Jeżeli spółka buduje ścieżkę rekreacyjną, na którą uzyskuje subwencje, i ktora ma byc przez 5 lat udostępniana nieodpłatnie, ale która będzie przyczyniać się do zwiększenia sprzedaży generowanej przez spółkę, to takiej spółce przysługuje – co do zasady – prawo do odliczenia podatku naliczonego od takiej inwestycji.
Spółka należąca do jednostki administracji publicznej świadcząca usługi zarządzania systemem zdrowia publicznego w zamian za rekompensatę otrzymaną od organów publicznych, która ma pokrywać koszty działania takiej spółki prowadzi działalność gospodarczą. Jest jednak wyłączona z opodatkowania, jeżeli jest podmiotem publicznym oraz wykonuje zadania w charakterze organu władzy publicznej.
Sprzedaż składników majątku, która wskazuje na wykonaną w zakresie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT. Rachunkowe (ewidencyjne) pozostawienie ich poza zakresem działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla takiej oceny.
Nadawanie programu przez radio publiczne finansowane z obowiązkowej opłaty radiowej nie jest działalnością podlegającą VAT, a zatem również działalnością zwolnioną.
Pojęcie wykorzystania towarów “na użytek prywatny podatnika lub jego pracowników, lub, bardziej ogólnie, dla celów niezwiązanych z działalnością jego przedsiębiorstwa” nie jest tożsame z pojęciem towarów używanych do celów innych niż działalność gospodarcza.
Przekazanie na rzecz gminy lub skarbu państwa nieruchomości celem zapłaty zobowiązania podatkowego nie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.
Uniwersytet ponosi koszty utrzymania swojego funduszu zasilanego darowiznami i dotacjami. Nie ma prawa do odliczenia VAT od takich kosztów.