Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem VAT, a sprzedaż przez nią energii cieplnej dla jej mieszkańców podlega opodatkowaniu VAT.
Były wspólnik nabył w ramach podziału majątku po byłej spółce, w ramach czynności opodatkowanej VAT, klientelę byłej spółki (baza klientów). Następnie udostępnił ją nieodpłatnie nowoutworzonej przez siebie spółce. Nie powstało w takiej sytuacji prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia bazy klientów.
Jeżeli spółka buduje ścieżkę rekreacyjną, na którą uzyskuje subwencje, i ktora ma byc przez 5 lat udostępniana nieodpłatnie, ale która będzie przyczyniać się do zwiększenia sprzedaży generowanej przez spółkę, to takiej spółce przysługuje – co do zasady – prawo do odliczenia podatku naliczonego od takiej inwestycji.
Sprzedaż 122 lokali to działalność opodatkowana VAT. Nie zmienia tego fakt, że podatnik zapłacił od tych sprzedaży daninę właściwą dla sprzedaży prywatnej. Organ podatkowy ma prawo kontrolować i kwestionować rozliczenia podatnika.
Spółka należąca do jednostki administracji publicznej świadcząca usługi zarządzania systemem zdrowia publicznego w zamian za rekompensatę otrzymaną od organów publicznych, która ma pokrywać koszty działania takiej spółki prowadzi działalność gospodarczą. Jest jednak wyłączona z opodatkowania, jeżeli jest podmiotem publicznym oraz wykonuje zadania w charakterze organu władzy publicznej.
Sprzedaż składników majątku, która wskazuje na wykonaną w zakresie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT. Rachunkowe (ewidencyjne) pozostawienie ich poza zakresem działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla takiej oceny.
Czy jednostka organizacyjna gminy (jednostka budżetowa) to odrębny od gminy podmiot (podatnik) VAT?
Do sądu krajowego należy ustalenie, czy istnieje odpłatne świadczenie usług, a zatem czy spółka prowadzi działalność gospodarczą w sytuacji, gdy eksploatuje infrastrukturę wod-kan nie będąc nastawioną na osiąganie zysku oraz pobierając jedynie relatywnie niewielkie opłaty eksploatacyjne.
Gmina (we wskazanych w sprawie warunkach) dowożąc uczniów do szkół nie występuje jako podatnik i nie wykonuje działalności gospodarczej.
Pojęcie wykorzystania towarów “na użytek prywatny podatnika lub jego pracowników, lub, bardziej ogólnie, dla celów niezwiązanych z działalnością jego przedsiębiorstwa” nie jest tożsame z pojęciem towarów używanych do celów innych niż działalność gospodarcza.
Nie można nakazać zapłaty podatku VAT przy likwidacji spółki od posiadanych przez nią na ten moment aktywów, jeżeli spółka nadal prowadzi działalność gospodarczą. Nie jest również dopuszczalny wymóg faktycznej zapłaty podatku celem jego odliczenia (odzyskania) przy późniejszej ponownej rejestracji.
Przekazanie na rzecz gminy lub skarbu państwa nieruchomości celem zapłaty zobowiązania podatkowego nie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.
Cesja praw i obowiązków w zamian za zapłatę określonej kwoty pieniężnej to dostawa towarów albo świadczenie usług – w zależności od tego, co jest dominującym świadczeniem (prawo do nieruchomości, czy inne składniki tej wiązki praw i obowiązków).
Członek rady nadzorczej fundacji z tytułu pełnienia takiej funkcji nie jest podatnikiem VAT, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności i ryzyka charakterystycznego dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Wykonywanie określonych przez spółkę “w 100% gminną” na rzecz gminy w zamian za rekompensatę pewnych czynności publicznych (takich jak utrzymywanie dróg, parków, targowiska) jest czynnością podlegającą VAT.