Sprzeczne z prawem Unii są przepisy krajowe, które wyłączają wypłatę odsetek od nieterminowego zwrotu VAT tylko z tego powodu, że podatnik został ukarany grzywną.
Jeżeli krajowe przepisy podatkowe przewidują wyraźny sposób kalkulowania odsetek należnych podatnikowi za nieterminowy zwrot podatku VAT, to nie można ich limitować powołując się na takie normy, jak zasada racjonalności, słuszności, czy faktyczne straty poniesione przez podatnika.