Nadawanie programu przez radio publiczne finansowane z obowiązkowej opłaty radiowej nie jest działalnością podlegającą VAT, a zatem również działalnością zwolnioną.
Do sądu krajowego należy ustalenie, czy istnieje odpłatne świadczenie usług, a zatem czy spółka prowadzi działalność gospodarczą w sytuacji, gdy eksploatuje infrastrukturę wod-kan nie będąc nastawioną na osiąganie zysku oraz pobierając jedynie relatywnie niewielkie opłaty eksploatacyjne.
Otrzymanie nagrody za udział konia w wyścigach nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Prawo do odliczenia nie jest wtedy ograniczone, jeżeli jest to istotny element promocyjny działalności gospodarczej właściciela konia.
Gmina wybudowała budynek, a następnie sprzedała go powiązanej fundacji za 10% kosztów budowy, która to fundacja oddała do używania budynek tylko w części odpłatnie. W takiej sytuacji gmina ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT.
Jeżeli spółka A świadczy spółce B usługi rozbiórkowe, a przy okazji może zabrać złom z rozbiórki, który może sprzedać, co uwzględnia w cenie swoich usług rozbiórkowych, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma świadczeniami: odpłatnym świadczeniem usługi (rozbiórkowej) przez A dla B oraz odpłatną dostawą towarów (złomu) przez B dla A
Jeżeli autor dzieła plastycznego otrzymuje należny z ustawy udział w wynagrodzeniu za odsprzedaż jego dzieła na kolejnym etapie obrotu, to taki udział nie podlega opodatkowaniu VAT (nie stanowi podstawy opodatkowania).