“Dotacja na leczenie” wypłacana przez kasy ubezpieczenia zdrowotnego dla zakładu opiekuńczo-leczniczego stanowi zapłatę przez osobę trzecią i, jako taka, jest elementem podstawy opodatkowania.
Udostępnienie stadionu piłkarskiego na 18 dni w sezonie wraz z zapewnieniem wysokowartościowych dodatkowych usług obsługujących takie udostępnienie co do zasady nie jest najmem nieruchomości w rozumieniu art. 13.B.b VID, a zatem nie jest zwolniony z VAT.
Spółka należąca do jednostki administracji publicznej świadcząca usługi zarządzania systemem zdrowia publicznego w zamian za rekompensatę otrzymaną od organów publicznych, która ma pokrywać koszty działania takiej spółki prowadzi działalność gospodarczą. Jest jednak wyłączona z opodatkowania, jeżeli jest podmiotem publicznym oraz wykonuje zadania w charakterze organu władzy publicznej.
Gmina (we wskazanych w sprawie warunkach) dowożąc uczniów do szkół nie występuje jako podatnik i nie wykonuje działalności gospodarczej.
Pojęcie wykorzystania towarów “na użytek prywatny podatnika lub jego pracowników, lub, bardziej ogólnie, dla celów niezwiązanych z działalnością jego przedsiębiorstwa” nie jest tożsame z pojęciem towarów używanych do celów innych niż działalność gospodarcza.
Gmina wybudowała budynek, a następnie sprzedała go powiązanej fundacji za 10% kosztów budowy, która to fundacja oddała do używania budynek tylko w części odpłatnie. W takiej sytuacji gmina ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT.
Organ władzy publicznej – taki jak irlandzka National Roads Authority – pobierając opłaty za przejazd drogami publicznymi nie jest opodatkowany VAT – nawet jeżeli podmioty prywatne pobierające takie opłaty są opodatkowane VAT.
Przeniesienie własności nieruchomości z gminy na Skarb Państwa w zamian za odszkodowanie, gdy organem jednego, jak i drugiego podmiotu jest ten sam podmiot stanowi dostawę towarów.
Jeżeli gmina nabyła budynek, który na początku był wykorzystywany do czynności nieopodatkowanych VAT (nieodpłatnych), a następnie zmieniła przeznaczenie na czynności opodatkowane VAT, to gminie zasadniczo przysługuje prawo do odliczenia części podatku VAT z tytułu takiego nabycia budynku. Zależne jest to od tego, czy gmina działała jako podatnik w związku z nabyciem budynku. Przy czym, co do zasady – działała.
Wykonywanie określonych przez spółkę “w 100% gminną” na rzecz gminy w zamian za rekompensatę pewnych czynności publicznych (takich jak utrzymywanie dróg, parków, targowiska) jest czynnością podlegającą VAT.