicznych, która ma pokrywać koszty działania takiej spółki prowadzi działalność gospodarczą. Jest jednak wyłączona z opodatkowania, jeżeli jest podmiotem publicznym oraz wykonuje zadania w charakterze organu władzy publicznej.
Sprzedaż składników majątku, która wskazuje na wykonaną w zakresie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT. Rachunkowe (ewidencyjne) pozostawienie ich poza zakresem działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla takiej oceny.
Czy jednostka organizacyjna gminy (jednostka budżetowa) to odrębny od gminy podmiot (podatnik) VAT?
Gmina (we wskazanych w sprawie warunkach) dowożąc uczniów do szkół nie występuje jako podatnik i nie wykonuje działalności gospodarczej.
Przekazanie na rzecz gminy lub skarbu państwa nieruchomości celem zapłaty zobowiązania podatkowego nie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.
Członek rady nadzorczej fundacji z tytułu pełnienia takiej funkcji nie jest podatnikiem VAT, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności i ryzyka charakterystycznego dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Jeżeli gmina nabyła budynek, który na początku był wykorzystywany do czynności nieopodatkowanych VAT (nieodpłatnych), a następnie zmieniła przeznaczenie na czynności opodatkowane VAT, to gminie zasadniczo przysługuje prawo do odliczenia części podatku VAT z tytułu takiego nabycia budynku. Zależne jest to od tego, czy gmina działała jako podatnik w związku z nabyciem budynku. Przy czym, co do zasady – działała.