aSpółka niemiecka dostarczała energię elektryczną na terenie Rumunii. Wyznaczyła tam przedstawiciela podatkowego. W takiej sytuacji ma prawo do zwrotu podatku naliczonego za pośrednictwem ósmej dyrektywy.
Spółka cypryjska ma w Polsce SMPD w rozumieniu art. 44 VATD, jeżeli to stałe miejsce charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór usług i wykorzystywanie ich do celów jego działalności gospodarczej.
Jeżeli spółka węgierska udziela licencji spółce portugalskiej, przez co usługi oparte o tą licencję świadczone dla odbiorców są opodatkowane niższą stawką VAT (bo portugalską zamiast węgierską), to samo to w sobie nie stanowi nadużycia w VAT. Nadużycie byłoby wówczas, gdyby spółka portugalska w rzeczywistości nie prowadziła działalności z wykorzystaniem tej licencji.
Dana spółka świadczy usługę na materiale powierzonym dla innej spółki, która następnie sprzedaje ten towar kolejnej spółce, która wywozi ten towar z terytorium tego państwa. W takiej sytuacji nie znajduje zastosowania szczególna reguła miejsca opodatkowania usług na materiale powierzonym z art. 55 VATD (wg stanu do 1.1.2010). Jest tak dlatego, że warunkiem stosowania zwolnienia jest wywóz towaru z danego PC, co ma nastąpić w ramach transakcji nabywcy takiej usługi, a nie dopiero na etapach kolejnych transakcji.
Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych powinna być opodatkowana w miejscu siedziby usługobiorcy jako prawa pokrewne do praw autorskich – również przed wprowadzeniem generalnej zasady B2B w 2010 r.
Usługi polegające na szkoleniu z zakresu księgowości w ośrodku konferencyjnym za zapłatą z góry są opodatkowane w miejscu, gdzie się odbywają, ponieważ są to „usługi wstępu na imprezy edukacyjne”.
Obowiązek podatkowy w VAT w imporcie powstaje na skutek samego powstania długu celnego – również na skutek naruszenia przepisów celnych. Jeżeli jednak pewne jest, że towary weszły do obrotu w innym państwie członkowskim niż tak, gdzie powstał dług celny, to obowiązek w VAT powstaje w tym innym państwie.
Usługi interaktywnych internetowych sesji erotycznych z udziałem filipińskich modeli oglądanych przez internet na żywo, które są organizowane przez Holendra dla holenderskich klientów powinny być uznane za usługi faktycznie świadczone na terytorium Holandii – w miejscu siedziby usługodawcy – a zatem tam opodatkowane VAT.