Jeżeli nabywca wpłacił zaliczkę, a następnie dostawa nie doszła do skutku, to wówczas istnieje konieczność korekty podatku naliczonego. Nie zmienia tego fakt, że korekta podatku należnego nie została dokonana.
Państwo członkowskie nie może odmówić obniżenia podstawy opodatkowania z powodów innych niż niewywiązywanie się z płatności.
Jeżeli organ podatkowy w decyzji uznał, że dostawca jest zobowiązany do zapłaty VAT, to nie może zakazać dostawcy wystawienia faktury korygującej, która umożliwia przerzucenie tego podatku na nabywcę.
Ubezpieczony kupuje leki, a następnie ubezpieczyciel prywatny zwraca koszt ubezpieczonemu. Ubezpieczyciel zaś, z mocy prawa, dostaje częściową rekompensatę od producenta leku. W takim wypadku producent ma prawo do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania VAT.
Gdy zawarto umowę leasingu finansowego (gdzie VAT jest należny “od razu” “od całości”), a następnie wypowiedziano tą umowę, a przedmiot leasingu został zwrócony, to leasingodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku “in minus”, bo umowa jest rozwiązana, a płatność na pewno nie nastąpi. Nie jest to przypadek korzystania z “ulgi na złe długi”, który objęty jest art. 90.2 VATD.
Nie można odmówić korekty podatku należnego „in minus” (ulga na złe długi) z tego powodu, że nabywca-dłużnik przestał być podatnikiem.
Leasingodawca może skorygować podstawę opodatkowania określoną w ostatecznych decyzjach organów podatkowych, jeżeli umowa leasingu zostaje rozwiązana. Również, jeżeli w prawie państwa członkowskiego nie przewidziano możliwości korekty “in minus” z tytułu braku płatności, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dług nie zostanie zapłacony.
Nie jest sprzeczne z Dyrektywą VAT wymaganie, aby dostawca poinformował dłużnika o zamiarze dokonania korekty na złe długi (odzyskania VAT z tytułu nieściągalności wierzytelności).
Przepisy krajowe nie mogą odmawiać prawa do odliczenia w następującej sytuacji: (1) termin na odliczenie wynosi 4 lata od wystawienia pierwotnej faktury, (2) sprzedawca wystawił fakturę korygującą “in plus” po tych 4 latach oraz zapłacił wykazany w korekcie podatek.