Jest dopuszczalna procedura postępowania układowego, w ramach którego wierzytelności z tytułu VAT wobec Skarbu Państwa zostaną zaspokojone tylko w części.