Aby fotografie objęte były obniżoną stawką VAT, powinny spełnić kryteria wymienione w definicji z załącznika IX do dyrektywy.  Państwo członkowskie mogłoby zawęzić kryteria dla stosowania obniżonej stawki, ale nie może jej uzależniać od tak ocennego kryterium, jak artystyczny charakter zdjęcia.