Jeżeli podatnik odliczył podatek VAT wykazany na fakturze, a transakcja powinna być objęta odwrotnym obciążeniem, to nie ma od prawa do odliczenia podatku VAT. Organy podatkowe mogą przeprowadzić ponowną kontrolę i żądać zwrotu uprzednio zwróconego podatnikowi podatku.
Jeżeli nabycie i sprzedaż były fikcyjne, ale brak jest ryzyka utraty wpływów podatkowych, to nie ma prawa do odliczenia, jednak powinna być dopuszczalna korekta „pustej” faktury sprzedażowej. Niedopuszczalne jest przy tym nakładanie dodatkowej sankcji równej odliczonemu podatkowi.
Jeżeli dostawa towarów “obiektywnie” nie miała miejsca, to “obiektywnie” nie ma podstaw do odliczenia podatku naliczonego i nie ma wówczas podstaw do badania dobrej wiary podatnika-nabywcy.
Jeżeli pierwotnie VAT został zapłacony przez sprzedawcę i odliczony przez nabywcę, a po 4 latach okazało się jednak, że transakcja była zwolniona, to do państwa członkowskiego należy ustalenie daty powstania obowiązku korekty podatku naliczonego.