Pieńkowski, wyrok z 28.02.2018, C-307/16

Jest niezgodne z Dyrektywą VAT wprowadzenie progu obrotu w wysokości 400.000 PLN, od przekroczenia którego uzależnia się możliwość stosowania zwolnienia z VAT sprzedaży na rzecz podróżnych opuszczających UE.

Okoliczności faktyczne i prawne

Pan Pieńkowski prowadził sklep, w którym sprzedawał sprzęt telekomunikacyjny.  Jego obrót wynosił ok. 230.000-280.000 PLN rocznie.  Dokonywał on zwrotu podatku podróżnym zamieszkałym poza granicami UE.  Zgodnie z polskimi przepisami sprzedawca mógł dokonywać takich zwrotów pod warunkiem, że jego obrót przekraczał 400.000 PLN rocznie.  Urząd skarbowy zakwestionował możliwość dokonywania zwrotów ze względu na niespełnienie przez podatnika tego ostatniego warunku.

Stosowne przepisy Dyrektywy nie przewidują warunku osiągnięcia określonego progu obrotów celem możliwości skorzystania ze zwolnienia (zwrotu) podatku podróżnym.

Istota problemu

Czy wprowadzenie progu obrotu w wysokości 400.000 PLN, od przekroczenia którego uzależnia się możliwość stosowania zwolnienia z VAT sprzedaży na rzecz podróżnych opuszczających UE jest zgodne z Dyrektywą VAT?

Rozstrzygnięcie TSUE

Jest niezgodne z Dyrektywą VAT wprowadzenie progu obrotu w wysokości 400.000 PLN, od przekroczenia którego uzależnia się możliwość stosowania zwolnienia z VAT sprzedaży na rzecz podróżnych opuszczających UE.

Treść uzasadnienia

 • Państwa członkowskie zwalniają eksport towarów (24).
 • Reguła tam ma zastosowanie, gdy dostawca wykaże, że towar opuścił UE (25).
 • W postępowaniu bezsporne jest, że towary opuściły UE (26).
 • Gdy dostawa dotyczy towarów wywożonych w bagażu podróżnych, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków z art. 147 Dyrektywy VAT (27).
 • W tym postępowaniu warunki te są spełnione (28).
 • Przepisy Dyrektywy VAT nie przewidują warunku osiągnięcia określonego progu obrotów, a przewidziane w art. 147 warunki dotyczą odbiorców, a nie dostawców (29-30).
 • Jednocześnie jednak art. 131 oraz art. 273 Dyrektywy VAT umożliwiają wprowadzenie dodatkowych warunków stosowania zwolnień przewidzianych w Dyrektywie.
 • Trybunał orzekł, że warunki te muszą być zgodne z zasadami prawa unii - a w tym z zasadą pewności prawa, proporcjonalności i uzasadnionych oczekiwań. W szczególności zgodnie z zasadą proporcjonalności wprowadzone regulacje muszą umożliwiać efektywne osiągnięcie ich celów przy jak najmniejszej ingerencji w cele i zasady ustanowione “w odpowiednich przepisach Unii” (32-34).
 • Zdaniem rządu polskiego głównym celem rozpatrywanego progu jest zminimalizowanie ryzyka uchylania się od opodatkowania (35).
 • Z drugiej strony, zgodnie z polskimi przepisami, od konieczności spełnienia tego warunku można się uchylić, zawierając odpowiednią umowę z podmiotem zawodowo dokonującym zwrotów VAT podróżnym (36).
 • Brak poszanowania tego warunku powoduje utratę prawa do zwolnienia nawet, gdy spełnione są przesłanki zwolnienia z art. 146.1.b oraz 147 Dyrektywy VAT (37).
 • W sytuacji, gdy zostanie wykazane, że warunki eksportu są spełnione, od takiej dostawy nie jest należny VAT. Nie zachodzi już ryzyko oszustwa w takich okolicznościach.
 • Takie przepisy (przewidujące próg) nie są niezbędne do osiągnięcia ich celu (38-39).

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 28 lutego 2018 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2006/112/WE – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Artykuł 131 – Artykuł 146 ust. 1 lit. b) – Artykuł 147 – Zwolnienia w eksporcie – Artykuł 273 – Przepisy państwa członkowskiego uzależniające możliwość korzystania ze zwolnienia od osiągnięcia minimalnego pułapu obrotów albo od zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym

W sprawie C‑307/16

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) postanowieniem z dnia 27 stycznia 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 30 maja 2016 r., w postępowaniu:

Stanisław Pieńkowski

przeciwko

Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie J.L. da Cruz Vilaça, prezes izby, E. Levits, A. Borg Barthet (sprawozdawca), M. Berger i F. Biltgen, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

–        w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika,

–        w imieniu Komisji Europejskiej przez K. Herrmann i M. Owsiany-Hornung, działające w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 131, art. 146 ust. 1 lit. b), art. 147 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą VAT”).

2        Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Stanisławem Pieńkowskim a Dyrektorem Izby Skarbowej w Lublinie (Polska) w przedmiocie zwolnienia od podatku od wartości dodanej (VAT) dostaw towarów wysyłanych poza Unię Europejską w bagażu osobistym podróżnych.

Ramy prawne

Prawo Unii

3        Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 dyrektywy VAT:

„»Dostawa towarów« oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel”.

4        Artykuł 131 dyrektywy VAT stanowi:

„Zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2–9 [tytułu IX dyrektywy VAT] stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć”.

5        W rozdziale 6, zatytułowanym „Zwolnienia w eksporcie”, w tytule IX omawianej dyrektywy, jej art. 146 ust. 1 lit. b) stanowi:

„Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

[…]

b)      dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych poza terytorium Wspólnoty przez nabywcę lub na rzecz nabywcy niemającego siedziby na terytorium danego państwa, z wyłączeniem towarów transportowanych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia w paliwo i ogólnego zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz samolotów turystycznych lub wszelkich innych środków transportu służących do celów prywatnych”.

6        Artykuł 147 rzeczonej dyrektywy stanowi:

„1.      W przypadku gdy dostawa towarów, o której mowa w art. 146 ust. 1 lit. b), dotyczy towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych, zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

a)      podróżny nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty;

b)      towary zostaną przetransportowane poza terytorium Wspólnoty przed końcem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa została dokonana;

c)      całkowita wartość dostawy, wraz z VAT, przekracza kwotę 175 [EUR] lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej ustalaną raz w roku przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października ze skutkiem od 1 stycznia roku następnego.

Państwa członkowskie mogą jednakże zwolnić dostawę, której całkowita wartość jest niższa od kwoty przewidzianej w akapicie pierwszym lit. c).

2.      Do celów ust. 1 przez »podróżnego niemającego siedziby we Wspólnocie« rozumie się podróżnego, którego stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie znajduje się na terytorium Wspólnoty. W takim przypadku przez »stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu« rozumie się miejsce wskazane jako takie w paszporcie, dowodzie osobistym lub każdym innym dokumencie potwierdzającym tożsamość uznanym za ważny przez państwo członkowskie, na którego terytorium odbywa się dostawa.

Dowód wywozu stanowi faktura lub inny zastępujący ją dokument, potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione ze Wspólnoty.

Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wzory pieczęci, jakie stosuje w celu wydania potwierdzenia, o którym mowa w akapicie drugim. Komisja przekazuje te informacje organom podatkowym w pozostałych państwach członkowskich”.

7        Zgodnie z art. 273 tej dyrektywy:

„Państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym, pod warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych między państwami członkowskimi przez podatników oraz pod warunkiem, że obowiązki te, w wymianie handlowej między państwami członkowskimi, nie będą prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic.

Możliwość przewidziana w akapicie pierwszym nie może zostać wykorzystana do nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem poza obowiązkami, które zostały określone w rozdziale 3”.

Prawo polskie

8        Artykuł 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054) w wersji mającej zastosowanie do okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym (zwanej dalej „ustawą o VAT”) stanowi:

„Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej »podróżnymi«, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128”.

9        Artykuł 127 ustawy o VAT stanowi:

„1.      Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej »sprzedawcami«, którzy:

1)      są zarejestrowani jako podatnicy podatku, oraz

2)      prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz

3)      zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8.

[…]

5.      Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych [PLN] przez sprzedawcę lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1.

6.      Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 000 zł [PLN] oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.

[…]

8.      Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:

1)      są co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, zarejestrowanymi podatnikami podatku;

2)      zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym;

3)      co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4)      zawarły umowy ze sprzedawcami, o których mowa w ust. 1, w sprawie zwrotu podatku;

5)      złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł [PLN] w formie:

a)      depozytu pieniężnego,

b)      gwarancji bankowych,

c)      obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu;

6)      uzyskały od ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1–5”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

10      Stanisław Pieńkowski jest przedsiębiorcą podlegającym VAT, który prowadzi działalność w zakresie handlu m.in. sprzętem telekomunikacyjnym i stosuje kasy rejestrujące dla celów ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. W ramach swej działalności gospodarczej S. Pieńkowski sprzedaje towary między innymi na rzecz podróżnych zamieszkałych poza terytorium Unii.

11      Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej (Polska) poinformował S. Pieńkowskiego, że jest on „sprzedawcą”, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy o VAT. Organ ten ocenił ponadto, że z deklaracji VAT wynikało, iż uzyskany przez tego podatnika obrót netto wyniósł 283 695 PLN (około 68 288 EUR) za rok podatkowy 2009 i 238 429 PLN (około 57 392 EUR) za rok podatkowy 2010. Poza tym stwierdził on, że S. Pieńkowski nie przedłożył temu urzędowi żadnej informacji dotyczącej zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT, dokonywał on natomiast osobiście zwrotu VAT podróżnym lub dokonywała tego zatrudniona u niego pracownica.

12      W tym stanie faktycznym Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej uznał, że z uwagi na poziom uzyskiwanych obrotów S. Pieńkowski nie był uprawniony do zwrotu VAT podróżnym osobiście, względnie za pośrednictwem pracownika oraz do stosowania stawki VAT 0% za okresy rozliczeniowe lat 2010 i 2011.

13      S. Pieńkowski wniósł skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (Polska).

14      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, opierając się na przepisach regulujących procedurę zwrotu podatku podróżnym, zamieszczonych w art. 126–129 ustawy o VAT oraz w art. 131, art. 146 ust. 1, art. 147 i 273 dyrektywy VAT, uznał, że w świetle treści tych unormowań nie jest trafne stanowisko S. Pieńkowskiego, że przepisy ustawy o VAT są niezgodne z dyrektywą VAT w zakresie, w jakim uzależniają możliwość zwrotu przez sprzedawcę VAT podróżnym od spełnienia wymogu osiągnięcia przez niego za poprzedni rok podatkowy obrotów powyżej 400 000 PLN (około 96 284 EUR).

15      Sąd ów orzekł bowiem, że określony w ten sposób limit obrotu nie ma jedynie charakteru informacyjnego i formalnego, lecz stanowi warunek materialny, od którego zależy możliwość zwrotu VAT przez sprzedawcę w sposób bezpośredni. Wspomniany sąd uznał w związku z tym, że wbrew twierdzeniom S. Pieńkowskiego limit 400 000 PLN (około 96 284 EUR) nie może zostać uznany za „barierę administracyjną” dla zastosowania stawki VAT 0%.

16      S. Pieńkowski wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (Polska), w której podniósł w szczególności niezgodność przepisów ustawy o VAT z przepisami dyrektywy VAT i z zasadami proporcjonalności i neutralności podatkowej.

17      Sąd odsyłający wskazał, że w przeciwieństwie do art. 127 ust. 6 ustawy o VAT przepisy dyrektywy VAT nie przewidują warunku osiągnięcia przez podatnika w poprzednim roku określonego pułapu obrotów dla zastosowania zwolnienia z VAT do towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych.

18      W szczególności zdaniem owego sądu nie wydaje się, aby podstawę do wprowadzenia warunku określonego w art. 127 ust. 6 ustawy o VAT stanowił art. 131 dyrektywy VAT.

19      Sąd ten podkreślił również, że warunki zastosowania omawianego zwolnienia, określone w art. 146 i 147 dyrektywy VAT, odnoszą się do nabywcy, a nie do sprzedawcy, w przeciwieństwie do sytuacji przewidzianej w art. 127 ust. 6 ustawy o VAT.

20      Ponadto, w ocenie owego sądu, wbrew stanowisku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, warunku w postaci osiągnięcia w poprzednim roku określonego pułapu obrotów nie można w świetle przepisów dyrektywy VAT traktować jako materialnego warunku zwolnienia, ponieważ brak jest podstawy prawnej w brzmieniu art. 146 i 147 dyrektywy VAT do wprowadzenia takiego warunku.

21      Sąd odsyłający przypomniał również, że z art. 273 dyrektywy VAT wynika, że państwa członkowskie mogą wprowadzić inne obowiązki, które uznają one za niezbędne do zapewnienia prawidłowego poboru VAT i unikania oszustw podatkowych. Sąd ów ma jednak wątpliwość, czy ustanowienie przez państwo członkowskie wymogu osiągnięcia obrotów powyżej 400 000 PLN (około 96 284 EUR) spełnia cele owego artykułu.

22      W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 146 ust. 1 lit. b), art. 147 oraz art. 131 i 273 dyrektywy [VAT] należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uregulowaniom krajowym wyłączającym zastosowanie zwolnienia w stosunku do podatnika, który nie spełnia warunku osiągnięcia odpowiedniego pułapu obrotów za poprzedni rok podatkowy, jak również nie posiada zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu podatku podróżnym?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

23      Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 131, art. 146 ust. 1 lit. b) oraz art. 147 i 273 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, wedle których w ramach dostaw na eksport towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych sprzedawca będący podatnikiem powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym, jeżeli sam brak poszanowania tych warunków skutkuje ostatecznym pozbawieniem prawa do zwolnienia tej dostawy z podatku.

24      Należy wskazać, że zgodnie z art. 146 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych poza Unię przez nabywcę lub na rzecz nabywcy. Przepis ten należy interpretować w związku z art. 14 ust. 1 tej dyrektywy, zgodnie z którym „dostawa towaru” oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel.

25      Z przepisów tych, a w szczególności z terminu „wysyłane”, użytego w art. 146 ust. 1 lit. b) wynika, że eksport towarów następuje, a zwolnienie dostawy na eksport ma zastosowanie, gdy prawo do rozporządzania tym towarem jak właściciel zostanie przekazane nabywcy, a dostawca wykaże, że towar został wysłany lub przetransportowany poza Unię, i że w następstwie tej wysyłki lub tego transportu opuścił fizycznie terytorium Unii (wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading, C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).

26      W postępowaniu głównym bezsporny jest fakt, że dostawy towarów w rozumieniu art. 14 dyrektywy VAT nastąpiły i że towary objęte spornymi w postępowaniu głównym transakcjami opuściły fizycznie terytorium Unii poprzez przewiezienie ich w bagażach osobistych podróżnych.

27      Jednakże, w przypadku gdy dostawa towarów, o której mowa w art. 146 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT, dotyczy towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych, zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie po spełnieniu dodatkowych warunków przewidzianych w art. 147 owej dyrektywy.

28      W tym względzie z postanowienia odsyłającego wynika, że w postępowaniu głównym warunki przewidziane w art. 146 ust. 1 lit. b) i art. 147 dyrektywy VAT są rzeczywiście spełnione.

29      Należy stwierdzić, że ani brzmienie art. 146 ust. 1 lit. b), ani brzmienie art. 147 dyrektywy VAT nie przewidują warunku, że podatnik powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub, w braku spełnienia tego warunku, zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym, aby możliwe było zastosowanie zwolnienia w eksporcie przewidzianego w owym art. 146 ust. 1 lit. b).

30      Ponadto warunki przewidziane w art. 147 dyrektywy VAT dotyczą jedynie nabywców spornych towarów i nie odnoszą się do sprzedawców tych towarów.

31      W konsekwencji zastosowanie art. 146 ust. 1 lit. b) i art. 147 dyrektywy VAT nie może być uzależnione od poszanowania warunków ustanowionych w przepisach krajowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym, których nieprzestrzeganie skutkuje ostatecznym pozbawieniem podatnika prawa do zwolnienia w eksporcie.

32      Prawdą jest, że, jak wynika z art. 131 dyrektywy VAT, zwolnienia określone w rozdziałach 2–9 tytułu IX tej dyrektywy, gdzie mieszczą się jej art. 146 i 147, stosuje się na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć. Ponadto art. 273 dyrektywy VAT stanowi, że państwa członkowskie mogą wprowadzić inne obowiązki, które uznają one za niezbędne do zapewnienia prawidłowego poboru VAT i unikania oszustw podatkowych.

33      W tym względzie Trybunał orzekł, że w ramach wykonywania uprawnień przyznanych im na mocy art. 131 i 273 państwa członkowskie muszą przestrzegać ogólnych zasad prawa wchodzących w skład porządku prawnego Unii, do których należą w szczególności zasady pewności prawa, proporcjonalności i ochrony uzasadnionych oczekiwań (wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading, C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

34      W szczególności Trybunał orzekł, że zgodnie z zasadą proporcjonalności państwa członkowskie muszą stosować środki, które, umożliwiając efektywne osiągnięcie realizowanego przez prawo wewnętrzne celu, jednocześnie w jak najmniejszym stopniu godzą w cele i zasady ustanowione w odpowiednich przepisach Unii (wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading, C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

35      W niniejszej sprawie, z jednej strony, wedle rządu polskiego głównym celem przepisów krajowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym jest zminimalizowanie ryzyka uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych związanego z nieprawidłowym zastosowaniem zwolnienia przewidzianego w art. 146 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT.

36      Z drugiej strony, wedle wyjaśnień przedstawionych przez sąd odsyłający, warunek dotyczący obowiązku osiągnięcia przez podatnika minimalnego pułapu obrotów za poprzedni rok podatkowy nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ wówczas, gdy ów pułap nie zostanie osiągnięty, podatnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym.

37      Należy jednak wskazać w tym względzie, że brak poszanowania owego warunku skutkuje odmową zwolnienia w eksporcie nawet wówczas, gdy są spełnione warunki skorzystania z tego zwolnienia przewidziane w art. 146 ust. 1 lit. b) i art. 147 dyrektywy VAT.

38      Tymczasem Trybunał orzekł już, że w sytuacji gdy zostanie wykazane, że warunki zwolnienia w eksporcie określone w art. 146 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT, w szczególności wywóz danych towarów z obszaru celnego Unii, są spełnione, od takiej dostawy nie jest należny VAT. W takich okolicznościach nie zachodzi już zasadniczo ryzyko oszustwa podatkowego lub utraty wpływów z podatków mogące uzasadnić opodatkowanie danej transakcji (wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading, C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 40).

39      Należy zatem stwierdzić, że przepisy krajowe, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nie są niezbędne do osiągnięcia celu polegającego na zapobieżeniu unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym.

40      Mając na uwadze powyższe rozważania, na przedstawione pytanie należy udzielić odpowiedzi, że art. 131, art. 146 ust. 1 lit. b) oraz art. 147 i 273 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, wedle których w ramach dostaw na eksport towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych sprzedawca będący podatnikiem powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym, jeżeli sam brak poszanowania tych warunków skutkuje ostatecznym pozbawieniem prawa do zwolnienia tej dostawy z podatku.

W przedmiocie kosztów

41      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 131, art. 146 ust. 1 lit. b) oraz art. 147 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, wedle których w ramach dostaw na eksport towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych, sprzedawca będący podatnikiem powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu podatku od wartości dodanej podróżnym, jeżeli sam brak poszanowania tych warunków skutkuje ostatecznym pozbawieniem prawa do zwolnienia tej dostawy z podatku.

Da Cruz Vilaça

Levits

Borg Barthet

Berger

 

      Biltgen

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 lutego 2018 r.

Sekretarz

 

      Prezes piątej izby

A. Calot Escobar

 

      J.L. da Cruz Vilaça


*      Język postępowania: polski.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

YVES’A BOTA

przedstawiona w dniu 7 września 2017 r.(1)

Sprawa C307/16

Stanisław Pieńkowski

przeciwko

Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska)]

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Zwolnienia w eksporcie – Przepisy państwa członkowskiego uzależniające możliwość korzystania ze zwolnienia od osiągnięcia pewnego pułapu obrotów albo od zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym – Zasada neutralności podatkowej i zasada proporcjonalności

I.      Wprowadzenie

1.        W niniejszej sprawie Trybunałowi przedstawiono wniosek o dokonanie interpretacji art. 146 ust. 1 lit. b), art. 147, 131 i 273 dyrektywy 2006/112/WE(2) w ramach sporu pomiędzy Stanisławem Pieńkowskim, będącym sprzedawcą sprzętu telekomunikacyjnego, a Urzędem Skarbowym w Białej Podlaskiej w przedmiocie zwolnienia od podatku od wartości dodanej (zwanego dalej „VAT”) dostaw towarów wysyłanych poza Unię Europejską w bagażu osobistym podróżnych.

2.        Sprawa ta daje Trybunałowi możliwość wypowiedzenia się w kwestii, czy dyrektywa VAT stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym w ramach dostawy towarów na eksport, że aby miało zastosowanie zwolnienie, podatnik powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym. Daje ona również Trybunałowi możliwość dokonania po raz pierwszy interpretacji przepisów art. 147 dyrektywy VAT i przedstawienia wskazówek dotyczących możliwości stosowania zasady proporcjonalności w nowym przypadku, nawet jeśli z istniejącego orzecznictwa wynikają już istotne wytyczne słusznie podkreślone przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w postanowieniu odsyłającym.

3.        Po zakończeniu badania zaproponuję Trybunałowi, by orzekł, iż przepisy art. 146 ust. 1 lit. b), art. 147, 131 i 273 dyrektywy VAT oraz zasada neutralności podatkowej sprzeciwiają się przepisom krajowym takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym.

II.    Ramy prawne

A.      Prawo Unii

4.        Motywy 5, 35 i 49 dyrektywy VAT brzmią następująco:

„(5)      System VAT staje się najbardziej jasny i neutralny, kiedy podatek nakładany jest w możliwie najbardziej ogólny sposób, a zakres jego zastosowania obejmuje wszystkie etapy produkcji i dystrybucji oraz świadczenie usług. W związku z tym w interesie rynku wewnętrznego i państw członkowskich leży przyjęcie wspólnego systemu, który ma również zastosowanie do handlu detalicznego.

[…]

(35)      Należy sporządzić wspólny wykaz zwolnień, aby umożliwić gromadzenie zasobów własnych Wspólnoty w porównywalny sposób we wszystkich państwach członkowskich.

[…]

(49)      W odniesieniu do małych przedsiębiorstw, państwom członkowskim należy pozostawić możliwość utrzymania ich procedur szczególnych, zgodnie ze wspólnymi przepisami oraz z myślą o ściślejszej harmonizacji”.

5.        Artykuł 131 tej dyrektywy stanowi:

„Zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2–9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć”.

6.        Artykuł 146 ust. 1 rzeczonej dyrektywy brzmi następująco:

„1.      Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

[…]

b)      dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych poza terytorium Wspólnoty przez nabywcę lub na rzecz nabywcy niemającego siedziby na terytorium danego państwa, z wyłączeniem towarów transportowanych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia w paliwo i ogólnego zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz samolotów turystycznych lub wszelkich innych środków transportu służących do celów prywatnych […]”.

7.        Artykuł 147 dyrektywy VAT stanowi:

„1.      W przypadku gdy dostawa towarów, o której mowa w art. 146 ust. 1 lit. b), dotyczy towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych, zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

a)      podróżny nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty;

b)      towary zostaną przetransportowane poza terytorium Wspólnoty przed końcem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa została dokonana;

c)      całkowita wartość dostawy, wraz z VAT, przekracza kwotę 175 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej ustalaną raz w roku przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października ze skutkiem od 1 stycznia roku następnego.

Państwa członkowskie mogą jednakże zwolnić dostawę, której całkowita wartość jest niższa od kwoty przewidzianej w akapicie pierwszym lit. c).

2.      Do celów ust. 1 przez »podróżnego niemającego siedziby we Wspólnocie« rozumie się podróżnego, którego stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie znajduje się na terytorium Wspólnoty. W takim przypadku przez »stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu« rozumie się miejsce wskazane jako takie w paszporcie, dowodzie osobistym lub każdym innym dokumencie potwierdzającym tożsamość uznanym za ważny przez państwo członkowskie, na którego terytorium odbywa się dostawa”.

8.        Artykuł 273 tej dyrektywy brzmi następująco:

„Państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym, pod warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych między państwami członkowskim przez podatników oraz pod warunkiem, że obowiązki te, w wymianie handlowej między państwami członkowskimi, nie będą prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic.

Możliwość przewidziana w akapicie pierwszym nie może zostać wykorzystana do nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem poza obowiązkami, które zostały określone w rozdziale 3”.

B.      Prawo polskie

9.        Artykuł 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, ze zmianami)(3) stanowi:

„Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej »podróżnymi«, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128”.

10.      Artykuł 127 tej ustawy przewiduje:

„1.      Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej »sprzedawcami«, którzy:

1)      są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz

2)      prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz

3)      zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8.

[…]

5.      Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1.

6.      Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł [około 94 531 EUR] oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy”.

III. Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu i pytanie prejudycjalne

11.      Stanisław Pieńkowski, będący przedsiębiorcą podlegającym podatkowi VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz podróżnych zamieszkałych poza terytorium państw członkowskich Unii. Towary opuszczają zatem terytorium Unii, gdy nabywcy wchodzą w ich posiadanie.

12.      W 2006 r. polskie organy podatkowe poinformowały S. Pieńkowskiego, że jest on „sprzedawcą”, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy o VAT. Organy te oceniły ponadto, że z deklaracji VAT wynikało, iż uzyskany przez tego podatnika obrót netto wyniósł 283 695 PLN (około 67 045 EUR) za rok podatkowy 2009 i 238 429 PLN (około 56 347 EUR) za rok podatkowy 2010. Poza tym organy podatkowe stwierdziły, że S. Pieńkowski nie przedłożył im żadnej informacji dotyczącej zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT, dokonywał on natomiast osobiście zwrotu VAT podróżnym lub dokonywała tego zatrudniona u niego pracownica.

13.      W tym stanie faktycznym organy podatkowe uznały, że z uwagi na poziom uzyskiwanych obrotów S. Pieńkowski nie był uprawniony do zwrotu VAT podróżnym osobiście oraz do stosowania stawki VAT 0% za okresy rozliczeniowe lat 2010 i 2011.

14.      Stanisław Pieńkowski wniósł skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sąd ów, opierając się na zawartych w art. 126–129 ustawy o VAT oraz w art. 146 ust. 1 lit. b), art. 147, 131 i 273 dyrektywy VAT regulacjach dotyczących zwrotu VAT podróżnym, orzekł, że przepisy ustawy o VAT są zgodne z przepisami dyrektywy VAT w zakresie, w jakim uzależniają one możliwość zwrotu VAT podróżnym od osiągnięcia przez podatnika za poprzedni rok podatkowy obrotów powyżej 400 000 PLN (około 94 531 EUR). Wedle stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie określony w ten sposób limit obrotu nie ma jedynie charakteru formalnego, lecz stanowi warunek materialny, od którego zależy możliwość zwrotu VAT przez sprzedawcę w sposób bezpośredni.

15.      Stanisław Pieńkowski uznał, że ów limit stanowi „barierę administracyjną” dla zastosowania preferencyjnej 0% stawki VAT, i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, podnosząc ponownie niezgodność przepisów ustawy o VAT z przepisami dyrektywy VAT i z zasadami proporcjonalności i neutralności podatkowej.

16.      Sąd odsyłający wskazał, że w przeciwieństwie do art. 127 ust. 6 ustawy o VAT przepisy dyrektywy VAT nie przewidują warunku osiągnięcia w poprzednim roku określonego pułapu obrotów dla zastosowania zwolnienia z VAT do towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych.

17.      Podkreślił on, że warunki zastosowania zwolnienia określone w art. 146 i 147 dyrektywy VAT odnoszą się do nabywcy, a nie do sprzedawcy, jak ma to miejsce w przypadku w art. 127 ust. 6 ustawy o VAT.

18.      Ponadto, zdaniem sądu odsyłającego i wbrew stanowisku przyjętemu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, warunku w postaci osiągnięcia w poprzednim roku określonego pułapu obrotów nie można w świetle przepisów dyrektywy VAT i w braku jakiejkolwiek podstawy prawnej traktować jako warunku materialnego.

19.      Ponadto sąd ów wskazał, że nie wydaje się, by przewidziane przez dyrektywę VAT warunki umożliwiały ustawodawcy krajowemu uzależnienie możliwości zastosowania wskazanego zwolnienia od spełnienia warunku osiągnięcia określonego pułapu obrotu w roku poprzednim.

20.      Sąd odsyłający przypomniał również, że z art. 273 dyrektywy VAT wynika, że państwa członkowskie mogą wprowadzić inne obowiązki, które uznają one za niezbędne do zapewnienia prawidłowego poboru podatku VAT i unikania oszustw podatkowych. Jednakże sąd ów ma wątpliwości, czy ustanowienie przez państwo członkowskie wymogu minimalnego pułapu spełnia cele tego przepisu.

21.      W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 146 ust. 1 lit. b), art. 147, 131 i 273 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uregulowaniom krajowym wyłączającym zastosowanie zwolnienia w stosunku do podatnika, który nie spełnia warunku osiągnięcia odpowiedniego pułapu obrotów za poprzedni rok podatkowy, jak również nie posiada zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym?”.

IV.    Analiza

22.      Sąd odsyłający zasadniczo wnosi do Trybunału o wydanie orzeczenia w przedmiocie kwestii, czy przepisy art. 146 ust. 1 lit. b), art. 147, 131 i 273 dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym, że podatnik może domagać się zwolnienia z VAT w związku z wywozem towarów przez podróżnych jedynie wówczas, gdy jego obroty osiągnęły pewien pułap w poprzednim roku podatkowym lub gdy zawarł on umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT.

23.      W niniejszej sprawie nie zostało zakwestionowane, że towary dostarczone przez S. Pieńkowskiego opuściły fizycznie terytorium Unii poprzez przewiezienie ich w bagażach osobistych podróżnych. W związku z tym zastosowanie mają przepisy art. 146 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT w odniesieniu do dostaw towarów rozpatrywanych w niniejszej sprawie, które w istocie odpowiadają definicji zawartej w art. 14 ust. 1 tej dyrektywy(4).

24.      W tym względzie należy zauważyć, że zgodnie z art. 146 ust. 1 lit. b) owej dyrektywy państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych poza Unię przez nabywcę lub na rzecz nabywcy. Jednakże, mając na uwadze, że w niniejszej sprawie towary są przewożone poza Unię w bagażach osobistych podróżnych, zwolnienie to może zostać zrealizowane jedynie przy spełnieniu pewnych warunków przewidzianych w art. 147 dyrektywy VAT, co również nie zostało zakwestionowane w niniejszej sprawie(5).

25.      Tymczasem z samego brzmienia art. 146 ust. 1 lit. b) i art. 147 dyrektywy VAT wynika, że dla celów zastosowania zwolnienia w wywozie w dyrektywie tej nie przewidziano warunku, by podatnik był zobowiązany do osiągnięcia określonego pułapu obrotów w poprzednim roku podatkowym ani by zawarł umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT.

26.      Z czysto literalnej interpretacji tych przepisów wynika zatem, że krajowe przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym należałoby uznać za niezgodne z ową dyrektywą, jako że warunki zwolnienia zostały w tym tekście określone w sposób wyczerpujący, co oznacza, że państwa członkowskie posiadają w tej dziedzinie jedynie niewielki zakres swobody.

27.      Jednakże normy zawarte w art. 131 i 273 dyrektywy VAT łagodzą tę interpretację, ponieważ przewidują, że owe zwolnienia mają zastosowanie na warunkach określanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania zwolnień, a także aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom(6).

28.      Nawet jeżeli, a priori, warunki określone w polskich regulacjach nie wyróżniają się szczególnie pod kątem aspektu uproszczenia, to państwa członkowskie posiadają na podstawie wskazanych przepisów zakres swobody co do określenia warunków zwolnienia VAT. Dla celów unikania oszustw podatkowych i poszanowania celów określonych przez prawodawcę Unii państwa członkowskie mogą bowiem postanowić, że podatnicy powinni spełnić dodatkowe warunki poza warunkami przewidzianymi w dyrektywie VAT, które uznają za konieczne.

29.      Państwa członkowskie muszą jednak korzystać z tego zakresu uznania z poszanowaniem ogólnych zasad prawa Unii(7).

30.      Trybunał orzekł już bowiem, że w ramach wykonywania uprawnień dyskrecjonalnych państwa członkowskie muszą stosować środki, które przy jednoczesnym umożliwieniu im osiągnięcia celów realizowanych przez ustawodawstwo krajowe w jak najmniejszym stopniu przynoszą uszczerbek celom i zasadom określonym przez prawodawcę Unii(8). W niniejszej sprawie należy rozważyć zgodność rozpatrywanych przepisów krajowych z zasadami neutralności podatkowej i proporcjonalności, jak zostały one ustanowione w prawie Unii.

31.      Co się tyczy zasady neutralności podatkowej, Trybunał orzekł, że przepis krajowy wykracza poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku, jeśli uzależnia on w istocie prawo do zwolnienia z VAT od spełnienia obowiązków formalnych, nie uwzględniając wymogów materialnych, a w szczególności nie biorąc pod uwagę kwestii, czy zostały one spełnione. Trybunał orzekł bowiem, że transakcje powinny być opodatkowane przy uwzględnieniu ich cech obiektywnych. W konsekwencji zasada neutralności podatkowej wymaga, aby zwolnienie z VAT było przyznawane, gdy zostały spełnione wymogi materialne, nawet jeżeli niektóre wymogi formalne zostały pominięte przez podatnika(9).

32.      Rozróżnienie między warunkami formalnymi i materialnymi stanowi przedmiot rozważań w uwagach przedstawionych Trybunałowi. Jednakże Trybunał dokonał już kwalifikacji niektórych warunków dodatkowych wymaganych w przepisach wewnętrznych jako „warunki formalne” lub „warunki materialne”. Poniżej zostaną wskazane przykłady celem porównania niniejszego przypadku do istniejącego orzecznictwa.

33.      W wyroku z dnia 9 lutego 2017 r., Euro Tyre(10), Trybunał uznał za „warunek formalny” przesłankę polegającą na rejestracji nabywcy w systemie wymiany informacji o VAT lub objęciu go systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia. W wyroku z dnia 20 października 2016 r., Plöckl(11), orzekł on podobnie odnośnie do obowiązku przekazania przez nabywcę numeru identyfikacji podatkowej dla celów VAT nadanego przez państwo członkowskie przeznaczenia. W wyrokach z dnia 27 września 2007 r., Collée(12), oraz z dnia 12 lipca 2012 r., EMS‑Bulgaria Transport(13), Trybunał orzekł, że wymaganie dowodu dostawy w pewnym terminie pod rygorem ostatecznego upływu tego terminu ma charakter formalny. W wyrokach z dnia 21 października 2010 r., Nidera Handelscompagnie(14), z dnia 27 września 2012 r., VSTR(15), oraz z dnia 14 marca 2013 r., Ablessio(16), Trybunał stwierdził, że warunek uprzedniej identyfikacji podatnika w rejestrze dotyczącym VAT ma charakter formalny.

34.      Mając na uwadze owe wytyczne orzecznictwa i informacje przedstawione Trybunałowi przez sąd odsyłający, wydaje się stosunkowo oczywiste, że dwa alternatywne warunki ustanowione w polskich przepisach mają również charakter formalny. W tym kontekście należy przypomnieć, że jest bezsporne, iż materialne warunki wymagane w dyrektywie VAT zostały w niniejszej sprawie spełnione.

35.      W związku z tym okoliczność, że dodatkowe warunki formalne wymagane przez przepisy krajowe nie zostały spełnione, nie może podważyć prawa sprzedawcy do zwolnienia z VAT(17).

36.      Inaczej byłoby jedynie w przypadku, gdyby naruszenie tych wymogów uniemożliwiło przedstawienie dowodu spełnienia przesłanek materialnych lub gdyby podatnik świadomie uczestniczył w oszustwie(18).

37.      W konsekwencji, jeżeli administracja posiada informacje niezbędne do ustalenia, że zostały spełnione wymogi materialne, i brak jest podejrzeń organu podatkowego co do popełnienia przez podatnika umyślnego oszustwa, to administracja ta nie może nakładać dodatkowych warunków, które mogłyby w efekcie praktycznie uniemożliwić wykonanie prawa do zwolnienia z VAT(19). W związku z tym odmowa przyznania możliwości skorzystania ze zwolnienia nie może się opierać na tym tylko względzie, że nie zostały spełnione dodatkowe warunki formalne ustanowione w przepisach krajowych przyjętych w zastosowaniu przepisów art. 131 i 273 dyrektywy VAT(20).

38.      Z powyższego wynika, iż należy stwierdzić, że zasada neutralności podatkowej stoi na przeszkodzie przepisom krajowym takim jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym.

39.      Tytułem pomocniczym, gdyby Trybunał nie uwzględnił powyższego stanowiska, będzie on musiał rozpatrzyć kwestię związaną z zasadą proporcjonalności. W tym względzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, że tego rodzaju środki krajowe nie mogą wykraczać poza to, co jest ściśle konieczne dla ochrony interesów skarbu państwa, i nie mogą być wykorzystywane w sposób podważający zasady określające wspólny system VAT(21).

40.      Rzeczpospolita Polska podkreśliła w swych uwagach, że przepisy krajowe rozpatrywane w postępowaniu głównym mają na celu zmniejszenie ryzyka zakłóceń prawidłowej obsługi systemu zwrotu VAT podróżnym. Zdaniem rządu tego państwa owe zakłócenia mogą wyniknąć między innymi ze zwiększonego ryzyka zachwiania płynności finansowej małych podmiotów oraz z ryzyka likwidacji ich działalności gospodarczej, a także z zamierzonego niewywiązania się z obowiązku dokonania zwrotu VAT, a w szczególności z oszustw podatkowych.

41.      W tym względzie należy przypomnieć, że zwalczanie przestępczości podatkowej, uchylania się od opodatkowania oraz ewentualnych nadużyć jest nadrzędnym celem dyrektywy VAT. W związku z tym Trybunał orzekł już, że realizacja tych celów uzasadnia pewne wymogi względem dostawców(22).

42.      Co się tyczy konkretnego stosowania zasady proporcjonalności w niniejszej sprawie, stanowi to zadanie sądu odsyłającego(23). Należy jednak wskazać, że przepisy wewnętrzne nie mogą zostać uznane za proporcjonalne, jeżeli uniemożliwiłyby one zwolnienie z VAT pod pretekstem braku spełnienia warunków formalnych, i to nawet wówczas, gdy wedle sądu odsyłającego i Rzeczypospolitej Polskiej warunek dotyczący realizacji określonego pułapu obrotów nie ma charakteru absolutnego, jako że podatnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym.

43.      Ponadto należy stwierdzić, że tego rodzaju przepisy krajowe nie mogą doprowadzić do ograniczenia liczby podatników uprawnionych do bezpośredniego stosowania zwolnienia, nie naruszając przy tym zasady równego traktowania ustanowionej w art. 273 dyrektywy VAT. Ów mechanizm skutkuje korzystniejszym traktowaniem największych przedsiębiorstw, podczas gdy ryzyko oszustw podatkowych jest w sposób konieczny proporcjonalne do rozmiaru działalności, a zatem do wielkości obrotów. W związku z tym przedstawione przez Rzeczpospolitą Polską rozumowanie zmierzające do uznania, że ryzyko błędu i oszustwa jest odwrotnie proporcjonalne do wielkości obrotów, nie jest przekonujące. Ponadto Trybunał orzekł już, że w sytuacji gdy spełnione zostaną warunki zwolnienia przewidziane w art. 146 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT, w szczególności wywóz danych towarów z obszaru celnego Unii, żaden VAT nie jest należny i zasadniczo nie zachodzi ryzyko oszustwa podatkowego lub utraty wpływów z podatków mogące uzasadnić opodatkowanie danej transakcji(24).

44.      Mając na względzie całość powyższych rozważań, należy zaproponować Trybunałowi, aby orzekł, że przepisy art. 146 ust. 1 lit. b), art. 147, 131 i 273 dyrektywy VAT, a także zasadę neutralności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym takim jak przepisy będące przedmiotem postępowania głównego, uniemożliwiającym podatnikom dokonanie przez nich samych zwolnienia z VAT na rzecz podróżnych, jeżeli podatnicy ci nie osiągnęli określonego pułapu obrotów w poprzednim roku podatkowym lub nie zawarli w tym celu umowy z podmiotem uprawnionym.

V.      Wnioski

45.      W świetle powyższych rozważań Trybunałowi należy zaproponować, aby na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny udzielił następującej odpowiedzi:

Artykuł 146 ust. 1 lit. b), art. 147, 131 i 273 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zasadę neutralności podatkowej należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniom krajowym wyłączającym zastosowanie zwolnienia w stosunku do podatnika, który nie spełnia warunku osiągnięcia odpowiedniego pułapu obrotów za poprzedni rok podatkowy, jak również nie posiada zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym.


1      Język oryginału: francuski.


2      Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1, zwana dalej „dyrektywą VAT”).


3      Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, zwana dalej „ustawą o VAT”.


4      Zobacz analogicznie wyroki: z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona (C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 31); z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading (C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 24).


5      Pominięte zostaną w związku z tym rozważania zawarte w uwagach Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące warunków art. 147 owej dyrektywy, które odnoszą się wyłącznie do nabywców i wywołują skutki w zakresie prawa do zwolnienia sprzedawcy.


6      Zobacz analogicznie wyrok z dnia 26 marca 2015 r., Macikowski (C‑499/13, EU:C:2015:201, pkt 36, 37).


7      Wyroki: z dnia 21 lutego 2008 r., Netto Supermarkt (C‑271/06, EU:C:2008:105, pkt 18 i nast.); z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading (C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 29 i nast.).


8      Zobacz podobnie, w zakresie dotyczącym zasady proporcjonalności, wyroki: z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading (C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 31); a także analogicznie, z dnia 18 grudnia 1997 r., Molenheide i in. (C‑286/94, C‑340/95, C‑401/95 i C‑47/96, EU:C:1997:623, pkt 45–48); z dnia 11 maja 2006 r., Federation of Technological Industries i in. (C‑384/04, EU:C:2006:309, pkt 30); w zakresie zasady neutralności wyroki: z dnia 19 września 2000 r., Schmeink & Cofreth i Strobel (C‑454/98, EU:C:2000:469, pkt 59); z dnia 21 lutego 2006 r., Halifax i in. (C‑255/02, EU:C:2006:121, pkt 92); z dnia 26 stycznia 2012 r., Kraft Foods Polska (C‑588/10, EU:C:2012:40, pkt 28); a także z dnia 14 marca 2013 r., Ablessio (C‑527/11, EU:C:2013:168, pkt 30).


9      Zobacz w szczególności wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl (C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 36–39).


10      C‑21/16, EU:C:2017:106, pkt 32.


11      C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 40, 41.


12      C‑146/05, EU:C:2007:549, pkt 29.


13      C‑284/11, EU:C:2012:458, pkt 60.


14      C‑385/09, EU:C:2010:627, pkt 50.


15      C‑587/10, EU:C:2012:592, pkt 51.


16      C‑527/11, EU:C:2013:168, pkt 32.


17      Zobacz podobnie wyroki: z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona (C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 60); z dnia 27 września 2012 r., VSTR (C‑587/10, EU:C:2012:592, pkt 51); z dnia 20 października 2016 r., Plöckl (C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 40); z dnia 9 lutego 2017 r., Euro Tyre (C‑21/16, EU:C:2017:106, pkt 32).


18      Zobacz analogicznie wyroki: z dnia 27 września 2007 r., Collée (C‑146/05, EU:C:2007:549, pkt 31); z dnia 12 lipca 2012 r., EMS-Bulgaria Transport (C‑284/11, EU:C:2012:458, pkt 71); z dnia 27 września 2012 r., VSTR (C‑587/10, EU:C:2012:592, pkt 46); z dnia 14 marca 2013 r., Ablessio (C‑527/11, EU:C:2013:168, pkt 32); z dnia 11 grudnia 2014 r., Idexx Laboratories Italia (C‑590/13, EU:C:2014:2429, pkt 39, 40); z dnia 20 października 2016 r., Plöckl (C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 44, 46).


19      Zobacz podobnie wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, (C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).


20      Zobacz analogicznie wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Idexx Laboratories Italia (C‑590/13, EU:C:2014:2429, pkt 40).


21      Zobacz analogicznie wyroki: z dnia 7 grudnia 2010 r., R. (C‑285/09, EU:C:2010:742, pkt 44, 45); a także z dnia 22 grudnia 2010 r., Dankowski (C‑438/09, EU:C:2010:818, pkt 37).


22      Zobacz analogicznie wyroki: z dnia 7 grudnia 2010 r., R. (C‑285/09, EU:C:2010:742, pkt 36); z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading (C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 33).


23      Zobacz podobnie wyroki: z dnia 12 lipca 2012 r., EMS-Bulgaria Transport (C‑284/11, EU:C:2012:458, pkt 77); z dnia 14 marca 2013 r., Ablessio (C‑527/11, EU:C:2013:168, pkt 35); z dnia 26 marca 2015 r., Macikowski (C‑499/13, EU:C:2015:201, pkt 53).


24      Zobacz podobnie wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r., BDV Hungary Trading (C‑563/12, EU:C:2013:854, pkt 40).