Sjelle Autogenbrug, wyrok z 18.01.2017, C-471/15

Jeżeli podatnik-pośrednik kupuje stare samochody od osób fizycznych nie-przedsiębiorców i następnie sprzedaje wymontowane z nich części, to do takiej działalności stosuje się procedurę VAT-marża. Problemy praktyczne z ustaleniem podstawy opodatkowania nie przeczą temu wnioskowi.

Okoliczności sprawy

Sjelle jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem pojazdów samochodowych. Jego główna działalność polega na sprzedaży używanych części samochodowych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Nieznaczna część obrotu tego przedsiębiorstwa stanowi sprzedaż odpadów metalowych (złomu) pozostałego po demontażu części samochodowych.

Sjelle kupuje pojazdy do rozbiórki od osób fizycznych, które nie deklarują VAT od dokonywanych sprzedaży.

Brak jest informacji na temat składników ceny zakupu pojazdów - w szczególności nie wiadomo, jaką część ceny stanowi wartość części samochodowych, odpadów, a jak wpływa na cenę możliwość uzyskania dopłaty za złomowanie.

Sjelle Autogenbrug chciała uzyskać interpretację, że do jej sytuacji stosuje się szczególną procedurę marży dla towarów używanych.

Istota problemu

Czy jeżeli podatnik-pośrednik kupuje stare samochody od osób fizycznych nie-przedsiębiorców i następnie sprzedaje wymontowane z nich części, to do takiej działalności stosuje się procedurę VAT-marża.

Rozstrzygnięcie

Jeżeli podatnik-pośrednik kupuje stare samochody od osób fizycznych nie-przedsiębiorców i następnie sprzedaje wymontowane z nich części, to do takiej działalności stosuje się procedurę VAT-marża. Problemy praktyczne z ustaleniem podstawy opodatkowania nie przeczą temu wnioskowi.

Uzasadnienie

 • Aby ustalić zakres przepisu prawa Unii, należy mieć na uwadze jego treść, cele i kontekst (29).
 • Zgodnie z art. 311.1.1 VATD “towary używane” stanowią “rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie” (30).
 • Przepis ten wskazuje, że towarem używanym jest również majątek ruchomy pochodzący z innego towaru, w którym był on wmontowany jako część jego struktury. To, że zostanie od niego odłączony nie podważa jego kwalifikacji jako “towaru używanego”, o ile może on zostać ponownie użyty “w aktualnym stanie lub po naprawie” (31).
 • Ważne tylko, aby towar zachował funkcje, którymi dysponował w stanie nowości, i aby mógł być w związku z tym w dalszym ciągu używany w obecnym stanie lub po naprawie (32).
 • Jest tak w przypadku części samochodowych, które zostały odłączone od pojazdu, jeżeli zachowują one funkcje, które posiadały w stanie nowości i mogą być ponownie użyte w tych samych celach (33).
 • Tą interpretację wzmacnia dyrektywa recyklingowa, wedle której odpady samochodowe powinny być ponownie użyte (34).
 • Kwalifikacja jako towaru używanego nie wymaga identyczności pomiędzy towarem zakupionym a sprzedanym (35).
 • Samochód składa się z zespołu części, które zostały zmontowane i mogą zostać odłączone i odsprzedane (36).
 • Dlatego takie części są objęte procedurą marży zgodnie z art. 313.1 VATD (37).
 • Zgodnie z art. 315 VATD marża jest równa różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia (38).
 • Brak zastosowania tej procedury do części zamiennych wymontowanych z samochodów byłoby sprzeczne z celem procedury marży, który polega na uniknięciu podwójnego opodatkowania i zakłóceń konkurencji między podatnikami w zakresie towarów używanych (ust. 51 preambuły VATD) (39).
 • Objęcie ogólnym systemem VAT dostaw tego towaru przez podatnika-pośrednika prowadziłoby do podwójnego opodatkowania. Z jednej bowiem strony nabycie podatnika-pośrednika obciążone byłoby VAT (wliczonym de facto w cenę, bo to koszt poniesiony przez zbywcę przy zakupie samochodu), który to VAT byłby nieodliczalny (40).
 • Taki wniosek prowadzi do pewnych trudności w ustalaniu kwoty marży (trudno wycenić każdą część osobno) (41).
 • Jednakże ewentualne trudności praktyczne przy stosowaniu procedury marży nie mogą uzasadniać wykluczenia z procedury, gdyż możliwość wykluczenia nie została przewidziana w żadnym przepisie VATD (42).
 • Podstawa opodatkowania w VAT-marża powinna wynikać z księgowości w sposób umożliwiający jej weryfikację (43).
 • Ponadto, PC mogą postanowić, że podstawę opodatkowania w VAT-marża stanowi całkowita marża zdefiniowana w art. 318 VATD (44).

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 18 stycznia 2017 r.(1)

Odesłanie prejudycjalne – Opodatkowanie – Podatek od wartości dodanej– Dyrektywa 2006/112/WE – Szczególna procedura opodatkowania marży – Pojęcie „towarów używanych” – Sprzedaż części wymontowanych z pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji

W sprawie C‑471/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Vestre Landsret (sąd apelacyjny regionu zachodniego, Dania) postanowieniem z dnia 2 września 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 września 2015 r., w postępowaniu:

Sjelle Autogenbrug I/S

przeciwko

Skatteministeriet,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: L. Bay Larsen, prezes izby, M. Vilaras (sprawozdawca), J. Malenovský, M. Safjan i D. Šváby, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 września 2016 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

–        w imieniu Sjelle Autogenbrug I/S przez C. Bachmanna, advokat,

–        w imieniu rządu duńskiego przez C. Thorninga, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez D. Aukena, advokat,

–        w imieniu rządu greckiego przez E. Tsaousi oraz K. Nasopoulou, działających w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu Komisji Europejskiej początkowo przez L. Lozano Palacios oraz M. Clausen, a następnie przez L. Lozano Palacios, L. Grønfeldt oraz M. Clausen, działające w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy interpretacji art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).

2        Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Sjelle Autogenbrug I/S a Skatteministeriet (ministrem do spraw podatków i akcyzy, Dania) w przedmiocie zastosowania procedury opodatkowania marży do sprzedaży części pochodzących z pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych do odsprzedaży jako części zamienne.

 Ramy prawne

 Prawo Unii

 Dyrektywa 2006/112

3        Motyw 51 dyrektywy 2006/112 stanowi:

„Należy przyjąć wspólnotowy system opodatkowania mający zastosowanie do towarów używanych, dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich, aby uniknąć podwójnego opodatkowania i zakłóceń konkurencji pomiędzy podatnikami”.

4        Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej dyrektywy:

„Zasada wspólnego systemu [podatku od wartości dodanej (zwanego dalej »podatkiem VAT«)] polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem.

VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, która ma zastosowanie do takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów.

[…]”.

5        Tytuł XII dyrektywy 2006/112, zatytułowany „Procedury szczególne”, zawiera rozdział 4, zatytułowany „Procedury szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków”, składający się z art. 311–343.

6        Na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 i 5 owej dyrektywy:

„Do celów niniejszego rozdziału i bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych zastosowanie mają następujące definicje:

»1)      towary używane« oznaczają rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie, inny niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, jak również inny niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne określone przez państwa członkowskie;

[…]

5)      »podatnik-pośrednik« oznacza każdego podatnika, który w ramach swojej działalności gospodarczej, w celu odsprzedaży, kupuje lub wykorzystuje do celów działalności swojego przedsiębiorstwa lub też importuje towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, niezależnie od tego, czy podatnik ten działa na własny rachunek, czy też na rzecz osób trzecich na podstawie umowy, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży”.

7        Sekcja 2 rozdziału 4 znajdującego się w tytule XII dyrektywy 2006/112 jest zatytułowana „Procedura szczególna dla podatników-pośredników” i zawiera między innymi podsekcję 1 zatytułowaną „Procedura marży”, w której zawarto art. 312–325.

8        Artykuł 312 owej dyrektywy stanowi:

„Do celów niniejszej podsekcji zastosowanie mają następujące definicje:

1)      »cena sprzedaży« oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika-pośrednika od nabywcy lub osoby trzeciej, włączając w to subwencje bezpośrednio związane z transakcją, podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik-pośrednik obciąża nabywcę, z wyłączeniem jednak kwot, o których mowa w art. 79;

2)      »cena nabycia« oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, określonego w pkt 1, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawcę od podatnika-pośrednika”.

9        Artykuł 313 ust. 1 dyrektywy 2006/112 stanowi:

„W odniesieniu do dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków dokonywanych przez podatników-pośredników, państwa członkowskie stosują procedurę szczególną dotyczącą opodatkowania marży uzyskanej przez takiego podatnika-pośrednika zgodnie z przepisami niniejszej podsekcji”.

10      W myśl art. 314 omawianej dyrektywy:

„Procedura marży ma zastosowanie do dokonywanych przez podatnika-pośrednika dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, w przypadku gdy towary te zostały mu dostarczone na terytorium Wspólnoty przez jedną z następujących osób:

a)      osobę niebędącą podatnikiem;

[…]”.

11      Artykuł 315 rzeczonej dyrektywy stanowi:

„Podstawę opodatkowania dostaw towarów, o których mowa w art. 314, stanowi marża uzyskana przez podatnika-pośrednika pomniejszona o kwotę VAT odnoszącą się do samej marży.

Marża uzyskana przez podatnika-pośrednika jest równa różnicy między określoną przez podatnika-pośrednika ceną sprzedaży towaru a ceną nabycia”.

12      Artykuł 318 dyrektywy 2006/112 przewiduje, co następuje:

„1.      W celu uproszczenia poboru podatku i po konsultacji z Komitetem ds. VAT państwa członkowskie mogą postanowić, że dla niektórych transakcji lub niektórych kategorii podatników-pośredników, podstawę opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów podlegających procedurze marży należy ustalić dla każdego okresu rozliczeniowego, za który podatnik-pośrednik musi złożyć deklarację VAT, o której mowa w art. 250.

W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym, podstawę opodatkowania dostaw towarów, do których stosuje się taką samą stawkę VAT, stanowi całkowita marża uzyskana przez podatnika-pośrednika pomniejszona o kwotę VAT odnoszącą się do tej marży.

2.      Całkowita marża jest równa różnicy między dwiema następującymi kwotami:

a)      całkowitą wartością dostaw towarów podlegających procedurze marży i dokonanych przez podatnika-pośrednika w okresie rozliczeniowym objętym deklaracją, czyli całkowitą kwotą cen sprzedaży;

b)      całkowitą wartością nabytych towarów, o których mowa w art. 314, przez podatnika-pośrednika w okresie rozliczeniowym objętym deklaracją, czyli całkowitą kwotą cen nabycia.

3.      Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że [aby] podatnicy, o których mowa w ust. 1, nie odnoszą [odnosili] nieuzasadnionych korzyści ani nie ponoszą [ponosili] nieuzasadnionych strat”.

 Dyrektywa 2000/53

13      Motyw 5 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. (Dz.U. 2000, L 269, s. 34 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 15, t. 5, s. 224) przewiduje istnienie podstawowej zasady, zgodnie z którą odpady powinny być ponownie użyte i poddane procesom odzysku, ze szczególnym uwzględnieniem ponownego użycia i recyklingu. Motyw 14 tej dyrektywy uznaje konieczność wspierania rozwoju rynku materiałów pochodzących z recyklingu.

14      Artykuł 3 dyrektywy 2000/53, zatytułowany „Zakres”, stanowi w ust. 1:

„Niniejsza dyrektywa dotyczy pojazdów oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji, łącznie z częściami oraz materiałami. [Przepis ten ma zastosowanie] nie naruszając art. 5 ust. 4 akapit trzeci i niezależnie od tego, w jaki sposób pojazd był serwisowany lub naprawiany podczas użytkowania, oraz od tego, czy jest on wyposażony w części dostarczone przez producenta, czy też inne części, które zostały wmontowane jako części zamienne lub zastępcze zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi lub krajowymi”.

 Prawo duńskie

15      W rozdziale 17 zatytułowanym „Przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków” lov om merværdiafgift nr. 106 (ustawy nr 106 w sprawie podatku od wartości dodanej) z dnia 23 stycznia 2013 r. w wersji mającej zastosowanie w czasie wystąpienia okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym (zwanej dalej „ustawą o VAT”) art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 3 przewiduje:

„1.      Przedsiębiorstwa, które nabywają w celu odsprzedaży m.in. towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy też antyki, odsprzedając je, mogą uiścić podatek od towarów używanych na podstawie przepisów niniejszego rozdziału. Znajdują one zastosowanie, w sytuacji gdy towary używane itp. zostały dostarczone temu przedsiębiorstwu w Danii lub z innego państwa członkowskiego Unii przez

1)      osobę niebędącą podatnikiem,

[…]

3.      Przez »towary używane« należy rozumieć rzeczy ruchome nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, jak również inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Środek transportu dostarczony do lub z innego państwa członkowskiego Unii uważany jest za używany w zakresie, w jakim nie jest on objęty definicją określoną w art. 11 ust. 6”.

16      Z prac przygotowawczych nad ustawą o VAT z 1994 r., która wprowadziła przepisy dotyczące podatku VAT od towarów używanych (Folketingstidende 1993–1994, załącznik A, kolumna 4368) wynika, że „celem proponowanych przepisów jest uniknięcie zapłaty pełnego VAT za ten sam towar dwa lub więcej razy. Sytuacja taka ma przykładowo miejsce wówczas, gdy kontrahent osób fizycznych nabywa towary używane celem ich odsprzedaży”.

17      Na podstawie owych prac przygotowawczych pojęcie „towarów używanych” zawarte w art. 69 ust. 3 ustawy o VAT oznacza „rzeczy ruchome nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie. Wynika z tego, że rzecz ruchoma winna zachować swą tożsamość”.

18      W wydanym w dniu 10 lutego 2006 r. okólniku dotyczącym podatku VAT od złomowania pojazdów organ podatkowy wskazał, że zasady dotyczące VAT od towarów używanych nie mają zastosowania w przypadku dokonywanej przez podmioty zajmujące się złomowaniem odsprzedaży wymontowanych części zamiennych, ponieważ pojazd zmienia w ten sposób charakter, przekształcając się w części zamienne.

 Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

19      Sjelle Autogenbrug jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem pojazdów samochodowych, którego główna działalność polega na sprzedaży używanych części samochodowych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

20      Działalność Sjelle Autogenbrug obejmuje między innymi usuwanie zanieczyszczeń oraz utylizację odpadów pochodzących z tych pojazdów, co stanowi warunek wstępny dla pobrania części zamiennych. Wreszcie nieznaczna część łącznych obrotów tego przedsiębiorstwa stanowi sprzedaż odpadów metalowych (złomu) pozostałego po demontażu części samochodowych.

21      Sjelle Autogenbrug kupuje pojazdy wycofane z eksploatacji od osób fizycznych lub towarzystw ubezpieczeniowych. Ani osoby fizyczne, ani towarzystwa ubezpieczeniowe nie deklarują podatku VAT od dokonywanych sprzedaży. Sąd odsyłający wskazał w swym postanowieniu, że pytanie, które przedstawia Trybunałowi, dotyczy jedynie kwalifikacji części używanych pochodzących z samochodów zakupionych przez Sjelle Autogenbrug od osób fizycznych.

22      Zezłomowanie pojazdu wycofanego z eksploatacji pojazdu wiąże się z uprawnieniem do dopłaty za złomowanie, wypłacanej przez ministerstwo ochrony środowiska na rzecz ostatniego właściciela pojazdu wpisanego do przewidzianej w tym celu krajowej ewidencji pojazdów. System ten ma na celu zachęcenie właścicieli do dbałości o złomowanie pojazdów w sposób właściwy z punktu widzenia ochrony środowiska. Od roku 2014 pozyskiwanie dopłat za złomowanie ciążyło na właścicielach pojazdów, a nie na Sjelle Autogenbrug.

23      Sąd odsyłający wskazał, że brak jest dostępnych informacji na temat składników ceny zakupu pojazdów, w szczególności w zakresie określenia i uwzględnienia w cenie sprzedaży wartości części samochodowych, odpadów metalowych oraz dopłaty do złomowania przewidzianej za usunięcie zanieczyszczeń oraz utylizację odpadów pochodzących z pojazdów.

24      Sąd odsyłający wskazał, że Sjelle Autogenbrug zadeklarowała podatek VAT według zasad ogólnych. W dniu 15 lipca 2010 r. zwróciła się ona do duńskich organów podatkowych z wnioskiem o sporządzenie interpretacji podatkowej dotyczącej stosowalności do jej działalności polegającej na odsprzedaży używanych części samochodowych systemu podatku VAT dotyczącego towarów używanych, przewidzianego w rozdziale 17 ustawy o VAT.

25      Wedle interpretacji podatkowej wydanej przez organ administracyjny w dniu 6 sierpnia 2010 r. Sjelle Autogenbrug nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży odnoszącej się do towarów używanych, ponieważ rozpatrywane części samochodowe nie są objęte pojęciem „towarów używanych” w rozumieniu przepisów podlegających zastosowaniu.

26      Landsskatteretten (sąd podatkowy, Dania) utrzymał w mocy tę interpretację na mocy orzeczenia z dnia 12 grudnia 2011 r. Skarżąca w postępowaniu głównym wniosła odwołanie od tego orzeczenia do sądu odsyłającego.

27      W tych okolicznościach Vestre Landsret (sąd apelacyjny regionu zachodniego, Dania) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy pochodzące z wycofanych z eksploatacji pojazdów części – które zajmujące się recyklingiem pojazdów samochodowych przedsiębiorstwo będące podatnikiem zidentyfikowanym dla celów podatku VAT wyodrębnia z tych pojazdów celem ich odsprzedaży jako części zamiennych – mogą, w rozpatrywanych w niniejszej sprawie okolicznościach, zostać uznane za »towary używane«, o których mowa w art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112?”.

 W przedmiocie pytania prejudycjalnego

28      Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że używane części pochodzące z pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, nabytego przez przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem samochodowym od osoby fizycznej i przeznaczone do odsprzedaży jako części zamienne stanowią „towary używane”, wskutek czego dostawy tego rodzaju części dokonane przez podatnika-pośrednika są objęte zakresem zastosowania procedury marży.

29      W tym względzie należy przypomnieć, że aby ustalić zakres przepisu prawa Unii, należy mieć na uwadze zarówno jego treść, jego cele, jak i jego kontekst (wyrok z dnia 3 marca 2011 r., Auto Nikołowi, C‑203/10, EU:C:2011:118, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

30      W niniejszej sprawie, zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112 „towary używane” stanowią „rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie”.

31      Należy stwierdzić, że z przepisu tego nie wynika, jakoby w jego rozumieniu z pojęcia towarów używanych wykluczony był rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie pochodzący z innego towaru, w którym był on wmontowany jako część jego struktury. Okoliczność, że dany towar będący składnikiem innego towaru zostanie od niego odłączony, nie podważa kwalifikacji tego odłączonego towaru jako „towaru używanego”, o ile może on zostać ponownie użyty „w aktualnym stanie lub po naprawie”.

32      Ponadto kwalifikacja jako „towar używany” wymaga jedynie, aby towar zachował funkcje, którymi dysponował w stanie nowości, i aby mógł być w związku z tym w dalszym ciągu używany w obecnym stanie lub po naprawie.

33      Ma to miejsce w przypadku części samochodowych odłączonych od pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, o ile nawet po odłączeniu od tego pojazdu zachowują one funkcje, które posiadały w stanie nowości i mogą być w związku z tym użyte ponownie w tych samych celach.

34      Interpretacja ta jest ponadto zgodna z podstawową zasadą ustanowioną w motywie 5 dyrektywy 2000/53, wedle której odpady samochodowe, które obejmują między innymi składniki i materiały samochodów wycofanych z eksploatacji, powinny być ponownie użyte i poddane procesom odzysku.

35      Argumentacja rządu duńskiego, wedle której kwalifikacja jako „towar używany” w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112 wymaga identyczności pomiędzy towarem zakupionym a towarem sprzedanym, co nie ma miejsca w przypadku zakupu całego pojazdu samochodowego i odsprzedaży części zamiennych wymontowanych z tego pojazdu, nie może podważyć wskazanej interpretacji. Rząd ten uważa, że części wymontowane z pojazdu używanego zostały wytworzone w trakcie przetwarzania odpadów tego pojazdu. Nie zachowały one zatem swego charakteru pomiędzy chwilą, w której zostały nabyte przez przedsiębiorstwo jako części pojazdu wycofanego z eksploatacji, a chwilą, w której zostały sprzedane jako części zamienne.

36      Należy jednakże stwierdzić, że pojazd samochodowy składa się z zespołu części, które zostały zmontowane i które mogą zostać odłączone i odsprzedane w aktualnym stanie lub po naprawie.

37      W tych okolicznościach należy uznać, że części pochodzące z pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji stanowią „towary używane” w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112, w związku z czym dostawy tego rodzaju części dokonane przez podatnika-pośrednika są objęte zakresem zastosowania procedury marży, zgodnie z art. 313 ust. 1 tej dyrektywy.

38      W tym względzie, co się tyczy procedury marży, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 315 akapit drugi dyrektywy 2006/112 marża uzyskana przez podatnika-pośrednika jest równa różnicy między określoną przez podatnika-pośrednika ceną sprzedaży towaru a ceną nabycia.

39      Brak zastosowania tej procedury do części zamiennych wymontowanych z nabytych od osób fizycznych pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji byłoby sprzeczne z celem procedury marży, polegającym, jak wynika z motywu 51 dyrektywy 2006/112 na uniknięciu podwójnego opodatkowania i zakłóceń konkurencji między podatnikami w dziedzinie towarów używanych (zob. podobnie wyroki: z dnia 1 kwietnia 2004 r., Stenholmen, C‑320/02, EU:C:2004:213, pkt 25; z dnia 8 grudnia 2005 r., Jyske Finans, C‑280/04, EU:C:2005:753, pkt 37; z dnia 3 marca 2011 r., Auto Nikołowi, C‑203/10, EU:C:2011:118, pkt 47).

40      Objęcie podatkiem VAT dokonanych przez podatnika-pośrednika dostaw tego rodzaju części zamiennych prowadziłoby bowiem do takiego podwójnego opodatkowania, jako że z jednej strony cena sprzedaży owych części uwzględnia już w sposób konieczny kwotę naliczonego podatku VAT zapłaconego przy zakupie pojazdu przez osobę wchodzącą w zakres art. 314 lit. a) dyrektywy 2006/112, a z drugiej strony ani ta osoba, ani podatnik-pośrednik nie mogli tej kwoty odliczyć (zob. wyrok z dnia 3 marca 2011 r., Auto Nikołowi, C‑203/10, EU:C:2011:118, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo).

41      Rządy duński i grecki wskazały na ewentualne trudności w określaniu podstawy opodatkowania marży zgodnie z art. 315 dyrektywy 2006/112, w szczególności w odniesieniu do ceny zakupu każdej z wymontowanych części.

42      Jednakże ewentualne trudności praktyczne przy stosowaniu procedury marży nie mogą uzasadnić wykluczenia pewnych kategorii podatników-pośredników z owej procedury, gdyż możliwość tego rodzaju wykluczenia nie została przewidziana ani w art. 313, ani w żadnym innym przepisie dyrektywy 2006/112.

43      Ponadto podstawa opodatkowania określona w ramach procedury marży powinna wynikać z księgowości w sposób umożliwiający sprawdzenie, że wszystkie warunki stosowania tej procedury zostały spełnione.

44      Należy ponadto przypomnieć, że w celu uproszczenia poboru podatku i po konsultacji z Komitetem ds. VAT państwa członkowskie mogą postanowić, że dla niektórych transakcji lub niektórych kategorii podatników-pośredników podstawę opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów podlegających procedurze marży, do których stosuje się taką samą stawkę VAT, stanowi całkowita marża zdefiniowana w art. 318 dyrektywy 2006/112.

45      Mając na uwadze całość powyższych rozważań, należy udzielić sądowi odsyłającemu odpowiedzi, że art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że części używane pochodzące z pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, nabytego przez przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem samochodowym od osoby fizycznej i przeznaczone do odsprzedaży jako części zamienne stanowią „towary używane” w rozumieniu tego przepisu, w związku z czym dostawy tego rodzaju części dokonane przez podatnika-pośrednika są objęte zakresem zastosowania procedury marży.

 W przedmiocie kosztów

46      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że części używane pochodzące z pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, nabytego przez przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem samochodowym od osoby fizycznej i przeznaczone do odsprzedaży jako części zamienne stanowią „towary używane” w rozumieniu tego przepisu, w związku z czym dostawy tego rodzaju części dokonane przez podatnika-pośrednika są objęte zakresem zastosowania procedury marży

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

YVES’A BOTA

przedstawiona w dniu 22 września 2016 r.(1)

Sprawa C‑471/15

Sjelle Autogenbrug I/S

przeciwko

Skatteministeriet

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (sąd apelacyjny regionu zachodniego, Dania)]

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2006/112/WE – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Procedura szczególna dla podatników-pośredników – Procedura marży – Sprzedaż części zamiennych do pojazdów samochodowych – Pojęcie „towarów używanych”

1.        W niniejszej sprawie Trybunałowi przedstawiono pytanie, czy części wymontowane z pojazdów samochodowych mogą zostać uznane za „towary używane” w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112/WE(2).

2.        Wniosek ten ma duże znaczenie dla skarżącej w postępowaniu głównym, ponieważ towary używane korzystają na mocy tej dyrektywy ze szczególnej procedury marży przewidującej, że podstawa wymiaru w tej procedurze, mianowicie całkowita marża uzyskana przez podatnika-pośrednika, równa jest różnicy między określoną przez podatnika-pośrednika ceną sprzedaży towaru a ceną jego nabycia.

3.        W niniejszej opinii wyjaśnię powody, dla których uważam, że art. 311 ust. 1 pkt 1 omawianej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie „towarów używanych” obejmuje części samochodowe, które po demontażu z pojazdu wycofanego z eksploatacji nabytego przez przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem samochodowym od osoby fizycznej są odsprzedawane jako części zamienne, co pozwala podatnikowi-pośrednikowi na stosowanie procedury marży.

I –    Ramy prawne

A –    Prawo Unii

4.        Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy 2006/112 ma następujące brzmienie:

„Zasada wspólnego systemu [podatku od wartości dodanej (VAT)] polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem.

VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, która ma zastosowanie do takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów.

[…]”.

5.        Artykuł 73 tej dyrektywy przewiduje:

„W odniesieniu do dostaw towarów […] podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia”.

6.        Tytuł XII omawianej dyrektywy, „Procedury szczególne”, zawiera rozdział 4, zatytułowany „Procedury szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków”, składający się z art. 311–343.

7.        Na mocy art. 311 ust. 1 pkt 1 i 5 dyrektywy 2006/112:

„1.      Do celów niniejszego rozdziału i bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych zastosowanie mają następujące definicje:

1)      »towary używane« oznaczają rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie, inny niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, jak również inny niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne określone przez państwa członkowskie;

[…]

5)      »podatnik-pośrednik« oznacza każdego podatnika, który w ramach swojej działalności gospodarczej, w celu odsprzedaży, kupuje lub wykorzystuje do celów działalności swojego przedsiębiorstwa lub też importuje towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, niezależnie od tego, czy podatnik ten działa na własny rachunek, czy też na rzecz osób trzecich na podstawie umowy, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży”.

8.        Artykuł 312 tej dyrektywy stanowi:

„Do celów niniejszej podsekcji zastosowanie mają następujące definicje:

1)      »cena sprzedaży« oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika-pośrednika od nabywcy lub osoby trzeciej, włączając w to subwencje bezpośrednio związane z transakcją, podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik-pośrednik obciąża nabywcę, z wyłączeniem jednak kwot, o których mowa w art. 79;

2)      »cena nabycia« oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, określonego w pkt 1, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawcę od podatnika-pośrednika”.

9.        Artykuł 313 ust. 1 omawianej dyrektywy stanowi:

„W odniesieniu do dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków dokonywanych przez podatników-pośredników, państwa członkowskie stosują procedurę szczególną dotyczącą opodatkowania marży uzyskanej przez takiego podatnika-pośrednika zgodnie z przepisami niniejszej podsekcji”.

10.      Artykuł 314 dyrektywy 2006/112 przewiduje, co następuje:

„Procedura marży ma zastosowanie do dokonywanych przez podatnika-pośrednika dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, w przypadku gdy towary te zostały mu dostarczone na terytorium Wspólnoty przez jedną z następujących osób:

a)      osobę niebędącą podatnikiem;

[…]”.

11.      Artykuł 315 tej dyrektywy stanowi:

„Podstawę opodatkowania dostaw towarów, o których mowa w art. 314, stanowi marża uzyskana przez podatnika-pośrednika pomniejszona o kwotę VAT odnoszącą się do samej marży.

Marża uzyskana przez podatnika-pośrednika jest równa różnicy między określoną przez podatnika-pośrednika ceną sprzedaży towaru a ceną nabycia”.

12.      Artykuł 318 omawianej dyrektywy ma następujące brzmienie:

„1.      W celu uproszczenia poboru podatku i po konsultacji z Komitetem ds. VAT, państwa członkowskie mogą postanowić, że dla niektórych transakcji lub niektórych kategorii podatników-pośredników, podstawę opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów podlegających procedurze marży należy ustalić dla każdego okresu rozliczeniowego, za który podatnik-pośrednik musi złożyć deklarację VAT, o której mowa w art. 250.

W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym, podstawę opodatkowania dostaw towarów, do których stosuje się taką samą stawkę VAT, stanowi całkowita marża uzyskana przez podatnika-pośrednika pomniejszona o kwotę VAT odnoszącą się do tej marży.

2.      Całkowita marża jest równa różnicy między dwiema następującymi kwotami:

a)      całkowitą wartością dostaw towarów podlegających procedurze marży i dokonanych przez podatnika-pośrednika w okresie rozliczeniowym objętym deklaracją, czyli całkowitą kwotą cen sprzedaży;

b)      całkowitą wartością nabytych towarów, o których mowa w art. 314, przez podatnika-pośrednika w okresie rozliczeniowym objętym deklaracją, czyli całkowitą kwotą cen nabycia.

3.      Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że podatnicy, o których mowa w ust. 1, nie odnoszą nieuzasadnionych korzyści ani nie ponoszą nieuzasadnionych strat”.

B –    Prawo duńskie

13.      Momsloven (ustawa o VAT) z dnia 23 stycznia 2013 r. (zwana dalej „ustawą VAT z 2013 r.”) transponuje do duńskiego porządku prawnego dyrektywę 2006/112. W rozdziale 17 tej ustawy, zatytułowanym „Przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków”, § 69 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy przewiduje, że przedsiębiorstwa, które nabywają w celu odsprzedaży między innymi towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy też antyki, odsprzedając je, mogą stosować dla towarów używanych przewidziane w tym rozdziale zasady opodatkowania. Zastosowanie tych przepisów w szczególności do towarów używanych poddane jest zawieszającemu warunkowi, że towary te zostały dostarczone z Danii lub z innego państwa członkowskiego przez osobę niebędącą podatnikiem.

14.      W § 69 ust. 3 ustawy VAT z 2013 r. wskazano, że przez towary używane należy rozumieć rzeczy ruchome nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, jak również inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Co więcej, na mocy tego przepisu środek transportu dostarczony do lub z państwa członkowskiego innego niż Królestwo Danii uważany jest za używany w zakresie, w jakim nie jest on objęty definicją określoną w § 11 ust. 6 tej ustawy.

15.      Vestre Landsret (sąd apelacyjny regionu zachodniego, Dania) wyjaśnia, że w pracach przygotowawczych do momsloven (ustawy VAT) z dnia 18 maja 1994 r. wskazano, iż celem proponowanych przepisów jest uniknięcie zapłaty pełnego VAT za ten sam towar dwa lub więcej razy. Sytuacja taka ma przykładowo miejsce wówczas, gdy kontrahent osób fizycznych nabywa towary używane celem ich odsprzedaży. Ponadto, zgodnie z tymi pracami przygotowawczymi, pojęcie „towarów używanych” oznacza rzeczy ruchome nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie. Wynika z tego, że rzecz ruchoma winna zachować swą tożsamość(3).

16.      W wydanym w dniu 10 lutego 2006 r. okólniku dotyczącym VAT od złomowania pojazdów organ podatkowy wskazał, że zasady dotyczące VAT od towarów używanych nie mają zastosowania w przypadku dokonywanej przez podmioty zajmujące się złomowaniem odsprzedaży wymontowanych części zamiennych, ponieważ pojazd zmienia w ten sposób charakter, przekształcając się w części zamienne.

II – Okoliczności faktyczne sporu w postępowaniu głównym i pytanie prejudycjalne

17.      Sjelle Autogenbrug I/S jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem pojazdów samochodowych, którego główna działalność polega na odsprzedaży używanych części samochodowych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

18.      Dodatkowo Sjelle Autogenbrug prowadzi również działalność w zakresie gospodarki środowiskowej oraz utylizacji odpadów z wycofanych z eksploatacji pojazdów; za tę usługę fakturuje cenę standardową. Wreszcie, ułamek łącznych obrotów tego przedsiębiorstwa stanowi sprzedaż odpadów metalowych (złomu) pozostałego po demontażu części samochodowych.

19.      Sjelle Autogenbrug kupuje pojazdy wycofane z eksploatacji, które są przy końcu okresu eksploatacji lub są całkiem uszkodzone, od osób fizycznych lub towarzystw ubezpieczeniowych, niedeklarujących VAT od dokonywanej sprzedaży.

20.      Obecnie Sjelle Autogenbrug deklaruje kwotę VAT na ogólnych zasadach. W dniu 15 lipca 2010 r. zwróciło się ono do organu administracji podatkowej o zastosowanie szczególnej procedury marży mającej zastosowanie do towarów używanych do jego działalności polegającej na odsprzedaży używanych części samochodowych pochodzących z wycofanych z eksploatacji pojazdów.

21.      W dniu 6 sierpnia 2010 r. organ administracji podatkowej wydał wobec Sjelle Autogenbrug interpretację podatkową, zgodnie z którą przedsiębiorstwo to nie może korzystać z takiej procedury, gdyż rozpatrywane części samochodowe nie są objęte pojęciem „towarów używanych” w rozumieniu mającego zastosowanie ustawodawstwa.

22.      Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2011 r. Landsskatteretten (sąd podatkowy, Dania) utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego. Sjelle Autogenbrug wniosło wówczas apelację od tego postanowienia do sądu odsyłającego.

23.      Vestre Landsret (sąd apelacyjny regionu zachodniego), mając wątpliwości co do wykładni, jaką należy nadać art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112, postanowił zawiesić postępowanie i przedstawić Trybunałowi następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy pochodzące z wycofanych z eksploatacji pojazdów części – które zajmujące się złomowaniem pojazdów i sprzedażą pochodzących z nich części przedsiębiorstwo będące podatnikiem zidentyfikowanym dla celów VAT wyodrębnia z tych pojazdów celem ich odsprzedaży jako części zamiennych – mogą, w rozpatrywanych w niniejszej sprawie okolicznościach, zostać uznane za »towary używane«, o których mowa w art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112?”.

III – Moja analiza

24.      Tytułem wstępu należy przypomnieć, że obecny ogólny system VAT gwarantuje, dzięki systemowi odliczeń, całkowitą neutralność VAT dla podmiotów gospodarczych odprowadzających VAT pobrany w ramach ich działalności gospodarczej. Tak więc dla każdej transakcji gospodarczej podmiot gospodarczy będący płatnikiem VAT może odliczyć od kwoty VAT obciążającego sprzedaż towaru kwotę VAT naliczonego od zakupów na potrzeby swojej działalności handlowej. Ten system odliczeń pozwala na zapewnienie, że VAT jest podatkiem od towarów, a nie od obrotów podmiotów gospodarczych, oraz że konsument końcowy jako jedyny ponosi ciężar VAT.

25.      Jeśli chodzi o osoby fizyczne, skoro nie prowadzą one działalności gospodarczej, to nie są zobowiązane do zapłaty VAT. Z tego względu, jeśli sprzedają używane towary innej osobie fizycznej lub podatnikowi, transakcja nie jest objęta VAT.

26.      Trudność powstaje natomiast w sytuacji, w której nabywcą jest podatnik-pośrednik. Skoro towar zostaje bowiem ponownie włączony do obiegu gospodarczego, podatnik-pośrednik podlega VAT, kiedy dokonuje odsprzedaży tego towaru. Tymczasem, skoro nie zapłacił VAT przy zakupie używanego towaru od osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem VAT, nie może odliczyć go od kwoty należnej państwu, składającej się więc wyłącznie z VAT pobranego od odsprzedaży tego towaru. Wynika z tego przerwanie neutralności VAT i podwójne opodatkowanie omawianego towaru.

27.      Procedura marży, ustanowiona w dyrektywie 94/5/WE(4) i włączona do art. 311–343 dyrektywy 2006/112, została przyjęta w celu pokonania tej trudności. Zmierza ona z jednej strony do zharmonizowania procedur stosowanych do towarów nabywanych jako nowe i obciążonych VAT, a następnie odsprzedawanych jako towary używane, a z drugiej strony do uniknięcia podwójnego opodatkowania oraz zakłóceń konkurencji między podatnikami w dziedzinie towarów używanych(5).

28.      W celu skorzystania z tej procedury podatnik-pośrednik powinien więc oferować na sprzedaż towary objęte pojęciem „towarów używanych” w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112.

29.      W niniejszej sprawie sąd odsyłający zmierza w istocie właśnie do ustalenia, czy przepis ten należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „towarów używanych” obejmuje części samochodowe, które, po wymontowaniu z pojazdu wycofanego z eksploatacji zakupionego przez przedsiębiorstwo recyklingu pojazdów od osoby fizycznej, są odsprzedawane jako części zamienne, co pozwoliłoby podatnikowi-pośrednikowi na stosowanie procedury marży.

30.      Rząd duński uważa, że użycie w omawianym przepisie terminu „w aktualnym stanie” wskazuje na to, iż aby towar mógł zostać uznany za „towar używany”, musi on zachować swoją tożsamość, co nie będzie miało miejsca w przypadku wymontowanych części, ponieważ Sjelle Autogenbrug nabywa na wstępie kompletny pojazd. Co więcej, rząd ten utrzymuje, że nawet gdyby te wymontowane części mogły zostać uznane za „towary używane”, to stosowanie procedury marży nie byłoby możliwe, biorąc pod uwagę okoliczność, że cena nabycia omawianych wymontowanych części nie może zostać dokładnie ustalona.

31.      Nie podzielam tego poglądu – z następujących powodów.

32.      Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt dyrektywy 2006/112 towary używane zostały zdefiniowane jako „rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie, inny niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, jak również inny niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne określone przez państwa członkowskie”.

33.      Nic w tej definicji, ani nawet w całym tekście tej dyrektywy, nie wskazuje na to, że prawodawca Unii zamierzał wyłączyć z tego pojęcia towary pochodzące pierwotnie ze zbioru będącego jednością, ale które mogą być od niej oddzielone, tak jak części wymontowane z pojazdu wycofanego z eksploatacji.

34.      Użycie terminu „nadający się do dalszego użytku” w tej definicji wskazuje, że aby towar mógł zostać uznany za „towar używany” w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112, powinien on być zdatny do ponownego użytku, wyłączając bez wątpienia towary nowe. Taki ponowny użytek może nastąpić bez konieczności naprawy towaru lub po przeprowadzeniu jego naprawy. Takie jest moim zdaniem znaczenie, jakie należy nadać zwrotowi „w aktualnym stanie lub po naprawie”.

35.      W świetle definicji ustanowionej przez prawodawcę Unii istotnym elementem dla uznania za „towar używany” jest moim zdaniem zachowanie przez towar cech, jakie posiadał on od nowości. Ponadto pragnę zauważyć, że w art. 2 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji(6) prawodawca Unii zdefiniował termin „ponowne użycie” jako „wszelkie działania, poprzez które części pojazdów wycofanych z eksploatacji są użyte w tym samym celu, do jakiego były pierwotnie przeznaczone”. Części pojazdu samochodowego odpowiadają całkowicie temu wymogowi ze względu na to, że nawet oddzielone od pojazdu zachowują swoje pierwotne cechy, ponieważ zostaną ponownie użyte w tych samych celach w innym pojeździe. Nie ma zatem wielkiego znaczenia, że części te zostały wymontowane z pojazdu.

36.      Co więcej, nie należy zapominać, że do ponownego użycia części wymontowanych z pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji zachęca oczywiście prawodawca Unii. W motywie 5 dyrektywy 2000/53 wskazuje on wręcz, że istnieje podstawowa zasada, zgodnie z którą odpady powinny zostać ponownie użyte i poddane procesom odzysku, ze szczególnym uwzględnieniem ponownego użycia i recyklingu. Cel ten mógłby zostać zaprzepaszczony, gdyby podatnicy-pośrednicy, tacy jak Sjelle Autogenbrug, którzy nabywają pojazdy samochodowe, aby wymontować z nich części i je następnie odsprzedać jako części zamienne, nie mogli korzystać z procedury marży.

37.      Wreszcie, gdyby części wymontowane z pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji, sprzedane jako części zamienne, nie mogły zostać uznane za „towary używane” w rozumieniu dyrektywy 2006/112, to ze względu na to, że nie mogą one być już uważane za „nowe towary”, wynikałaby z tego luka prawna dotycząca traktowania pod względem podatkowym, jakiemu należy poddać te części.

38.      W konsekwencji części samochodowe, które po wymontowaniu z pojazdu wycofanego z eksploatacji nabytego przez przedsiębiorstwo recyklingu pojazdów samochodowych od osoby fizycznej są odsprzedawane jako części zamienne, powinny być uznane za „towary używane”.

39.      Zważywszy na powyższe, należy zbadać, czy procedura marży może być stosowana do tego rodzaju towarów co części zamienne. Jakkolwiek bowiem pytanie dotyczy wyłącznie pojęcia „towarów używanych”, to jednak zostało ono sformułowane w kontekście sporu w postępowaniu głównym, w którym powstaje kwestia tego, czy Sjelle Autogenbrug może korzystać ze szczególnej procedury marży w obliczu szczególnych cech rozpatrywanych towarów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE procedury współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem do tego ostatniego należy udzielenie sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu(7). Z tego względu, aby udzielić użytecznej odpowiedzi sądowi odsyłającemu, należy zbadać, czy szczególne cechy rozpatrywanych towarów używanych uniemożliwiają, jak utrzymuje rząd duński, stosowanie procedury marży do Sjelle Autogenbrug.

40.      W art. 315 dyrektywy 2006/112 wskazano, że podstawa opodatkowania w tej procedurze, mianowicie marża podatnika-pośrednika, jest równa różnicy między określoną przez podatnika-pośrednika ceną sprzedaży towaru a ceną jego nabycia. Trudności, jakie powstają w niniejszej sprawie, dotyczą ustalenia ceny nabycia. Części zamienne nie zostały bowiem nabyte jako takie, ale jako części całości, mianowicie pojazdu, za który została zapłacona przez podatnika-pośrednika całkowita cena.

41.      Rządy duński i grecki twierdzą, że złożoność przeprowadzonej operacji złomowania (wymontowanie części, ale także zagospodarowanie pod względem środowiskowym i jako odpady, itd.) uniemożliwiają ustalenie ceny nabycia części zamiennych. Rząd duński uważa w szczególności, że w tych warunkach umożliwienie stosowania szczególnej procedury marży prowadziłoby do ryzyka nadużyć i obejścia tej procedury, ponieważ przedsiębiorstwo miałoby możliwość oznaczenia ceny nabycia w taki sposób, aby uzyskać najniższą możliwą marżę i tym sposobem uzyskać korzyść z punktu widzenia VAT.

42.      Moim zdaniem od chwili, gdy towar zostaje uznany za „towar używany” w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112, państwo członkowskie, na którego terytorium działa podatnik odsprzedający ten towar, powinno stosować procedurę marży, niezależnie od rodzaju rozpatrywanego używanego towaru.

43.      Pragnę bowiem przypomnieć, że zgodnie z art. 313 ust. 1 tej dyrektywy, „[w] odniesieniu do dostaw towarów używanych […] dokonywanych przez podatników-pośredników, państwa członkowskie stosują procedurę szczególną dotyczącą opodatkowania marży uzyskanej przez takiego podatnika-pośrednika”(8). Użycie trybu oznajmującego czasu teraźniejszego w tym ustępie nie pozostawia moim zdaniem żadnego zakresu uznania danemu państwu członkowskiemu co do stosowania tej szczególnej procedury.

44.      Procedura marży pozwala na pełne poszanowanie zasady neutralności podatkowej. W tym względzie Trybunał wskazał, że zasada ta stanowi fundamentalną zasadę wspólnego systemu VAT ustanowionego w przepisach prawa Unii w tej dziedzinie(9). Orzekł on także, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału omawiana zasada, na której opiera się wspólny system VAT, stoi na przeszkodzie temu, aby opodatkowanie działalności zawodowej podatnika prowadziło do podwójnego opodatkowania(10).

45.      Trybunał orzekł ponadto, że zasadę neutralności podatkowej należy interpretować w ten sposób, iż odmienne traktowanie pod względem VAT dwóch usług identycznych lub podobnych z punktu widzenia konsumenta i zaspokajających te same jego potrzeby wystarczy, aby stwierdzić naruszenie tej zasady(11). Wskazał on ponadto, że omawiana zasada sprzeciwia się temu, by świadczenie takich samych usług, które są zatem konkurencyjne wobec siebie, było traktowane odmiennie z punktu widzenia VAT(12). Trybunał dodał, że zasada neutralności podatkowej oznacza eliminowanie zakłóceń konkurencji wynikających ze zróżnicowanego traktowania z punktu widzenia VAT. Tym samym wystąpienie zakłóceń konkurencji zostaje wykazane w razie stwierdzenia, że usługi pozostają w stosunku konkurencji i są nierówno traktowane z punktu widzenia VAT(13).

46.      Procedura marży zmierza zatem, biorąc pod uwagę zasadę neutralności VAT, do uniknięcia podwójnego opodatkowania, a także zakłóceń konkurencji między podatnikami, w szczególności w dziedzinie towarów używanych. Trybunał przypomniał ów podwójny cel tej procedury w pkt 47 i 48 swojego wyroku z dnia 3 marca 2011 r., Auto Nikolovi, C‑203/10, EU:C:2011:118.

47.      Opodatkowując bowiem nie cenę odsprzedaży towaru, ale jedynie marżę, procedura ta unika z jednej strony podwójnego opodatkowania tego towaru, a z drugiej strony zobowiązania podatnika-pośrednika do przelania państwu członkowskiemu kwoty VAT, od której nie mógł on odliczyć kwoty podatku naliczonego, co skutkowałoby wywołaniem zakłócenia konkurencji.

48.      Części wymontowane z pojazdu samochodowego, nawet jeśli stanowią pierwotnie część całości, podlegały podatkowi naliczonemu przy zakupie tego pojazdu przez osobę fizyczną. Część ceny sprzedaży tych części składa się zatem z ceny zakupu pojazdu wycofanego z eksploatacji, której kwota VAT została już zapłacona przez sprzedającą osobę fizyczną bez możliwości jej odliczenia zarówno przez tę osobę, jak i przez podatnika-pośrednika. Z tego względu należy stwierdzić, że cel zmierzający do unikania podwójnego opodatkowania zostałby zagrożony, gdyby towary używane, takie jak części wymontowane z pojazdów samochodowych, nie mogły korzystać z procedury marży. Naruszałoby to bezpośrednio zasadę neutralności VAT(14).

49.      Jeśli chodzi o cel zmierzający do uniknięcia zakłóceń konkurencji między podatnikami, należy wskazać, że motyw 7 dyrektywy 2006/112 przewiduje, iż nawet jeżeli stawki i zwolnienia nie zostaną całkowicie zharmonizowane, wspólny system VAT powinien pozwolić na osiągnięcie neutralnych warunków konkurencji, w takim znaczeniu, że na terytorium każdego państwa członkowskiego podobne towary i usługi podlegają takiemu samemu obciążeniu podatkowemu, bez względu na długość łańcucha produkcji i dystrybucji.

50.      Odmowa zastosowania procedury marży do działalności takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym skutkowałaby wywołaniem właśnie zakłócenia konkurencji na rynku sprzedaży używanych części zamiennych między podatnikami-pośrednikami, którzy odsprzedają te części zamienne po wymontowaniu ich z pojazdów wycofanych z eksploatacji, takimi jak Sjelle Autogenbrug, i podatnikami-pośrednikami, którzy nabyli części zamienne jako takie.

51.      Pierwsi z nich bowiem, nie mogąc skorzystać ze szczególnej procedury, byliby zmuszeni do wpłacenia państwu członkowskiemu VAT od całej ceny sprzedaży części bez możliwości skorzystania z odliczenia. Ich ceny sprzedaży byłyby więc siłą rzeczy wyższe niż ceny drugich podatników-pośredników, którzy korzystają z procedury marży, co spowodowałoby utratę konkurencyjności na rynku używanych części zamiennych, chyba że zrezygnują z części swych obrotów. To zakłócenie konkurencji prowadziłoby do stworzenia odmiennego traktowania pod względem VAT między świadczeniem dwóch usług podobnych z punktu widzenia konsumenta, zaspokajających te same jego potrzeby.

52.      Jeśli chodzi o konkretne stosowanie procedury marży do towarów używanych takich jak części wymontowane z pojazdów samochodowych, uważam, że do sądu krajowego należy ustalenie, z punktu widzenia mającego zastosowanie uregulowania krajowego, w jaki sposób procedura ta ma być stosowana do rozpatrywanej sytuacji. Wiele państw członkowskich przyjęło rozwiązania pozwalające na obejście trudności związanych z określeniem ceny nabycia części zamiennych.

53.      W szczególności we Francji i w Luksemburgu przewidziano, że w przypadku dostaw dzieł sztuki, jeśli nie można dokładnie określić ceny nabycia zapłaconej przez podatnika-pośrednika sprzedającemu lub gdy cena ta jest niewielka, podstawą opodatkowania może być ułamek ceny sprzedaży równy 30% tej ceny(15).

54.      Jakkolwiek rozwiązanie to dotyczy co prawda dzieł sztuki, to jednak wydaje mi się całkiem możliwe zastosowanie go do towarów używanych, dla których cena nabycia byłaby równie trudna do określenia.

55.      W tym względzie pragnę zauważyć, że w pkt 310 Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (urzędowego biuletynu finansów publicznych – podatki, Francja)(16) przewidziano, iż „[n]abywcy różnorodnych towarów (na przykład nieczynnych fabryk lub materiałów przeznaczonych na złom) zobowiązani są do dokonania selekcji, w wyniku której ustalają dokładny charakter towarów, które odsprzedają; niektóre z tych towarów mogą stanowić odzyskane materiały przeznaczone do wykorzystania w nowym cyklu produkcyjnym, inne stanowią towary używane nadające się do ponownego użycia. W przypadku tych ostatnich, w braku znajomości dokładnej odpowiadającej ceny nabycia, można ustalić podstawę opodatkowania na połowę ceny sprzedaży”(17).

56.      Co więcej, należy również rozważyć zastosowanie ogólnej metody jako inne rozwiązanie w celu obliczenia marży. W art. 318 dyrektywy 2006/112, który został transponowany przez art. 70 ust. 5 ustawy VAT z 2013 r., wskazano bowiem, że państwa członkowskie mogą przewidzieć, iż podstawę opodatkowania należy ustalić nie w sposób indywidualny dla każdej dostawy towarów, ale w sposób ogólny dla okresu. W takim przypadku podstawa opodatkowania dla okresu odniesienia jest równa różnicy między całkowitą wartością dostaw towarów podlegających procedurze marży i dokonanych przez podatnika-pośrednika w okresie rozliczeniowym objętym deklaracją, czyli całkowitą kwotą cen sprzedaży, a całkowitą wartością nabytych towarów, o których mowa w art. 314 dyrektywy 2006/112, przez podatnika-pośrednika w okresie rozliczeniowym objętym deklaracją, czyli całkowitą kwotą cen nabycia.

57.      Wydaje się, jak również utrzymuje Sjelle Autogenbrug, że zgodnie z duńską praktyką ta ogólna metoda może być stosowana, kiedy podatnik-pośrednik nabywa towary należące do masy spadkowej, za które faktura albo szereg faktur zawierają cenę nie każdego z towarów, ale całej masy spadkowej, zaś cena indywidualnego towaru jest nieznana.

58.      Z tego względu wydaje się, że ogólna metoda może zostać odpowiednio zastosowana do sytuacji rozpatrywanej w postępowaniu głównym. Tak więc marża byłaby obliczana w ustalonym okresie. Byłaby ona równa różnicy między wartością sprzedaży części zamiennych dokonanych w tym okresie a wartością zakupów tych części zamiennych. W celu obliczenia tej ostatniej kwoty można rozważyć odjęcie od wartości nabycia pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji wartości zagospodarowania pod względem środowiskowym i jako odpady, usług, za które Sjelle Autogenbrug fakturuje standardową cenę, oraz wartość sprzedaży złomu i wszystkich innych usług. Tak więc po odjęciu tych wszystkich kwot od ceny nabycia pojazdów pozostałaby kwota odpowiadająca cenie nabycia części wymontowanych z każdego pojazdu w danym okresie.

59.      W każdym razie, jak wskazałem, do sądu krajowego należy ustalenie, w jaki sposób procedura marży ma być stosowana do rozpatrywanej sytuacji.

60.      W obliczu wszystkich powyższych rozważań uważam, że art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „towarów używanych” obejmuje części samochodowe, które po wymontowaniu z pojazdu wycofanego z eksploatacji nabytego przez przedsiębiorstwo recyklingu samochodowego od osoby fizycznej, są odsprzedawane jako części zamienne, co pozwala podatnikowi-pośrednikowi na zastosowanie procedury marży.

IV – Wnioski

61.      W obliczu powyższych rozważań proponuję Trybunałowi udzielenie na pytanie Vestre Landsret (sądu apelacyjnego regionu zachodniego, Dania) następującej odpowiedzi:

Artykuł 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „towarów używanych” obejmuje części samochodowe, które po wymontowaniu z pojazdu wycofanego z eksploatacji, nabytego przez przedsiębiorstwo recyklingu samochodowego od osoby fizycznej, są odsprzedawane jako części zamienne, co pozwala podatnikowi-pośrednikowi na zastosowanie procedury marży.

Aviva, wyrok z 21.09.2017, C-605/15

Jeżeli niezależne grupy osób świadczą usługi dla swoich członków, którzy wykonują działalność ubezpieczeniową, to nie można zwolnić takich usług z VAT.

Okoliczności sprawy

Polska spółka Aviva należy do grupy Aviva. Prowadzi działalność w zakresie usług ubezpieczeniowych, długoterminowych programów oszczędnościowych oraz zarządzania funduszami.

Grupa planuje utworzenie szeregu centrów usług wspólnych, które będą świadczyć usługi bezpośrednio niezbędne do wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez podmioty z tej grupy (usługi w zakresie kadr, finansowe i księgowe, informatyczne, administracyjne, związane z obsługą klienta, opracowania nowych produktów).

Działalność ta ma być prowadzona przez Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych, które nie będzie osiągać zysków ze swej działalności.

Aviva wystąpiła do polskiego Ministra Finansów o potwierdzenie w drodze interpretacji, czy EUIG może korzystać w takiej sytuacji ze zwolnienia dla niezależnej grupy osób na podstawie art. 135.1.f VATD.

Istota problemu

Czy można zwolnić z VAT usługi niezależnych grup osób, które świadczą swoje usługi na rzecz podmiotów, które wykonują działalność ubezpieczeniową?

Rozstrzygnięcie

Jeżeli niezależne grupy osób świadczą usługi dla swoich członków, którzy wykonują działalność ubezpieczeniową, to nie można zwolnić takich usług z VAT.

Uzasadnienie

 • Zgodnie z brzmieniem art. 135 VATD nie można wykluczyć, że usługi niezależnej grupy osób (NZGO), która świadczy usługi dla podmiotów ubezpieczeniowych, mogą być zwolnione z VAT (23).
 • Przy wykładni przepisu prawa Unii należy jednak uwzględnić jego brzmienie, kontekst i cel (24).
 • Co do kontekstu - art. 132.1.f VATD (dotyczący zwolnienia NZGO) znajduje się w rozdziale 2 tytułu IX VATD “Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”. To sugeruje, że zwolnione mogą być tylko usługi NZGO, których członkowie wykonują czynności w interesie publicznym (25).
 • To potwierdza struktura tytułu IX. Art. 132.1.f nie znajduje się w rozdziale 1 (“przepisy ogólne”), lecz w rozdziale 2 (“zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”). W tytule tym zaś znajduje się również rozdział 3 (“Zwolnienia dotyczące innych czynności”). To wskazuje, że zasady z rozdziału 2 nie mają zastosowania do czynności z rozdziału 3. W tym zaś ostatnim rozdziale przewidziano transakcje ubezpieczeniowe. A więc usługi NZGO, których członkowie świadczą usługi ubezpieczeniowe nie wchodzą w zakres tego zwolnienia (26-27).
 • Co do celu - art. 132.1.f VATD zmierza do ułatwienia dostępu do określonych usług. Usługi NZGO są zwolnione, jeżeli przyczyniają się do wykonywania czynności w interesie publicznym (29).
 • Ponadto, zwolnienia powinny być interpretowane ściśle (30).
 • Dlatego w zakres zwolnienia nie wchodzą usługi, które przyczyniają się do wykonywania innych czynności zwolnionych niż te wykonywane w interesie publicznym (31).
 • Zatem “usługi świadczone przez NZGO, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń, która nie stanowi takiej działalności w interesie publiczny, nie korzystają z owego zwolnienia” (32).
 • Niektóre PC jednak zwolniły takie usługi. Jeżeli tak jest, to PC nie może powoływać się przeciwko podatnikom na dyrektywę. Wykładnia dokonana przez sąd krajowy musi gwarantować poszanowanie zasady pewności prawa (34-38).

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 21 września 2017 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. f) – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym – Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób swoim członkom – Zastosowanie w zakresie ubezpieczeń

W sprawie C‑605/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 17 listopada 2015 r., w postępowaniu:

Minister Finansów

przeciwko

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, E. Juhász, C. Vajda (sprawozdawca), K. Jürimäe i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 grudnia 2016 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

–        w imieniu Ministra Finansów przez T. Tratkiewicza, L. Pyszyńskiego i B. Rogowską-Rajdę, działających w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie przez J. Martiniego, doradcę podatkowego,

–        w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę i B. Majerczyk-Graczykowską, działających w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego i J. Möllera, działających w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu rządu niderlandzkiego przez M.K. Bulterman i M. Noort, działające w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez D. Robertsona i S. Simmons, działających w charakterze pełnomocników, wspieranych przez O. Thomasa, QC,

–        w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Lozano Palacios i M. Owsiany-Hornung, działające w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).

2        Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Ministrem Finansów (Polska) a Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie (zwaną dalej „Avivą”) w przedmiocie interpretacji indywidualnej skierowanej do Avivy i dotyczącej wykładni art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, zwanej dalej „ustawą o VAT”), transponującego art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112.

 Ramy prawne

 Prawo Unii

 Szósta dyrektywa

3        Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977, L 145, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 9, t. 1, s. 23, zwana dalej „szóstą dyrektywą”), z dniem 1 stycznia 2007 r. została uchylona i zastąpiona dyrektywą 2006/112. Artykuł 13 szóstej dyrektywy stanowił:

„A.      Zwolnienia niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym

1.      Bez uszczerbku dla innych przepisów Wspólnoty państwa członkowskie zwalniają od podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia właściwego i prostego zastosowania takich zwolnień i zapobieżenia wszelkim oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom:

[…]

f)      usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona lub nie podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio koniecznych dla wykonywania ich działalności, gdy grupy te żądają od członków całkowitego zwrotu części ogólnie poniesionych wydatków, pod warunkiem jednak, że zwolnienie to nie będzie prowadzić do zakłócenia konkurencji;

[…]”.

 Rozporządzenie nr 2137/85

4        Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) (Dz.U. 1985, L 199, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 83) przewiduje:

„Celem ugrupowania jest ułatwianie lub rozwój działalności gospodarczej [jego] członków oraz poprawa lub intensyfikacja wyników tej działalności; celem ugrupowania nie jest osiąganie zysków dla siebie.

Działalność ugrupowania odnosi się do działalności gospodarczej jego członków i nie może mieć bardziej znaczącego charakteru od jedynie pomocniczego dla tej działalności”.

 Dyrektywa 2006/112

5        Dyrektywa 2006/112 zawiera tytuł IX, pod nazwą „Zwolnienia”, którego rozdział 1 jest zatytułowany „Przepisy ogólne”.

6        Artykuł 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 znajdujący się w tytule IX tej dyrektywy, w rozdziale 2, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, stanowi:

„Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

[…]

f)      usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona z VAT lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności, gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej im części we wspólnie poniesionych wydatkach, pod warunkiem że zwolnienie to nie spowoduje zakłóceń konkurencji;

[…]”.

7        Artykuł 135 ust. 1 dyrektywy 2006/112 znajdujący się w tytule IX tej dyrektywy, w rozdziale 3, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące innych czynności”, stanowi:

„Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

a)      transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych;

[…]”.

 Prawo polskie

8        Artykuł 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT stanowi:

„Zwalnia się od podatku: usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji”.

 Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

9        Aviva należy do grupy Aviva, która prowadzi działalność w dziedzinie usług ubezpieczeniowych i ochrony emerytalnej w Europie. Podstawowym obszarem działalności tej grupy jest tworzenie długoterminowych programów oszczędnościowych, zarządzanie funduszami oraz ubezpieczenia.

10      W ramach procesu integracji grupa Aviva planuje utworzenie szeregu centrów usług wspólnych w wielu państwach członkowskich. Przewiduje się, iż centra te będą świadczyć usługi bezpośrednio niezbędne do wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez podmioty z tej grupy, w szczególności usługi w zakresie kadr, usługi finansowe i księgowe, usługi informatyczne, usługi administracyjne, usługi związane z obsługą klienta oraz usługi opracowania nowych produktów.

11      Aviva zamierza prowadzić tę działalność poprzez utworzenie Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych (zwanego dalej „EUIG”), które nie będzie osiągać zysków ze swej działalności zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 2137/85. Członkami EUIG mają być wyłącznie spółki z grupy Aviva prowadzące działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, wśród nich Aviva.

12      W tym kontekście Aviva zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy działalność EUIG może korzystać ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Aviva uznała, że powinno to mieć miejsce, a zatem członkowie EUIG z siedzibą w Polsce, będący spółkami prowadzącymi działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, powinni być wyłączeni z obowiązku naliczania i deklarowania VAT należnego na kosztach zaalokowanych do nich przez EUIG.

13      Decyzją z dnia 14 marca 2013 r. Minister Finansów uznał stanowisko Avivy za nieprawidłowe. Stwierdził, że nie została spełniona przesłanka zwolnienia przewidziana w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, dotycząca braku naruszenia warunków konkurencji. Zdaniem Ministra Finansów zastosowanie zwolnienia do niezależnej grupy osób stawia ją w uprzywilejowanej sytuacji na rynku w stosunku do innych podmiotów wykonujących takie same czynności. W związku z tym uznał on, że w sytuacji gdy na danym rynku funkcjonują podmioty nienależące do niezależnej grupy osób, które prowadzą podobną działalność opodatkowaną, należy odmówić powyższego zwolnienia niezależnej grupie osób z uwagi na możliwość naruszenia zasad konkurencji.

14      Aviva wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Polska), żądając w szczególności uchylenia decyzji Ministra Finansów. Podniosła ona, że owa decyzja, według której usługi świadczone przez EUIG na rzecz Avivy nie mogą korzystać ze spornego zwolnienia z VAT, stanowi naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT.

15      Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. Uznał on, że planowane EUIG spełnia wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Sąd ten stwierdził, że o zakłóceniu konkurencji można byłoby mówić tylko wtedy, gdyby na rynku usług pomocniczych istniały podmioty inne niż dana niezależna grupa osób, które byłyby gotowe świadczyć usługi analogiczne do usług świadczonych przez tę grupę, a ponadto obecni nabywcy usług będący członkami niezależnej grupy osób byliby zainteresowani nabywaniem takich usług od podmiotu spoza grupy. Zdaniem tegoż sądu trudno byłoby znaleźć taki podmiot gospodarczy na rynku, który świadczyłby – jako centrum usług wspólnych dla podmiotów mających siedziby w 12 państwach członkowskich – usługi bez osiągania zysku i działałby wyłącznie wewnątrz struktury grupy będącej przedmiotem postępowania głównego.

16      Minister Finansów złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (Polska). Sąd ten doszedł do wniosku, że nie została dokonana jednoznaczna interpretacja przepisów dyrektywy 2006/112, w szczególności art. 132 ust. 1 lit. f), oraz że orzecznictwo Trybunału nie pozwala na rozwianie wszystkich wątpliwości w tym zakresie.

17      W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1)      Czy przepis krajowy dotyczący zwolnienia z VAT niezależnej grupy osób, nieprzewidujący żadnych przesłanek czy procedur stanowiących o spełnieniu warunku zakłócenia konkurencji jest zgodny z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy [2006/112] w związku z art. 131 dyrektywy [2006/112], jak też zasadą efektywności, pewności prawa i zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań?

2)      Jakie należy zastosować kryteria oceny spełnienia warunku zakłócenia konkurencji przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy [2006/112]?

3)      Czy na udzielenie odpowiedzi na drugie z powyższych pytań ma wpływ okoliczność, że usługi świadczone są przez niezależną grupę osób na rzecz członków podlegających jurysdykcji różnych państw członkowskich?”.

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych

18      Na wstępie należy zauważyć, że grupa Aviva planuje utworzenie niezależnej grupy osób, której członkami miałyby zostać spółki z grupy Aviva prowadzące działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, a jej usługi miałyby być bezpośrednio niezbędne do wykonywania tej działalności.

19      W tym kontekście zadane pytania dotyczą wykładni art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, który przewiduje zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona z VAT lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników, w celach świadczenia własnym członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności.

20      Odpowiedź na te pytania wymaga uprzedniego zbadania kwestii, czy ów przepis ma zastosowanie w okolicznościach takich jak w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym, która dotyczy usług świadczonych przez niezależną grupę osób, której członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń.

21      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE procedury współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem zadaniem Trybunału jest dostarczenie sądowi krajowemu wszystkich elementów wykładni prawa Unii, które mogą być użyteczne dla rozstrzygnięcia zawisłej przed nim sprawy, bez względu na to, czy sąd ten zawarł owe kwestie w treści swego pytania (wyrok z dnia 20 października 2016 r., Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

22      W tych okolicznościach należy dostarczyć sądowi odsyłającemu także wskazówek w kwestii tego, czy art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 ma zastosowanie do usług świadczonych przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, które to ubezpieczenia są bezpośrednio niezbędne do wykonywania tej działalności.

23      W tym zakresie należy stwierdzić, że brzmienie tego przepisu, które dotyczy zwolnionej z podatku działalności członków niezależnej grupy osób, nie pozwala wykluczyć ewentualności, iż zwolnienie to mogło znaleźć zastosowanie do usług niezależnej grupy osób, której członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, ponieważ art. 135 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy zwalnia transakcje ubezpieczeniowe z VAT.

24      Zgodnie jednak z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględniać nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele regulacji, której część ten przepis stanowi (wyroki: z dnia 26 kwietnia 2012 r., Able UK, C‑225/11, EU:C:2012:252, pkt 22; z dnia 4 kwietnia 2017 r., Fahimian, C‑544/15, EU:C:2017:255, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

25      W odniesieniu do kontekstu, w jaki wpisuje się art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, należy podkreślić, że przepis ten znajduje się w rozdziale 2, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, w tytule IX tej dyrektywy. Ów tytuł wskazuje, że zwolnienie przewidziane w omawianym przepisie dotyczy wyłącznie niezależnych grup osób, których członkowie wykonują czynności w interesie publicznym.

26      Wykładnię tę potwierdza również struktura tytułu IX owej dyrektywy dotycząca „[z]wolnień”. Artykuł 132 ust. 1 lit. f) w ramach dyrektywy 2006/112 nie znajduje się bowiem w rozdziale 1 tego tytułu zatytułowanym „Przepisy ogólne”, lecz w jego rozdziale 2. Ponadto w tytule tym dokonano rozróżnienia między rozdziałem 2 zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, a rozdziałem 3 zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące innych czynności”, które to rozróżnienie wskazuje, iż zasady przewidziane w rozdziale 2 dla niektórych czynności w interesie publicznym nie mają zastosowania do innych czynności, o których mowa w rozdziale 3.

27      W rzeczonym rozdziale 3, w art. 135 ust. 1 lit. a), przewidziano zwolnienie „transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych”. Z ogólnej systematyki dyrektywy 2006/112 wynika zatem, że zwolnienie przewidziane w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 nie ma zastosowania do transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a w rezultacie, że usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji, nie wchodzą w zakres tego zwolnienia.

28      W odniesieniu do celu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 należy przypomnieć cel całości przepisów art. 132 tej dyrektywy, który polega na zwolnieniu z VAT niektórych czynności w interesie publicznym w celu ułatwienia dostępu do określonych usług oraz dostaw określonych towarów poprzez unikanie nadmiernych kosztów, jakie wynikałyby z ich opodatkowania VAT (wyrok z dnia 5 października 2016 r., TMD, C‑412/15, EU:C:2016:738, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

29      Usługi świadczone przez niezależną grupę osób wchodzą zatem w zakres zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, jeżeli usługi te bezpośrednio przyczyniają się do wykonywania czynności w interesie publicznym, o których mowa w art. 132 tej dyrektywy (zob. analogicznie wyrok z dnia 5 października 2016 r., TMD, C‑412/15, EU:C:2016:738, pkt 31–33).

30      Ponadto należy przypomnieć, że zakres stosowania zwolnień, o których mowa w art. 132 dyrektywy 2006/112, powinien być interpretowany w sposób ścisły, ponieważ zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą VAT jest objęta każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika (zob. podobnie wyrok z dnia 5 października 2016 r., TMD, C‑412/15, EU:C:2016:738, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

31      Wynika z tego, że w zakres zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 nie mogą wchodzić usługi, które przyczyniają się bezpośrednio nie do wykonywania czynności w interesie publicznym, o których mowa w tym art. 132, lecz do wykonywania innych czynności zwolnionych, w szczególności w art. 135 owej dyrektywy.

32      W konsekwencji art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że zwolnienie przewidziane w tym przepisie dotyczy wyłącznie niezależnych grup osób, których członkowie wykonują czynności w interesie publicznym wymienione w tym przepisie. Zatem usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, która nie stanowi takiej działalności w interesie publicznym, nie korzystają z owego zwolnienia.

33      W tym zakresie należy zauważyć, że w przeciwieństwie do tego, czego Trybunał dokonuje w ramach niniejszej sprawy, w wyroku z dnia 20 listopada 2003 r., Taksatorringen (C‑8/01, EU:C:2003:621), Trybunał nie rozstrzygnął kwestii, czy zwolnienie przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy [odpowiadającym art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112] ograniczało się do usług świadczonych przez niezależną grupę osób, której członkowie wykonywali czynności w interesie publicznym.

34      Jednakże z informacji zawartych w aktach sprawy udostępnionych Trybunałowi wynika, że wykładnia zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, jakiej dokonał Trybunał w wyroku z dnia 20 listopada 2003 r., Taksatorringen (C‑8/01, EU:C:2003:621), skłoniła niektóre państwa członkowskie do zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób utworzone przez podmioty takie jak towarzystwa ubezpieczeniowe.

35      W tym względzie należy jednak uściślić, że organy krajowe nie mogą ponownie otworzyć ostatecznie zamkniętych okresów rozliczeniowych na podstawie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, zgodnie z tym, jak został on zinterpretowany w pkt 32 niniejszego wyroku (zob. analogicznie wyroki: z dnia 6 października 2009 r., Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, pkt 37; a także z dnia 21 grudnia 2016 r., Gutiérrez Naranjo i in., C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15, EU:C:2016:980, pkt 68).

36      W odniesieniu do okresów rozliczeniowych, które nie zostały jeszcze ostatecznie zamknięte, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dyrektywa nie może sama z siebie nakładać obowiązków na jednostkę, wobec czego nie można powoływać się na nią wobec jednostki (zob. w szczególności wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo). Organy krajowe nie mogą zatem powoływać się na art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, tak jak został on zinterpretowany w pkt 32 niniejszego wyroku, aby odmówić tego zwolnienia niezależnym grupom osób utworzonym przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a w konsekwencji odmówić zwolnienia z VAT usług świadczonych przez te grupy.

37      Ponadto spoczywający na sądzie krajowym obowiązek odniesienia się do treści dyrektywy przy dokonywaniu wykładni i stosowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego jest ograniczony przez ogólne zasady prawa, w szczególności zasadę pewności prawa i zasadę niedziałania prawa wstecz, i nie może służyć jako podstawa do dokonywania wykładni prawa krajowego contra legem (wyrok z dnia 15 kwietnia 2008 r., Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, pkt 100).

38      Zatem wykładnia, jaką sąd krajowy powinien nadać istotnym przepisom prawa krajowego wdrażającym art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112, musi gwarantować poszanowanie ogólnych zasad prawa Unii, w szczególności zasady pewności prawa.

39      Mając na uwadze powyższe, nie jest konieczne udzielenie odpowiedzi na pytania od pierwszego do trzeciego.

40      Mając na względzie powyższe rozważania, na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy odpowiedzieć, iż art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidziane w tym przepisie zwolnienie dotyczy wyłącznie niezależnych grup osób, których członkowie prowadzą wymienioną w art. 132 owej dyrektywy działalność w interesie publicznym, a zatem usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym, nie korzystają z owego zwolnienia.

 W przedmiocie kosztów

41      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidziane w tym przepisie zwolnienie dotyczy wyłącznie niezależnych grup osób, których członkowie prowadzą wymienioną w art. 132 owej dyrektywy działalność w interesie publicznym, a zatem usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym, nie korzystają z owego zwolnienia.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

JULIANE KOKOTT

przedstawiona w dniu 1 marca 2017 r.(1)

Sprawa C605/15

Minister Finansów

przeciwko

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska)]

Odesłanie prejudycjalne – Przepisy podatkowe – Przepisy dotyczące VAT – Zwolnienie niezależnej grupy zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT – Zastosowanie do usług ubezpieczeniowych – Zastosowanie do grup o charakterze transgranicznym – Ocena braku zakłóceń konkurencji – Zobowiązanie państw członkowskich do konkretniejszego sprecyzowania bezpośrednio skutecznego przepisu dyrektywy

I.      Wprowadzenie

1.        W ramach niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Trybunał ponownie zajął się art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej(2) (zwanej dalej „dyrektywą VAT”). Przepis ten dotyczy jednego z dotychczas niewyjaśnionych zwolnień z podatku. W ubiegłych dekadach do tej pory Trybunał rozpatrywał owo zwolnienie i jego przesłanki dopiero trzykrotnie(3). Aktualnie toczą się przed Trybunałem jednocześnie cztery postępowania(4), które dotyczą różnych aspektów tego zwolnienia.

2.        W podobnym postępowaniu w sprawie DNB Banka(5) należy przede wszystkim rozstrzygnąć, czym jest grupa w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT. Niniejsze postępowanie ma natomiast znaczenie dla przedmiotowego (obejmującego również ubezpieczenia) i terytorialnego (w odniesieniu do tak zwanych grup o charakterze transgranicznym) zakresu zastosowania art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT oraz dla stwierdzenia braku zakłócenia konkurencji. Ponadto należy rozstrzygnąć, czy w niniejszej sprawie można uznać za wystarczające zobowiązanie państwa członkowskiego do transponowania do prawa krajowego jedynie dosłownego lub równoznacznego sformułowania dotyczącego zwolnienia.

II.    Ramy prawne

A.      Prawo Unii

3.        W Unii pobiera się podatek od wartości dodanej (VAT) zgodnie z dyrektywą VAT. Artykuł 11 ust. 1 dyrektywy VAT umożliwia państwom członkowskim, co następuje:

„Po konsultacji z komitetem doradczym ds. podatku od wartości dodanej (zwanym dalej »Komitetem ds. VAT«), każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym”.

4.        Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT państwa członkowskie zwalniają z podatku następujące transakcje:

„usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona z VAT lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności, gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej im części we wspólnie poniesionych wydatkach, pod warunkiem że zwolnienie to nie spowoduje zakłóceń konkurencji”.

5.        Artykuł 131 dyrektywy VAT jako przepis ogólny reguluje również powołane wyżej zwolnienie:

„Zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2–9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć”.

B.      Prawo krajowe

6.        Artykuł 43 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity w Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zmianami, zwanej dalej „ustawą o VAT”) stanowi:

„Zwalnia się od podatku: usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji”.

III. Postępowanie główne

7.        Grupa Aviva (zwana dalej „Grupą”) świadczy w Europie usługi ubezpieczeniowe i zapewnia m.in. również uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych. Do głównego obszaru działalności Grupy należą długoterminowe produkty oszczędnościowe, zarządzanie funduszami oraz ubezpieczenia. Grupa rozważa utworzenie szeregu centrów usług wspólnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i wykonywanie tej działalności w formie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych(6) (zwanego dalej „EUIG”). Członkami EUIG mają być wyłącznie spółki z Grupy prowadzące działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, w tym m.in. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie (zwana dalej „Avivą”).

8.        Centra usług wspólnych mają świadczyć usługi niezbędne bezpośrednio do wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez członków grupy (członków EUIG). W szczególności mogą to być usługi w zakresie kadr, usługi finansowo-księgowe, usługi informatyczne (IT), usługi administracyjne, usługi związane z obsługą klienta, usługi w zakresie opracowania nowych produktów.

9.        Członkowie EUIG mają wykonywać działalność zwolnioną lub niepodlegającą opodatkowaniu. Istnieje jednak możliwość, że niektórzy z nich (w tym Aviva) będą wykonywać czynności opodatkowane jako działalność o charakterze dodatkowym lub ubocznym (np. okazjonalny wynajem powierzchni, świadczenie innych usług pomocniczych). Usługi EUIG będą świadczone wyłącznie na rzecz spółek z grupy, które są zlokalizowane na terytorium Unii Europejskiej. Wskazane czynności, które miałyby być świadczone przez EUIG, są obecnie wykonywane przez poszczególne spółki z Grupy zlokalizowane w 12 krajach.

10.      Zdaniem sądu odsyłającego korzystanie z usług EUIG przez spółki z Grupy, w tym spółki zlokalizowane na terytorium Polski, nie wpłynie w konsekwencji, co do zasady, na zmianę poziomu zakupów od zewnętrznych usługodawców, działających w ramach Grupy. EUIG nie powinno osiągać zysku ze swojej działalności, gdyż byłoby to sprzeczne z art. 3 rozporządzenia EUIG, który stanowi, że celem EUIG nie może być osiąganie zysków dla siebie.

11.      Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Aviva zwróciła się do Ministra Finansów (zwanego dalej „organem podatkowym”) z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w przedmiocie pytania, czy opisana działalność EUIG (zlokalizowanego na terenie Unii, ale poza Polską) jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Aviva zmierzała w szczególności do ustalenia, czy zlokalizowani w Polsce członkowie EUIG, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń, nie są tym samym zobowiązani do obliczenia i naliczenia VAT należnego zgodnie z mechanizmem samonaliczenia VAT, na kosztach zaalokowanych do nich przez EUIG. Zdaniem Avivy na to pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

12.      W interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2013 r. organ podatkowy uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdził, że nie została spełniona ostatnia z przesłanek zwolnienia przewidziana w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, dotycząca braku naruszenia warunków konkurencji.

13.      Organ podatkowy odwołał się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności do wyroku Taksatorringen(7). Stwierdził, iż w niniejszym przypadku zachodzi realne ryzyko, że dojdzie do zakłóceń konkurencji. Jeśli EUIG zastosuje zwolnienie, wówczas postawi siebie w uprzywilejowanej sytuacji na rynku.

14.      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polska) (zwany dalej „sądem pierwszej instancji”) uwzględnił skargę Avivy o uchylenie interpretacji indywidualnej wydanej przez organ podatkowy. Zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji z dnia 30 grudnia 2013 r. EUIG spełnia wszystkie przesłanki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Od wyroku sądu pierwszej instancji organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną.

IV.    Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

15.      Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (Polska), przed którym zawisł niniejszy spór prawny, przedłożył Trybunałowi w dniu 17 listopada 2015 r. na podstawie art. 267 TFUE następujące pytania prejudycjalne:

„1)      Czy przepis krajowy dotyczący zwolnienia z VAT niezależnej grupy osób, nieprzewidujący żadnych przesłanek, czy procedur stanowiących o spełnieniu warunku zakłócenia konkurencji jest zgodny z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT w związku z art. 131 dyrektywy VAT, jak też zasadą efektywności, pewności prawa i zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań?

2)      Jakie należy zastosować kryteria oceny spełnienia warunku zakłócenia konkurencji przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT?

3)      Czy na udzielenie odpowiedzi na drugie z powyższych pytań ma wpływ okoliczność, że usługi świadczone są przez niezależną grupę osób na rzecz członków podlegających jurysdykcji różnych państw członkowskich?”.

16.      Aviva, Rzeczpospolita Polska, Republika Federalna Niemiec, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo, jak i Komisja Europejska przedstawiły odnośnie do tych pytań swoje uwagi na piśmie oraz, z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa i Niderlandów, wzięły udział w rozprawie w dniu 7 grudnia 2016 r.

V.      Ocena prawna

A.      W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego

17.      Pytania drugie i trzecie odnoszą się do kryteriów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, i z tego względu zostaną przeanalizowane w pierwszej kolejności i łącznie. W tym kontekście sąd odsyłający w istocie dąży do ustalenia, jak należy interpretować kryterium braku „zakłócenia konkurencji” oraz kryterium „grupy”, w sytuacji gdy grupa ta świadczy na rzecz swoich członków usługi transgraniczne.

18.      Wymaga to w pierwszej kolejności udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy grupa towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak Aviva, mieści się w przedmiotowym zakresie zastosowania przepisu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, który dotyczy zwolnienia (zob. śródtytuł 1 poniżej). Ponadto należy wyjaśnić, czy art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT jest przepisem dotyczącym zwolnienia, który ma skutek transgraniczny (zob. śródtytuł 2 poniżej) oraz jak należy interpretować (negatywne) kryterium braku „zakłócenia konkurencji” (zob. śródtytuł 3 poniżej).

1.      Odnośnie do przedmiotowego zakresu zastosowania

a)      Brzmienie, znaczenie i cel

19.      Brzmienie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT pozostawia otwartą kwestię, czy wszystkie, czy tylko określone grupy mieszczą się w zakresie zastosowania przepisu dotyczącego zwolnienia. Ze znaczenia i celu zwolnienia można jednak wywnioskować właściwą odpowiedź.

20.      W mojej opinii cel art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT – zgodnie ze stanowiskiem rzecznika generalnego J. Mischa(8) oraz orzecznictwem Trybunału(9) – jest następujący: należy unikać niekorzystnej pozycji konkurencyjnej tego, kto np. z uwagi na niedostateczną wielkość przedsiębiorstwa musi nabywać usługi, w odróżnieniu od tego, kto usługi te może świadczyć za pomocą swoich pracowników lub w ramach grupy podatkowej VAT.

21.      Niekorzystna pozycja konkurencyjna, którą ma zniwelować zwolnienie z podatku, powstaje w następujący sposób: kto oferuje usługi zwolnione z podatku, ten jest zobowiązany do zapłaty VAT z tytułu świadczeń pośrednich. Nastąpiłoby to również bez zwolnienia z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, jeśli byłoby się zmuszonym współpracować z innymi fachowcami w ramach wspólnej struktury, która przejmuje czynności niezbędne do świadczenia tych (zwolnionych z podatku) usług. Poprzez objęcie wspólnie wykonanych świadczeń pośrednich systemem zwolnień podatkowych zwolnienie z podatku świadczeń na późniejszym etapie obrotu dotyczy takiej samej wartości dodanej jak u konkurenta, który wykonuje świadczenia pośrednie za pomocą osób zatrudnionych. Konsument końcowy uczestniczy przez to w zwolnieniu również wówczas, gdy przedsiębiorstwo korzystające w swojej działalności – z uwagi na przynależność do grupy – ze zwolnienia z podatku wykonuje pewne świadczenia pośrednie, które odnoszą się bezpośrednio do wykonanego na jego rzecz świadczenia zwolnionego z podatku. Wbrew twierdzeniom Komisji przedstawionym podczas rozprawy art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT nie jest sprzeczny z zasadą neutralności, natomiast rekompensuje aspekty z punktu widzenia konkurencyjności niekorzystne dla podatników, którzy dzielą się swoimi zasobami.

22.      Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Trybunału zwolnienia należy interpretować w sposób ścisły, przy czym wykładnia powinna uwzględniać znaczenie, cel i skuteczność przepisu(10). Jeśli celem art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT jest rozszerzenie pozostałych zwolnień, to odpowiadając na pytanie, które grupy powinny być brane pod uwagę, należy uwzględniać cel wykonywanej przez członków grupy działalności, która ma zostać objęta zwolnieniem.

23.      Świadczenie usług ubezpieczeniowych jest zwolnione z VAT, gdyż transakcja jest już obciążona podatkiem od ubezpieczeń, płaconym również przez konsumenta(11). W ten sposób zostaje wyeliminowana bezpośrednia konkurencja pomiędzy dwoma rodzajami podatku w przypadku wykonywania świadczeń na późniejszym etapie obrotu. W celu zlikwidowania konkurencji na późniejszym etapie obrotu nie jest konieczne zwolnienie świadczeń na wcześniejszym etapie obrotu, takich jak świadczenie EUIG na rzecz Avivy.

24.      To samo dotyczy zwolnienia usług bankowych. Trybunał uznał za celowe aby zapobiegać trudnościom związanym z określeniem podstawy opodatkowania i wysokości niepodlegającego odliczeniu podatku VAT(12). Cel ten nie znajduje zastosowania wobec zwolnienia świadczeń wcześniejszych, gdyż w przypadku świadczeń wykonywanych przez EUIG na rzecz Avivy odliczenie podatku w odniesieniu do jego działalności zwolnionej z podatku nie może być brane pod uwagę. Tym samym pojawia się trudność w ustaleniu rozgraniczeń.

b)      Wykładnia systemowa

25.      W kontekście systemowym należy stwierdzić, iż art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT nie stanowi ogólnej zasady dla wszystkich zwolnień jak art. 131 dyrektywy VAT. Artykuł 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT nie znajduje się w rozdziale 1 tytułu IX (Zwolnienia) pod nazwą „Przepisy ogólne”.

26.      Ustawodawca umieścił art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT w rozdziale 2 o tytule „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”. Zwolnienia, o których mowa w art. 132 ust. 1 dyrektywy VAT, mają ze względów interesu publicznego odciążyć odbiorców tych dostaw i innych usług od obciążeń z tytułu VAT – gdy usługi te służą w głównej mierze osobom potrzebującym [np. lit. g) – opieka społeczna], gdy nie rosną koszty opieki zdrowotnej [np. lit. b) i c)], a to w celu obniżenia kosztów kształcenia, które jest niezbędne dla społeczeństwa [np. lit. i) oraz j)].

27.      Mając na uwadze zwolnienia o charakterze użyteczności publicznej, jest zrozumiałe, aby w pewnych okolicznościach zwolnić także takie świadczenia na wcześniejszym etapie obrotu, które są wykonywane przez grupę takich przedsiębiorstw w ramach współpracy opierającej się na podziale pracy i bezpośrednio służą tym zwolnionym transakcjom. Powyższe potwierdza fakt, że instrument, jakim jest grupa podatkowa VAT (art. 11 dyrektywy VAT), rzadziej znajduje zastosowanie w sektorze działalności pożytku publicznego.

28.      Wniosku tego – wbrew twierdzeniom Komisji – nie podważa też geneza art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT. Zastrzeżenia Komisji w tym zakresie dotyczą jedynie zaproponowanego przez Komisję i odrzuconego w procedurze prawodawczej zwolnienia grupy lekarzy. Propozycję tę prawodawca ujął mianowicie w obecnym brzmieniu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT. Ujęcie to nie zmieniło jednakże nic w systematyce art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT. Pozycja ta nie została również zmieniona po przekształceniu w 2006 r. szóstej dyrektywy w nową dyrektywę VAT.

29.      Najwyraźniej zamiarem prawodawcy było ujęcie nie tylko grup lekarzy, lecz również grup instytucji edukacyjnych itp. Z genezy przyjęcia dyrektywy VAT nie wynika jednak, aby miały zostać ujęte również grupy banków i ubezpieczycieli. Sam Trybunał w kontekście wykładni również przywiązuje istotne znaczenie do systematyki przepisów dotyczących zwolnienia(13).

30.      Republika Federalna Niemiec wskazuje, że jeszcze przed kilkoma laty także w Komisji panował pogląd, iż zwolnienie powinno zostać przez prawodawcę odpowiednio rozszerzone na sektor bankowy i ubezpieczeniowy(14), co – jak wskazała Komisja na rozprawie – nie zostało przyjęte przez Radę. Biorąc pod uwagę systematykę art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, taka decyzja prawodawcy nie może zostać zniweczona przez szeroką interpretację przepisu dotyczącego zwolnienia(15). Rozszerzenie zwolnienia z art. 135 dyrektywy VAT powinno pozostać w gestii europejskiego prawodawcy.

31.      Wykładni tej nie podważa wyrok w sprawie Taksatorringen(16), chociaż został wydany w odniesieniu do grupy towarzystw ubezpieczeniowych. Pytania dotyczyły jednak tylko wykładni kryterium „naruszenia konkurencji” i Trybunał – co oczywiste – wyłącznie w tej kwestii udzielił odpowiedzi(17).

c)      W przedmiocie braku naruszenia zasady neutralności

32.      Zasada neutralności wyrażona w przepisach dotyczących VAT nie sprzeciwia się odmowie zwolnienia grup ubezpieczycieli. Z jednej strony zasada neutralności oznacza, że podatnik (przedsiębiorstwo) jako pomocnik wierzyciela w postaci inkasenta podatku powinien być zwolniony z ostatecznego obciążenia VAT poza prywatnym ostatecznym wykorzystaniem(18). Ta sytuacja nie ma tutaj znaczenia. Z drugiej strony zasada ta zabrania odmiennego traktowania w ramach poboru VAT podmiotów gospodarczych, które dokonują takich samych transakcji(19).

33.      Odmienne traktowanie grup poza zakresem zastosowania art. 132 dyrektywy VAT, jak i w jego ramach, opiera się na ich działalności służącej interesowi publicznemu. Kwestia ta jako kryterium rozróżniające w odniesieniu do zasady neutralności nie podlega zakwestionowaniu.

34.      Za zawężającą wykładnią zwolnienia bez prawa do odliczenia przemawia również to, że może ono, po bliższej analizie, zakłócać konkurencję. Stwarza ono bowiem w pewnych okolicznościach impuls, aby poprzez tzw. „insourcing”, tj. włączenie działalności do własnego przedsiębiorstwa, zminimalizować poniesiony ciężar podatku VAT, gdyż zakres zwolnienia konsumenta końcowego zależy od ciężaru VAT poniesionego przez przedsiębiorstwo wykonujące świadczenie na jego rzecz. Jest to w pewnym sensie sprzeczne z zasadą, zgodnie z którą podmioty gospodarcze mogą wybrać model organizacyjny, który im najbardziej odpowiada z gospodarczego punktu widzenia, bez narażania się na ryzyko, że ich transakcje nie zostaną objęte zwolnieniem(20).

35.      W rezultacie z systematyki i celu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT wynika, że przepis ten należy interpretować ściśle i nie znajduje on zastosowania do grupy zakładów ubezpieczeń, o którym mowa w niniejszej sprawie.

2.      W przedmiocie skutku zwolnienia grupy w kontekście transgranicznym

a)      Uwagi ogólne

36.      Na wypadek gdyby Trybunał był innego zdania, rozstrzygnąć należy, czy zwolnienie z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT dotyczy również usług świadczonych przez grupę o charakterze transgranicznym na rzecz jej członków zlokalizowanych w innym państwie członkowskim (lub państwie trzecim). To pytanie dotyczy też sytuacji, gdy sama grupa zlokalizowana jest w państwie trzecim.

37.      Na pierwszy rzut oka brzmienie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT nie ogranicza siedziby członków grupy, jak i samej grupy do terytorium jednego państwa członkowskiego.

38.      Natomiast prawodawca wyraźnie ogranicza zakres zastosowania innych przepisów dyrektywy VAT do terytorium państwa członkowskiego. I tak zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy VAT państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika tylko „osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego”. Również art. 283 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT przewiduje podobne ograniczenie terytorialne, zgodnie z którym uregulowanie szczególne dla małych przedsiębiorstw nie obejmuje podatnika „niemającego siedziby w państwie członkowskim, w którym VAT jest należny”.

39.      A contrario może to sugerować, że art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT powinien znaleźć zastosowanie w kontekście transgranicznym. Z drugiej strony istnieją również przepisy, które wyraźnie zakładają transgraniczną aktywność podatnika [zob. art. 148 lit. e) dyrektywy VAT – „linie lotnicze zajmujące się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych”]. W tym zakresie argumentacja odnosząca się do treści niekoniecznie jest wiążąca.

40.      Powyższa argumentacja, jeśli przyjrzymy się jej dokładnie, jest jednak sprzeczna z genezą [zob. lit. b)], systematyką zwolnień [zob. lit. c)], oceną art. 11 ust. 1 dyrektywy VAT [zob. lit. d)] oraz klauzulą o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT [zob. lit. e)]. Wreszcie swobody podstawowe nie nakazują rozszerzenia zwolnienia z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT na grupę o charakterze transgranicznym [zob. lit. f)]. Ponadto umożliwiłaby ona wykorzystywanie różnych stawek podatku albo systemów opodatkowania [zob. lit. g)].

b)      Historyczna systematyka zwolnienia

41.      Na pierwszy rzut oka nie jest widoczne ograniczenie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT do grup niemających charakteru transgranicznego. Warto przypomnieć poprzednio obowiązujący przepis – w szóstej dyrektywie(21) – aby wyjaśnić, dlaczego brak tu, w odróżnieniu od art. 11 dyrektywy VAT, takiego ograniczenia.

42.      W poprzednim stanie prawnym zwolnienie, o którym mowa w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, było uregulowane w art. 13 szóstej dyrektywy. Przepis ten obejmował, zgodnie z tytułem, wyłącznie „[z]wolnienia na terytorium kraju”. Zgodnie z motywem trzecim z chwilą przyjęcia dyrektywy tylko struktura i brzmienie zostały na nowo sformułowane, bez wprowadzania jednak merytorycznych zmian w obowiązujących przepisach. Merytoryczne zmiany, które zostały mimo to wprowadzone, w sposób wyczerpujący zamieszczono w przepisach regulujących transpozycję dyrektywy i jej wejście w życie. W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT brak jest informacji w tym zakresie.

43.      Z tego powodu, mając na uwadze szóstą dyrektywę, można uznać, że zwolnienie w kraju obejmuje wyłącznie świadczenia pochodzące od zlokalizowanych na terenie kraju grup albo ich krajowych członków.

c)      Systematyka zwolnień w dyrektywie VAT

44.      Za ścisłą wykładnią przemawia również systematyka zwolnień, o których mowa w tytule IX dyrektywy VAT. W tym zakresie dopiero rozdziały 4–8 i 10 zawierają szczególne zwolnienia w odniesieniu do transakcji transgranicznych. W szczególności usługi transgraniczne (te związane z transportem) są wyraźnie uregulowane w rozdziale 7.

45.      Również systematyka wyklucza zastosowanie rozszerzenia przepisów dotyczących zwolnienia poprzez art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT na grupy o charakterze transgranicznym. Odnosi się to w szczególności do sytuacji, gdy nie tylko zwolnienia z art. 132 ust. 1 dyrektywy VAT podlegają rozszerzeniu poprzez art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT (zob. pkt 19 i nast. powyżej).

d)      Sprzeczność w odniesieniu do art. 11 dyrektywy VAT

46.      Ponadto szeroka wykładnia art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT prowadziłaby do sprzeczności z uregulowaniem art. 11 dyrektywy VAT. Zezwala ono państwom członkowskim na uznanie za jednego podatnika „osób mających siedzibę na [ich] terytorium”, które poprzez uczestnictwo w grupie „są ściśle powiązane” ze sobą w określony sposób.

47.      Jeśli dwa przedsiębiorstwa nawiązują współpracę w ramach grupy w ten sposób, że jedno z nich posiada większościowy udział w grupie, wówczas w przypadku świadczenia przez grupę usług art. 11 dyrektywy VAT nie odniesie wobec tego przedsiębiorstwa skutku transgranicznego. Natomiast zwolnienie z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT odniesie skutek transgraniczny. Przepis, który stawia mniejsze wymagania wobec grupy takiego rodzaju, skutkowałby transgranicznym zwolnieniem z VAT; przepis, który przewiduje surowsze warunki, nie odniósłby takiego skutku.

48.      Ową sprzeczność interpretacyjną można rozstrzygnąć jedynie wówczas, gdy skutki prawne art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT zostaną ograniczone do jednego państwa członkowskiego, co wymaga, aby grupa oraz członek, na rzecz którego świadczona jest usługa, mieli siedzibę w tym samym państwie członkowskim.

49.      W obu przypadkach podstawą jest to samo założenie. Ograniczenie do terytorium kraju oznacza, że państwo członkowskie nie narusza terytorialnej suwerenności podatkowej innego państwa członkowskiego, w którym jest dozwolona grupa kapitałowa, albo dopuszcza się odpowiednią grupę na warunkach, które są trudne do sprawdzenia przez inne państwo członkowskie. Jednocześnie zapewnia się, że nie dojdzie do sprzecznych decyzji różnych organów podatkowych.

e)      Ocena braku naruszeń konkurencji

50.      Za terytorialnym ograniczeniem zwolnienia do jednego państwa członkowskiego przemawia również okoliczność, że zwolnienie, o którym mowa w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, nie może, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, prowadzić do zakłócenia konkurencji.

51.      W wyroku w sprawie Isle of Wight Council dotyczącym art. 13 ust. 1 dyrektywy VAT Trybunał musiał odpowiedzieć na pytanie, czy mając na uwadze lokalny rynek, pojęcie „zakłócenia konkurencji” należy definiować w sposób szczególny, czy też w odniesieniu do całego terytorium państwa członkowskiego. Trybunał wskazał, że ocena zakłócenia konkurencji nie dotyczy wyłącznie lokalnego rynku(22).

52.      W uzasadnieniu wskazał on(23), że nadzór nad wieloma rynkami lokalnymi oznacza systematyczną ponowną ocenę warunków konkurencji na podstawie częstokroć złożonych analiz ekonomicznych, ponadto określenie tych rynków może okazać się szczególnie trudne, ponieważ ich granice niekoniecznie pokrywają się z terytorialną właściwością lokalnych organów władzy. Taka sytuacja niesie zatem ryzyko naruszenia zasady neutralności podatkowej i zasady pewności prawa.

53.      Jednakże możliwości dokonywania przez organy podatkowe w kontekście transgranicznym oceny, czy w różnych państwach członkowskich (lub na całym świecie) dochodzi do zakłócenia konkurencji są jeszcze mniejsze niż możliwości oceny kilku lokalnych rynków w danym państwie. W tym zakresie można wobec art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT posłużyć się teorią Trybunału sformułowaną w odniesieniu do art. 13 dyrektywy VAT.

54.      Jeśli jednak zakłócenia konkurencji – czy to w myśl art. 13, czy też art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT – mają być oceniane przez organy podatkowe wyłącznie w odniesieniu do własnego państwa członkowskiego, wówczas grupa może podlegać kontroli co do zasady wyłącznie w odniesieniu do jej członków, zlokalizowanych na terenie tego samego państwa, w celu stwierdzenia, czy świadczenie usług na jej rzecz, które jest zwolnione z podatku, nie prowadzi do zakłócenia konkurencji.

55.      Republika Federalna Niemiec zwróciła na rozprawie uwagę, iż takie same problemy dotyczą wszystkich pozostałych kryteriów. To, czy usługi zostały wykonane bezpośrednio dla celów zwolnionej z podatku działalności członków, musiałoby zostać stwierdzone zarówno przez państwo członkowskie, w którym członek grupy ma siedzibę, jak i przez państwo członkowskie, w którym znajduje się grupa. Niezaprzeczalnie istnieje tutaj ryzyko wydawania sprzecznych decyzji.

56.      Nie można zakładać, że z powodu aktualnie istniejącej możliwości uzyskania pomocy administracyjnej na terenie Unii prawodawca miał na myśli taką grupę działającą na poziomie międzynarodowym, albowiem w czasie, gdy tworzono art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, który dotyczy zwolnienia, aktualny system pomocy administracyjnej na terenie Unii jeszcze nie istniał. Niezależnie od tego unijny system pomocy administracyjnej nie rozwiązuje w każdym razie problemu, w przypadku gdy w grę wchodzą państwa trzecie (zob. pkt 62 i nast. poniżej).

f)      Uwzględnienie swobód podstawowych przy wykładni art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT

57.      Owa ścisła wykładnia nie pozostaje w sprzeczności ze swobodami podstawowymi. Z uwagi na to, że akt prawny Unii, taki jak dyrektywa VAT, powinien być interpretowany zgodnie z prawem pierwotnym tak dalece, jak jest to możliwe(24), to również te swobody należy uwzględniać przy wykładni. Ograniczenie swobód podstawowych może być uzasadnione wyłącznie nadrzędnymi względami interesu ogólnego. Ponadto musi ono być właściwe dla zagwarantowania osiągnięcia wyznaczonego celu i nie może wykraczać poza to, co niezbędne do jego osiągnięcia(25).

58.      Ograniczenie swobody świadczenia usług, które być może ma miejsce w niniejszej sprawie, należy uzasadniać tak jak terytorialne ograniczenie skutków grupy podatkowej VAT w rozumieniu art. 11 dyrektywy VAT z powodów zachowania rozdziału kompetencji podatkowych między państwami członkowskimi(26). Ponadto wymóg zapewnienia skuteczności kontroli podatkowych(27) usprawiedliwia ograniczenie swobody świadczenia usług, które może mieć miejsce w niniejszej sprawie.

59.      Dopóki w granicach stosowania art. 11 dyrektywy VAT miejsce świadczenia może znajdować się w innym państwie członkowskim, które nie musi mieć grupy podatkowej VAT, oraz dopóki skutek grupy podatkowej VAT nie może wykraczać poza terytorialne granice państwa członkowskiego, dopóty wpływy z VAT nie powinny wywoływać negatywnych skutków w innym państwie członkowskim.

60.      To samo dotyczy zakresu stosowania art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT. Dopóki organ podatkowy danego państwa członkowskiego może ocenić występowanie zakłócenia konkurencji oraz pozostałe materialne przesłanki tylko w odniesieniu do własnego państwa członkowskiego, dopóty jest on uzależniony od oceny tych przesłanek materialnych przez inne państwo członkowskie. W takiej sytuacji, jeśli skutek zwolnienia, o którym mowa w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, nie może objąć grupy o charakterze transgranicznym, to wówczas państwo członkowskie nie powinno mieć wpływu na wpływy z VAT w innym państwie członkowskim.

61.      Ma na to wpływ również okoliczność, iż zgodnie z art. 131 dyrektywy VAT należy zapewnić prawidłowe i proste stosowanie przepisu dotyczącego zwolnienia. To ostatnie jest de facto wykluczone, w sytuacji gdy organ podatkowy musi oceniać naruszenie konkurencji w kontekście globalnym bądź na szczeblu Unii albo gdy kilka organów podatkowych dokonuje różnych – możliwe, że sprzecznych ze sobą – ocen. To ostatnie właśnie mogłoby doprowadzić do naruszenia konkurencji(28). W tym zakresie przeciwko szerokiej wykładni(29) zwolnienia z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT przemawiają również poważne praktyczne utrudnienia w stosowaniu i kontroli.

g)      Państwa trzecie i kwestia stawek podatkowych

62.      Niezależnie od powyższego szeroka wykładnia pojęcia „grupy” prowadzi do utworzenia w sposób stosunkowo prosty modelu optymalizacji podatkowej, w szczególności dla koncernów działających na skalę światową. Musiałyby one wraz z należącymi do nich przedsiębiorstwami, działającymi w Europie, utworzyć grupę z siedzibą w państwie trzecim bez podatku VAT (tutaj w grę wchodzą Stany Zjednoczone), która otrzymuje od osób trzecich usługi, które dotąd pochodziły z Europy i były obciążone VAT, przy czym nie może chodzić o czysto sztuczną strukturę.

63.      Z uwagi na to, że miejsce świadczenia z reguły byłoby położone w Stanach Zjednoczonych, gdzie VAT nie jest znany, proces taki nie podlegałby opodatkowaniu i nie byłby obciążony tym podatkiem. Grupa mogłaby przekazać zakupione usługi swoim członkom za pokryciem samych kosztów. Miejsce świadczenia usług znajdowałoby się w danych państwach członkowskich. Świadczenie byłoby jednak zwolnione z podatku na podstawie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT. Niezależnie od kwestii, w jaki sposób dane państwo członkowskie miałoby kontrolować w takim przypadku brak naruszenia konkurencji czy też pozostałe kryteria (zob. pkt 50 i nast. powyżej), wpływy z podatku VAT z obszaru całej Unii mogłyby w prosty sposób zostać zredukowane. Natomiast nie można byłoby osiągnąć takiego rozwiązania za pośrednictwem grupy podatkowej VAT, o której mowa w art. 11 dyrektywy VAT (zob. pkt 46 i nast. powyżej).

64.      Nawet gdyby skutek art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT pod względem celowościowym został ograniczony do grup z obszaru Unii, to wszystkie grupy osiedliłyby się w kraju o najniższej stawce VAT, aby w sposób najbardziej efektywny zminimalizować poniesiony ciężar VAT naliczonego. Podobny problem skłonił prawodawcę do wprowadzenia w art. 34 dyrektywy VAT regulacji dotyczącej progu dla tzw. podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową, aby zapobiec osiedlaniu się wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową w kraju o najniższej stawce VAT(30). Nie należy zakładać, że brał on również pod rozwagę takie rozwiązanie w odniesieniu do usług świadczonych przez niezależne grupy i na ich rzecz.

h)      Wnioski

65.      W rezultacie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT także przy uwzględnieniu swobód podstawowych należy interpretować ściśle w ten sposób, że wyłącznie usługi świadczone przez grupę na rzecz swoich członków zlokalizowanych na (tym samym) obszarze państwa członkowskiego są objęte zwolnieniem.

3.      W przedmiocie wykładni braku zakłócenia konkurencji

66.      Jeśli natomiast Trybunał jest zdania, że grupy o charakterze transgranicznym są objęte zakresem stosowania art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, to należałoby wyjaśnić, według jakich kryteriów należy oceniać, kiedy nie mamy do czynienia z zakłóceniem konkurencji, o którym mowa w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT.

67.      Jak stwierdził Trybunał(31), art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT powinien zrównoważyć niekorzystną pozycję konkurencyjną względem tego, kto świadczy te usługi (grupy) za pomocą swoich pracowników lub w ramach grupy podatkowej VAT. Jeśli jednak niekorzystna pozycja konkurencyjna ma być równoważona poprzez to zwolnienie, to przyznanie zwolnienia nie powinno prowadzić jednocześnie do zakłócenia konkurencji. Klauzula o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT nie ma przez to większego sensu(32) i powinna być z tego względu interpretowana w sposób zawężający.

68.      Punkt wyjścia dla tak ścisłej wykładni stanowi orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym stwierdzenie zakłócenia konkurencji wymaga(33), aby zachodziło realne ryzyko, że samo zwolnienie będzie prowadziło w sposób bezpośredni lub w przyszłości do zakłóceń konkurencji. W tym zakresie należy zbadać, czy grupa może zachować klientów swoich członków także bez zwolnienia z podatku(34).

69.      Członkowie grupy łączą się co do zasady tylko wtedy, gdy są pewni co do tego, że członkowie przejmą świadczenia grupy. To jest rzeczywisty powód danej współpracy. Z tego względu wykładnia sprowadza się w rezultacie do tego, że utworzenie grupy nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT.

70.      Kryterium braku zakłócenia konkurencji służy przy tym unikaniu nadużyć (zob. art. 131 dyrektywy VAT). W szczególności zwolnienie nie może być wykorzystywane w sposób niezgodny z celami. Ostatecznie należy to do oceny sądu krajowego, któremu jednak należy dostarczyć kryteria jednolitego stosowania.

71.      Wskazówką co do zastosowania przepisu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, który dotyczy zwolnienia, w sposób sprzeczny z celem, może być to, że grupa świadczy odpłatnie te same usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami i, wykorzystując efekt synergii, działa w tym zakresie na rynku. W takiej sytuacji może powstać realne ryzyko zakłócenia konkurencji. Kolejna wskazówka może wystąpić wtedy, gdy przeważa sama optymalizacja ciężaru VAT naliczonego (stworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez przeniesienie dowolnych zewnętrznych usług na grupę), a nie wzajemna współpraca w celu uniknięcia niekorzystnej pozycji konkurencyjnej. Wskazówką może być również to, że grupa nie świadczy wyłącznie usług dostosowanych do potrzeb swoich członków, które z łatwością mogą być zaoferowane również przez innych.

4.      Wnioski

72.      W odniesieniu do pytań drugiego i trzeciego należy stwierdzić, iż krajowe zwolnienie ogranicza się do takich grup podatników, które zgodnie z art. 132 ust. 1 dyrektywy VAT dokonują transakcji zwolnionych z podatku. Można przy tym założyć, że usługi świadczone przez grupę w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT nie prowadzą co do zasady do zakłócenia konkurencji. Niezależna grupa osób może jednakże świadczyć usługi zwolnione z podatku wyłącznie na rzecz takich członków, którzy podlegają takiemu samemu, a mianowicie jej, porządkowi prawnemu.

B.      W przedmiocie pytania pierwszego

73.      Rzeczpospolita Polska transponowała art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT w niemal niezmienionym brzmieniu. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy ustawodawca krajowy musi ustanowić dodatkowo dalsze przesłanki albo procedury mające na celu ocenę istnienia zakłócenia konkurencji albo jego braku. Chodzi o ewentualny obowiązek dalszego skonkretyzowania brzmienia przepisu dyrektywy. W uzasadnieniu swojego pytania sąd odsyłający nadmienia możliwe naruszenia zasad skuteczności, pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

1.      Bezpośrednie zastosowanie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT

74.      Obowiązek dalszego uszczegółowienia pozostawia państwu członkowskiemu elastyczność we wdrażaniu przepisów. Podczas gdy Republika Federalna Niemiec opowiada się za takim obowiązkiem ze względu na brak szczegółowości i obligatoryjności w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, Zjednoczone Królestwo neguje swobodę uznania we wdrażaniu przepisów, gdyż art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT ma bezpośrednie zastosowanie.

75.      Jak już wskazałam w opinii w sprawie DNB Banka(35), (negatywne) kryterium „zakłócenia konkurencji” jest „wyłącznie” nieokreślonym pojęciem prawnym, które nie pozostawia krajowemu ustawodawcy abstrakcyjnego zakresu uznania co do regulacji. Przepis ten jest również wystarczająco szczegółowy, aby zadośćuczynić wymogowi pewności prawa, albowiem „w sposób jednoznaczny ustanawia zobowiązanie”(36).

76.      Artykuł 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT jest zatem zgodny z zasadą określoności oraz – jak szczegółowo uzasadniłam w opinii w sprawie DNB Banka(37)– jest wystarczająco szczegółowy i bezwarunkowy, aby wywołać bezpośredni skutek(38).

2.      Konieczność (?) wydania kolejnego aktu wdrażającego

77.      Poprzez transponowanie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT do prawa krajowego w prawie identycznym brzmieniu Rzeczpospolita Polska na pierwszy rzut oka spełniła swój obowiązek transpozycji. Celem prawa krajowego, jak i dyrektywy VAT, jest jednakże to, aby zwolnienie nie powodowało naruszenia warunków konkurencji. Sąd odsyłający ma wątpliwości co do tego, czy państwo członkowskie w wykonaniu swojego obowiązku transpozycji nie powinno wprowadzić w ustawie dalszych konkretnych kryteriów.

78.      Tego stanowiska nie podzielam. Należy w tym miejscu wskazać, iż Trybunał wielokrotnie negował konieczność dodatkowego obowiązku transpozycji w odniesieniu do art. 13 ust. 1 dyrektywy VAT, który również dotyczy braku zakłócenia konkurencji oraz jest stosowany bezpośrednio(39). W szczególności w tym kontekście Trybunał uznał wyraźnie, że państwo członkowskie nie ma obowiązku ustanawiania w prawie krajowym dodatkowych przesłanek. Państwo członkowskie może dokonać wyboru techniki legislacyjnej, która jest dla niego najbardziej odpowiednia. Może np. ograniczyć się do tego, aby transponować do prawa krajowego sformułowanie zawarte w dyrektywie albo równoważne wyrażenie(40).

79.      W mojej ocenie to samo dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT. Jak szczegółowo wywiodłam w opinii w sprawie DNB Banka(41), zwolnienie jest uregulowane w sposób wystarczająco szczegółowy i bezwarunkowy i powinno być w związku z tym stosowane bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska w taki też sposób transponowała ten przepis. Nie ma znaczenia, czy z punktu widzenia stosującego prawo bardziej pożądana byłaby dokładniejsza transpozycja.

80.      Z tego względu nie można zarzucić Rzeczypospolitej Polskiej, że nie przyjęła do swojego porządku prawnego żadnych dalszych szczegółowych regulacji w celu określenia braku zakłócenia konkurencji. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że każde uszczegółowienie dyrektywy, która obowiązuje bezpośrednio, niesie ze sobą zwiększone ryzyko naruszenia tej dyrektywy i wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

81.      W związku z powyższym należy udzielić odpowiedzi sądowi odsyłającemu, że krajowy przepis, taki jak w niniejszej sprawie, który nie zawiera żadnych przesłanek czy procedur stanowiących o spełnieniu warunku zakłócenia konkurencji, jest zgodny z art. 132 ust. 1 lit. f) w związku z art. 131 dyrektywy VAT, jak i z unijnymi zasadami skuteczności, pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

VI.    Wnioski

82.      W związku z powyższym proponuję, aby na pytania postawione przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (Polska) odpowiedzieć w sposób następujący:

Należy przyjąć, iż krajowe zwolnienie z podatku jest ograniczone do takich grup podatników, które dokonują transakcji zwolnionych z podatku zgodnie z art. 132 ust. 1 dyrektywy VAT. Grupy zakładów ubezpieczeń nie są objęte zakresem stosowania art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT.

1)      Artykuł 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT nie sprzeciwia się przepisowi prawa krajowego, który nie przewiduje żadnych przesłanek lub procedur stanowiących o spełnieniu warunku zakłócenia konkurencji.

2)      Należy co do zasady przyjąć, że usługi świadczone przez grupę w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT nie prowadzą do zakłóceń konkurencji. Kryterium to należy interpretować ściśle w rozumieniu przepisu dotyczącego unikania nadużyć.

3)      Niezależna grupa osób może świadczyć usługi zwolnione z podatku wyłącznie na rzecz członków, którzy podlegają takiemu samemu, a mianowicie jej, porządkowi prawnemu.

Bimotor, wyrok z 16.03.2017, C-211/16

Zgodnie z przepisami włoskimi, podatnik nie mógł zadysponować kwotą zwrotu VAT w ten sposób, że przeznaczy ją na potrącenie ze swoim zobowiązaniem podatkowym. Taki przepis co do zasady jest dopuszczalny przez prawo unijne.

Okoliczności sprawy

Włoska spółka Bimotor wykazała nadwyżkę podatku naliczonego w wysokości ok. 750.000 EUR. Wystąpiła o skompensowanie tej sumy ze swoimi zobowiązaniami podatkowymi. Przepisy włoskie przewidywały jednak możliwość kompensaty do wysokości 700.000 EUR. Nadwyżkę potraktowały jako niezapłacony podatek, naliczyły odsetki i zastosowały inne sankcje.

Istota problemu

Czy dopuszczalny jest przepis krajowy, który powoduje, że podatnik nie może zadysponować kwotą zwrotu VAT w ten sposób, że przeznaczy ją na potrącenie ze swoim zobowiązaniem podatkowym (bo przepis krajowy ogranicza kwotowo możliwość takiego potrącenia)?

Rozstrzygnięcie

Zgodnie z przepisami włoskimi, podatnik nie mógł zadysponować kwotą zwrotu VAT w ten sposób, że przeznaczy ją na potrącenie ze swoim zobowiązaniem podatkowym (bo przepis krajowy ogranicza kwotowo możliwość takiego potrącenia). Taki przepis co do zasady jest dopuszczalny przez prawo unijne.

Uzasadnienie

 • Główne zagadnienie w tej sprawie dotyczy sposobu wykonania prawa do odliczenia, a nie samego istnienia tego prawa (19).
 • Procedura zwrotu podatku podlega ocenie w świetle prawa Unii (20).
 • Te procedury nie mogą naruszać zasady neutralności. Muszą zapewnić, że podatnik musi otrzymać całą kwotę wynikającą z nadwyżki VAT w gotówce lub w inny równoważny sposób. Taki zwrot nie może pociągać żadnego ryzyka finansowego dla podatnika (21).
 • Mechanizm ograniczenia kwotowego dla potrąceń zwrotów VAT z zobowiązaniami publicznoprawnymi może pełnić rolę zapobiegania nadużyciom (natychmiastowa kompensata może zagrażać interesom skarbu państwa, bo prowadzi do natychmiastowego potrącenia zobowiązań podatkowych z nadwyżką podatku naliczonego w momencie, gdy stwierdzenie, czy podatek naliczony faktycznie jest należny podatnikowi jest jeszcze niemożliwe) (25).
 • Zgodnie z zasadą proporcjonalności, PC, wprowadzając takie środki, muszą w jak najmniejszym stopniu naruszać cele i zasady przewidziane przez prawo Unii (27).
 • Limit potrącenia w tej sprawie nie wydaje się nieadekwatny (28).
 • Szczególnie, że istnieją inne możliwości odzyskania nadwyżki VAT (29).
 • Trybunał jednak nie posiada wszystkich szczegółowych informacji na temat prawa włoskiego i wszystkich okoliczności, aby jednoznacznie ocenić te regulacje (30).

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

16 mars 2017 (1)

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée – Principe de neutralité fiscale – Réglementation nationale prévoyant un plafond maximal fixe limitant le montant du remboursement ou de la compensation du crédit ou de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée »

Dans l’affaire C‑211/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Torino (commission fiscale provinciale de Turin, Italie), par décision du 22 mars 2016, parvenue à la Cour le 15 avril 2016, dans la procédure

Bimotor SpA

contre

Agenzia delle Entrate  Direzione Provinciale II di Torino,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino, par Mme G. Alfieri, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. De Socio, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios, F. Tomat et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bimotor SpA à l’Agenzia delle Entrate – Direzione Povinciale II di Torino (administration fiscale – direction provinciale II de Turin, Italie, ci-après l’« administration fiscale provinciale ») au sujet d’une décision de recouvrement en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des sociétés pour l’année 2013.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 167 de la directive TVA prévoit :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

4        L’article 168 de ladite directive énonce :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)      la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)] due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

5        Aux termes de l’article 178 de la même directive, qui figure dans le chapitre 4, intitulé « Modalités d’exercice du droit à déduction », du titre X de celle-ci :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)      pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6 ;

[...] »

6        L’article 179 de la directive TVA est libellé comme suit :

« La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période.

Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l’article 12 à n’exercer le droit à déduction qu’au moment de la livraison. »

7        Aux termes de l’article 183 de ladite directive :

« Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l’excédent est insignifiant. »

8        L’article 252, paragraphe 2, de la même directive dispose :

« Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois.

Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu’elles n’excèdent pas un an. »

 Le droit italien

9        L’article 17 du decreto legislativo n. 241 – Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sui valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (décret législatif n° 241 portant normes de simplification des obligations des contribuables en ce qui concerne la déclaration des revenus et de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur la modernisation du système de gestion des déclarations), du 9 juillet 1997 (GURI n° 174, du 28 juillet 1997, p. 9, ci-après le « décret législatif n° 241/1997 »), dispose :

« 1.  Les contribuables effectuent des versements unitaires des impôts, des cotisations dues à l’[Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de prévoyance sociale) (INPS)] et d’autres contributions en faveur de l’État, des régions et des organismes de sécurité sociale, éventuellement en utilisant la compensation de crédits, relatifs à la même période, aux mêmes assujettis, résultant des déclarations périodiques présentées après la date d’entrée en vigueur du présent décret. Cette compensation doit être effectuée au plus tard à la date du dépôt de la déclaration suivante. La compensation du crédit annuel ou concernant des périodes inférieures à un exercice de la [TVA] portant sur des montants supérieurs à 5 000 euros par an peut être réalisée à partir du 16 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration ou de la demande dont le crédit provient.

2.      Le versement unitaire et la compensation concernent les crédits et les dettes relatifs :

a)      aux impôts sur les revenus, aux taxes supplémentaires connexes et aux retenues à la source perçues par versement direct au sens de l’article 3 du décret n° 602 du président de la République, du 29 septembre 1973 ; pour les retenues visées au deuxième alinéa dudit article 3, la possibilité d’effectuer le versement auprès de la section de la trésorerie provinciale compétente de l’État demeure ; dans ce cas, la compensation n’est pas autorisée ;

b)      à la [TVA] due en vertu des articles 27 et 33 du décret n° 633 du président de la République, du 26 octobre 1972, et à la taxe due par les assujettis visés à l’article 74 ;

c)      aux impôts se substituant aux impôts sur les revenus et à la [TVA] ;

[...] »

10      L’article 34, paragraphe 1, de la legge n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) [loi n° 388 portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances 2001)], du 23 décembre 2000 (GURI n° 302, du 29 décembre 2000, p. 5), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi n° 388/2000 ») dispose :

« À compter du 1er janvier 2001, le plafond des crédits d’impôt et des contributions qui, au sens de l’article 17 du décret législatif [n° 241/1997], peuvent être compensés ou remboursés aux personnes titulaires du compte fiscal est fixé à 700 000 euros pour chaque année civile. […] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      Il ressort de la décision de renvoi que Bimotor bénéficiait, au titre de l’année 2013, d’un crédit de TVA d’un montant de 1 727 104 euros. Elle a procédé à la compensation d’impôts dus en faisant valoir ce crédit à concurrence de 775 055,72 euros, c’est-à-dire dans une mesure supérieure au montant de 700 000 euros autorisé en vertu de l’article 34, paragraphe 1, de la loi n° 388/2000.

12      Au cours de l’année 2015, l’administration fiscale provinciale a constaté que Bimotor ne s’était pas acquittée de ses obligations fiscales en utilisant le crédit de TVA au-delà de 700 000 euros dans le cadre de la compensation litigieuse. Elle a donc procédé au recouvrement de l’impôt sur le revenu pour la somme de 75 055,72 euros considérée comme impayée du fait de l’absence de prise en considération de ce montant lors de la compensation, limitée à 700 000 euros. Elle a en outre imposé le paiement d’intérêts d’un montant de 2 870,62 euros et d’une sanction de 22 516,72 euros, correspondant à 30 % de la somme considérée comme impayée.

13      Bimotor a procédé à la régularisation de sa situation. Elle conteste cependant la mesure par laquelle l’administration fiscale provinciale a effectué le recouvrement de la somme dépassant le montant de 700 000 euros en calculant sur celle-ci les intérêts et infligeant par la même occasion les sanctions correspondantes. À l’appui de son recours, Bimotor avance que le crédit d’impôt dont elle disposait n’est pas contesté, mais que l’administration fiscale provinciale, notant le dépassement du montant maximal remboursable prévu par la réglementation nationale, a appliqué à l’excédent le régime de recouvrement et de sanction qui est prévu pour les défauts de versement et a infligé ainsi des sanctions encore plus lourdes que celles prévues par la réglementation nationale pour le cas où le versement n’est pas effectué.

14      La Commissione tributaria provinciale di Torino (commission fiscale provinciale de Turin, Italie) estime que, avant de statuer sur le recours, il y a lieu d’examiner la compatibilité avec la réglementation de l’Union européenne de la législation nationale sur le fondement de laquelle l’administration fiscale provinciale a adopté la mesure contestée.

15      Faisant référence aux considérants 5, 7, 13, 30 et 34 de la directive TVA, la juridiction de renvoi rappelle que l’élément déterminant de la TVA est sa neutralité ou, en d’autres termes, le fait qu’elle ne peut pas, de par sa nature, être qualifiée comme un coût ou comme une charge financière pour les opérateurs économiques. Or, la fixation d’un plafond annuel pour la compensation ou le remboursement des crédits de TVA signifie que pour la partie excédentaire, les crédits qui ne peuvent pas être compensés ou récupérés constituent en réalité des coûts ou des charges financières, bien que transitoires, pour l’opérateur économique. Elle se réfère notamment à l’arrêt du 22 octobre 2015, PPUH Stehcemp (C‑277/14, EU:C:2015:719).

16      La juridiction de renvoi souligne également que la limitation du montant de la compensation et du remboursement du crédit de TVA a, en outre, du fait qu’elle pèse uniquement sur les opérateurs économiques tenus de verser la TVA en Italie, des effets de distorsion de la concurrence en leur imposant des charges inexistantes pour leurs concurrents qui ne versent pas l’impôt en Italie.

17      Eu égard à ces éléments, la Commissione tributaria provinciale di Torino (commission fiscale provinciale de Turin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La réglementation de l’Union en matière de TVA [...] fait elle obstacle à la législation d’un État membre, telle que l’article 34, paragraphe 1, de la loi n° 388/2000, en vertu de laquelle le remboursement ou la compensation des crédits de TVA sont consentis pour un exercice d’imposition donné non dans leur entièreté, mais uniquement jusqu’à concurrence d’un plafond prédéterminé ? »

 Sur la question préjudicielle

18      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 183, premier alinéa, de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite la compensation de certaines dettes fiscales par des crédits de TVA à un montant maximal déterminé, pour chaque période d’imposition.

19      À titre liminaire, il importe de souligner que la question posée par la juridiction de renvoi porte sur les modalités de remboursement d’un excédent de TVA lors de l’exercice du droit à déduction par un assujetti, et non sur le refus de ce droit à déduction, ainsi que c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 octobre 2015, PPUH Stehcemp (C‑277/14, EU:C:2015:719), auquel cette juridiction fait référence.

20      À cet égard, il convient de rappeler que la liberté dont disposent les États membres, en vertu du libellé même de l’article 183 de la directive TVA, dans l’établissement des modalités de remboursement d’un excédent de TVA ne signifie pas que ces modalités sont dispensées de tout contrôle au regard du droit de l’Union (arrêt du 18 octobre 2012, Mednis, C‑525/11, EU:C:2012:652, point 23 et jurisprudence citée).

21      Lesdites modalités ne peuvent pas porter atteinte au principe de neutralité fiscale en faisant supporter à l’assujetti, en tout ou en partie, le poids de la TVA. En particulier, elles doivent permettre à l’assujetti de récupérer, dans des conditions adéquates, la totalité de la créance résultant d’un excédent de TVA. Cela implique que le remboursement soit effectué, dans un délai raisonnable, par un paiement en liquidités ou d’une manière équivalente, et que, en tout état de cause, le mode de remboursement adopté ne doive faire courir aucun risque financier à l’assujetti (arrêt du 18 octobre 2012, Mednis, C‑525/11, EU:C:2012:652, point 24 et jurisprudence citée).

22      À cet égard, la Cour a rappelé que le report du remboursement d’un excédent de TVA sur plusieurs périodes d’imposition suivant celle au titre de laquelle cet excédent est apparu n’est pas nécessairement incompatible avec l’article 183, premier alinéa, de la directive TVA (arrêt du 18 octobre 2012, Mednis, C‑525/11, EU:C:2012:652, point 25 et jurisprudence citée).

23      Dans son arrêt du 18 octobre 2012, Mednis (C‑525/11, EU:C:2012:652), la Cour a examiné une législation nationale qui permettait à l’administration fiscale de l’État membre concerné de reporter le remboursement du trop-perçu de TVA qui excède 18 % de la valeur totale des opérations imposables réalisées au cours d’une période imposable d’un mois, jusqu’à l’examen par cette administration de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti. Elle a jugé, au point 27 de cet arrêt, que le délai, pendant lequel les assujettis doivent supporter, à concurrence de la fraction excédant le pourcentage visé par cette législation, la charge financière de la TVA, ne saurait être considéré comme raisonnable et qu’il porte atteinte au principe de neutralité fiscale.

24      En l’occurrence, il ressort du dossier que la compensation dont il est question dans l’affaire au principal est la compensation prévue à l’article 17 du décret législatif n° 241/1997, qui permet la compensation entre des dettes et des créances de différentes natures, tels les impôts sur le revenu, la TVA ou des cotisations sociales, envers l’État ou d’autres organismes publics. Le montant qui peut être utilisé en compensation des dettes est limité à 700 000 euros, ainsi qu’il résulte de l’article 34, paragraphe 1, de la loi n° 388/2000. L’utilisation de la compensation doit être indiquée dans le formulaire utilisé pour le paiement des impôts. À cet égard, il convient de constater que la décision de renvoi et les documents de la procédure nationale ne permettent pas d’établir clairement si Bimotor a utilisé un crédit de TVA.

25      Selon l’administration fiscale provinciale et le gouvernement italien, la limite de la compensation en cause au principal, prévue à l’article 34, paragraphe 1, de la loi n° 388/2000, est justifiée par la lutte contre la fraude fiscale. En effet, ainsi que le relève l’administration fiscale provinciale, le paiement par compensation des impôts et des contributions peut facilement donner lieu à des fraudes, car il s’agit d’une modalité qui vient à s’appliquer directement au moment du recouvrement, alors que le formulaire de paiement ne permet pas de joindre des documents justifiant l’existence du crédit. Le caractère fictif de certaines opérations ne pourrait éventuellement être établi qu’après plusieurs années au cours desquelles le contribuable aurait le moyen de compenser et, selon le cas, d’éliminer totalement ses propres dettes au titre de l’imposition directe. La limitation du montant de la compensation servirait à circonscrire dans des limites raisonnables la portée du préjudice que l’État pourrait potentiellement subir du fait de comportements illégaux des contribuables.

26      À cet égard, il est, certes, exact que les États membres ont un intérêt légitime à prendre les mesures appropriées pour protéger leurs intérêts financiers et que la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels est un objectif reconnu et encouragé par la directive TVA (arrêt du 18 octobre 2012, Mednis, C‑525/11, EU:C:2012:652, point 31 et jurisprudence citée).

27      Néanmoins, les États membres doivent, conformément au principe de proportionnalité, avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement un tel objectif, portent le moins atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation de l’Union, comme le principe fondamental du droit à la déduction de la TVA (arrêt du 18 octobre 2012, Mednis, C‑525/11, EU:C:2012:652, point 32 et jurisprudence citée).

28      Dans l’affaire au principal, le plafonnement de la compensation n’apparaît pas, à première vue, comme une mesure inadéquate, eu égard à la facilité d’exercice de cette compensation, qui peut concerner des dettes de montants importants et de natures différentes, même dans les cas où l’existence de la créance de TVA n’a pas pu être vérifiée.

29      Par ailleurs, le gouvernement italien et la Commission européenne font observer qu’il existe d’autres possibilités de remboursement et de compensation prévues par la réglementation italienne.

30      Or, il y a lieu de constater que, dans l’affaire au principal, les différents éléments du dossier soumis à la Cour ne permettent pas à celle-ci d’apprécier si le plafonnement de la compensation en cause est nécessaire et permet d’atteindre efficacement l’objectif de la lutte contre la fraude fiscale, eu égard à la fréquence et à l’ampleur d’une telle fraude et au montant du plafonnement déterminé par la loi, et si ce plafonnement porte atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation de l’Union en ce qui concerne la TVA, eu égard à l’ensemble des possibilités de remboursement prévues par la réglementation italienne. En effet, ainsi que l’a souligné le gouvernement italien, aux fins de l’évaluation du respect des principes de l’Union, c’est dans le contexte du cadre normatif global prévu par la réglementation italienne que l’article 34, paragraphe 1, de la loi n° 388/2000 devrait être examiné.

31      En tout état de cause, s’il appartient à la Cour d’interpréter le droit de l’Union afin d’éclairer la juridiction de renvoi, c’est à cette dernière, seule compétente tant pour interpréter le droit national que pour constater et apprécier les faits du litige au principal, qu’il incombe de vérifier concrètement si la législation nationale respecte le principe de proportionnalité.

32      S’agissant de l’argument tiré d’une distorsion de la concurrence entre assujettis versant l’impôt en Italie et leurs concurrents, quand bien même serait-il pertinent, il n’est pas possible d’y répondre en ne prenant en considération que l’article 34, paragraphe 1, de la loi n° 388/2000. En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 30 du présent arrêt, c’est dans le contexte du cadre normatif global prévu par la réglementation italienne que l’article 34, paragraphe 1, de cette loi devrait être examiné.

33      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question que l’article 183, premier alinéa, de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite la compensation de certaines dettes fiscales par des crédits de TVA à un montant maximal déterminé, pour chaque période d’imposition, pour autant que l’ordre juridique national prévoit en tout état de cause la possibilité pour l’assujetti de récupérer la totalité du crédit de TVA dans un délai raisonnable. 

 Sur les dépens

34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

L’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite la compensation de certaines dettes fiscales par des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à un montant maximal déterminé, pour chaque période d’imposition, pour autant que l’ordre juridique national prévoit en tout état de cause la possibilité pour l’assujetti de récupérer la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable.

Euro Tyre 2017, wyrok z 9.02.2017, C-21/16

Nie można odmówić zwolnienia WDT tylko na tej podstawie, że nabywca nie jest zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Okoliczności sprawy

Euro Tyre jest spółką z siedzibą w Holandii, które ma oddział w Portugalii. Oddział sprzedaje opony w Portugalii oraz Hiszpanii. Na rynku hiszpańskim sprzedaż odbywa się za pośrednictwem spółki dystrybucyjnej.

W latach 2010-2012 Euro Tyre dokonywała sprzedaży na rzecz spółki hiszpańskiej. Ta była wówczas zarejestrowana dla celów VAT, ale nie dla celów nabyć wewnątrzwspólnotowych (nie była w systemie VIES).

Organ portugalski odmówił zwolnienia wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla oddziału portugalskiego z tego powodu, że nabywca (tj. spółka hiszpańska) nie była zarejestrowana dla celów nabyć wewnątrzwspólnotowych.

Istota problemu

Czy można odmówić zwolnienia WDT na tej podstawie, że nabywca nie jest zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych?

Rozstrzygnięcie

Nie można odmówić zwolnienia WDT tylko na tej podstawie, że nabywca nie jest zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Uzasadnienie

 • Art. 138 VATD przewiduje obowiązku zwolnienia WDT i jego przesłanki (23).
 • WDT jest zwolnione, gdy dostawa miała miejsce i sprzedawca ustalił, że towar został przetransportowany do innego PC (25).
 • W tej sprawie te przesłanki materialne zwolnienia zostały spełnione (26).
 • System identyfikacji podatników ma na celu ustalenie, w jakim PC ma miejsce wykorzystania towarów (27).
 • System VIES ma na celu kontrolowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (28).
 • Niemniej art. 138 VATD nie wymienia przesłanki rejestracji jako warunku zwolnienia (29).
 • To, że nabywca powinien być podatnikiem, nie oznacza, że powinien być zarejestrowany (jako przesłanka zwolnienia). Pojęcie podatnika ma bowiem charakter niezależny od rejestracji (30-31).
 • Rejestracja jest wymogiem formalnym, co nie może podważać prawa sprzedawcy do zwolnienia z VAT, gdy materialne przesłanki zostały spełnione (32).
 • Państwa członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe przesłanki warunkujące zwolnienie. Jednak muszą one pozostawać w zgodzie z ogólnymi zasadami prawa Unii (33).
 • Tymczasem przepis krajowy wykracza poza to, co konieczne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku, jeżeli stanowi wymagania formalne, nie uwzględniając tego, czy przesłanki materialne zostały spełnione (34).
 • Organy zatem nie mogą odmówić zwolnienia tylko z tego powodu, że nabywca nie jest zarejestrowany w systemie VIES (37).
 • Można odmówić zwolnienia ze względu na niespełnienie wymogu formalnego tylko w dwóch sytuacjach: umyślnego uczestnictwa w oszustwie podatkowym albo gdy niespełnienie wymogu formalnego prowadzi do uniemożliwienia przedstawienia dowodu spełnienia wymogów materialnych. Takie sytuacje nie miały miejsce w tej sprawie, co powinien potwierdzić sąd odsyłający (38-43).

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba)

z dnia 9 lutego 2017 r.(1)

Odesłanie prejudycjalne – VAT – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 131 i 138 – Przesłanki zwolnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej – System wymiany informacji o VAT (VIES) – Brak rejestracji nabywcy – Odmowa skorzystania ze zwolnienia – Dopuszczalność

W sprawie C‑21/16

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [sąd arbitrażowy do spraw podatkowych (centrum arbitrażu administracyjnego), Portugalia] postanowieniem z dnia 30 listopada 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 15 stycznia 2016 r., w postępowaniu:

Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal

przeciwko

Autoridade Tributária e Aduaneira,

TRYBUNAŁ (dziewiąta izba),

w składzie: E. Juhász, prezes izby, K. Jürimäe (sprawozdawca) i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

–        w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, R. Camposa Lairesa oraz M. Figueireda, działających w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika,

–        w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Lozano Palacios oraz G. Bragę da Cruza, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 131 oraz art. 138 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą VAT”), jak również zasady proporcjonalności.

2        Wniosek ów został złożony w ramach sporu pomiędzy Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal (zwanym dalej „Euro Tyre”) a Autoridade Tributária e Aduaneira (organem podatkowym i celnym, Portugalia) w przedmiocie odmowy przez ten organ zwolnienia z podatku od wartości dodanej (zwanego dalej „VAT”) szeregu transakcji, które Euro Tyre zakwalifikował jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.

 Ramy prawne

 Prawo Unii

 Dyrektywa VAT

3        Zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. „Działalność gospodarcza” została zdefiniowana w tym przepisie jako wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Wskazany przepis precyzuje, że za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

4        Zgodnie z art. 131 owej dyrektywy:

„Zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2–9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć”.

5        Artykuł 138 ust. 1 wspomnianej dyrektywy przewiduje:

„Państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium Wspólnoty, przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów”.

6        Artykuł 213 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:

„Każdy podatnik zgłasza rozpoczęcie, zmianę i zakończenie działalności jako podatnika.

Państwa członkowskie zezwalają na dokonanie tego zgłoszenia drogą elektroniczną na warunkach, które ustalą; mogą też wymagać stosowania takiej drogi”.

7        Artykuł 214 ust. 1 dyrektywy VAT stanowi:

„Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zapewnić, że następujące osoby zostaną zidentyfikowane za pomocą indywidualnego numeru:

a)      każdy podatnik, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 9 ust. 2, który dokonuje na terytorium danego państwa dostaw towarów lub świadczy usługi dające prawo do odliczenia VAT, inne niż dostawy towarów lub świadczenie usług, od których VAT jest płacony wyłącznie przez nabywcę lub odbiorcę, zgodnie z art. 194–197 i art. 199;

b)      każdy podatnik, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, który dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów podlegających VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) albo każdy podatnik, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, który skorzystał z możliwości objęcia wewnątrzwspólnotowych nabyć podatkiem VAT, przewidzianej w art. 3 ust. 3;

[…]”.

 Rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 oraz (UE) nr 904/2010

8        Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz.U. 2003, L 264, s. 1):

„Każde państwo członkowskie prowadzi elektroniczną bazę danych zawierającą ewidencję osób, którym nadano numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT w tym państwie członkowskim”.

9        Rozporządzenie nr 1798/2003 zostało uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniem Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2010, L 268, s. 1).

10      Artykuł 17 ust. 1 tego drugiego rozporządzenia przewiduje:

„Każde z państw członkowskich przechowuje w elektronicznym systemie następujące informacje:

a)      informacje, które gromadzi zgodnie z tytułem XI rozdział 6 dyrektywy [VAT];

b)      dane dotyczące tożsamości, działalności, formy prawnej i adresu osób, którym nadało numer identyfikacyjny VAT, zgromadzone zgodnie z art. 213 dyrektywy [VAT], a także datę nadania takiego numeru;

[…]”.

 Prawo portugalskie

11      Regime do IVA das Transações Intracomunitárias (system VAT dotyczący transakcji wewnątrzwspólnotowych, zwany dalej „RITI”) dokonuje transpozycji przepisów w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych wynikających z dyrektywy VAT do prawa portugalskiego.

12      Zgodnie z art. 14 lit. a) RITI zwolnione z VAT są:

„dostawy towarów dokonywane przez podatnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), wysłane lub transportowane do nabywcy przez sprzedawcę, nabywcę lub na ich rzecz z terytorium kraju do innego państwa członkowskiego, jeżeli nabywca ów jest osobą fizyczną lub osobą prawną zarejestrowaną na potrzeby podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim, która użyła odpowiedniego numeru identyfikacyjnego w celu przeprowadzenia transakcji nabycia i która jest tam objęta systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”.

 Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

13      Euro Tyre jest portugalskim oddziałem spółki prawa niderlandzkiego, Euro Tyre BV. Euro Tyre prowadzi działalność w zakresie przywozu, wywozu i wprowadzania do obrotu opon różnych marek dla detalistów na terytorium Portugalii i Hiszpanii. Na rynku hiszpańskim dokonuje sprzedaży częściowo bezpośrednio, a częściowo za pośrednictwem dystrybutora, czyli spółki Euro Tyre Distribución de Neumáticos SL.

14      Spór w postępowaniu głównym dotyczy szeregu transakcji sprzedaży realizowanych na rzecz spółki Euro Tyre Distribución de Neumáticos w okresie obejmującym lata 2010–2012. W momencie dokonywania tych transakcji sprzedaży spółka ta była zarejestrowana jako podatnik VAT w Hiszpanii. Natomiast nie podlegała jeszcze w tym państwie członkowskim systemowi opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia ani nie była zarejestrowana w systemie wymiany informacji o VAT (zwanym dalej „systemem VIES”). Dopiero w dniu 19 marca 2013 r. hiszpańska administracja podatkowa przyznała jej status wewnątrzwspólnotowego podmiotu gospodarczego i zarejestrowała ją w tym systemie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r.

15      Euro Tyre zgłosił wspomniane transakcje sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowe dostawy zwolnione na podstawie art. 14 lit. a) RITI.

16      W następstwie kontroli podatkowej dotyczącej lat 2010–2012 Inspeção Tributária (urząd kontroli podatkowej, Portugalia) uznał jednak, że określone w art. 14 lit. a) RITI przesłanki zwolnienia nie zostały spełnione, ponieważ w momencie dokonywania rozpatrywanych transakcji sprzedaży spółka Euro Tyre Distribución de Neumáticos nie była ani zarejestrowana do celów dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych w Hiszpanii, ani zarejestrowana w systemie VIES.

17      W związku z tym organ podatkowy i celny określił nową wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie VAT należnego od Euro Tyre za lata 2010–2012 wraz z odsetkami za zwłokę.

18      Euro Tyre zakwestionował tę decyzję. Po oddaleniu jego nieprocesowego zastrzeżenia oraz odwołania w ramach toku instancji Euro Tyre wniósł skargę do sądu odsyłającego. Przed owym sądem Euro Tyre podniósł, iż przewidziana w art. 14 lit. a) RITI przesłanka, zgodnie z którą nabywca musi być objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zarejestrowany w systemie VIES, jest rezultatem nieprawidłowej transpozycji dyrektywy VAT. Przesłanka taka nie znajduje się bowiem w art. 138 owej dyrektywy i stanowi co najwyżej wymóg o charakterze formalnym nałożony przez samą Republikę Portugalską.

19      Sąd odsyłający ma wątpliwości co do kwestii, czy zwolnienie dostaw wewnątrzwspólnotowych przewidziane w art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT może zależeć od tego, czy nabywca mający siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest zarejestrowany w tym pierwszym państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych i czy znajduje się on w systemie VIES.

20      W tym względzie sąd ów zauważa, że od czerwca 2010 r. spółka Euro Tyre Distribución de Neumáticos była zarejestrowana do celów VAT w Hiszpanii na potrzeby transakcji krajowych pod numerem identyfikacyjnym, który znajdował się na wszystkich fakturach dotyczących rozpatrywanych transakcji sprzedaży, a także na związanych z nimi informacjach podsumowujących. Natomiast w momencie dokonywania tych transakcji sprzedaży spółka ta, będąca podatnikiem VAT, nie była objęta systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz nie była zarejestrowana w systemie VIES. Euro Tyre wiedział o tym stanie rzeczy, lecz oczekiwał, że hiszpańska administracja podatkowa przyzna Euro Tyre Distribución de Neumáticos status wewnątrzwspólnotowego podmiotu gospodarczego ze skutkiem wstecznym. Ponadto portugalski organ podatkowy stwierdził, że w niniejszej sprawie po stronie Euro Tyre nie doszło ani do oszustwa podatkowego, ani do unikania opodatkowania.

21      W tych okolicznościach Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [sąd arbitrażowy do spraw podatkowych (centrum arbitrażu administracyjnego), Portugalia] postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1)      Czy art. 131 i art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów sprzeciwiają się temu, by organ podatkowy państwa członkowskiego odmówił przyznania zwolnienia z VAT przekazującemu towar mającemu miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym państwie członkowskim, gdyż nabywca, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim, nie jest zarejestrowany w systemie VIES ani nie jest objęty w tym kraju systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, chociaż w momencie przekazania posiada on ważny numer identyfikacyjny VAT w tym innym państwie członkowskim, który to numer wykorzystano w treści faktur dotyczących transakcji i gdy spełniono materialnoprawne łączne przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, to jest gdy uprawnienie do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przekazane nabywcy i gdy dostawca wykaże, że rzeczony towar został wysłany lub przewieziony do innego państwa członkowskiego oraz że w wyniku owej wysyłki lub transportu ten sam towar opuścił fizycznie terytorium państwa członkowskiego wysyłki do nabywcy będącego podatnikiem lub osoby prawnej działającej w takim charakterze w państwie członkowskim odmiennym od państwa wysyłki towarów?

2)      Czy zasada proporcjonalności sprzeciwia się temu, by art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT interpretować w ten sposób, że należy odmówić zwolnienia z VAT, w przypadku gdy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim przekazujący towar wiedział o tym, iż nabywca mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim, choć posiada w tym innym państwie członkowskim ważny numer identyfikacyjny VAT, nie jest zarejestrowany w systemie VIES ani nie był objęty w tym kraju systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale oczekiwał, że nabywca zostanie wpisany do rejestru ze skutkiem wstecznym jako wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy?”.

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych

22      Poprzez swoje pytania, które należy zbadać łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 131 i art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, aby organ podatkowy danego państwa członkowskiego odmawiał zwolnienia z VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy z tego względu, że w momencie tej dostawy nabywca, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim przeznaczenia i posiadający numer identyfikacyjny VAT ważny do dokonywania transakcji w tym państwie, nie jest ani zarejestrowany w systemie VIES, ani objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wspomniany sąd zapytuje również, czy art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, interpretowany w świetle zasady proporcjonalności, stoi na przeszkodzie takiej odmowie, jeżeli sprzedawca wiedział o sytuacji nabywcy w zakresie VAT i był przekonany, że nabywca zostanie w późniejszym czasie zarejestrowany ze skutkiem wstecznym jako wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy.

23      Należy najpierw przypomnieć, że art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT przewiduje obowiązek zwolnienia przez państwa członkowskie dostaw towarów spełniających wymienione w nim przesłanki (wyrok z dnia 9 października 2014 r., Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, pkt 46).

24      Na podstawie tego przepisu państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z ich terytorium, lecz w obrębie Unii Europejskiej, przez sprzedawcę lub nabywcę lub na rzecz sprzedawcy lub nabywcy, dokonane dla innego podatnika lub dla osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

25      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zwolnienie z VAT dostawy wewnątrzwspólnotowej znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na kupującego i gdy sprzedawca ustali, że towar ten został wysłany lub przetransportowany do innego państwa członkowskiego i że w wyniku wysyłki lub transportu fizycznie opuścił on terytorium państwa członkowskiego dostawy (wyrok z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

26      W niniejszej sprawie z informacji znajdujących się w postanowieniu odsyłającym wynika, iż zadane pytania opierają się na założeniu, że materialnoprawne przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, które zostały przywołane w pkt 24 i 25 niniejszego wyroku, są spełnione. Odmówiono możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT z tego tylko względu, że w momencie sprzedaży rozpatrywanej w postępowaniu głównym nabywca nie był zarejestrowany na potrzeby dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych w Hiszpanii i nie był zarejestrowany w systemie VIES. Nabywca posiadał w tym państwie członkowskim jedynie numer identyfikacyjny VAT ważny do dokonywania transakcji w rzeczonym państwie, a nie do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

27      W tym względzie należy przypomnieć, że prawdą jest, iż w przejściowym systemie opodatkowania obrotu wewnątrz Unii identyfikacja podatników VAT za pomocą numerów indywidualnych ma na celu ułatwienie ustalenia, w jakim państwie członkowskim miało miejsce końcowe wykorzystanie dostarczonych towarów (wyroki: z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 57; z dnia 14 marca 2013 r., Ablessio, C‑527/11, EU:C:2013:168, pkt 19). Artykuł 214 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT nakłada bowiem na państwa członkowskie obowiązek podjęcia wszelkich działań niezbędnych do tego, aby w szczególności każdy podatnik lub każda osoba prawna niebędąca podatnikiem, którzy dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, byli zidentyfikowani za pomocą indywidualnego numeru.

28      Rejestracja w systemie VIES podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych również ma niewątpliwe znaczenie w tym kontekście. System ów ma na celu umożliwienie podmiotom gospodarczym uzyskania potwierdzenia numeru identyfikacyjnego VAT ich partnerów handlowych, a krajowym organom podatkowym – kontrolowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i wykrywania ewentualnych nieprawidłowości. Rzeczony system odpowiada zatem wymogowi przewidzianemu w art. 27 rozporządzenia nr 1798/2003, a od dnia 1 stycznia 2012 r. w art. 17 rozporządzenia nr 904/2010, aby państwa członkowskie prowadziły elektroniczną bazę danych zawierającą ewidencję osób, którym państwa te nadały numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT.

29      Niemniej jednak ani art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, ani orzecznictwo Trybunału nie wzmiankują wśród materialnoprawnych przesłanek zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej, które to przesłanki zostały wymienione w sposób wyczerpujący, obowiązku dysponowania przez nabywcę numerem identyfikacyjnym VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 59), ani tym bardziej obowiązku rejestracji nabywcy do celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz rejestracji w systemie VIES.

30      W przeciwieństwie do podniesionych zasadniczo przed Trybunałem twierdzeń rządów portugalskiego i polskiego takich obowiązków nie można wywieść z przesłanki, zgodnie z którą nabywca musi być podatnikiem działającym w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C‑587/10, EU:C:2012:592, pkt 40).

31      Definicja podatnika, określona w art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT, obejmuje wyłącznie osobę, która prowadzi działalność gospodarczą w sposób samodzielny i niezależnie od miejsca jej wykonywania, bez względu na cele lub rezultaty takiej działalności, przy czym nie uzależnia tego statusu od posiadania przez osobę numeru identyfikacyjnego VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C‑587/10, EU:C:2012:592, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo), w stosownych przypadkach szczególnego dla dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub od tego, że rzeczona osoba jest zarejestrowana w systemie VIES. Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że podatnik działa w takim charakterze, jeśli dokonuje transakcji w ramach swojej działalności podlegającej opodatkowaniu (zob. podobnie wyrok z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C‑587/10, EU:C:2012:592, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo).

32      W związku z tym ani uzyskanie przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego VAT w celu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych, ani rejestracja nabywcy w systemie VIES nie stanowią materialnych przesłanek zwolnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej z VAT. Są to wyłącznie wymogi formalne, które nie mogą podważać prawa sprzedawcy do zwolnienia z VAT, ponieważ materialne przesłanki w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały spełnione (zob. analogicznie wyroki: z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 60; z dnia 27 września 2012 r., VSTR, C‑587/10, EU:C:2012:592, pkt 51; z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 40).

33      W tym względzie należy przypomnieć, że w braku w dyrektywie VAT konkretnego przepisu dotyczącego dowodów, jakich podatnicy zobowiązani są dostarczyć w celu skorzystania ze zwolnienia z VAT, to do państw członkowskich należy określenie, zgodnie z art. 131 owej dyrektywy, przesłanek warunkujących zwolnienie przez te państwa dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tychże zwolnień oraz w celu zapobiegania ewentualnym oszustwom, unikaniu opodatkowania oraz nadużyciom. Niemniej jednak przy wykonywaniu swoich kompetencji państwa członkowskie powinny przestrzegać ogólnych zasad prawa, które stanowią część porządku prawnego Unii (zob. wyroki: z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo; a także z dnia 9 października 2014 r., Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, pkt 27).

34      Zgodnie z orzecznictwem Trybunału przepis krajowy wykracza poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku, jeśli uzależnia w istocie prawo do zwolnienia z VAT dostawy wewnątrzwspólnotowej od spełnienia obowiązków formalnych, nie uwzględniając wymogów materialnych, a w szczególności nie biorąc pod uwagę kwestii, czy zostały one spełnione. Transakcje powinny być bowiem opodatkowane z uwzględnieniem ich obiektywnych cech (wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

35      W odniesieniu zaś do obiektywnych cech dostawy wewnątrzwspólnotowej, z pkt 23–25 niniejszego wyroku wynika, że jeśli dostawa towarów spełnia przesłanki przewidziane w art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, to jest ona zwolniona z VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

36      Wynika z tego, że zasada neutralności podatkowej wymaga, aby zwolnienie z VAT było przyznawane, gdy zostały spełnione przesłanki materialne, nawet jeżeli niektóre wymogi formalne zostały pominięte przez podatników (wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 39).

37      W konsekwencji administracja danego państwa członkowskiego nie może co do zasady odmówić zwolnienia z VAT dostawy wewnątrzwspólnotowej z tego tylko powodu, że nabywca nie jest ani zarejestrowany w systemie VIES, ani objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia.

38      Należy zatem zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału istnieją jedynie dwie sytuacje, w jakich nieprzestrzeganie wymogu formalnego może skutkować utratą prawa do zwolnienia z VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 43).

39      W pierwszej kolejności na zasadę neutralności podatkowej nie może powoływać się, do celów zwolnienia z VAT, podatnik, który umyślnie uczestniczył w oszustwie podatkowym i naraził na niebezpieczeństwo funkcjonowanie wspólnego systemu VAT (zob. wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

40      W tym zakresie należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału nie jest sprzeczne z prawem Unii wymaganie, by podmiot gospodarczy działał w dobrej wierze i podejmował wszelkie działania, jakich można racjonalnie wymagać w celu upewnienia się, że dokonywana przezeń czynność nie prowadzi do udziału w oszustwie podatkowym (wyrok z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo). W wypadku gdyby dany podatnik wiedział albo powinien był wiedzieć, że dokonywana przezeń czynność stanowiła część składową oszustwa popełnianego przez kupującego, i nie podjął wszelkich racjonalnych środków znajdujących się w jego mocy w celu uniknięcia tego oszustwa, wówczas należałoby odmówić podatnikowi możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT (wyrok z dnia 6 września 2012 r., Mecsek-Gabona, C‑273/11, EU:C:2012:547, pkt 54).

41      W niniejszym przypadku sama wskazana przez sąd odsyłający okoliczność, że sprzedawca, po pierwsze, wiedział o tym, iż w momencie dokonania transakcji nabywca nie był ani zarejestrowany w systemie VIES, ani objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz, po drugie, był przekonany, że nabywca zostanie w późniejszym czasie zarejestrowany ze skutkiem wstecznym jako wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy, nie stanowi wystarczającego powodu do odmowy przez organ podatkowy zwolnienia z VAT. Z informacji zawartych w przekazanych przez sąd odsyłający aktach sprawy i wskazanych w pkt 20 niniejszego wyroku wynika bowiem, że w niniejszej sprawie po stronie Euro Tyre nie doszło ani do oszustwa podatkowego, ani do unikania opodatkowania.

42      W drugiej kolejności naruszenie wymogu formalnego może prowadzić do odmowy zwolnienia z VAT, jeżeli naruszenie to skutkuje uniemożliwieniem przedstawienia przekonywającego dowodu spełnienia wymogów materialnych (zob. wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

43      W rozpatrywanej sprawie, jak wynika to zasadniczo z pkt 26 niniejszego wyroku, zadane pytania opierają się na założeniu, że materialnoprawne przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT zostały spełnione. Ponadto żadna informacja z przekazanych Trybunałowi akt sprawy nie wskazuje, aby naruszenie wymogu formalnego rozpatrywanego w postępowaniu głównym miało uniemożliwić stwierdzenie, że tak było. Do sądu odsyłającego należy jednak dokonanie niezbędnych ustaleń w tej kwestii.

44      W świetle powyższych rozważań na zadane pytania należy odpowiedzieć, że art. 131 i art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie temu, aby organ podatkowy danego państwa członkowskiego odmawiał zwolnienia z VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy z tego tylko względu, że w momencie tej dostawy nabywca, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim przeznaczenia i posiadający numer identyfikacyjny VAT ważny do dokonywania transakcji w tym państwie, nie jest ani zarejestrowany w systemie VIES, ani objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia, chociaż nie istnieje żadna konkretna poszlaka wskazująca na popełnienie oszustwa podatkowego oraz ustalono, że przesłanki materialnoprawne zwolnienia z VAT zostały spełnione. W tym wypadku art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, interpretowany w świetle zasady proporcjonalności, stoi również na przeszkodzie takiej odmowie, jeżeli sprzedawca wiedział o sytuacji nabywcy w zakresie VAT i był przekonany, że nabywca zostanie w późniejszym czasie zarejestrowany ze skutkiem wstecznym jako wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy.

 W przedmiocie kosztów

45      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (dziewiąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 131 i art. 138 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie temu, aby organ podatkowy danego państwa członkowskiego odmawiał zwolnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy z podatku od wartości dodanej z tego tylko względu, że w momencie tej dostawy nabywca, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim przeznaczenia i posiadający numer identyfikacyjny do celów podatku od wartości dodanej ważny do dokonywania transakcji w tym państwie, nie jest ani zarejestrowany w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej, ani objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia, chociaż nie istnieje żadna konkretna poszlaka wskazująca na popełnienie oszustwa podatkowego oraz ustalono, że przesłanki materialnoprawne zwolnienia z podatku od wartości dodanej zostały spełnione. W tym wypadku art. 138 ust. 1 owej dyrektywy, interpretowany w świetle zasady proporcjonalności, stoi również na przeszkodzie takiej odmowie, jeżeli sprzedawca wiedział o sytuacji nabywcy w zakresie podatku od wartości dodanej i był przekonany, że nabywca zostanie w późniejszym czasie zarejestrowany ze skutkiem wstecznym jako wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy.

British Film Institute, wyrok z 15.02.2017, C-592/15

Nie można uznać, że bilety wstępu na pokazy filmów są zwolnione z VAT jako usługi kulturalne, jeżeli państwo członkowskie nie wskazało w swoich przepisach krajowych takich usług jako zwolnione.

Okoliczności sprawy

British Film Institute jest instytucją non-profit. Ma za zadanie promowanie kinematografii w Zjednoczonym Królestwie. Pobiera opłaty za prawo wstępu na pokazy filmów. BFI opodatkowywał te usługi VAT. Wystąpił jednak o zwrot VAT twierdząc, że są to usługi kulturalne zwolnione na podstawie art. 13.A.1.n VID.

Istota problemu

Czy usługi wstępu na pokazy filmów organizowane przez British Film Institute są zwolnione z VAT jako usługi kulturalne nawet w braku przepisów implementujących w prawie krajowym?

Rozstrzygnięcie

Nie można uznać, że bilety wstępu na pokazy filmów są zwolnione z VAT jako usługi kulturalne, jeżeli państwo członkowskie nie wskazało w swoich przepisach krajowych takich usług jako zwolnione.

Uzasadnienie

 • Gdy przepisy dyrektywy są bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne, jednostki mogą powoływać się na nie przed sądami krajowymi (13).
 • Art. 13.A.1.n mówi o “niektórych usługach kulturalnych”. Nie precyzuje on zatem, jakie usługi kulturalne PC są zobowiązane zwolnić. Dlatego pozostawia w gestii PC określenie usług kulturalnych korzystających ze zwolnienia (14).
 • BFI twierdzi, że wyrażenie “niektóre usługi kulturalne” oznaczają wszystkie usługi kulturalne świadczone przez instytucje uznane przez PC. Należy jednak uznać że taka interpretacja pozbawiałaby wyrażenie “niektóre” skuteczności (15-16).
 • Ponadto, zwolnienia powinny być interpretowane w sposób ścisły, a wykładnia zaproponowana przez BFI znacznie by rozszerzała znaczenie użytych pojęć (17).
 • To prawda, że istnieje wymóg zapewnienia jednolitego stosowania zwolnień, nie ma on jednak charakteru bezwzględnego. Prawodawca UE może powierzyć PC zdefiniowanie określonych terminów (18).
 • Taka wykładnia literalna art. 13.A.1.n VID jest potwierdzona genezą oraz celami regulacji (19).
 • Prawodawca UE nie uwzględnił pierwotnej propozycji Komisji zawierającej wyczerpującą listę usług kulturalnych, ale zdecydował się użyć wyrażenia “niektóre usługi kulturalne” (20).
 • Swobodę w zakresie określenia usług kulturalnych zwolnionych uzasadnia się dużą różnorodnością tradycji kulturowych PC (22).
 • W zakresie wyżej zakreślonej swobody PC art. 13.A.1.n nie spełnia wymogów pozwalających na bezpośrednią skuteczność (23-24).
 • PC są w pewien sposób ograniczone co do warunków stosowania zwolnienia, a nie co do zakresu zwolnienia, gdy ten zakres wynika z wyrażenia “niektóre usługi kulturalne” (26).

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 15 lutego 2017 r.(1)

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 13 część A ust. 1 lit. n) – Zwolnienie z podatku niektórych usług kulturalnych – Brak bezpośredniej skuteczności – Określenie usług kulturalnych zwolnionych z podatku – Uprawnienia dyskrecjonalne państw członkowskich

W sprawie C‑592/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sąd apelacyjny dla Anglii i Walii (wydział cywilny), Zjednoczone Królestwo] postanowieniem z dnia 16 października 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 13 listopada 2015 r., w postępowaniu:

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

przeciwko

British Film Institute,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: T. von Danwitz (sprawozdawca), prezes izby, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 września 2016 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

–        w imieniu British Film Institute przez P. Drinkwatera, solicitor, Z. Yang, barrister, D. Milne’a, QC, i A. Lee, solicitor,

–        w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez S. Brandona, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez S. Singha, barrister,

–        w imieniu Komisji Europejskiej przez R. Lyala oraz M. Owsiany-Hornung, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977, L 145, s. 1, zwanej dalej „szóstą dyrektywą”) oraz art. 132 ust. 1 lit. n) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).

2        Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (organem podatkowym i celnym Zjednoczonego Królestwa, zwanym dalej „organem podatkowym”) a British Film Institute (zwanym dalej „BFI”) w przedmiocie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (zwanym dalej „VAT”) usług świadczonych przez BFI polegających na przyznawaniu prawa wstępu na pokazy filmów.

 Ramy prawne

 Prawo Unii

3        Artykuł 13 ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy w części A, noszącej tytuł „Zwolnienia niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym”, stanowi:

„Nie naruszając innych przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie zwalniają z podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom:

[…]

n)      niektóre usługi kulturalne i dostaw[ę] towarów ściśle z nimi związanych [wykonywane] przez instytucje prawa publicznego lub przez inne instytucje [kulturalne] uznane przez zainteresowane państwa członkowskie;

[…]”.

4        Dyrektywa 2006/112, zgodnie z jej art. 411 i 413, uchyliła i zastąpiła z dniem 1 stycznia 2007 r. przepisy prawa Unii w dziedzinie VAT, w szczególności szóstą dyrektywę.

 Prawo Zjednoczonego Królestwa

5        Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dokonało transpozycji art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy dopiero w dniu 1 czerwca 1996 r., w którym to dniu weszła w życie Group 13 of Schedule 9 of the Value Added Tax Act 1994 (grupa 13 załącznika 9 do ustawy z 1994 r. o VAT).

 Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

6        BFI jest instytucją non-profit, która ma za zadanie promowanie kinematografii w Zjednoczonym Królestwie. W okresie od 1 stycznia 1990 r. do 31 maja 1996 r. (zwanym dalej „spornym okresem”) BFI zapłaciło VAT od przyznawania prawa wstępu na pokazy filmów według normalnej stawki.

7        W dniu 30 marca 2009 r. BFI złożyło do organu podatkowego wniosek o zwrot zapłaconego VAT za sporny okres, twierdząc, że wspomniane przyznawanie prawa wstępu stanowi zwolnione usługi kulturalne w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy. Wniosek ten został oddalony.

8        Skarga BFI na tę decyzję została uwzględniona przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) [sąd pierwszej instancji (izba podatkowa), Zjednoczone Królestwo]. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2012 r. sąd ten orzekł, że przewidziane przez ten przepis zwolnienie ma skutek bezpośredni.

9        Organ podatkowy odwołał się od tego wyroku do Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [wyższego sądu (izba podatkowa i kanclerska), Zjednoczone Królestwo], który odwołanie to oddalił, stwierdzając, że przewidziane przez wspomniany przepis zwolnienie jest wystarczająco zrozumiałe i precyzyjne, a tym samym ma skutek bezpośredni. Wyraz „niektóre”, pojawiający się we wspomnianym przepisie, powinien być bowiem interpretowany w ten sposób, że zwolnienie to obejmuje „te” usługi kulturalne, które są świadczone przez instytucje prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez zainteresowane państwo członkowskie. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sąd apelacyjny dla Anglii i Walii (wydział cywilny), Zjednoczone Królestwo] dopuścił następnie środek zaskarżenia wniesiony przez organ podatkowy.

10      Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w postanowieniu sądu odsyłającego, jeśli art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że dotyczy „tych” usług kulturalnych, które są świadczone przez instytucje prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez zainteresowane państwo członkowskie w rozumieniu tego przepisu, będzie to oznaczać, że BFI, które jest taką instytucją, będzie mogło bezpośrednio powołać się na ten przepis na poparcie zwolnienia swoich świadczeń polegających na przyznawaniu prawa wstępu na pokazy filmów w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 31 maja 1996 r. BFI mogłoby nawet nadal bezpośrednio powoływać się na wspomniany przepis po dniu 31 maja 1996 r., nawet jeśli usługi kulturalne świadczone przez BFI nie wchodzą w zakres usług zwolnionych od tego dnia przez prawo krajowe Zjednoczonego Królestwa.

11      W powyższych okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sąd apelacyjny dla Anglii i Walia (wydział cywilny)] postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1)      Czy sformułowanie art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy, w szczególności wyrażenie »niektóre usługi kulturalne«, jest wystarczająco zrozumiałe i precyzyjne, tak iż art. 13 część A ust. 1 lit. n) ma skutek bezpośredni, powodujący objęcie zwolnieniem świadczenia tych usług kulturalnych przez instytucje prawa publicznego lub inne uznane instytucje kulturalne, takich jak usługi świadczone przez BFI rozpatrywane w postępowaniu głównym, w braku jakichkolwiek krajowych przepisów implementujących?

2)      Czy sformułowanie art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy, w szczególności wyrażenie »niektóre usługi kulturalne«, przyznaje państwom członkowskim uprawnienia dyskrecjonalne przy jego stosowaniu za pomocą przepisów implementujących, a jeśli tak, to jaki jest zakres tych uprawnień?

3)      Czy te same wnioski mają zastosowanie do art. 132 ust. 1 lit. n) [dyrektywy 2006/112]?”.

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych

 W przedmiocie pytania pierwszego

12      W pytaniu pierwszym sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy, przewidujący zwolnienie „niektórych usług kulturalnych”, należy interpretować w ten sposób, iż ma on skutek bezpośredni w takim sensie, że w braku transpozycji przepis ten może zostać bezpośrednio powołany przez instytucję prawa publicznego lub inną uznaną przez zainteresowane państwo członkowskie instytucję kulturalną, które świadczą usługi kulturalne.

13      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w każdym przypadku, gdy przepisy dyrektywy okazują się, ze względu na swoją treść, bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne, jednostki mają prawo powoływać się na nie przed sądami krajowymi przeciwko państwu, zarówno jeżeli państwo to zaniechało dokonania w terminie transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, jak również gdy dokonało nieprawidłowej transpozycji (zob. w szczególności wyroki: z dnia 19 stycznia 1982 r., Becker, C‑8/81, EU:C:1982:7, pkt 25; z dnia 15 stycznia 2014 r., Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, pkt 31; a także z dnia 7 lipca 2016 r., Ambisig, C‑46/15, EU:C:2016:530, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo).

14      W odniesieniu do art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy należy przypomnieć, że zwolnienie przewidziane w tym przepisie dotyczy „niektórych usług kulturalnych”. Wspomniany przepis nie precyzuje zatem, jakie usługi kulturalne państwa członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku. Nie zawiera on bowiem ani wyczerpującej listy zwolnionych usług kulturalnych, ani zobowiązania państw członkowskich do zwolnienia wszystkich usług kulturalnych, ale odnosi się jedynie do „niektórych” z tych usług. Tym samym przepis ów pozostawia w gestii państw członkowskich określenie usług kulturalnych korzystających z tego zwolnienia.

15      Odwołując się do orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym zwolnienia przewidziane w rzeczonym art. 13 część A ust. 1 stanowią autonomiczne pojęcia prawa Unii mające na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich (zob. w szczególności wyrok z dnia 21 lutego 2013 r., Žamberk, C‑18/12, EU:C:2013:95, pkt 17), BFI twierdzi, iż wyrażenie „niektóre usługi kulturalne” należy interpretować w ten sposób, że dotyczy ono wszystkich usług kulturalnych świadczonych przez instytucje prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez zainteresowane państwa członkowskie oraz że jest tym samym wystarczająco zrozumiałe i precyzyjne.

16      Jednak należy stwierdzić, że wykładnia taka nie wchodzi w zakres zwykłego znaczenia wyrazu „niektóre” użytego w art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy i pozbawia skuteczności (effet utile) użycie tego wyrazu w ramach rzeczonego przepisu.

17      Ponadto zaproponowana przez BFI wykładnia może rozszerzyć zakres zwolnienia wynikający z tego przepisu poza to pojęcie na wszystkie usługi kulturalne, wbrew orzecznictwu Trybunału, według którego pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 część A ust. 1 tej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 czerwca 2007 r., Horizon College, C‑434/05, EU:C:2007:343, pkt 16; z dnia 22 października 2015 r., Hedqvist, C‑264/14, EU:C:2015:718, pkt 34, 35; a także z dnia 25 lutego 2016 r., Komisja/Niderlandy, C‑22/15, niepublikowany, EU:C:2016:118, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

18      Z orzecznictwa Trybunału wynika również, wbrew temu, co twierdzi BFI, że wymóg zapewnienia jednolitego zastosowania zwolnień ze wskazanego art. 13 część A ust. 1 nie ma charakteru bezwzględnego. Jeśli bowiem zwolnienia przewidziane w rzeczonym przepisie stanowią autonomiczne pojęcia prawa Unii, które mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich, prawodawca Unii Europejskiej może powierzyć tym państwom zdefiniowanie określonych terminów zwolnienia (zob. podobnie wyroki: z dnia 28 marca 1996 r., Gemeente Emmen, C‑468/93, EU:C:1996:139, pkt 25; z dnia 4 maja 2006 r., Abbey National, C‑169/04, EU:C:2006:289, pkt 38, 39; a także z dnia 9 grudnia 2015 r., Fiscale Eenheid X, C‑595/13, EU:C:2015:801, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

19      Wykładnia literalna art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy jest potwierdzona genezą tej dyrektywy oraz celami realizowanymi przez prawodawcę Unii.

20      W tym zakresie, jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 20 i 21 opinii, prawodawca Unii nie uwzględnił pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej zawierającej wyczerpującą listę usług kulturalnych podlegających zwolnieniu [zob. propozycja szóstej dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, COM(73) 950 wersja ostateczna z dnia 20 czerwca 1973 r.], ale używając wyrażenia „niektóre usługi kulturalne”, wybrał brzmienie wspomnianego zwolnienia, które umożliwia państwom członkowskim określenie, jakie usługi kulturalne podlegają zwolnieniu.

21      Jak podkreśliła również Komisja w swoich pisemnych uwagach przedłożonych Trybunałowi, mimo iż później zaproponowała ona zastąpienie pierwotnej treści art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy wyczerpującą listą zwolnionych usług kulturalnych [zob. propozycja dziewiętnastej dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, zmieniająca dyrektywę 77/388/CEE – wspólny system podatku od wartości dodanej, COM(84) 648 wersja ostateczna z dnia 5 grudnia 1984 r.], prawodawca Unii utrzymał ten pierwotny tekst, który według analizy zawartej w pierwszym sprawozdaniu Komisji na temat funkcjonowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przedłożonym Radzie zgodnie z art. 34 szóstej dyrektywy 77/388 [COM(83) 426 wersja ostateczna z dnia 14 września 1983 r.] pozostawia określenie treści tego zwolnienia ocenie każdego państwa członkowskiego.

22      Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 23 opinii, decyzję prawodawcy Unii, aby pozostawić państwom członkowskim margines uznania w zakresie określenia zwolnionych usług kulturalnych, można wytłumaczyć dużą różnorodnością tradycji kulturowych i dziedzictwa regionalnego w Unii, niekiedy nawet w ramach jednego państwa członkowskiego.

23      Odwołując się do wyrażenia „niektóre usługi kulturalne”, należy zatem stwierdzić, że art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy nie wymaga objęcia zwolnieniem wszystkich usług kulturalnych, tak że państwa członkowskie mogą zwolnić „niektóre” z nich, jednocześnie opodatkowując VAT pozostałe.

24      W zakresie, w jakim przepis ten przyznaje państwom członkowskim margines uznania przy określaniu zwolnionych usług kulturalnych, nie spełnia on wymogów wynikających z orzecznictwa cytowanego w pkt 14 niniejszego wyroku, dotyczących możliwości bezpośredniego powołania się na niego przed sądami krajowymi.

25      Wniosku tego nie podważają stwierdzenia zawarte w pkt 34–37 wyroku z dnia 17 lutego 2005 r., Linneweber i Akriditis (C‑453/02 i C‑462/02, EU:C:2005:92), oraz w pkt 59–61 wyroku z dnia 28 czerwca 2007 r., JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust i The Association of Investment Trust Companies (C‑363/05, EU:C:2007:391), zgodnie z którymi ewentualny margines uznania pozostawiony państwom członkowskim niekoniecznie wyklucza bezpośredni skutek omawianych zwolnień.

26      Jak bowiem podniosła Komisja w uwagach pisemnych, orzecznictwo zapoczątkowane wyrokiem z dnia 17 lutego 2005 r., Linneweber i Akriditis (C‑453/02 i C‑462/02, EU:C:2005:92), dotyczy umożliwienia państwom członkowskim określenia warunków stosowania zwolnienia, a nie marginesu uznania pozwalającego im na określenie zakresu zwolnienia, jak wynika to w szczególności z wyrażenia „niektóre usługi kulturalne” przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy.

27      W odniesieniu do wyroku z dnia 28 czerwca 2007 r., JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust i The Association of Investment Trust Companies (C‑363/05, EU:C:2007:391), należy zauważyć, że art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy różni się od zwolnienia będącego przedmiotem owej sprawy tym, że wymaga on jedynie zwolnienia „niektórych” usług kulturalnych.

28      Wobec powyższych rozważań na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi, że art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy, przewidujący zwolnienie „niektórych usług kulturalnych”, należy interpretować w ten sposób, iż nie ma on skutku bezpośredniego w takim sensie, że w braku transpozycji przepis ten nie może zostać bezpośrednio powołany przez instytucję prawa publicznego lub inną uznaną przez zainteresowane państwo członkowskie instytucję kulturalną, które świadczą usługi kulturalne.

 W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego

29      Z uwagi na odpowiedź udzieloną na pytanie pierwsze nie ma konieczności udzielania odpowiedzi na pytania drugie i trzecie.

 W przedmiocie kosztów

30      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, przewidujący zwolnienie „niektórych usług kulturalnych”, należy interpretować w ten sposób, iż nie ma on skutku bezpośredniego w takim sensie, że w braku transpozycji przepis ten nie może zostać bezpośrednio powołany przez instytucję prawa publicznego lub inną uznaną przez zainteresowane państwo członkowskie instytucję kulturalną, które świadczą usługi kulturalne.

Podpisy


1 Język postępowania: angielski.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

YVES’A BOTA

przedstawiona w dniu 29 września 2016 r.(1)

Sprawa C‑592/15

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

przeciwko

British Film Institute

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (sąd apelacyjny dla Anglii i Walii, wydział cywilny, Zjednoczone Królestwo)]

Podatek od wartości dodanej – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 13 część A ust. 1 lit. n) – Zwolnienia niektórych usług kulturalnych – Swoboda uznania państw członkowskich w zakresie usług kulturalnych, które mogą zostać objęte zwolnieniem

1.        W niniejszej sprawie zwrócono się do Trybunału o sprecyzowanie znaczenia art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy 77/388/EWG(2). Przepis ten stanowi, że państwa członkowskie zwalniają „niektóre usługi kulturalne i dostaw[ę] towarów ściśle z nimi związanych dostarczanych przez instytucje prawa publicznego lub przez inne instytucje [kulturalne] uznane przez zainteresowane państwa członkowskie”.

2.        Sąd odsyłający, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (sąd apelacyjny dla Anglii i Walii, wydział cywilny, Zjednoczone Królestwo), zastanawia się, czy ten przepis pozostawia państwom członkowskim jakikolwiek margines swobody w określeniu usług kulturalnych, które mogą być objęte takim zwolnieniem. Sąd odsyłający zmierza też do ustalenia, czy rzeczony przepis ma skutek bezpośredni i czy w związku z tym podatnik może się na niego bezpośrednio powoływać przed sądem krajowym, jeżeli dane państwo członkowskie nie przetransponowało w odpowiednich terminach szóstej dyrektywy do prawa krajowego.

3.        W niniejszej opinii wyjaśnię, dlaczego uważam, że wykładni art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że pojęcie „niektórych usług kulturalnych” pozostawia w gestii państw członkowskich określenie, jakie usługi kulturalne mogą być objęte zwolnieniem z podatku od wartości dodanej (VAT). Podkreślę, że do sądu krajowego należy określenie, z uwzględnieniem rodzaju danych usług, czy wykluczenie pozwanego, British Film Institute, w postępowaniu głównym z przywileju zwolnienia z VAT jest zgodne z zasadą neutralności podatkowej, a w szczególności, czy pociąga za sobą naruszenie zasady równego traktowania w porównaniu z innymi podmiotami świadczącymi takie same usługi w porównywalnych sytuacjach i korzystającymi przy tym ze zwolnienia z VAT na te usługi.

4.        Następnie wyjaśnię, dlaczego uważam, że podatnik nie może bezpośrednio powoływać się na ten przepis przed sądem krajowym.

I –    Ramy prawne

A –    Prawo Unii

5.        Artykuł 13 część A szóstej dyrektywy stanowi, co następuje:

„1.      Nie naruszając innych przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie zwalniają z podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również, aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom:

[…]

m)      określone usługi ściśle związane z edukacją sportową i kulturą fizyczną, świadczone przez organizacje nie mające celu zarobkowego osobom uczestniczącym w sporcie lub wychowaniu fizycznym;

n)      niektóre usługi kulturalne i dostawa towarów ściśle z nimi związanych dostarczanych przez instytucje prawa publicznego lub przez inne instytucje uznane przez zainteresowane państwa członkowskie;

[…]”.

6.        Szósta dyrektywa z dniem 1 stycznia 2007 r. została uchylona dyrektywą 2006/112/WE(3), w której, co do zasady, powtórzone zostały przepisy szóstej dyrektywy.

7.        Artykuł 132 tej dyrektywy ma następujące brzmienie:

„1.      Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

[…]

m)      świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym;

n)      świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie;

[…]”.

B –    Prawo Zjednoczonego Królestwa

8.        Przed dniem 1 czerwca 1996 r. przepisy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie przewidywały zwolnień dla usług kulturalnych. Dopiero od tej daty, która odpowiada dacie wejścia w życie grupy 13 załącznika 9 do Value Added Tax Act 1994 (ustawy z 1994 r. o podatku od wartości dodanej), przepisy Zjednoczonego Królestwa zwalniały z podatku VAT niektóre usługi kulturalne. I tak pkt 1 i 2 tej ustawy przewidywały, że z podatku VAT zwolnione jest przyznanie przez instytucję prawa publicznego lub uprawnioną instytucję prawa wstępu do muzeum, galerii sztuki, na wystawę sztuki lub do zoo, lub na przedstawienie teatralne, muzyczne lub choreograficzne o charakterze kulturalnym.

9.        Zgodnie z pkt 1 wyjaśnień do tej ustawy instytucja prawa publicznego oznacza organ samorządu terytorialnego, organ administracji rządowej w rozumieniu sekcji 41 ust. 6 tej ustawy lub pozarządową instytucję prawa publicznego wymienioną w wydaniu z 1995 r. publikacji przygotowanej przez Office of Public Service (urząd służby publicznej) pod nazwą „Instytucje prawa publicznego”. Dodatkowo z pkt 2 wyjaśnień do ustawy z 1994 r. o podatku od wartości dodanej wynika, że „uprawniona instytucja” oznacza każdą instytucję (inną niż instytucja prawa publicznego), która nie jest uprawniona do wypłaty i nie dokonuje wypłaty osiągniętego zysku, wykorzystuje zyski osiągnięte z usług, o których mowa w pkt 2, do utrzymania lub polepszenia świadczonych usług oraz jest zarządzana i kierowana na zasadzie wolontariatu przez osoby, które nie mają bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego w jej działalności.

10.      Punkt 3 wyjaśnień do tej ustawy stanowi, że pkt 1 ustawy nie obejmuje usług, których zwolnienie mogłoby spowodować zakłócenia konkurencji prowadzące do niekorzystnej sytuacji przedsiębiorstwa handlowego prowadzonego przez podatnika. Ponadto z pkt 4 ustawy z 1994 r. o podatku od wartości dodanej wynika, że jej pkt 1 lit. b) obejmuje przyznanie prawa wstępu na przedstawienie tylko wtedy, gdy jest ono realizowane wyłącznie przez jedną lub więcej instytucji prawa publicznego, przez jedną lub więcej uprawnionych instytucji lub łącznie przez instytucje prawa publicznego i uprawnione instytucje.

II – Stan faktyczny w postępowaniu głównym

11.      British Film Institute jest instytucją non-profit, która ma za zadanie promowanie kinematografii w Zjednoczonym Królestwie. W 1951 r. postanowiono w szczególności, że ta instytucja może kierować National Film Theatre, a począwszy od kwietnia 2011 r. postanowiono także, że zajmie się działalnością UK Film Council (rady kinematografii brytyjskiej).

12.      W okresie od 1 stycznia 1990 r. do 31 maja 1996 r. (zwanym dalej „spornym okresem”) British Film Institute od świadczeń polegających na przyznawaniu prawa wstępu na pokazy filmów organizowane przez National Film Theatre, a także w ramach różnych festiwali filmowych zapłacił podatek VAT po normalnej stawce.

13.      Uznawszy, że usługi te stanowią „usługi kulturalne” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy, a zatem powinny zostać zwolnione z VAT, British Film Institute złożył wniosek o zwrot VAT za sporny okres. Pismem z dnia 23 listopada 2009 r. Her Majesty’s Revenue and Customs (organ podatkowy i celny Zjednoczonego Królestwa) oddalił wniosek. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy w dniu 3 lutego 2010 r. organ utrzymał swoją decyzję w mocy.

14.      Wówczas British Film Institute złożył skargę na wspomnianą decyzję do First-tier Tribunal (Tax Chamber) [sądu pierwszej instancji (izba podatkowa), Zjednoczone Królestwo]. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2012 r. sąd ten orzekł, że art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy ma skutek bezpośredni, a w związku z powyższym przyznawanie przez pozwanego w postępowaniu głównym prawa wstępu na pokazy filmów w spornym okresie objęte było zwolnieniem na podstawie tego przepisu.

15.      Organ podatkowy i celny Zjednoczonego Królestwa złożył apelację od wyroku z dnia 5 grudnia 2012 r. do Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [wyższego sądu (izba podatkowa i kanclerska), Zjednoczone Królestwo]. W wyroku z dnia 12 sierpnia 2014 r. sąd ten apelację oddalił. Dopuszczona wówczas została apelacja organu podatkowego i celnego Zjednoczonego Królestwa do Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (sądu apelacyjnego dla Anglii i Walii, wydział cywilny), który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału o dokonanie wykładni odpowiednich przepisów prawa Unii.

III – Pytania prejudycjalne

16.      Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (sąd apelacyjny dla Anglii i Walii, wydział cywilny) postanowił zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1)      Czy sformułowanie art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy, w szczególności wyrażenie »niektóre usługi kulturalne«, jest wystarczająco zrozumiałe i precyzyjne, tak iż art. 13 część A ust. 1 lit. n) ma skutek bezpośredni, aby objąć zwolnieniem świadczenie tych usług kulturalnych przez instytucje prawa publicznego lub inne uznane instytucje kulturalne, takich jak usługi świadczone przez pozwanego w [postępowaniu głównym], w braku jakichkolwiek krajowych przepisów implementujących?

2)      Czy sformułowanie art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy, w szczególności wyrażenie »niektóre usługi kulturalne«, przyznaje państwom członkowskim swobodę uznania przy ich stosowaniu za pomocą przepisów implementujących, a jeśli tak, to jaką swobodę?

3)      Czy te same wnioski mają zastosowanie do art. 132 ust. 1 lit. n) [dyrektywy 2006/112]?”.

IV – Analiza

17.      Biorąc pod uwagę, że w niniejszej sprawie sporny okres obejmuje czas od 1 stycznia 1990 r. do 31 maja 1996 r. oraz że art. 413 dyrektywy 2006/112 wskazuje, iż wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., uważam, że dyrektywa ta nie znajduje zastosowania w stanie faktycznym w postępowaniu głównym. Bezprzedmiotowe jest zatem udzielanie odpowiedzi na ostatnie pytanie zadane przez sąd odsyłający dotyczące art. 132 ust. 1 lit. n) rzeczonej dyrektywy.

18.      W drugim pytaniu, którym moim zdaniem należy zająć się w pierwszej kolejności, sąd odsyłający co do zasady szuka odpowiedzi na pytanie, czy art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „niektórych usług kulturalnych” obejmuje wszystkie usługi kulturalne, czy też przepis ten pozostawia w gestii państw członkowskich określenie, jakie usługi kulturalne mogą być zwolnione z podatku VAT.

19.      W mojej ocenie od razu należy wykluczyć twierdzenie pozwanego w postępowaniu głównym, że art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek objęcia zwolnieniem wszystkich usług kulturalnych. Sam wybór wyrażenia „niektóre” zamiast słowa „wszystkie” lub zamiast rodzajnika określonego w liczbie mnogiej dostatecznie wykazuje, że wolą prawodawcy Unii nie było uczynienie tego zwolnienia zwolnieniem ogólnym obejmującym wszystkie usługi, lecz ustanowienie takiego zwolnienia dla kilku spośród tych usług.

20.      W tym zakresie nie ma wątpliwości, że używając wyrażenia „niektóre”, prawodawca Unii zamierzał pozostawić w gestii państw członkowskich decyzję, jakie usługi kulturalne mogą być zwolnione z VAT.

21.      Jak precyzuje Komisja Europejska, z prac przygotowawczych prowadzących do przyjęcia szóstej dyrektywy wynika, że pierwotnie padła propozycja ustalenia wyczerpującej listy usług kulturalnych będących przedmiotem zwolnienia z VAT. Dokładniej dotyczyło to usług teatralnych, klubów kinowych, koncertów, muzeów, bibliotek, parków publicznych, ogrodów botanicznych lub zoologicznych, wystaw edukacyjnych, a także czynności w ramach działalności wykazujących wspólny interes o charakterze społecznym, kulturalnym lub edukacyjnym(4). Stwierdzić należy, że tej propozycji prawodawca Unii nie uwzględnił.

22.      Dodatkowo pragnę zauważyć, że w pierwszym sprawozdaniu Komisji w sprawie funkcjonowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przekazanym Radzie zgodnie z art. 34 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r.(5). Komisja dokładnie wypunktowała brak precyzji w brzmieniu art. 13 część A ust. 1 lit. m) i n) szóstej dyrektywy, wskazując, że: „paradoksalne wydaje się wprowadzanie przypadków zwolnień obowiązkowych jeżeli ich treść pozostawia się ocenie każdego państwa członkowskiego”. Wniosek dotyczący zmian szóstej dyrektywy, który przedstawiono w wyniku tego sprawozdania, zawierał zatem zmianę tego brzmienia. Po raz kolejny Komisja zaproponowała wyczerpujący wykaz usług kulturalnych będących przedmiotem zwolnienia z VAT(6). Zmiana ta nie została jednak przyjęta przez państwa członkowskie.

23.      Nie dziwi tak szeroki margines swobody pozostawiony państwom członkowskim w zakresie zwolnienia usług kulturalnych. Lokalne tradycje kulturowe i majątkowe są w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowane, niekiedy nawet w ramach jednego państwa członkowskiego. Istnieje tyle kultur, ile państw członkowskich. Logiczne jest zatem, że to państwa członkowskie mogą najlepiej określić, które usługi kulturalne najlepiej służą interesowi ogólnemu, skoro, co chciałem przypomnieć, art. 13 część A szóstej dyrektywy dotyczy zwolnień na korzyść niektórych rodzajów działalności w interesie ogólnym.

24.      Dodam, że wbrew wysuniętym na rozprawie w ramach repliki twierdzeniom pozwanego w postępowaniu głównym nie uważam, że aby korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. n) tej dyrektywy istotny był wyłącznie typ instytucji świadczącej usługi, tj. żeby była to instytucja prawa publicznego lub inna instytucja kulturalna uznana w państwie członkowskim. Pozwany w postępowaniu głównym wydaje się faktycznie uważać, że z chwilą gdy instytucja tego typu wykonała usługę, automatycznie korzysta ze zwolnienia. Tymczasem o ile charakter wykonawcy usług kulturalnych jest faktyczną przesłanką udzielenia zwolnienia, to jeszcze inną przesłanką jest typ świadczonych usług, o których mowa w tym przepisie. Nie wystarcza zatem, aby instytucja świadcząca usługi kulturalne była instytucją prawa publicznego lub była uznana za instytucję kulturalną przez dane państwo członkowskie, żeby została objęta zwolnieniem z VAT, trzeba jeszcze, by ta usługa, jak wcześniej wykazałem, była uznana za kwalifikowalną przez to państwo.

25.      Niemniej jednak Trybunał wielokrotnie orzekał, że zwolnienia określone w art. 13 szóstej dyrektywy stanowią odrębne pojęcia prawa Unii, które mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich(7). Zgodnie też z utrwalonym orzecznictwem także wyrażenia użyte do określenia rzeczonych zwolnień powinny podlegać ścisłej wykładni, ponieważ stanowią one wyjątki od zasady ogólnej, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika(8).

26.      Jak więc pogodzić to orzecznictwo z szerokim marginesem uznania, którym dysponują państwa członkowskie w zakresie zwolnienia niektórych usług kulturalnych?

27.      W mojej ocenie właśnie z przyczyn wskazanych powyżej zbędne byłoby podawanie definicji pojęcia „niektórych usług kulturalnych”. Przeciwnie, uważam, że wykonywanie tej szerokiej swobody uznania, którą dysponują państwa członkowskie, jest bezwzględnie ograniczone celami szóstej dyrektywy oraz zasadami, którymi rządzi się podatek VAT.

28.      Przypominam zatem, że art. 13 tej dyrektywy, który przewiduje zwolnienia z VAT, jest wyjątkiem od zasady ustanowionej w art. 2 tej samej dyrektywy, który stanowi w szczególności, że opodatkowaniu VAT podlega dostawa towarów lub usług świadczona odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika, który jako taki występuje(9). Co do zasady usługi te podlegają zatem opodatkowaniu VAT.

29.      Dodatkowo Trybunał orzekł, że art. 13 część A szóstej dyrektywy ma na celu zwolnienie z VAT niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym, a nie wszystkich rodzajów tej działalności(10).

30.      Zatem jest bezsporne, że mimo iż państwa członkowskie niezaprzeczalnie posiadają szeroki margines uznania w określaniu usług kulturalnych, które mogą być przedmiotem zwolnienia z VAT, to jednak nie mogą wyłączyć wszystkich usług tej kategorii.

31.      Pragnę ponadto przypomnieć, że zwolnienia wymienione w art. 13 część A ust. 1 lit. h)–p) tej dyrektywy dotyczą instytucji działających w interesie publicznym w sektorze społecznym, kulturalnym, religijnym, sportowym oraz podobnym. Ich celem jest więc korzystniejsze traktowanie w dziedzinie podatku VAT niektórych instytucji, których działalność nakierowana jest na inne cele niż handlowe(11).

32.      Dodatkowo, podejmując decyzję, jakie usługi kulturalne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, prawodawcy krajowi muszą czynić to w sposób zapewniający przestrzeganie zasady neutralności podatkowej, stanowiącej fundamentalną zasadę wspólnego systemu podatku VAT ustanowionego w przepisach prawa Unii w tej dziedzinie(12). Odmienne traktowanie pod względem podatku VAT dwóch usług identycznych lub podobnych z punktu widzenia konsumenta i zaspokajających te same jego potrzeby wystarczy, aby stwierdzić naruszenie tej zasady(13). Zasada neutralności podatkowej oznacza także eliminowanie zakłóceń konkurencji wynikających ze zróżnicowanego traktowania z punktu widzenia podatku VAT. Zatem wystąpienie zakłóceń zostaje wykazane w razie stwierdzenia, że usługi pozostają w stosunku konkurencji i są nierówno traktowane z punktu widzenia podatku VAT(14).

33.      Moim zdaniem w postępowaniu głównym do sądu odsyłającego należy określenie, z uwzględnieniem rodzaju danej usługi, czy wykluczenie pozwanego w postępowaniu głównym z przywileju zwolnienia z VAT powoduje naruszenie zasady równego traktowania w porównaniu z innymi przedsiębiorcami, którzy świadczą takie same usługi w porównywalnych sytuacjach i korzystają w przy tym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy. W mojej ocenie, zważywszy na rolę pozwanego w postępowaniu głównym, która polega na promowaniu kinematografii w Zjednoczonym Królestwie, badanie to powinno się odbyć z uwzględnieniem pkt 1 grupa 13 załącznika 9 do ustawy z 1994 r. o podatku od wartości dodanej, który obejmuje zwolnieniem przyznanie przez instytucje prawa publicznego lub uprawnione instytucje prawa wstępu na przedstawienie teatralne, muzyczne lub choreograficzne o charakterze kulturalnym.

34.      Ustaliwszy powyższe należy teraz zbadać pierwsze pytanie prejudycjalne. W tym pytaniu sąd odsyłający co do zasady wnosi do Trybunału o udzielenie odpowiedzi, czy w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym podatnik może powoływać się przed sądem krajowym bezpośrednio na art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy.

35.      Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, we wszystkich przypadkach, gdy przepisy dyrektywy wydają się, z punktu widzenia ich treści, bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne, można się na nie powołać w razie niewprowadzenia środków wykonawczych w odpowiednich terminach, wobec wszelkich przepisów krajowych niezgodnych z dyrektywą, bądź też wtedy, gdy charakter przepisów dyrektywy pozwala określić uprawnienia, jakich osoby fizyczne mogą dochodzić od państwa(15).

36.      Jeśli chodzi w szczególności o treść art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy, to stwierdzić należy, że przepis ten w żaden sposób nie wskazuje, jakiego rodzaju działalność może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Przeciwnie, jak już dowiodłem, przepis ten pozostawia państwom członkowskim szeroki margines uznania w tej kwestii. Trudno zatem, aby sądy lub inne organy krajowe mogły stosować ten przepis bezpośrednio, jeżeli państwa członkowskie nie wdrożyły szczególnych środków w celu sprecyzowania jego treści. Inaczej byłoby, gdyby – tak jak w przypadku art. 13 część A ust. 1 lit. g) lub art. 13 część B lit. d) tej dyrektywy, którym Trybunał przyznał skutek bezpośredni(16) – użyte wyrażenia były jasne i precyzyjne i nie pozostawiały miejsca na wątpliwości co do wykładni tego przepisu, pozwalając tym samym na łatwą identyfikację podatnika będącego beneficjentem zwolnienia.

37.      Artykuł 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy jest zatem, w mojej ocenie, pozbawiony skutku bezpośredniego. W związku z powyższym uważam, że podatnik nie może się na niego powoływać przed sądem krajowym, skoro dane państwo członkowskie nie przetransponowało owej dyrektywy do prawa krajowego w odpowiednich terminach.

V –    Wnioski

38.      W świetle powyższego proponuję, by Trybunał udzielił Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (sądowi apelacyjnemu dla Anglii i Walii, wydział cywilny, Zjednoczone Królestwo) następującej odpowiedzi:

1)      Artykuł 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/77/EWG z dnia 19 października 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „niektórych usług kulturalnych” pozostawia w gestii państw członkowskich określenie, jakie usługi kulturalne mogą być zwolnione z podatku od wartości dodanej.

Rolą sądu krajowego będzie w szczególności określenie, z uwzględnieniem rodzaju danych usług, czy wykluczenie pozwanego w postępowaniu głównym z przywileju zwolnienia z podatku od wartości dodanej jest zgodne z zasadą neutralności podatkowej, a w szczególności, czy pociąga za sobą naruszenie zasady równego traktowania w porównaniu z innymi podmiotami świadczącymi te same usługi w porównywalnych sytuacjach i korzystającymi przy tym ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej na te usługi.

2)      Podatnik nie może powoływać się przed sądem krajowym bezpośrednio na art. 13 część A ust. 1 lit. n) szóstej dyrektywy 77/388, zmienionej dyrektywą 92/77, jeżeli dane państwo członkowskie nie przetransponowało tej dyrektywy do prawa krajowego w odpowiednim terminie.

Avon Cosmetics, wyrok z 14.12.2017, C-305/16

Decyzja dla Wielkiej Brytanii zezwalająca na odstępstwo od dyrektywy określała specyficzny sposób ustalania podstawy opodatkowania. Nie jest nieważna przez to, że nie uwzględniała obciążenia ekonomicznego podatkiem naliczonym.

Okoliczności sprawy

Avon sprzedaje kosmetyki. Sprzedaż prowadzona jest w następujący sposób. Avon, jako spółka będąca podatnikiem VAT, sprzedaje swoje towary, opodatkowane VAT, konsultantkom-pośredniczkom. Te konsultantki zaś sprzedają towary do ostatecznych konsumentów tych kosmetyków. Przy tym, konsultantki te nie są opodatkowane VAT (nie przekraczają progów zwolnienia dla małych podatników), a zatem sprzedawane przez nie towary nie są opodatkowane VAT.

System taki umożliwia zatem zapłatę VAT w niskiej wysokości. Dzieje się tak z następującego powodu. Gdyby Avon sprzedawał przedsiębiorcom opodatkowanym VAT, wówczas VAT należny byłby od ceny sprzedaży należnej od ostatecznego konsumenta. W modelu wybranym przez Avon VAT odprowadzany do organu podatkowego nie uwzględnia różnicy pomiędzy ceną sprzedaży przez konsultantkę do konsumenta a ceną zakupu przez konsultantkę.

Dlatego też Wielka Brytania wystąpiła o wydanie decyzji Rady zezwalającej na stosowanie środka specjalnego w postaci odstępstwa od zasad wynikających z dyrektywy na podstawie art. 27.5 VID.

Na podstawie tej decyzji, organy podatkowe mogły pobierać VAT od Avon w taki sposób, że podstawą jego obliczenia była cena sprzedaży towarów przez konsultantkę na rzecz ostatecznego konsumenta (a nie cena sprzedaży przez Avon dla konsultantki).

Avon jednak wystąpił o zwrot części podatku VAT. Argumentował bowiem, że wprowadzony system nie uwzględnia następującego faktu. Avon sprzedaje artykuły demonstracyjne wspierające sprzedaż konsultantkom. Przy normalnym systemie przedsiębiorca-konsultantka miałaby prawo do odliczenia takiego podatku. Przy systemie wprowadzonym decyzją derogacyjną takiego prawa do odliczenia nie ma. Powoduje to, że efektywnie do organów podatkowych jest odprowadzany podatek nieuwzględniający kosztów materiałów demonstracyjnych, które musi ponieść konsultantka.

Istota problemu

Firma sprzedająca kosmetyki sprzedawała je za pośrednictwem sieci konsultantek niepłacących VAT. Decyzja derogacyjna upoważniała Wielką Brytanię do poboru podatku należnego od takiej firmy w wysokości opartej o cenę sprzedaży przez konsultantkę dla ostatecznego konsumenta, a nie w oparciu o cenę sprzedaży przez firmę dla konsultantki. Taki system nie uwzględniał jednak nabyć towarów demonstracyjnych, bo nikt nie mógł go odliczyć. Czy taki system wprowadzony decyzją derogacyjną jest dopuszczalny?

Rozstrzygnięcie

Taki system jest dopuszczalny w świetle dyrektywy.

Uzasadnienie

1)

 • Zgodnie z decyzją derogacyjną, wprowadzone odstępstwo ma na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania (35).
 • Takie środki muszą być interpretowane ściśle i są one dopuszczalne tylko w zakrese absolutnie niezbędnym do osiągnięcia ich celu (36).
 • W przedmiotowej sytuacji jest tak, że podatnik VAT (przedsiębiorca) jest opodatkowany w pewien określony sposób zamiast opodatkowania sprzedawców (konsultantek) sprzedających kosmetyki ostatecznym konsumentom (38).
 • Dopuszczony jednak decyzją derogacyjną środek specjalny nie dotyczy zasad regulujących prawo do odliczenia przez firmy sprzedające konsultantkom, a zatem te zasady odliczenia pozostają stosowane na zasadach ogólnych w niniejszym wypadku (39).
 • Środek specjalny nie wprowadza odstępstwa od zasady z art. 17.2 VID, że podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku podatku VAT od towarów dostarczonych podatnikowi (40).
 • W niniejszej sprawie Avon nie nabywa żadnych towarów, które miałyby dawać prawo do odliczenia. Tutaj Avon sprzedaje towary (41).
 • Konsultantki tymczasem nie są podatnikami VAT, a zatem na podstawie art. 17.2 VID nie są uprawnione do odzyskania podatku od towarów im dostarczonych (42).
 • Dlatego też art. 17 i art. 27 VID nie sprzeciwia się przedmiotowemu środkowi specjalnemu - nawet jeśli nie uwzględnia on w żaden sposób VAT naliczonego, dotyczącego artykułów demonstracyjnych nabytych przez konsultantki (43).
 • W odniesieniu do zasady proporcjonalności, przepisy decyzji muszą być odpowiednie i niezbędne z punktu widzenia celu, któremu służą, wywierając jednocześnie jak najmniejszy wpływ na cele i zasady VID (44).
 • Przedmiotowy środek służy zapobieganiu unikaniu opodatkowania oraz rozwiązaniu specyficznych problemów w Wielkiej Brytanii spowodowanych przez system sprzedaży bezpośredniej, jak w przypadku Avon (45).
 • Trybunał orzekł już, że “unikanie opodatkowania” w rozumieniu art. 27.1 VID odpowiada obiektywnemu zjawisku i nie ma tutaj znaczenia, czy działalność podatnika jest wykonywana z zamiarem uzyskania korzyści podatkowej (46).
 • Przedmiotowy środek pozwala na uniknięcie wpływów podatkowych. Wydaje się więc odpowiedni (47).
 • Prawdą jest, że środek nie pozwala na uwzględnienie VAT naliczonego od artykułów sprzedanych konsultantkom. Jego uwzględnienie byłoby jednak niedopuszczalnym odstępstwem od art. 17.2 VID (48-49).
 • Ponadto jego uwzględnienie mogłoby skomplikować pobór VAT w odniesieniu do systemu sprzedaży w podanych okolicznościach (50).
 • W konsekwencji decyzja nie wykracza poza to, co konieczne do osiągnięcia celu zwalczania unikania opodatkowania (51).
 • W odniesieniu do zasady neutralności - ta sprzeciwia się odmiennemu traktowaniu towarów podobnych, a więc konkurujących ze sobą (52).
 • W tym względzie - faktycznie system wynikający z decyzji derogacyjnej rzeczywiście powoduje wyższe obciążenie VAT łańcucha dystrybucji Avon niż podmiotów w podobnej sytuacji. Należy jednak stwierdzić, że taka okoliczność jest jedynie konsekwencją wyboru dokonanego przez spółkę takiego, a nie innego systemu sprzedaży (53).
 • Dlatego zasada neutralności nie może zezwalać na uwzględnienie VAT naliczonego, o którym tutaj mowa (54)

2)

 • W pytaniu drugim sąd odsyłający zapytał, czy jest konieczne, aby PC poinformował komisję, wnosząc o upoważnienie do odstępstwa, że sprzedaż towarów demonstracyjnych takich jak w okolicznościach sprawy może powodować ich nadmierne opodatkowanie (57).
 • Trybunał orzekał już co do podobnej decyzji brytyjskiej i nie wskazał elementów, które mogłyby wpływać na jej ważność (65).
 • Informacja, że VAT jest ponoszony w nadmiernej wysokości nie wydaje się informacją, która odnosi się do celu zamierzonego przez żądane odstępstwo (66).
 • W każdym razie konsultantki niebędące podatnikami nie mają żadnego prawa do odliczenia podatku. A więc nie ma konieczności informowania Komisji o takiej okoliczności. Nie można żądać od PC, aby wyjaśniało wraz z wnioskiem o odstępstwo wszelkie aspekty faktyczne i prawne, które wiążą się z wprowadzeniem danego środka (67-68).

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 14 grudnia 2017 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 11 część A pkt 1 lit. a) – Podstawa opodatkowania – Artykuł 17 – Prawo do odliczenia – Artykuł 27 – Szczególne środki stanowiące odstępstwo – Decyzja 89/534/EWG – System sprzedaży oparty na dostawie towarów za pośrednictwem osób niepodlegających opodatkowaniu – Opodatkowanie na podstawie wartości wolnorynkowej towaru ustalonej na ostatnim etapie sprzedaży – Włączenie kosztów poniesionych przez te osoby

W sprawie C‑305/16

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) [sąd pierwszej instancji (izba podatkowa), Zjednoczone Królestwo)] postanowieniem z dnia 25 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 30 maja 2016 r., w postępowaniu:

Avon Cosmetics Ltd

przeciwko

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: L. Bay Larsen, prezes izby, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby i M. Vilaras (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Bobek,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 31 maja 2017 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

–        w imieniu Avon Cosmetics Ltd przez D. Scoreya, QC, oraz R. Cordarę, QC, upoważnionych przez A. Cook, I. Hyde’a i S.P. Portera, solicitors,

–        w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez J. Kraehling, G. Brown i D. Robertsona, działających w charakterze pełnomocników, wspieranych przez M. Hall, QC,

–        w imieniu Rady Unii Europejskiej przez J. Bauerschmidta, E. Moro i E. Chatziioakeimidou, działających w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Lozano Palacios, R. Lyala i A. Lewisa, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977, L 145, s. 1), zmienionej dyrektywą Rady 2004/7/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004, L 27, s. 44) (zwanej dalej „szóstą dyrektywą”) i rządzących nią zasad w świetle odstępstwa przyznanego decyzją Rady 89/534/EWG z dnia 24 maja 1989 r. upoważniającą Zjednoczone Królestwo do zastosowania w odniesieniu do niektórych dostaw na rzecz sprzedawców niezarejestrowanych jako podatnicy środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 [część A pkt 1 lit. a)] szóstej dyrektywy (Dz.U. 1989, L 280, s. 54) oraz ważności tej decyzji.

2        Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Avon Cosmetics Ltd (zwaną dalej „Avonem”) a Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (organem ds. podatków i ceł, Zjednoczone Królestwo, zwanym dalej „organem podatkowym”), w przedmiocie między innymi nieuwzględnienia niektórych kosztów poniesionych przez sprzedawców niebędących podatnikami do celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) należnym od Avonu na podstawie decyzji 89/534.

 Ramy prawne

 Prawo Unii

3        Szósta dyrektywa została uchylona i zastąpiona z dniem 1 stycznia 2007 r. dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).

4        Artykuł 2 szóstej dyrektywy stanowił:

„Opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej podlega:

1)      dostawa towarów lub [świadczenie] usług świadczona [dokonywane] odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika, który jako taki występuje [działającego w takim charakterze];

[…]”.

5        Artykuł 4 ust. 1 tej dyrektywy stanowił:

„»Podatnikiem« jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania [od jej miejsca] działalność gospodarczą, określoną w ust. 2, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności”.

6        Zgodnie z art. 11 wspomnianej dyrektywy:

„A.      Na terytorium kraju

1.      Podstawą opodatkowania jest:

a)      w odniesieniu do dostaw towarów i usług innych niż wymienione lit. b), c) i d) poniżej wszystko, co stanowi wartość otrzymanego wzajemnego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługi otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego, klienta lub osoby trzeciej, z tytułu takich dostaw, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takich dostaw;

[…]”.

7        Artykuł 17 tejże dyrektywy, zatytułowany „Powstanie i zakres prawa do odliczeń”, stanowił:

„1.      Prawo do odliczenia powstaje w momencie, w którym odliczany podatek staje się wymagalny.

2.      O ile towary i usługi są używane do celów zawieranych transakcji podlegających opodatkowaniu, podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku, który zobowiązany jest zapłacić, następujących kwot:

a)      należnego lub zapłaconego [VAT] od towarów lub usług dostarczonych lub które mają być podatnikowi dostarczone przez innego podatnika;

[…]”.

8        Artykuł 27 szóstej dyrektywy miał następujące brzmienie:

„1.      Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z państw członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy w celu uproszczenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania [unikania] opodatkowania. Środki podjęte w celu uproszczenia procedury poboru podatków, z wyjątkiem nieznacznego zakresu, nie mogą wpływać na ogólną kwotę dochodu podatkowego państwa członkowskiego osiągniętego w końcowym etapie konsumpcji.

2.      Państwo członkowskie chcące wprowadzić środki wymienione w ust. 1 informuje o nich Komisję oraz dostarcza Komisji wszelkich stosownych informacji […].

[…]”.

9        Motywy od drugiego do piątego, dziewiąty i dziesiąty decyzji 89/534 stanowią:

„Zjednoczone Królestwo zostało upoważnione decyzją 85/369[…], uznaną za przyjętą w dniu 13 czerwca 1985 r., zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 27 ust. 4 szóstej dyrektywy, do wprowadzenia, na okres dwóch lat, odstępstwa od szóstej dyrektywy w celu zwalczania unikania opodatkowania;

niektóre struktury sprzedaży oparte na sprzedaży towarów przez osoby podlegające opodatkowaniu osobom niepodlegającym opodatkowaniu w celu sprzedaży detalicznej prowadzą do unikania opodatkowania na końcowym etapie konsumpcji;

w celu zapobieżenia takiemu unikaniu opodatkowania Zjednoczone Królestwo stosuje środek pozwalający organom podatkowym na wydawanie decyzji administracyjnych, w wyniku których następuje opodatkowanie dostaw dokonanych przez podatników działających w ramach takich struktur sprzedaży na podstawie wartości wolnorynkowej na etapie sprzedaży detalicznej;

środek ten stanowi odstępstwo od art. 11[część A pkt 1 lit. a)] szóstej dyrektywy, zgodnie z którym w systemie wewnętrznym podstawą opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów i usług jest wszystko co stanowi wartość otrzymanego wzajemnego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługi otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego lub osoby trzeciej;

[…]

w wyroku z dnia 12 lipca 1988 r. [Direct Cosmetics i Laughtons Photographs (138/86 i 139/86, EU:C:1988:383)] Trybunał Sprawiedliwości orzekł między innymi, że art. 27 szóstej dyrektywy umożliwia przyjęcie środka stanowiącego odstępstwo takiego jak sporny w tej sprawie, pod warunkiem że wynikające z tego odmienne traktowanie jest uzasadnione obiektywnymi okolicznościami;

aby mieć pewność, iż warunek ten został spełniony, Komisja musi być informowana o wszelkich decyzjach administracyjnych wydanych przez organy podatkowe w związku z odnośnym odstępstwem;

[…] [tłumaczenie nieoficjalne, podobnie jak wszystkie cytaty z tej decyzji poniżej]”.

10      Artykuł 1 tej decyzji stanowi:

„W drodze odstępstwa od art. 11 [część A pkt 1 lit. a)] szóstej dyrektywy upoważnia się Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia, w przypadkach gdy struktura sprzedaży oparta na dostawach towarów za pośrednictwem osób niepodlegających opodatkowaniu skutkuje brakiem poboru podatku na końcowym etapie konsumpcji, środka określającego, że podstawą wymiaru podatku dla dostaw na rzecz takich osób powinna być wolnorynkowa wartość towarów określona na tym etapie”.

 Prawo Zjednoczonego Królestwa

11      Artykuł 1 ust. 1 Value Added Tax Act 1994 (ustawy z 1994 r. o podatku od wartości dodanej, zwanej dalej „ustawą z 1994 r.”) przewiduje:

„VAT pobierany jest zgodnie z przepisami niniejszej ustawy od

(a)      dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w Zjednoczonym Królestwie […]”.

12      Artykuł 1 ust. 4 tej ustawy stanowi:

„VAT pobierany jest od każdej dostawy towarów lub każdego świadczenia usług dokonanych w Zjednoczonym Królestwie w przypadku podlegających opodatkowaniu dostaw lub świadczeń dokonywanych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej.

[…]”.

13      Artykuł 19 ust. 2 omawianej ustawy stanowi:

„Jeżeli dostawa dokonywana jest za zapłatą ceny w pieniądzu, wartość dostawy powiększonej o należny VAT odpowiada tej cenie.

[…]”.

14      Ustęp 2 załącznika 6 do tej ustawy przewiduje:

„Jeżeli:

(a)      całość lub część działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę podlegającą opodatkowaniu polega na zaopatrywaniu danej liczby osób w towary przeznaczone do dalszej sprzedaży detalicznej przez te lub inne osoby; oraz

(b)      osoby te nie podlegają opodatkowaniu,

[organ podatkowy] w drodze pisemnych wytycznych wydanych osobie podlegającej opodatkowaniu może określić, by będąca podstawą opodatkowania wartość każdej takiej dostawy dokonanej przez tę osobę po otrzymaniu wytycznych lub po upływie późniejszego terminu wskazanego w treści wytycznych stanowiła wartość wolnorynkową sprzedaży detalicznej”.

15      Na podstawie odstępstwa, o którym mowa w poprzednim punkcie, organ podatkowy wydał pisemne wytyczne dla Avonu („Notice of Direction”, zwane dalej „instrukcją”), sformułowane w następujący sposób:

„Na mocy [pkt 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r.] [organ podatkowy] niniejszym wskazuj[e], że po dniu 1 lipca 1985 r. wartością podstawy wymiaru VAT od wszelkich podlegających opodatkowaniu dostaw towarów:

(a)      dokonywanych przez spółkę na rzecz osób niebędących podatnikami […]

(b)      przeznaczonych do sprzedaży detalicznej prowadzonej przez osoby, o których mowa w lit. a) powyżej, lub inne osoby,

winna być wartość wolnorynkowa sprzedaży detalicznej”.

 Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

16      Avon prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów głównie do użytku kosmetycznego. Ich sprzedaż detaliczna jest prowadzona za pośrednictwem niezależnych przedstawicielek (zwanych dalej „konsultantkami”), z których niemal żadna z dokonujących sprzedaży w Zjednoczonym Królestwie nie jest podatnikiem VAT, ponieważ nie są one zarejestrowane do celów VAT i nie osiągają obrotu wystarczającego do objęcia ich obowiązkiem w zakresie tego podatku.

17      Sprzedaż przez Avon produktów tym konsultantkom odbywa się po cenie obniżonej w stosunku do ceny sprzedaży detalicznej przewidzianej przez Avon i podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast ze względu na brak opodatkowania konsultantek prowadzona przez nie sprzedaż detaliczna nie podlega opodatkowaniu VAT.

18      System ten powoduje, że różnica między ceną sprzedaży detalicznej a ceną uiszczaną przez konsultantki na rzecz Avonu nie jest objęta VAT.

19      W celu rozwiązania tej sytuacji Zjednoczone Królestwo, w szczególności poprzez Finance Act z 1977 r. (ustawę finansową z 1977 r.), przyznało organowi podatkowemu kompetencje do wydawania osobom zobowiązanym do zapłaty VAT wytycznych, aby należny od nich podatek był obliczany z uwzględnieniem ceny sprzedaży detalicznej.

20      Zgodnie z art. 27 ust. 5 szóstej dyrektywy Zjednoczone Królestwo poinformowało o tym środku Komisję Wspólnot Europejskich jako o specjalnym środku stanowiącym odstępstwo w rozumieniu ust. 1 wspomnianego artykułu, który zamierzało stosować po wejściu w życie szóstej dyrektywy w dniu 1 stycznia 1978 r.

21      Decyzją Rady 85/369/EWG z dnia 13 czerwca 1985 r., zatytułowaną „Zastosowanie art. 27 szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w dziedzinie [VAT] (Zezwolenie na środek stanowiący odstępstwo, żądany przez Zjednoczone Królestwo i mający na celu zapobieganie określonym rodzajom unikania opodatkowania)” (Dz.U. 1985, L 1999, s. 60) środek stanowiący odstępstwo został dopuszczony na okres dwóch lat i następnie przedłużony na dwa kolejne lata.

22      Rozpatrując wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczące zastosowania środka stanowiącego odstępstwo dopuszczonego decyzją 85/369, Trybunał nie dopatrzył się elementów mogących podważyć ważność owej decyzji (wyrok z dnia 12 lipca 1988 r., Direct Cosmetics i Laughtons Photographs, 138/86 i 139/86, EU:C:1988:383).

23      Decyzją 89/534 Rada przedłużyła wydane Zjednoczonemu Królestwu upoważnienie do zastosowania odstępstwa od art. 11 część A pkt 1 lit. a) szóstej dyrektywy w celu uniknięcia braku opodatkowania na końcowym etapie konsumpcji.

24      Na podstawie pkt 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r., przyjętego na podstawie tej decyzji oraz instrukcji, podstawa opodatkowania Avonu w zakresie VAT odpowiada wartości sprzedaży na końcowym etapie konsumpcji towarów dostarczonych przez Avon osobom niebędącym podatnikami. Innymi słowy, na podstawie tego systemu VAT od produktów sprzedawanych przez Avon konsultantkom jest obliczany na podstawie nie ceny netto, po jakiej Avon sprzedaje im te produkty, lecz ceny, po jakiej konsultantki powinny je sprzedawać klientom, przy czym tę nadwyżkę VAT pokrywa Avon. Jednakże w praktyce organ podatkowy dokonuje w tym obliczeniu dwóch dostosowań, aby uwzględnić fakt, iż niektóre produkty są kupowane przez konsultantki niebędące podatnikami na użytek osobisty oraz iż niektóre produkty są przez nie sprzedawane ze zniżką.

25      Avon złożył do sądu odsyłającego skargę o zwrot nadpłaty VAT w łącznej kwocie blisko 14 mln funtów (GBP) (około 15 792 000 EUR) na tej podstawie, że system opodatkowania mający do niego zastosowanie na podstawie instrukcji nie uwzględniał podatku dotyczącego kosztu nabycia przez konsultantki artykułów demonstracyjnych, przeznaczonych do zwiększenia sprzedaży, które to artykuły są im sprzedawane przez Avon ze zniżką większą niż stosowana do innych artykułów. Zatem zdaniem Avonu, ponieważ zakup tych artykułów stanowi koszty sprzedaży, to gdyby konsultantki miały status podatnika, mogłyby odliczyć VAT od tych zakupów.

26      W konsekwencji instrukcja wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu, i skutkuje zapłatą nadwyżki VAT ze względu na brak dostosowania w celu uwzględnienia VAT ponoszonego przez konsultantki od zakupu artykułów demonstracyjnych. Stanowi to więc naruszenie zasad proporcjonalności, równego traktowania i neutralności podatkowej, a także niekorzystną sytuację konkurencyjną między Avonem a przedsiębiorcami stosującymi tradycyjne metody sprzedaży, którzy nie ponoszą tego obciążenia VAT.

27      Avon podnosi również, że we wniosku do Komisji o przyznanie odstępstwa Zjednoczone Królestwo nie dostarczyło wszelkich stosownych informacji w rozumieniu art. 27 ust. 2 szóstej dyrektywy, podczas gdy problem rozbieżności w traktowaniu w zakresie VAT mającego zastosowanie do artykułów demonstracyjnych był już znany. Zatem wniosek, jaki formułuje on przed sądem odsyłającym, zasadniczo ma na celu dostosowanie należnego VAT, tak aby uwzględnić VAT mający zastosowanie do tych artykułów demonstracyjnych, a pomocniczo – stwierdzenie nieważności decyzji 89/534, pkt 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r. oraz instrukcji.

28      Organ podatkowy przypomina, że przepis ten ma na celu zapobieżenie utracie wpływów ze sprzedaży, które nie są objęte VAT od ceny detalicznej. Jest on zdania, że nieuwzględnienie VAT zapłaconego przez konsultantki od nabycia artykułów demonstracyjnych nie stanowi zagrożenia zasad proporcjonalności, równego traktowania i neutralności ani nie powoduje zakłócenia konkurencji, ponieważ Avon wybrał strukturę działania i podejście rynkowe inne niż tradycyjni sprzedawcy oraz że Avon i owi sprzedawcy prowadzą działalność na różnych rynkach, nawet jeśli sprzedawane produkty są podobne. Okoliczności te uzasadniają odmienne traktowanie podatkowe.

29      Ponadto zdaniem tego organu nie należy niepotrzebnie komplikować obliczania i poboru VAT dla podatników i władz podatkowych. Przyjęcie argumentów Avonu prowadziłoby do tego, że konsultantki niebędące podatnikami ponosiłyby znaczne obciążenie administracyjne.

30      Organ podatkowy podnosi, że nie można interpretować ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r. w ten sposób, że Avon mógłby odliczyć VAT zapłacony przez konsultantki od nabycia artykułów demonstracyjnych, chyba że wykraczając poza zezwolenie udzielone przez Radę, poza własne przepisy oraz zasadę, zgodnie z którą wyjątek od standardowego mechanizmu VAT należy interpretować ściśle.

31      Wyrokiem wstępnym z dnia 19 lutego 2014 r. sąd odsyłający uznał, że treść decyzji 89/534, powtórzona w ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r., nie pozwala na uwzględnienie podatku zapłaconego przez konsultantki od nabycia artykułów demonstracyjnych, co prowadzi do powstania podatku „resztkowego”, czyli podatku naliczonego, którego nie można odzyskać. Wywnioskował on z tego, że ten ostatni przepis tworzy nieuczciwą konkurencję między Avonem a podmiotami sprzedającymi za pośrednictwem detalistów będących podatnikami. Zatem ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r. wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celu zapobiegania unikaniu opodatkowania.

32      Uznając, że przepis ten powtarza brzmienie użyte w decyzji 89/534 i żywiąc wątpliwości co do ważności tej decyzji w szczególności w świetle zasady neutralności podatkowej, sąd odsyłający uznał za stosowne zwrócić się do Trybunału z pytaniem dotyczącym tej kwestii.

33      W tych okolicznościach First-tier Tribunal (Tax Chamber) [sąd pierwszej instancji (izba podatkowa)] postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1)      Czy w razie sprzedaży towarów (»materiałów wspierających sprzedaż«) przez sprzedawcę bezpośredniego na rzecz detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy bądź w razie zakupu towarów i usług przez detalistę niezarejestrowanego jako podatnik od stron trzecich (»towary i usługi osób trzecich«), które w obu przypadkach są wykorzystywane przez detalistę niezarejestrowanego jako podatnik pomocniczo w działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży innych towarów, również nabywanych od sprzedawcy bezpośredniego oraz stanowiącej przedmiot środków administracyjnych wprowadzonych na podstawie odstępstwa ostatnio dopuszczonego decyzją [89/534] […] (zwanego dalej »odstępstwem«), odpowiednie upoważnienia, przepisy wykonawcze lub środki administracyjne naruszają odpowiednie przepisy lub zasady prawa Unii Europejskiej w zakresie, w jakim wymagają od sprzedawcy bezpośredniego obliczania podatku należnego na podstawie cen sprzedaży innych towarów stosowanych przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy bez odliczenia kwot VAT zapłaconych przez detalistę niezarejestrowanego jako podatnik w związku z zakupem materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich?

2)      Czy Zjednoczone Królestwo, występując z wnioskiem o udzielenie przez Radę upoważnienia do odstępstwa [o którym mowa w ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r.], było zobowiązane do powiadomienia Komisji o tym, że detaliści niezarejestrowani jako podatnicy VAT są obciążani podatkiem VAT od zakupu materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, oraz odpowiednio o tym, że konieczne było wprowadzenie korekty do tego odstępstwa uwzględniającej ów niepodlegający zwrotowi naliczony lub nadpłacony podatek?

3)      W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub drugie powyżej:

a)      Czy którekolwiek z odpowiednich upoważnień, przepisów wykonawczych lub środków administracyjnych mogą i powinny być interpretowane w sposób dopuszczający odliczenie w odniesieniu do (i) niepodlegającego zwrotowi poniesionego przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT podatku od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; lub (ii) VAT pobranego przez [organ podatkowy] w wysokości nadmiernej do podatku, którego poboru uniknięto; lub (iii) potencjalnej nieuczciwej konkurencji między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej?

b)      Czy

(i)      upoważnienie Zjednoczonego Królestwa do odstępstwa od przepisów art. 11 część A pkt 1 lit. a) szóstej dyrektywy było niezgodne z prawem?

(ii)      odstępstwo od przepisów art. 17 szóstej dyrektywy jest konieczne jednocześnie z odstępstwem od przepisów art. 11 część A pkt 1 lit. a) [o którym mowa w ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r.]? Jeżeli tak, to czy Zjednoczone Królestwo naruszyło prawo poprzez zaniechanie zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia odstępstwa od przepisów [tego] art. 17?

(iii)      Zjednoczone Królestwo narusza prawo poprzez brak regulacji mechanizmu poboru VAT w sposób dopuszczający możliwość ubiegania się przez sprzedawców bezpośrednich o odliczenie VAT poniesionego przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy w związku z zakupem materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich do celów działalności gospodarczej?

(iv)      całość lub część odpowiednich upoważnień, przepisów wykonawczych lub środków administracyjnych pozostaje w związku z tym nieważna lub sprzeczna z prawem?

c)      Czy odpowiednie środki zaskarżenia przed Trybunałem […] albo trybunałem lub sądem krajowym winny skutkować:

(i)      stwierdzeniem, że państwo członkowskie zobowiązane jest do wprowadzenia w ramach odstępstwa [o którym mowa w ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r.] na gruncie prawa krajowego odpowiedniego dostosowania uwzględniającego: a) niepodlegający zwrotowi poniesiony przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; lub b) VAT pobrany przez [organ podatkowy] w wysokości nadmiernej do podatku, którego zapłaty uniknięto; lub c) potencjalną nieuczciwą konkurencję między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej; lub

(ii)      stwierdzeniem nieważności upoważnienia do odstępstwa [o którym mowa w ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r.], a co za tym idzie, samego [tego] odstępstwa; lub

(iii)      stwierdzeniem nieważności przepisów prawa krajowego; lub

(iv)      stwierdzeniem nieważności instrukcji; lub

(v)      stwierdzeniem, że Zjednoczone Królestwo jest zobowiązane do złożenia wniosku o dalsze odstępstwo przewidujące odpowiednie dostosowanie uwzględniające: a) niepodlegający zwrotowi poniesiony przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; lub b) VAT pobrany przez [organ podatkowy] w wysokości nadmiernej do unikniętego podatku; lub c) potencjalną nieuczciwą konkurencję między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej?

4)      Czy zgodnie z art. 27 [szóstej dyrektywy] (art. 395 [dyrektywy 2006/112]), podatek, od którego podmiot »uchyla się« lub którego »unika«, należy obliczać jako utratę dochodu podatkowego netto (uwzględniając zarówno pobrany podatek należny, jak i podatek naliczony podlegający zwrotowi w konstrukcji umożliwiającej uchylenie się od opodatkowania lub jego uniknięcie) przez państwo członkowskie, czy też jako utratę dochodu podatkowego brutto (uwzględniając wyłącznie podatek należny w konstrukcji umożliwiającej uchylenie się od opodatkowania lub jego uniknięcie) przez państwo członkowskie?”.

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych

 W przedmiocie pytania pierwszego

34      Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zasadniczo dąży do ustalenia, po pierwsze, czy art. 17 i 27 szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one środkowi takiemu jak środek będący przedmiotem postępowania głównego, dopuszczonemu decyzją 89/534 na podstawie art. 27 tej dyrektywy, stanowiącemu odstępstwo od art. 11 część A pkt 1 lit. a) rzeczonej dyrektywy, na mocy którego podstawę opodatkowania VAT spółki prowadzącej sprzedaż bezpośrednią stanowi wartość wolnorynkowa towarów sprzedawanych na końcowym etapie konsumpcji, jeżeli owe towary są sprzedawane za pośrednictwem sprzedawców niebędących podatnikami VAT, przy czym w żaden sposób nie uwzględnia się VAT naliczonego od artykułów demonstracyjnych nabytych przez tych sprzedawców od wskazanej spółki, a po drugie, czy decyzja 89/534 jest nieważna z tego względu, że nie zezwala ona Zjednoczonemu Królestwu na uwzględnienie VAT naliczonego przez takich sprzedawców i dotyczącego tych samych artykułów demonstracyjnych, tak iż narusza ona zasady proporcjonalności i neutralności podatkowej.

35      W odniesieniu w szczególności do wykładni art. 17 i 27 szóstej dyrektywy należy na wstępie stwierdzić, że zgodnie z decyzją 89/534 odstępstwo przyznane Zjednoczonemu Królestwu na podstawie art. 27 szóstej dyrektywy, które w jego ustawodawstwie przybiera formę ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r., ma na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania.

36      Jak już orzekł Trybunał, krajowe środki stanowiące odstępstwo, które służą zapobieganiu oszustwom i unikaniu opodatkowania, należy interpretować ściśle, a jeśli chodzi o zdefiniowaną w art. 11 szóstej dyrektywy podstawę opodatkowania VAT, odstępstwa dopuszczalne są tylko w zakresie absolutnie niezbędnym do osiągnięcia powyższego celu (wyroki: z dnia 10 kwietnia 1984 r., Komisja/Belgia, 324/82, EU:C:1984:152, pkt 29; z dnia 29 maja 1997 r., Skripalle, C‑63/96, EU:C:1997:263, pkt 24).

37      W tym względzie, zgodnie z wynikającą z art. 2 szóstej dyrektywy podstawową zasadą, na której zasadza się VAT, podatek ten stosuje się do każdej czynności w zakresie produkcji lub dystrybucji, po odliczeniu VAT, który obciążał bezpośrednio czynności dokonane na wcześniejszych etapach obrotu, a prawo do odliczenia stanowi integralną część mechanizmu VAT i co do zasady nie może być ograniczane (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 lipca 1995 r., BP Soupergaz, C‑62/93, EU:C:1995:223, pkt 16, 18; a także z dnia 19 września 2000 r., Ampafrance i Sanofi, C‑177/99 i C‑181/99, EU:C:2000:470, pkt 34).

38      W niniejszej sprawie, zgodnie z art. 1 decyzji 89/534 i w podobnym brzmieniu, ust. 2 załącznika 6 do ustawy z 1994 r. wprowadza odstępstwo od art. 11 część A pkt 1 lit. a) szóstej dyrektywy, upoważniając organ podatkowy do ustalenia podstawy opodatkowania podatnika w zakresie VAT w odniesieniu do produktów, jakie dostarcza on sprzedawcom niebędącym podatnikami, poprzez odniesienie do wartości sprzedaży detalicznej tych wyrobów na rynku. Wynika z tego, że w sytuacji takiej jak będąca przedmiotem postępowania głównego podatnik VAT jest w pewien sposób opodatkowany zamiast sprzedawców niebędących podatnikami.

39      Dopuszczony decyzją 89/534 środek stanowiący odstępstwo nie dotyczy jednak zasad regulujących prawo do odliczenia, które są zawarte w art. 17–20 tej dyrektywy, a zatem pozostają stosowane w niniejszym wypadku.

40      Dokładniej nie zezwala on na odstępstwo od art. 17 ust. 2 szóstej dyrektywy, zgodnie z którym podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku, który zobowiązany jest zapłacić, należnego lub zapłaconego VAT od towarów lub usług dostarczonych lub które mają być podatnikowi dostarczone przez innego podatnika.

41      Na podstawie tego przepisu podatek dotyczący artykułów demonstracyjnych lub innych towarów i usług nabytych przez sprzedawców, niezależnie od tego, czy są oni podatnikami VAT, nie może zostać odliczony od podatku należnego od spółki sprzedaży bezpośredniej, takiej jak Avon w postępowaniu głównym, która nie nabyła żadnego towaru lub usługi od osoby trzeciej, lecz przeciwnie – w przypadku artykułów demonstracyjnych sprzedała je tym sprzedawcom.

42      Należy ponadto podkreślić, że konsultantki z postępowania głównego, sprzedające produkty w ramach systemu sprzedaży bezpośredniej, nie są podatnikami VAT, a zatem na podstawie art. 17 ust. 2 szóstej dyrektywy nie są uprawnione do odzyskania całości lub części podatku, jaki został im wykazany na fakturze przez dostawców towarów i usług.

43      Z powyższych rozważań wynika, że na pierwsze pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż art. 17 i 27 szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one środkowi takiemu jak środek będący przedmiotem postępowania głównego, dopuszczonemu decyzją 89/534 na podstawie art. 27 tej dyrektywy, stanowiącemu odstępstwo od art. 11 część A pkt 1 lit. a) rzeczonej dyrektywy, na mocy którego podstawę opodatkowania VAT spółki prowadzącej sprzedaż bezpośrednią stanowi wartość wolnorynkowa towarów sprzedawanych na końcowym etapie konsumpcji, jeżeli owe towary są sprzedawane za pośrednictwem sprzedawców niebędących podatnikami VAT, nawet jeśli ten środek stanowiący odstępstwo w żaden sposób nie uwzględnia VAT naliczonego, dotyczącego artykułów demonstracyjnych nabytych przez tych sprzedawców od rzeczonej spółki.

44      W odniesieniu do ważności decyzji 89/534 należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że aby akt Unii dotyczący systemu VAT był zgodny z zasadą proporcjonalności, przepisy, jakie zawiera, muszą być uznane za odpowiednie i niezbędne z punktu widzenia realizacji szczególnego celu, któremu służą, wywierając jednocześnie jak najmniejszy wpływ na cele i zasady szóstej dyrektywy (zob. podobnie wyroki: z dnia 19 września 2000 r., Ampafrance i Sanofi, C‑177/99 i C‑181/99, EU:C:2000:470, pkt 60; z dnia 29 kwietnia 2004 r., Sudholz, C‑17/01, EU:C:2004:242, pkt 46).

45      W niniejszym wypadku należy zauważyć, że środek stanowiący odstępstwo zawarty w decyzji 89/534 zgodnie z jej motywami od drugiego do czwartego służy zapobieganiu unikaniu opodatkowania oraz ma na celu umożliwienie Zjednoczonemu Królestwu rozwiązania niektórych specyficznych problemów spowodowanych w dziedzinie VAT przez system sprzedaży bezpośredniej. Ze względu bowiem na obecność sprzedawców niebędących podatnikami na ostatnim etapie sprzedaży system ten powoduje, że dostawy dokonane przez tych sprzedawców na rzecz konsumenta końcowego nie są objęte tym podatkiem.

46      W tym względzie należy stwierdzić, że Trybunał orzekł, że pojęcie „omijania [unikania] opodatkowania” w rozumieniu art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy odpowiada czysto obiektywnemu zjawisku oraz że przepis ten pozwala na przyjęcie środka stanowiącego odstępstwo od zasady podstawowej ustanowionej w art. 11 część A pkt 1 lit. a) tej dyrektywy, nawet jeśli działalność podatnika jest wykonywana bez żadnego zamiaru uzyskania korzyści podatkowej, lecz ze względów handlowych (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 1988 r., Direct Cosmetics i Laughtons Photographs, 138/86 i 139/86, EU:C:1988:383, pkt 21, 24).

47      Środek stanowiący odstępstwo zawarty w decyzji 89/534, w zakresie, w jakim upoważnia on Zjednoczone Królestwo do objęcia podatkiem VAT sprzedaży produktów spółki sprzedaży bezpośredniej konsumentom końcowym dokonywanej przez sprzedawców niebędących podatnikami poprzez ustalenie podstawy opodatkowania tej spółki w świetle wartości wolnorynkowej sprzedawanych przez nich towarów, pozwala na uniknięcie utraty wpływów podatkowych wynikającej z takiego systemu sprzedaży. Taki środek wydaje się zatem odpowiedni do realizacji celu polegającego na zwalczaniu unikania opodatkowania.

48      Prawdą jest, że decyzja 89/534 nie pozwala na uwzględnienie w jakikolwiek sposób VAT naliczonego dotyczącego artykułów demonstracyjnych nabytych przez sprzedawców niebędących podatnikami od spółki sprzedaży bezpośredniej.

49      Jednakże, jak wynika z pkt 40 i 41 niniejszego wyroku, uwzględnienie tego VAT naliczonego w podstawie opodatkowania dostaw, o których mowa w art. 1 decyzji 89/534, stanowiłoby niedopuszczalne odstępstwo od art. 17 ust. 2 szóstej dyrektywy.

50      Ponadto uwzględnienie tego VAT naliczonego w podstawie opodatkowania mogłoby skomplikować pobór VAT w odniesieniu do systemów sprzedaży, o których mowa w tej decyzji.

51      W konsekwencji należy uznać, że decyzja 89/534 nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celu zwalczania unikania opodatkowania.

52      W drugiej kolejności należy przypomnieć, że zasada neutralności podatkowej sprzeciwia się w szczególności odmiennemu traktowaniu w zakresie VAT towarów lub świadczenia usług podobnych, a więc konkurujących ze sobą (wyrok z dnia 10 listopada 2011 r., The Rank Group, C‑259/10 i C‑260/10, EU:C:2011:719, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

53      W tym względzie należy stwierdzić, że nieuwzględnienie przez decyzję 89/534 VAT naliczonego dotyczącego artykułów demonstracyjnych nabytych przez sprzedawców niebędących podatnikami od spółki sprzedaży bezpośredniej takiej jak Avon w postępowaniu głównym prowadzi do tego, że łańcuch dystrybucji wyrobów tej spółki ponosi większe obciążenie VAT niż obciążenie spoczywające na wyrobach jej konkurentów. Należy jednak stwierdzić, że taka okoliczność jest jedynie konsekwencją wyboru dokonanego przez taką spółkę systemu sprzedaży bezpośredniej w celu sprzedawania swoich wyrobów.

54      Zatem w świetle rozważań przedstawionych w pkt 47 i 48 niniejszego wyroku zasada neutralności podatkowej nie może być interpretowana jako zezwalająca na uwzględnienie tego VAT w podstawie opodatkowania dostaw, o których mowa w art. 1 decyzji 89/534.

55      W konsekwencji należy uznać, że decyzja 89/534 wywiera jak najmniejszy wpływ na zasadę neutralności.

56      Z całości powyższych rozważań wynika, że analiza pytania pierwszego nie wykazała niczego, co mogłoby podważyć ważność decyzji 89/534.

 W przedmiocie pytania drugiego

57      Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający zasadniczo dąży do ustalenia, czy art. 27 szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państwa członkowskiego, które wnosi o upoważnienie do odstępstwa od art. 11 część A pkt 1 lit. a) tej dyrektywy, aby informowało ono Komisję, że sprzedawcy niebędący podatnikami ponoszą VAT od zakupu artykułów demonstracyjnych nabytych od spółki sprzedaży bezpośredniej wykorzystywanych do celów ich działalności gospodarczej, aby ten podatek naliczony został uwzględniony w jakikolwiek sposób w szczegółowych zasadach środka stanowiącego odstępstwo.

 W przedmiocie dopuszczalności

58      Rząd Zjednoczonego Królestwa uważa, że pytanie drugie jest niedopuszczalne na tej podstawie, że po pierwsze, nie ma żadnego związku z przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, po drugie, Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na to pytanie, a po trzecie, wniosek o odstępstwo dotyczył art. 11 część A pkt 1 lit. a) szóstej dyrektywy, a nie jej art. 17, dotyczącego prawa do odliczenia VAT.

59      W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału pytania dotyczące wykładni prawa Unii, z którymi zwrócił się do Trybunału sąd odsyłający w ramach stanu prawnego i faktycznego, za którego ustalenie jest odpowiedzialny, przy czym prawidłowość tych ustaleń nie podlega ocenie Trybunału, korzystają z domniemania, iż mają one znaczenie dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w przedmiocie złożonego przez sąd krajowy wniosku jest możliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wniesiono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem postępowania głównego, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje informacjami w zakresie stanu faktycznego lub prawnego niezbędnymi do udzielenia użytecznej odpowiedzi na postawione mu pytania (wyrok z dnia 14 czerwca 2017 r., Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis, C‑26/16, EU:C:2017:453, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

60      W odniesieniu do pierwszego i trzeciego względu niedopuszczalności podniesionych przez rząd Zjednoczonego Królestwa wystarczy przypomnieć, że, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 97 opinii, gdyby Trybunał interpretował art. 27 szóstej dyrektywy jako wymagający od państwa członkowskiego, które składa wniosek o upoważnienie do odstępstwa od tej dyrektywy, konkretnych informacji, których brakowało w tej sytuacji, taka odpowiedź mogłaby mieć wpływ na ważność decyzji 89/534, a zatem na wynik sporu w postępowaniu głównym.

61      W odniesieniu do drugiego względu niedopuszczalności podniesionego przez rząd Zjednoczonego Królestwa należy stwierdzić, że w niniejszej sytuacji sąd odsyłający przedstawił ramy prawne i faktyczne, w jakie wpisuje się spór w postępowaniu głównym w sposób dostatecznie dokładny, aby umożliwić zainteresowanym, o których mowa w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przedstawienie uwag, a Trybunałowi udzielenie użytecznej odpowiedzi na zadane mu pytania.

62      Wobec powyższego pytanie drugie należy uznać za dopuszczalne.

 Co do istoty

63      Tytułem wstępu należy przypomnieć, że Zjednoczone Królestwo zwróciło się z wnioskiem o odstępstwo na podstawie art. 27 szóstej dyrektywy od jej art. 11 część A pkt 1 lit. a), który ustanawia zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT, w celu zapobiegania unikaniu opodatkowania wynikającego ze sprzedaży wyrobów na końcowym etapie konsumpcji przez sprzedawców niebędących podatnikami tego podatku.

64      Na podstawie art. 27 ust. 2 tej dyrektywy państwo członkowskie chcące wprowadzić środki stanowiące od niej odstępstwo dostarcza Komisji wszelkie stosowne informacje.

65      W tym względzie należy podkreślić, że w wyroku z dnia 12 lipca 1988 r., Direct Cosmetics i Laughtons Photographs (138/86 i 139/86, EU:C:1988:383), dotyczącym w szczególności ważności decyzji 85/369, w międzyczasie zastąpionej decyzją 89/534, co do zasady identyczną, Trybunał nie wskazał elementów mogących mieć wpływ na ważność tej pierwszej decyzji, po stwierdzeniu w szczególności w pkt 36 tego wyroku, że informacja dla Komisji w wystarczającym stopniu odnosiła się do potrzeb, jakie zaspokajał żądany środek, oraz że zawierała ona wszystkie istotne elementy konieczne do identyfikacji zamierzonego celu.

66      W tym kontekście należy najpierw stwierdzić, że fakt, iż sprzedawcy niebędący podatnikami ponoszą ciężar VAT od zakupu artykułów demonstracyjnych nabytych od spółki sprzedaży bezpośredniej, takiej jak Avon w sporze w postępowaniu głównym, bez możliwości jego odliczenia, nie wydaje się informacją, która jako taka odnosi się do celu zamierzonego przez żądane odstępstwo lub do istotnego mechanizmu odstępstwa, czyli ustalenia wartości podstawy opodatkowania.

67      Wreszcie należy stwierdzić, że okoliczność ta jest nieodłączną częścią systemu VAT, ponieważ, jak już stwierdzono w pkt 42 i 48 niniejszego wyroku, sprzedawcy niebędący podatnikami tego podatku nie mogą wykonywać żadnego prawa do odliczenia podatku, jaki został im wykazany na fakturze. Nie można więc uznać, że o takiej okoliczności należało poinformować Komisję wraz z wnioskiem o odstępstwo, jaki skierowało do niej Zjednoczone Królestwo.

68      Wreszcie nie można wymagać od państwa członkowskiego, gdy zwraca się ono z wnioskiem na podstawie art. 27 szóstej dyrektywy o upoważnienie do odstępstwa, aby wyszczególniło wszystkie aspekty faktyczne i prawne, które mają określony związek z sytuacją, jaką zamierza ono naprawić, lecz które z niej nie wynikają.

69      Z powyższych rozważań wynika, że na pytanie drugie należy odpowiedzieć, iż art. 27 szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie wymaga on od państwa członkowskiego, które wnosi o upoważnienie do odstępstwa od art. 11 część A pkt 1 lit. a) tej dyrektywy, aby informowało ono Komisję, że sprzedawcy niebędący podatnikami ponoszą ciężar VAT od zakupu artykułów demonstracyjnych nabytych od spółki sprzedaży bezpośredniej wykorzystywanych do celów ich działalności gospodarczej, żeby ten podatek naliczony został uwzględniony w jakikolwiek sposób w szczegółowych zasadach środka stanowiącego odstępstwo.

 W przedmiocie pytania trzeciego

70      W świetle odpowiedzi udzielonych na pytania pierwsze i drugie udzielenie odpowiedzi na pytanie trzecie stało się zbyteczne.

 W przedmiocie pytania czwartego

71      Poprzez pytanie czwarte sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy kwota podatku niepobranego ze względu na istnienie oszustw lub unikanie opodatkowania w rozumieniu art. 27 szóstej dyrektywy odpowiada utracie dochodu podatkowego netto przez państwo członkowskie, czy też utracie dochodu podatkowego brutto przez państwo członkowskie.

72      W tym względzie należy stwierdzić, że sąd odsyłający nie wskazuje przyczyny nieważności decyzji 89/534, jaka miałaby być związana ze sposobem ustalania kwoty podatku niepobranego ze względu na oszustwa podatkowe lub unikanie opodatkowania w rozumieniu art. 27 szóstej dyrektywy. Nie wyjaśnia on też motywów, z jakich wykładnia tego artykułu, w zakresie, w jakim dotyczy „oszustw podatkowych lub unikania opodatkowania”, miałaby mieć znaczenie dla wyniku rozpatrywanego przez ów sąd sporu.

73      W braku tych informacji Trybunał nie jest w stanie udzielić użytecznej odpowiedzi na czwarte z przedstawionych pytań, które w związku z tym należy uznać za niedopuszczalne.

 W przedmiocie kosztów

74      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

1)      Artykuły 17 i 27 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 2004/7/WE z dnia 20 stycznia 2004 r., należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one środkowi takiemu jak środek będący przedmiotem postępowania głównego, dopuszczonemu decyzją Rady 89/534/EWG z dnia 24 maja 1989 r. upoważniającą Zjednoczone Królestwo do zastosowania w odniesieniu do niektórych dostaw na rzecz sprzedawców niezarejestrowanych jako podatnicy środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 [część A pkt 1 lit. a)] szóstej dyrektywy na podstawie art. 27 tej dyrektywy, stanowiącemu odstępstwo od art. 11 część A pkt 1 lit. a) rzeczonej dyrektywy, na mocy którego podstawę opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) spółki prowadzącej sprzedaż bezpośrednią stanowi wartość wolnorynkowa towarów sprzedawanych na końcowym etapie konsumpcji, jeżeli owe towary są sprzedawane za pośrednictwem sprzedawców niebędących podatnikami VAT, nawet jeśli ten środek stanowiący odstępstwo w żaden sposób nie uwzględnia VAT naliczonego dotyczącego artykułów demonstracyjnych nabytych przez tych sprzedawców od rzeczonej spółki.

2)      Analiza pytania pierwszego nie wykazała niczego, co mogłoby podważyć ważność decyzji 89/534.

3)      Artykuł 27 szóstej dyrektywy 77/388,zmienionej dyrektywą 2004/7, należy interpretować w ten sposób, że nie wymaga on od państwa członkowskiego, które wnosi o upoważnienie do odstępstwa od art. 11 część A pkt 1 lit. a) tej dyrektywy, aby informowało ono Komisję Europejską, że sprzedawcy niebędący podatnikami ponoszą ciężar VAT od zakupu artykułów demonstracyjnych nabytych od spółki sprzedaży bezpośredniej wykorzystywanych do celów ich działalności gospodarczej, żeby ten podatek naliczony został uwzględniony w jakikolwiek sposób w szczegółowych zasadach środka stanowiącego odstępstwo.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

MICHALA BOBEKA

przedstawiona w dniu 7 września 2017 r.(1)

Sprawa C‑305/16

Avon Cosmetics Ltd

przeciwko

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (United Kingdom) (sąd pierwszej instancji, izba podatkowa) (Zjednoczone Królestwo)]

VAT – Odstępstwo – Sprzedaż przez pośredników niebędących podatnikami VAT – Uwzględnienie hipotetycznego podatku naliczonego

 

I.      Wstęp

1.        Spółka Avon Cosmetics Limited (zwana dalej „Avonem”) sprzedaje produkty kosmetyczne w Zjednoczonym Królestwie swoim przedstawicielkom, potocznie zwanym „Avon Ladies” (zwanym dalej „konsultantkami Avonu”), które z kolei dokonują ich sprzedaży detalicznej na rzecz swoich klientów („model sprzedaży bezpośredniej”). Wiele konsultantek Avonu nie jest zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Skutkiem tego ich marża nie byłaby w normalnych okolicznościach opodatkowana VAT.

2.        Ten problem „utraconego VAT” lub „unikania VAT” na ostatnim etapie łańcucha dostaw jest typowy dla modeli sprzedaży bezpośredniej. Aby zaradzić temu problemowi, Zjednoczone Królestwo wystąpiło o zgodę na odstępstwo od przepisów ogólnych, zgodnie z którymi VAT naliczany jest od rzeczywistej ceny sprzedaży (zwane dalej „odstępstwem”) i otrzymało taką zgodę. W przypadku spółki Avon odstępstwo pozwalało zasadniczo organom podatkowo-celnym Zjednoczonego Królestwa, Her Majesty’s Revenue and Customs (zwanym dalej „HMRC”) na pobieranie VAT od spółki Avon nie od ceny hurtowej zapłaconej przez konsultantki Avonu niezarejestrowane jako podatnicy, ale od ceny detalicznej, za którą konsultantki Avonu sprzedałyby produkty konsumentom końcowym.

3.        Jednakże sposób zastosowania odstępstwa nie uwzględnia kosztów poniesionych przez przedstawicieli niezarejestrowanych jako podatnicy w związku z prowadzoną sprzedażą detaliczną oraz podatku naliczonego, który podlegałby odliczeniu, gdyby byli oni podatnikami VAT (zwanego dalej „hipotetycznym podatkiem naliczonym”). W szczególności gdy konsultantki Avonu kupują produkty w celach demonstracyjnych (nie w celu dalszej sprzedaży detalicznej, ale w celu wykorzystania dla wsparcia sprzedaży), nie mogą dokonać odliczenia VAT naliczonego od tych zakupów.

4.        Skutkiem tego pominięty w związku z takimi kosztami hipotetyczny podatek naliczony staje się „podatkiem ukrytym” w łańcuchu dostaw, zwiększając całkowity VAT pobierany w modelu sprzedaży bezpośredniej w stosunku do VAT pobieranego w przypadku zwykłych punktów sprzedaży detalicznej.

5.        W kontekście zakwestionowania przez spółkę Avon wymiaru VAT sąd odsyłający zadaje szereg pytań dotyczących wykładni i ważności odstępstwa. W szczególności sąd odsyłający zapytuje (i) czy istnieje obowiązek uwzględnienia hipotetycznego podatku naliczonego w przypadku sprzedawców detalicznych, takich jak konsultantki Avonu, (ii) czy występując o odstępstwo, Zjednoczone Królestwo było zobowiązane do zwrócenia uwagi Komisji Europejskiej na hipotetyczny podatek naliczony oraz (iii) jakie byłyby lub są konsekwencje niezastosowania się do któregoś z tych obowiązków.

II.    Ramy prawne

A.      Prawo Unii

1.      Dyrektywy w sprawie VAT: 77/388 i 2006/112

6.        Dla okresu przed 1 stycznia 2007 r. odpowiednie przepisy prawa Unii, które miały zastosowanie w czasie dokonywania odnośnych ustaleń, zawiera dyrektywa VAT 77/388/EWG(2) (zwana dalej „szóstą dyrektywą VAT”). Odnośnie do okresu po tej dacie odnośne przepisy znajdują się w dyrektywie 2006/112/WE(3) (zwanej dalej „dyrektywą podstawową w sprawie VAT”).

7.        Z zastrzeżeniem kilku drobnych różnic, o których wspomniano poniżej, odpowiednie przepisy szóstej dyrektywy VAT i dyrektywy podstawowej w sprawie VAT są identyczne. Dla uproszczenia w pozostałej części niniejszej opinii cytowane będą jedynie odpowiednie przepisy szóstej dyrektywy VAT, przy odpowiednim zastosowaniu odpowiadających im przepisów dyrektywy podstawowej w sprawie VAT.

8.        Artykuł 2 szóstej dyrektywy VAT(4) stanowi:

„Opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej podlega:

1.      dostawa towarów lub [świadczenie] usług świadczona [dokonywane] odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika, który jako taki występuje [działającego w takim charakterze]”.

9.        Artykuł 4 szóstej dyrektywy VAT(5) stanowi:

„1.      »Podatnikiem« jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą, określoną w ust. 2, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności”.

10.      Artykuł 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy VAT(6) stanowi:

„A.      Na terytorium kraju

1.      Podstawą opodatkowania jest:

(a)      w odniesieniu do dostaw towarów i usług innych niż wymienione lit. b), c) i d) poniżej wszystko co stanowi wartość otrzymanego wzajemnego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługi otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego, klienta lub osoby trzeciej, z tytułu takich dostaw, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takich dostaw”.

11.      Artykuł 27 szóstej dyrektywy VAT(7) stanowi:

„1.      Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z państw członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy, w celu uproszczenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania. Środki podjęte w celu uproszczenia procedury poboru podatków, z wyjątkiem nieznacznego zakresu, nie mogą wpływać na ogólną kwotę dochodu podatkowego państwa członkowskiego osiągniętego w końcowym etapie konsumpcji.

2.      Państwo członkowskie, które pragnie wprowadzić środki, o których mowa w ust. 1, kieruje do Komisji wniosek i przekazuje jej wszelkie niezbędne informacje.

[…]

5.      Państwa członkowskie, które stosowały w dniu 1 stycznia 1977 r. specjalne środki rodzaju określonego w ust. 1, mogą je zachować, pod warunkiem że poinformują o nich Komisję przed dniem 1 stycznia 1978 r. oraz pod warunkiem że odstępstwa mające na celu uproszczenie poboru podatków, są zgodne z wymogami ustalonymi w ust. 1”.

2.      Decyzja Rady 89/534/EWG (zwana dalej „odstępstwem”)

12.      Motywy od trzeciego do piątego odstępstwa(8) stanowią:

„Niektóre struktury sprzedaży oparte na sprzedaży towarów przez osoby podlegające opodatkowaniu osobom niepodlegającym opodatkowaniu w celu sprzedaży detalicznej prowadzą do unikania opodatkowania na etapie konsumpcji końcowej;

W celu zapobieżenia takiemu unikaniu opodatkowania Zjednoczone Królestwo stosuje środek pozwalający organom podatkowym na wydawanie decyzji administracyjnych, w wyniku których następuje opodatkowanie dostaw dokonanych przez podatników działających w ramach takich struktur sprzedaży na podstawie wartości wolnorynkowej sprzedaży detalicznej.

Środek ten stanowi odstępstwo od art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy, zgodnie z którym na terytorium kraju podstawą opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów jest wszystko to, co stanowi wartość otrzymanego wzajemnego świadczenia, które dostawca otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego lub osoby trzeciej z tytułu takich dostaw”.

13.      Motywy dziewiąty i dziesiąty stanowią:

„W wyroku z dnia 12 lipca 1988 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł między innymi, że art. 27 szóstej dyrektywy pozwala na przyjęcie środka stanowiącego odstępstwo, takiego jak będący przedmiotem postępowania, pod warunkiem że wynikająca z tego różnica w traktowaniu jest uzasadniona obiektywnymi okolicznościami.

Aby mieć pewność, iż warunek ten został spełniony, Komisja musi być informowana o wszelkich decyzjach administracyjnych wydanych przez organy podatkowe w związku z odnośnym odstępstwem”.

14.      Zgodnie z art. 1 odstępstwa:

„W drodze odstępstwa od art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy upoważnia się Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia, w przypadkach gdy struktura sprzedaży oparta na dostawach towarów za pośrednictwem osób niepodlegających opodatkowaniu skutkuje brakiem poboru podatku na etapie konsumpcji końcowej, środka określającego, że podstawą wymiaru podatku dla dostaw na rzecz takich osób powinna być wolnorynkowa wartość towarów określona na tym etapie”.

B.      Prawo krajowe

1.      Value Added Tax Act 1994

15.      Szósta dyrektywa VAT, obecnie dyrektywa podstawowa w sprawie VAT, została wdrożona do prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa w drodze Value Added Tax Act 1994 (ustawy o podatku od wartości dodanej, zwanej dalej „ustawą VAT z 1994 r.”), której art. 1 stanowi:

„Podatek od wartości dodanej pobierany jest zgodnie z przepisami niniejszej ustawy od

(a)      dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w Zjednoczonym Królestwie […]”.

16.      Wartość dostawy towarów, od której należny jest VAT, określa art. 19 oraz załącznik 6 do ustawy VAT z 1994 r. Artykuł 19 ust. 2 stanowi:

„Jeżeli dostawa dokonywana jest za zapłatą ceny w pieniądzu, wartość dostawy powiększonej o należny VAT odpowiada tej cenie”.

17.      Zgodnie z odstępstwem stanowiącym obecnie pkt 2 załącznika 6 do ustawy VAT z 1994 r., pozwalającym HMRC stwierdzić, że wartością dostawy dokonywanej przez podatnika jest wartość wolnorynkowa jej sprzedaży detalicznej [prowadzi to do wyceny wyższej niż ta, która wynikałaby z zastosowania art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT], w sytuacji gdy towary te sprzedawane są przez osoby niebędące podatnikami, gdy:

„(a)      całość lub część działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę podlegającą opodatkowaniu polega na zaopatrywaniu danej liczby osób w towary przeznaczone do dalszej sprzedaży detalicznej przez te lub inne osoby; oraz

(b)      osoby te nie podlegają opodatkowaniu,

HMRC mogą w drodze pisemnej instrukcji wydanej osobie podlegającej opodatkowaniu [(zwanej dalej „instrukcją”)] określić, by będąca podstawą opodatkowania wartość każdej takiej dostawy dokonanej przez tę osobę po otrzymaniu instrukcji lub po upływie późniejszego terminu wskazanego w treści instrukcji stanowiła wartość wolnorynkową sprzedaży detalicznej”.

2.      Instrukcja

18.      W dniu 27 czerwca 1985 r. HMRC wydał instrukcję dla spółki Avon, która obowiązuje do tej pory. Stanowi ona:

„Na mocy [art. 2 załącznika 6 do ustawy VAT z 1994 r.] Commissioners of Customs & Excise niniejszym WSKAZUJĄ, że po 1 lipca 1985 r. wartością podstawy wymiaru VAT od wszelkich podlegających opodatkowaniu dostaw towarów:

(a)      dokonywanych przez spółkę na rzecz osób niebędących podatnikami […];

[…]

(c)      przeznaczonych do sprzedaży detalicznej prowadzonej przez osoby, o których mowa w lit a) powyżej, lub inne osoby,

winna być wartość wolnorynkowa sprzedaży detalicznej”.

III. Stan faktyczny, postępowanie i pytanie prejudycjalne

19.      Spółka Avon stosuje na terenie Zjednoczonego Królestwa model sprzedaży bezpośredniej. W ramach tego modelu Avon sprzedaje produkty swoim przedstawicielom, konsultantkom Avonu, które z kolei dokonują ich sprzedaży detalicznej na rzecz swoich klientów z zastosowaniem marży. Przykładowo, gdy Avon sprzedaje produkt konsultantkom Avonu za 75 GBP (funtów szterlingów), może on być sprzedany przez konsultantki Avonu za 100 GBP.

20.      Próg dla obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie jest wysoki – 100 000 GBP. Niektóre konsultantki Avonu są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Wiele z nich nie przekracza jednak progu, powyżej którego wymagana jest rejestracja, i nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT.

21.      Wobec powyższego marża uzyskana przez te niezarejestrowane konsultantki Avonu nie podlegałaby normalnie opodatkowaniu VAT. Tym samym w powyższym przykładzie opodatkowaniu VAT podlega cena „hurtowa” 75 GBP, ale nie 25 GBP „marzy sprzedaży detalicznej” uzyskanej przez niezarejestrowane konsultantki Avonu. Ten problem „utraconego” podatku VAT na ostatnim etapie łańcucha dostaw może także powstać w przypadku innych modeli sprzedaży bezpośredniej (na przykład w przypadku niektórych rodzajów handlu obnośnego).

22.      W celu rozwiązania problemu utraconego VAT wynikłego z zastosowania modelu sprzedaży bezpośredniej Zjednoczone Królestwo uzyskało odstępstwo od zasady ogólnej, że podstawą opodatkowania VAT jest rzeczywista cena sprzedaży [art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy VAT].

23.      Odstępstwo zasadniczo umożliwia HMRC, w przypadkach zastosowania modelu sprzedaży bezpośredniej, opodatkowanie VAT nie ceny hurtowej, którą w tym przypadku jest cena płacona spółce Avon, ale ceny detalicznej (lub jej najlepszych szacunków) płaconej przez konsumenta końcowego detaliście, to jest konsultantkom Avonu.

24.      Odstępstwo zostało transponowane do porządku krajowego i wdrożone na mocy „instrukcji”. Instrukcje zostały wysłane przez organy podatkowe Zjednoczonego Królestwa około 40 spółkom, w tym spółce Avon.

25.      Odstępstwo nie jest stosowane do wszystkich transakcji sprzedaży dokonywanych przez spółkę Avon bez wyjątku.

26.      Niewielka liczba konsultantek Avonu jest zarejestrowana jako podatnicy VAT. Dokonywana przez nie sprzedaż jest normalnie opodatkowana VAT. W związku z tym Avon musi rozliczać się z VAT należnego od ceny, którą stosuje w stosunku do konsultantek Avonu zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Te konsultantki Avonu muszą natomiast rozliczyć się z VAT należnego od ceny sprzedaży konsumentom końcowym. Mogą jednak odliczyć VAT naliczony związany z odpowiednim zakupem od spółki Avon.

27.      HMRC i spółka Avon ustalili także dwie zmiany dotyczące zastosowania odstępstwa. Po pierwsze, niektóre konsultantki Avonu zatrzymują na własny użytek (część) produktów, które kupują od spółki Avon. Stają się więc same konsumentami końcowymi tych produktów. Po drugie, konsultantki Avonu stosują czasem niewielkie zniżki. W obydwu przypadkach zastosowanie odstępstwa prowadzi do nadpłaty podatku VAT. Z tego względu spółka Avon i HMRC uwzględniają od czasu do czasu procent sprzedaży dokonywanych w tych dwóch kategoriach. Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w celu uwzględnienia obydwu punktów pozyskuje się bardzo dokładne dane.

28.      W powyższych przypadkach, co do zasady, nie kwestionuje się niestosowania lub zmodyfikowanego stosowania odstępstwa w stosunku do sprzedaży dokonywanej przez spółkę Avon. Niniejsza sprawa dotyczy natomiast spornego aspektu zastosowania odstępstwa, a mianowicie sprzedaży artykułów demonstracyjnych.

29.      Spółka Avon sprzedaje część artykułów konsultantkom Avonu do celów demonstracyjnych. Zazwyczaj są one sprzedawane ze zniżką większą niż zwykle. Część z artykułów demonstracyjnych jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, np. jako wsparcie sprzedaży. Część jest natomiast zatrzymywana przez konsultantki Avonu na własny użytek. Spółka Avon i HMRC zgadzają się, że około 50% artykułów sprzedawanych jako artykuły demonstracyjne nabywanych jest przez konsultantki Avonu na własny użytek. Jest to też powód, dla którego spółka Avon nie daje bezpłatnie artykułów demonstracyjnych. W tych przypadkach konsultantki Avonu są konsumentami końcowymi, a VAT opodatkowana jest cena płacona Avonowi w wyniku zastosowania przepisów art. 11 części A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy VAT. Te artykuły demonstracyjne nie są też przedmiotem sporu.

30.      Powstaje natomiast spór w związku z 50% artykułów demonstracyjnych, które są faktycznie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem: nie są sprzedawane, ale wykorzystywane jako narzędzie biznesowe mające na celu zwiększenie innej sprzedaży. W przypadku detalistów zarejestrowanych jako podatnicy VAT podatek zapłacony od zakupu tych artykułów w normalnych okolicznościach podlegałby odliczeniu jako podatek naliczony. Koszt ten nie jest jednak uwzględniany przy zastosowaniu odstępstwa. W wyniku tego uwzględnienie VAT w związku ze sprzedażą dokonywaną przez niezarejestrowane konsultantki Avonu jest większe niż to, które dotyczy tych rzadkich przypadków, gdy konsultantki Avonu są zarejestrowane. Jest też większe niż poziom podatku, w przypadku gdy sprzedaż konsumentowi końcowemu dokonywana jest przez zarejestrowanych sprzedawców.

31.      Zgodnie z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nieuwzględnienie tych kosztów spowodowało zwiększenie VAT o około 16 mln GBP w okresie od 1997 do 2013 r.

32.      W sprawie zawisłej przed sądem odsyłającym spółka Avon kwestionuje sposób zastosowania odstępstwa przez HMRC. Twierdzi, że odstępstwo powinno być stosowane w sposób, który nie prowadzi do nadmiernego obciążenia spółki Avon podatkiem, oraz że kwota pobrana na mocy odstępstwa powinna być bliższa kwocie VAT „unikniętego”. Spółka Avon twierdzi, że jeśli odstępstwo nie może być interpretowane w ten sposób, to jest ono nieważne. Wreszcie spółka Avon podnosi także zasadniczo, że wnosząc o wydanie odstępstwa, Zjednoczone Królestwo miało obowiązek podniesienia kwestii niemożności odliczenia podatku naliczonego i jego wpływu na poziom podatku „unikniętego”. Nieuczynienie tego przez Zjednoczone Królestwo także stanowi podstawę nieważności odstępstwa.

33.      Wobec powyższego First-tier Tribunal (Tax Chamber) (sąd pierwszej instancji, izba podatkowa) zwraca się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1.      Czy w razie sprzedaży towarów (»materiałów wspierających sprzedaż«) przez sprzedawcę bezpośredniego na rzecz detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy bądź w razie zakupu towarów i usług przez detalistę niezarejestrowanego jako podatnik od stron trzecich (»towary i usługi osób trzecich«), które w obu przypadkach są wykorzystywane przez detalistę niezarejestrowanego jako podatnik pomocniczo w działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży innych towarów, również nabywanych od sprzedawcy bezpośredniego, oraz stanowiącej przedmiot środków administracyjnych wprowadzonych na podstawie odstępstwa ostatnio dopuszczonego decyzją Rady z dnia 24 maja 1989 r. (89/534/EWG), odpowiednie upoważnienia, przepisy wykonawcze lub środki administracyjne naruszają odpowiednie przepisy lub zasady prawa Unii Europejskiej w zakresie, w jakim wymagają od sprzedawcy bezpośredniego obliczania podatku należnego na podstawie cen sprzedaży innych towarów stosowanych przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy bez odliczenia kwot VAT zapłaconych przez detalistę niezarejestrowanego jako podatnik w związku z zakupem materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich?

2.      Czy Zjednoczone Królestwo, występując z wnioskiem o udzielenie przez Radę upoważnienia do odstępstwa, było zobowiązane do powiadomienia Komisji o tym, że detaliści niezarejestrowani jako podatnicy VAT są obciążani podatkiem VAT od zakupu materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, oraz, odpowiednio, o tym, że konieczne było wprowadzenie korekty do tego odstępstwa uwzględniającej ów niepodlegający zwrotowi naliczony lub nadpłacony podatek?

3.      W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub drugie powyżej:

(a)      Czy którekolwiek z odpowiednich upoważnień, przepisów wykonawczych lub środków administracyjnych mogą i powinny być interpretowane w sposób dopuszczający odliczenie w odniesieniu do (i) niepodlegającego zwrotowi poniesionego przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT podatku od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; LUB (ii) VAT pobranego przez HMRC w wysokości nadmiernej do podatku, którego poboru uniknięto; LUB (iii) potencjalnej nieuczciwej konkurencji między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej?

(b)      Czy:

(i)      upoważnienie Zjednoczonego Królestwa do odstępstwa od przepisów art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy było niezgodne z prawem?

(ii)      odstępstwo od przepisów art. 17 szóstej dyrektywy jest konieczne jednocześnie z odstępstwem od przepisów art. 11 część A ust. 1 lit. a)? Jeżeli tak, to czy Zjednoczone Królestwo naruszyło prawo poprzez zaniechanie zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia odstępstwa od przepisów art. 17?

(iii)      Zjednoczone Królestwo narusza prawo poprzez brak regulacji mechanizmu poboru VAT w sposób dopuszczający możliwość ubiegania się przez sprzedawców bezpośrednich o odliczenie VAT poniesionego przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy w związku z zakupem materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich do celów działalności gospodarczej?

(iv)      całość lub część odpowiednich upoważnień, przepisów wykonawczych lub środków administracyjnych pozostaje w związku z tym nieważna lub sprzeczna z prawem?

(c)      Czy odpowiednie środki zaskarżenia przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo trybunałem lub sądem krajowym winny skutkować:

(i)      stwierdzeniem, że państwo członkowskie zobowiązane jest do wprowadzenia w ramach odstępstwa na gruncie prawa krajowego odpowiedniej korekty uwzględniającej: a) niepodlegający zwrotowi poniesiony przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT podatek VAT od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; LUB b) VAT pobrany przez HMRC w wysokości nadmiernej do podatku, którego zapłaty uniknięto; LUB c) potencjalną nieuczciwą konkurencję między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej; lub

(ii)      stwierdzeniem nieważności upoważnienia do odstępstwa, a co za tym idzie, samego odstępstwa; lub

(iii)      stwierdzeniem nieważności przepisów prawa krajowego; lub

(iv)      stwierdzeniem nieważności instrukcji; lub

(v)      stwierdzeniem, że Zjednoczone Królestwo jest zobowiązane do złożenia wniosku o dalsze odstępstwo przewidujące odpowiednią korektę uwzględniającą: a) niepodlegający zwrotowi poniesiony przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT podatek VAT od materiałów wspierających sprzedaż lub towarów i usług osób trzecich, które zostały przez nich wykorzystane do celów działalności gospodarczej; LUB b) VAT pobrany przez HMRC w wysokości nadmiernej do unikniętego podatku; LUB c) potencjalną nieuczciwą konkurencję między sprzedawcami bezpośrednimi, ich detalistami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT oraz przedsiębiorstwami nieprowadzącymi sprzedaży bezpośredniej?

4.      Czy zgodnie z art. 27 szóstej dyrektywy (art. 395 dyrektywy podstawowej w sprawie VAT) podatek, od którego podmiot »uchyla się« lub którego »unika«, należy obliczać jako utratę dochodu podatkowego netto (uwzględniając zarówno pobrany podatek należny, jak i podatek naliczony podlegający zwrotowi w konstrukcji umożliwiającej uchylenie się od opodatkowania lub jego uniknięcie) przez państwo członkowskie, czy też jako utratę dochodu podatkowego brutto (uwzględniając wyłącznie podatek należny w konstrukcji umożliwiającej uchylenie się od opodatkowania lub jego uniknięcie) przez państwo członkowskie?”.

34.      Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez spółkę Avon, rząd Zjednoczonego Królestwa, Komisję i Radę Unii Europejskiej. Zainteresowane strony, które wzięły udział w pisemnej fazie postępowania, przedstawiły argumenty ustnie na rozprawie, która odbyła się w dniu 31 maja 2017 r.

IV.    Ocena

35.      Niniejsza opinia ma następującą strukturę: jako pierwsze rozważam pytania pierwsze i czwarte przedłożone przez sąd odsyłający. Ponieważ proponowana przeze mnie Trybunałowi odpowiedź na pytanie pierwsze jest przecząca (1), nie ma więc potrzeby rozważania przedłożonego przez sąd odsyłający pytania czwartego (2). Ponadto sugerowana przeze mnie odpowiedź na drugie pytanie sądu odsyłającego jest także negatywna (3). Tym samym nie ma także potrzeby odpowiadania na pytanie trzecie (4).

1.      W przedmiocie pytania pierwszego

36.      Czy odstępstwo lub środki krajowe mające na celu jego transpozycję są niezgodne z szóstą dyrektywą VAT lub zasadami ogólnymi jej stosowania w zakresie, w jakim nakładają VAT, przyjmując za podstawę wartość wolnorynkową artykułów sprzedanych przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT, gdy nie uwzględniają hipotetycznego podatku naliczonego związanego z artykułami demonstracyjnymi lub innymi towarami i usługami zakupionymi przez nich od stron trzecich? Taka jest istota pierwszego pytania sądu odsyłającego.

(a)    Zasady ogólne regulujące przyznawanie odstępstw na podstawie art. 27 szóstej dyrektywy VAT

37.      Artykuł 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT przewiduje możliwość udzielenia zgody na „odstępstwo od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy, w celu […] zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania”.

38.      Niniejsza sprawa dotyczy odstępstwa od art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy VAT, który definiuje „podstawę opodatkowania”. Nie przewiduje się odstępstwa od pozostałych przepisów szóstej dyrektywy VAT lub jej zasad ogólnych. Zatem zarówno jej pozostałe przepisy, jak i zasady ogólne stosuje się w pełnym zakresie(9).

39.      Odstępstwo od ogólnie stosowanych zasad z definicji odbiega od tych zasad. W związku z tym, logicznie rzecz biorąc, ostateczny rezultat powinien być różny od tego, który byłby skutkiem pełnego zastosowania tych zasad ogólnych(10).

40.      Jednak, tak jak w przypadku każdego wyjątku, odstępstwa udzielone na mocy art. 27 ust. 1 muszą być interpretowane ściśle. Udzielane są w stosunku do konkretnych przepisów dyrektywy(11) i jedynie w celu uproszczenia poboru VAT lub zapobiegania oszustwom podatkowym lub omijaniu opodatkowania. Ponadto „nie mogą wprowadzać odstępstwa od podstawy opodatkowania VAT określonej w art. 11, wykraczającego poza ściśle określone granice niezbędne dla osiągnięcia tego celu”(12). Muszą być one także niezbędne i odpowiednie z punktu widzenia realizacji szczególnego celu, któremu służą, wywierając jednocześnie jak najmniejszy wpływ na cele i zasady szóstej dyrektywy VAT(13).

41.      Artykuł 27 ust. 1 stanowi także, że odstępstwa „nie mogą wpływać na ogólną kwotę dochodu podatkowego państwa członkowskiego osiągniętego w końcowym etapie konsumpcji” „z wyjątkiem nieznacznego zakresu” (podkreślenie pochodzi od autora). Artykuł 27 ust. 1 stanowi wyraźnie, że te ograniczenia dotyczące „ogólnej kwoty” i „nieznacznego zakresu” stosuje się do środków upraszczających. Z orzecznictwa Trybunału wynika także, że ograniczenia te „muszą być zgodne z podstawowymi zasadami szóstej dyrektywy VAT” i odnosić się w równym stopniu do odstępstw mających na celu zapobieganie oszustwom podatkowym lub omijaniu opodatkowania(14).

(b)    Podstawowa kwestia dotycząca nieuwzględnienia „hipotetycznego” podatku naliczonego

42.      W niniejszej sprawie Zjednoczone Królestwo uzyskało odstępstwo od art. 11 część A ust. 1 lit. a) w celu zapobieżenia oszustwom podatkowym lub omijaniu opodatkowania. Występując o nie, Zjednoczone Królestwo miało na celu uwzględnienie specyfiki modelu biznesowego polegającego na sprzedaży bezpośredniej stosowanego przez spółkę Avon i inne podmioty, a mianowicie nieopodatkowanie VAT na etapie końcowym łańcucha dostaw, prowadzące do odpowiedniego zmniejszenia podatku należnego.

43.      W uwagach na piśmie i argumentach przytoczonych ustnie spółka Avon podkreślała fakt, że wystąpienie o odstępstwo miało także na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Ponieważ jednak art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT przewiduje udzielenie odstępstwa jedynie w celu realizowania celów zapobiegania oszustwom podatkowym i omijania opodatkowania (nie wspomina o uproszczeniu), musi ono być oceniane przede wszystkim w świetle tego celu.

44.      Nie kwestionuje się, że model sprzedaży bezpośredniej stosowany przez spółkę Avon i inne podmioty może prowadzić do omijania opodatkowania na etapie konsumpcji końcowej. Z tego względu odstępstwo od art. 27 ust. 1 jest co do zasady uzasadnione.

45.      Spółka Avon uważa jednak, że odstępstwo nie jest właściwie stosowane. HMRC uwzględnia jedynie podatek należny, który konsultantki Avonu zapłaciłyby normalnie od swojej marży, gdyby były zarejestrowanymi podatnikami VAT. HMRC nie uwzględnia natomiast podatku naliczonego, który normalnie konsultantki Avonu mogłyby odliczyć, gdyby były zarejestrowanymi podatnikami VAT (w szczególności podatku naliczonego z tytułu materiałów wspierających sprzedaż). Spółka Avon podnosi, że nieczynienie tego prowadzi do „nadmiernej korekty” w stosunku do pierwotnego problemu (mianowicie braku opodatkowania VAT na ostatnim etapie łańcucha dostaw). Ta nadmierna korekta prowadzi z kolei do naruszenia zasady proporcjonalności. Narusza także zasadę neutralności podatkowej, ponieważ taka nadpłata powoduje niekorzystną sytuację konkurencyjną w stosunku do sprzedających poprzez sklepy. Wreszcie przekracza ona ograniczenia nałożone w art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT.

46.      Z przytoczonych niżej powodów nie zgadzam się z twierdzeniem spółki Avon, że odmowa uwzględnienia przez HMRC hipotetycznego VAT naliczonego stanowi problem.

47.      Po pierwsze, odstępstwo nie przewiduje możliwości uwzględnienia hipotetycznego VAT naliczonego ani go nie dopuszcza. W związku z tym odstępstwo nie może być stosowane w sposób „zmodyfikowany”, pozwalający na uwzględnienie takiego hipotetycznego VAT naliczonego [sekcja c)].

48.      Po drugie, celem odstępstwa nie jest stosowanie go w sposób, który naśladuje sytuację podatkową, która miałaby miejsce, gdyby wszystkie konsultantki Avonu były zarejestrowane jako podatnicy [sekcja d)].

49.      Po trzecie, fakt, że odstępstwo nie przewiduje ani nie dopuszcza uwzględniania hipotetycznego podatku naliczonego nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadami neutralności podatkowej lub proporcjonalności ani nie wychodzi poza ograniczenia zawarte w art. 27 szóstej dyrektywy VAT. Można sobie wyobrazić, że zastosowanie odstępstwa mogłoby rodzić wątpliwości w świetle tych zasad i przepisów, gdyby nieuwzględnienie hipotetycznego VAT należnego mogło wpływać w „znacznym” zakresie na kwotę VAT pobranego na końcowym etapie konsumpcji. Jednak w moim przekonaniu, i z zastrzeżeniem ostatecznej oceny przez sąd odsyłający, jest to w kontekście niniejszej sprawy możliwość raczej hipotetyczna [sekcja e)].

(c)    Zakres odstępstwa

50.      Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT i ogólną zasadą, że wyjątki muszą być interpretowane ściśle(15), odstępstwa udzielane są w stosunku do konkretnych przepisów tej dyrektywy.

51.      W niniejszej sprawie odstępstwo zostało udzielone wyraźnie w stosunku do art. 11 część A ust. 1 lit. a), zezwalając na odejście od normalnych zasad mających zastosowanie do obliczania „podstawy opodatkowania”, to jest kwoty, od której pobierany jest VAT należny. W związku z tym według brzmienia art. 1 odstępstwa „podstawą wymiaru podatku dla dostaw na rzecz [niepodlegających opodatkowaniu detalistów] powinna być wolnorynkowa wartość towarów określona na tym etapie”.

52.      Jak wyjaśniono powyżej w pkt 27, za pomocą dwóch zmian HMRC stara się zapewnić, aby podstawa opodatkowania obliczona z zastosowaniem odstępstwa jak najlepiej odzwierciedlała cenę zakupu zapłaconą faktycznie przez konsumenta końcowego. Jest to zgodne z rozstrzygnięciem Trybunału w wyroku Direct Cosmetics II w związku z poprzednikiem odstępstwa(16), zgodnie z którym „wartość wolnorynkowa dla celów systemu ustanowionego w drodze odnośnego środka stanowiącego odstępstwo powinna być rozumiana jako wartość najbliższa […] cenie faktycznie zapłaconej przez konsumenta końcowego”(17).

53.      Nie wystąpiono natomiast o odstępstwo w stosunku do normalnych zasad mających zastosowanie do odliczania podatku naliczonego, a w szczególności tych wynikających z art. 17 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT(18). W odstępstwie nie wspomina się o uwzględnieniu przy obliczaniu wartości wolnorynkowej sprzedanych towarów kosztów poniesionych przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy. W zakresie, w jakim konsultantki Avonu nie są podatnikami podatku, nie istnieje prawo do odliczenia. Przy zastosowaniu normalnych zasad podatek naliczony w związku z poniesionymi przez nie kosztami, takimi jak koszty materiałów wspierających sprzedaż, nie podlega odliczeniu. Ponadto w kontekście poprzedniego punktu jest jasne, że istnienie i wysokość jakiegokolwiek hipotetycznego podatku naliczonego zapłaconego przez detalistę nie może wpływać na faktyczną cenę zapłaconą przez konsumenta końcowego.

54.      W związku z tym, w świetle jednoznacznego zakresu odstępstwa, uważam, że nie przewiduje ono ani nie dopuszcza jakiejkolwiek korekty uwzględniającej hipotetyczny podatek naliczony. Wniosek ten wynika z samej natury ścisłego wyjątku. Abstrahując od wykładni językowej i systemowej, rozszerzanie wyjątków w sugerowany sposób mogłoby rodzić wątpliwości związane z kwestią pewności prawa, gdyby odstępstwo, o które wystąpiono i które przyznano jedynie w związku z podatkiem naliczonym lub jedynie w związku z podatkiem należnym, pozostawiało jednak swobodę państwom członkowskim w zakresie decyzji, czy uwzględniać drugi z nich.

55.      W świetle powyższego uważam, że stosowanie odstępstwa nie może być modyfikowane w sposób uwzględniający hipotetyczny podatek naliczony poniesiony przez detalistów niepodlegających opodatkowaniu.

(d)    Pogodzenie alternatywnych modeli biznesowych i brak idealnego rozwiązania

56.      Stanowisko spółki Avon sprowadza się do tego, że korekty „podstawy opodatkowania” dokonywane obecnie w wyniku zastosowania odstępstwa mogłyby być dodatkowo udoskonalone. Takie udoskonalenie polegałoby na uwzględnieniu hipotetycznego podatku naliczonego poniesionego przez konsultantki Avonu niezarejestrowane jako podatnicy i niepodlegające opodatkowaniu (w szczególności w odniesieniu do materiałów wspierających sprzedaż). Cytując spółkę Avon: spowodowałoby to „jak największe zbliżenie do podlegającego pełnemu opodatkowaniu łańcucha dostaw”. Ponieważ takie korekty są możliwe, powinny być dokonane w celu zapewnienia poszanowania zasad proporcjonalności i neutralności podatkowej oraz ograniczeń przewidzianych w art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy.

57.      Rzeczywiście prawdą jest, że uwzględnienie kosztów materiałów wspierających sprzedaż pozwoliłoby uzyskać rezultat bliższy hipotetycznemu podatkowi unikniętemu „netto” w stosunku do sytuacji, w której konsultantki Avonu były faktycznie zarejestrowane jako podatnicy. Jednak z przyczyn wymienionych w sekcji c) powyżej brzmienie odstępstwa po prostu nie pozwala moim zdaniem na takie modyfikacje.

58.      Ponadto uważam, że także celem odstępstwa nie jest próba zrekonstruowania swego rodzaju wirtualnej, równoległej rzeczywistości, jak najbliższej tej, która istniałaby, gdyby niezarejestrowane jako podatnicy konsultantki Avonu były zarejestrowane, a następnie ustalenia, jak kształtowałby się VAT. Celem odstępstwa jest zapobieżenie unikaniu opodatkowania, przy pełnej świadomości tego, że zasady dotyczące VAT stosowane są w sposób niestandardowy do szczególnej sytuacji.

59.      Spółka Avon stwierdza, że starając się rozwiązać jeden problem (brak opodatkowania na końcowym etapie łańcucha dostaw i naruszenie zasady neutralności podatkowej na niekorzyść konkurentów spółki Avon), odstępstwo(19) tworzy inny (naruszenie zasady neutralności podatkowej na szkodę spółki Avon, która doznaje „nadmiernej korekty” swojego zobowiązania z tytułu VAT).

60.      Prawdą jest, że odstępstwo ma swoje wady. Jego celem jest jednak rozwiązanie kwestii wynikających z modelu sprzedaży bezpośredniej, w szczególności tego, że choć VAT jest podatkiem od konsumpcji, to jednak sprzedaż na rzecz konsumentów końcowych przez osoby niebędące jego podatnikami wymyka się z zakresu opodatkowania nim. Ponadto zaletą odstępstwa jest to, że pozwala ono na uwzględnienie w ramach systemu VAT i dalsze stosowanie modelu sprzedaży bezpośredniej. Jak wykazała w szerokim zakresie spółka Avon, wynik nie jest „doskonały” w znaczeniu doskonałego odzwierciedlenia sytuacji, która miałaby miejsce, gdyby nie fakt niezarejestrowania konsultantek Avonu. Jednak takie różnice są nieuniknione w przypadku współistnienia dwóch alternatywnych i całkiem różnych modeli biznesowych. Chociaż możliwe jest uwzględnienie w ramach systemu VAT różnych modeli, nie może się ono sprowadzać do stworzenia w rezultacie szczegółowo uregulowanych równoległych reżimów.

61.      Prowadzi mnie to do kolejnej kwestii, którą uważam za niezwykle istotną dla niniejszej sprawy: wyboru modelu prowadzenia działalności. Konsultantki Avonu mogą wybrać, czy się zarejestrować. Mimo tego, że próg obowiązkowej rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii jest wysoki, konsultantki Avonu mogą się zarejestrować, również gdy go nie przekraczają. Spółka Avon może także wybrać, czy posługuje się zarejestrowanymi, czy niezarejestrowanymi detalistami. Spółka Avon i konsultantki Avonu mają powody, dla których wybierają jedno lub drugie rozwiązanie, na przykład w celu skorzystania z najbardziej konkurencyjnego modelu prowadzenia działalności lub uniknięcia uciążliwych procedur administracyjnych związanych z rejestracją jako podatnik VAT.

62.      Jednak fakt niepodlegania opodatkowaniu ma także inne konsekwencje, w tym niemożność odliczenia podatku naliczonego. Jak wielokrotnie potwierdził Trybunał, jeżeli chodzi o VAT podmioty gospodarcze mają swobodę organizowania swojej działalności w sposób, który ogranicza ich zobowiązania podatkowe(20). Jednak ta swoboda wyboru nie obejmuje wyboru konkretnego modelu biznesowego, a następnie wyboru indywidualnych zasad w zakresie VAT, które normalnie stosuje się do innych modeli.

63.      Na rozprawie spółka Avon zwróciła uwagę, że gdyby zasady były stosowane do jej sprzedaży w sposób standardowy, nie byłoby w ogóle korekty podatku należnego. Celem odstępstwa jest natomiast zwiększenie obciążenia podatkowego spółki Avon. Innymi słowy, spółka Avon nie wnosi o zastosowanie indywidualnie wybranych zasad dotyczących VAT. Jak wspomniano na rozprawie, spółka Avon nie próbuje „mieć ciastka i zjeść ciastka”. To raczej HMRC dąży do wybiórczego zastosowania zasad dotyczących VAT poprzez konkretne odstępstwo. To HMRC usiłuje uzyskać darmową korzyść.

64.      Spór co do tego, kto faktycznie w niniejszej sprawie stara się uzyskać darmową korzyść, świadczy o głębszej różnicy zdań: w odpowiedzi na czyje działania powstała potrzeba zmiany normalnego systemu VAT? Spółka Avon sugeruje, że przyczyną problemów jest odstępstwo lub jego niewłaściwe zastosowanie. Gdyby Zjednoczone Królestwo nie wystąpiło o nie, zastosowanie miałyby normalne zasady dotyczące VAT. Nie powstałby problem. Natomiast stanowisko Zjednoczonego Królestwa jest takie, że o odstępstwo wystąpiono jedynie w odpowiedzi na model sprzedaży bezpośredniej, to jest w celu usunięcia problemu, który już zaistniał i który wynikał z zastosowania tego modelu. Z tego względu kierowano się logiką taką, że model ten mógł być utrzymany, jednak pod warunkiem dokonania zmiany, którą umożliwia odstępstwo.

65.      Rozważania te prowadzą bezpośrednio do kwestii podniesionej powyżej, a mianowicie tego, że pewne różnice w sposobie opodatkowania VAT są nieuniknione, z uwagi na jednoczesne istnienie dwóch alternatywnych i dość odmiennych modeli biznesowych. Nie istnieje doskonałe rozwiązanie. Fakt, że odstępstwo do niego nie dąży, a jego stosowanie prowadzi do „niedoskonałych” rezultatów, nie jest sam w sobie problematyczny(21).

66.      Mając na względzie te uwagi ogólne, przejdę teraz do kwestii szczególnych podniesionych przez spółkę Avon: proporcjonalności, art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT i neutralności podatkowej.

(e)    Brak naruszenia zasady proporcjonalności, art. 27 szóstej dyrektywy VAT i zasady neutralności podatkowej

(1)    Proporcjonalność i art. 27 ust. 1

67.      Przestrzeganie zasady proporcjonalności wymaga, aby środki były niezbędne i odpowiednie do osiągnięcia konkretnego celu, któremu służą, oraz by miały jak najmniejszy wpływ na cele i zasady szóstej dyrektywy w sprawie VAT(22).

68.      Jak już zauważono(23), odstępstwo realizuje zgodny z prawem cel zapobiegania unikaniu opodatkowania(24). Umożliwia także ograniczenie ewentualnych zakłóceń konkurencji na szkodę przedsiębiorstw stosujących inny model sprzedaży detalicznej(25).

69.      Ponadto stosuje się korekty podstawy opodatkowania, mające na celu uwzględnienie sytuacji, gdy cena płacona przez konsumenta końcowego jest niższa niż pełna „cena katalogowa”(26). W tym zakresie nałożony podatek należny jest proporcjonalny. Nie jest ani wyższy, ani niższy niż ten, który wynika normalnie z charakteru VAT jako podatku od konsumpcji.

70.      Wyjaśniłem także powyżej, dlaczego moim zdaniem nie można oczekiwać stosowania odstępstwa w sposób, który naśladuje tak dalece jak to możliwe sytuację podatkową, jaka miałaby miejsce w przypadku w pełni opodatkowanego łańcucha dostaw. Dlatego sam fakt, że hipotetyczny podatek naliczony jest „nieuwzględniany”, co prowadzi do sytuacji podatkowej odmiennej niż ta, która istniałaby w przypadku w pełni opodatkowanego łańcucha dostaw, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadą proporcjonalności(27).

71.      Czy jest jednak możliwe, aby kwota nieuwzględnionego hipotetycznego podatku naliczonego była tak znacząca, że zastosowanie odstępstwa naruszałoby zasadę proporcjonalności?

72.      Moim zdaniem jest to teoretycznie możliwe i w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia skutek byłby taki, że odstępstwo nie mogłoby być stosowane w stosunku do spółki Avon. Jednak, z zastrzeżeniem dokonania ostatecznej oceny przez sąd odsyłający, wydaje się to mało prawdopodobne w niniejszej sprawie. W tym względzie zauważam następujące kwestie związane z (i) ryzykiem i dowodami, (ii) skomplikowaniem i obciążeniami administracyjnymi i (iii) istotnością.

73.      Po pierwsze, co się tyczy ryzyka i dowodów, należy pamiętać, że celem odstępstwa jest zapobieżenie oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania. Konsultantki Avonu nie podlegają opodatkowaniu i w związku z tym nie mają obowiązku dokumentowania i rozliczania, któremu podlegają osoby podlegające opodatkowaniu, co pozwalałyby im na wykazanie, że miałyby prawo do odliczenia (oraz zakres takiego prawa), gdyby były zarejestrowanymi podatnikami VAT. Ewentualne uwzględnienie hipotetycznego podatku naliczonego wymagałoby przedłożenia przez spółkę Avon akceptowalnych dowodów(28) dokumentujących poniesienie przez spółkę Avon takich kosztów.

74.      Po drugie, w sprawie Sudholz Trybunał orzekł, że nadmierne skomplikowanie procesu stosowania odstępstwa może skutkować zniwelowaniem jego korzyści(29). Próba uwzględnienia hipotetycznego podatku naliczonego niewątpliwie zwiększa stopień skomplikowania związany ze stosowanie odstępstwa, szczególnie mając na względzie brak pełnej dokumentacji dotyczącej odpowiednich kosztów. Wprawdzie sprawa Sudholz dotyczyła odstępstwa, które miało na celu uproszczenie, jednak kwestia dodatkowego skomplikowania odnosi się również do odstępstwa będącego przedmiotem niniejszej sprawy. Jedną z zalet modelu sprzedaży bezpośredniej jest właśnie mniejszy stopień skomplikowania pod względem administracyjnym. Wprowadzanie tego skomplikowania tylnymi drzwiami, w praktyce poprzez (częściowe) delegowanie na administrację państwową obciążeń administracyjnych, których konsultantki Avonu zdecydowały się nie brać na siebie(30), jest moim zdaniem nie mniej problematyczne niż w przypadku sprawy Sudholz.

75.      Po trzecie, w świetle dwóch poprzednich punktów, konieczne są jasne i jednoznaczne dowody potwierdzające koszty uprawniające do odliczenia hipotetycznego podatku naliczonego przekraczającego próg istotności,zanim można stwierdzić, że bezwzględna odmowa uwzględnienia tych kosztów jest nieproporcjonalna.

76.      Jaki jest zatem próg istotności?

77.      Punktem wyjścia od udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT, który uwzględnia zasadę proporcjonalności w kontekście tego konkretnego przepisu(31), stanowiąc, że odstępstwa „z wyjątkiem nieznacznego zakresu, nie mogą wpływać na ogólną kwotę dochodu podatkowego państwa członkowskiego osiągniętego w końcowym etapie konsumpcji”.

78.      W moim przekonaniu jakikolwiek próg istotności musi być obiektywny. Aby był zgodny z zasadą równego traktowania podatkowego i uwzględniać wyżej wspomniane brzmienie art. 27 ust. 1, nie może on być różny w zależności od poszczególnych okoliczności danego podatnika, ale musi być oceniany w odniesieniu do dochodu z VAT danego państwa członkowskiego.

79.      Nie jest jednak jasne, jaki jest punkt odniesienia dla ustalenia, co stanowi, a co nie „nieznaczny rozmiar”. Z tego względu określeniu „ogólna kwota dochodu podatkowego państwa członkowskiego osiągniętego w końcowym etapie konsumpcji” można przypisać zakres znaczeń o bardzo zróżnicowanym rzędzie wielkości.

80.      Istnieją przynajmniej trzy możliwe opcje, w zależności od tego, czy porównanie tego, co nie jest nieznaczne, byłoby przeprowadzane w stosunku do:

–        całkowitej kwoty środków własnych UE pochodzących z VAT. Taka interpretacja znajduje uzasadnienie w motywach dyrektywy 2004/7/WE(32), na mocy której do art. 27 ust. 1 dodano słowo „ogólną” i która stanowi wyraźnie, że ocena powinna być dokonywana „w ogólnym ujęciu poprzez odniesienie do prognoz makroekonomicznych odnoszących się do prawdopodobnego wpływu środka na wspólnotowe środki własne pochodzące z VAT”(33);

–        całkowitej kwoty środków państwa członkowskiego pochodzących z VAT. Taka interpretacja jest bliższa bardziej naturalnemu znaczeniu „dochodu podatkowego państwa członkowskiego osiągniętego w końcowym etapie konsumpcji”, ponieważ wynika z niej jasno, że celem jest dochód podatkowy państwa członkowskiego, a nie dochód podatkowy Wspólnoty;

–        dochód z VAT z konkretnego łańcucha dostaw lub z tytułu poszczególnych produktów lub transakcji. Także taka interpretacja może znajdować pewne uzasadnienie, np. w wyroku Trybunału w sprawie Vandoorne(34). W tej sprawie Trybunał stwierdził, że zwrot VAT nie byłby nieznaczny, ponieważ odpowiadałby 100% VAT zapłaconego od dostaw dla pojedynczego klienta(35).

81.      Moim zdaniem zarówno brzmienie, jak i logika art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT oraz dyrektywy 2004/7 skłaniają się jednak raczej ku jednemu z makroekonomicznych aspektów porównania, a mianowicie poziomu Unii lub pojedynczego państwa członkowskiego. W moim przekonaniu podejście przyjęte w sprawie Vandoorne posuwa się zbyt daleko w przeciwnym kierunku. Jest bliskie wymogowi podejścia szczegółowego z rodzaju tego odrzuconego w pkt 60–62. W rzeczywistości mogłoby natomiast poważnie zagrozić stosowaniu jakiegokolwiek odstępstwa. Istotne jest także podkreślenie, że okoliczności sprawy Vandoorne były dość specyficzne, w tym w szczególności fakt, iż VAT został zapłacony przez dostawcę z góry.

82.      Uważam jednak, że nie ma potrzeby, aby Trybunał zajmował się szczegółowo tą kwestią w kontekście niniejszej sprawy, ponieważ (z zastrzeżeniem dokonania ustaleń faktycznych przez sąd odsyłający) nie wydaje się, by przekroczony został którykolwiek z wyżej wspomnianych progów. A więc w skali makroekonomicznej kwoty, z którymi mamy do czynienia, są znikome. Także na poziomie bardziej mikroekonomicznym, z perspektywy pojedynczych transakcji, zgodnie z przekazanymi danymi, odnośne kwoty w dalszym ciągu wydają się być bardzo mało znaczące.

83.      W świetle powyższego nie można moim zdaniem twierdzić, że odmowa uwzględnienia hipotetycznego podatku naliczonego w związku z materiałami wspierającymi sprzedaż mogłaby mieć znaczący wpływ na „[ogólną] kwotę dochodu podatkowego państwa członkowskiego osiągniętego w końcowym etapie konsumpcji”. Tym samym, z zastrzeżeniem dokonania ostatecznej oceny przez sąd odsyłający, uważam, że nie nastąpiło naruszenie zasady proporcjonalności lub ograniczeń nałożonych przez art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT.

(2)    Neutralność podatkowa

84.      Co się tyczy neutralności podatkowej, zasada ta stoi na przeszkodzie różnemu traktowaniu dla celów VAT dostaw podobnych towarów i usług(36).

85.      Przyjmijmy w tym celu, że artykuły sprzedawane za pomocą struktur sprzedaży bezpośredniej, takich jak spółki Avon, i bardziej tradycyjnych punktów sprzedaży detalicznej mogą być rzeczywiście uważane za „podobne” w rozumieniu orzecznictwa Trybunału, co moim zdaniem nie jest takie oczywiste.

86.      Gdyby tak nawet było, to zarówno w przypadku odstępstwa, jak i bez niego, powstaje potencjalnie kwestia niezachowania neutralności podatkowej – w pierwszym przypadku na szkodę spółki Avon, a w drugim przypadku na szkodę jej konkurentów(37). Cytując spółkę Avon: rozwiązanie jednego problemu doprowadziło do powstania drugiego.

87.      W tej kwestii przywołuję uwagi poczynione w pkt 60 powyżej, a mianowicie że w sprawach takich jak rozpatrywana, dotyczących bardzo różnych modeli biznesowych, idealnie równe traktowanie jest po prostu nieosiągalne.

88.      Można twierdzić, że mimo tego w niniejszej sprawie możliwe jest „bardziej równe” traktowanie. W moim przekonaniu jest to jednak powtórzenie argumentu dotyczącego proporcjonalności, który został już odrzucony powyżej.

89.      W świetle powyższego odstępstwo i jego stosowanie przez organy Zjednoczonego Królestwa nie są sprzeczne z zasadą proporcjonalności i neutralności podatkowej lub art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT w zakresie, w jakim nie uwzględnia się ogólnie i szczególnie w stosunku do „materiałów wspierających sprzedaż” „hipotetycznego podatku naliczonego”.

(f)    Wnioski dotyczące pytania pierwszego

90.      W świetle powyższego sugeruję, aby na pierwsze pytanie sądu odsyłającego Trybunał odpowiedział następująco:

Ani odstępstwo, ani, z zastrzeżeniem ostatecznej oceny sądu odsyłającego, krajowe środki wdrażające tę decyzję – w zakresie, w jakim ta decyzja i te środki krajowe prowadzą do obliczania VAT od wolnorynkowej wartości produktów sprzedanych przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT bez uwzględniania niepodlegającego odliczeniu VAT naliczonego od artykułów demonstracyjnych lub innych produktów i usług zakupionych przez tych detalistów od stron trzecich – nie naruszają zasad proporcjonalności i neutralności podatkowej lub art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT lub art. 395 dyrektywy 2006/112.

2.      W przedmiocie pytania czwartego

91.      Istota czwartego pytania sądu odsyłającego sprowadza się do tego, czy na mocy art. 27 szóstej dyrektywy VAT podatek, „od którego się uchylono lub którego uniknięto”, oznacza (i) podatek netto, uwzględniający zarówno podatek należny, jak i naliczony w konstrukcji umożliwiającej uchylenie się od opodatkowania lub jego uniknięcie, czy też (ii) podatek brutto, uwzględniający wyłącznie podatek należny.

92.      W związku z odpowiedzią przeczącą na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie czwarte.

3.      W przedmiocie pytania drugiego

93.      Artykuł 27 ust. 2 szóstej dyrektywy VAT stanowi, że państwo członkowskie pragnące wprowadzić odstępstwo „dostarczy Komisji wszelkie stosowne informacje”. Pytanie drugie sądu odsyłającego sprowadza się do tego, czy przepis ten wymaga od Zjednoczonego Królestwa podniesienia w tej sytuacji kwestii niepodlegającego odliczeniu VAT naliczonego, aby mogła zostać uwzględniona w odstępstwie.

(a)    Dopuszczalność

94.      Rząd Zjednoczonego Królestwa uważa, że pytanie drugie jest niedopuszczalne. W tej kwestii podnosi on, że nie jest jasne, dlaczego pytanie zostało zadane, że Trybunał nie zna okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do udzielenia na nie odpowiedzi, a ponadto pytanie jest hipotetyczne.

95.      Nie zgadzam się z takim stanowiskiem.

96.      W tym względzie przypominam, po pierwsze, że pytania przedkładane Trybunałowi przez sądy krajowe korzystają z domniemania, iż co do zasady mają one znaczenie dla sprawy(38). W niniejszej sprawie, wbrew argumentowi rządu Zjednoczonego Królestwa, wydaje mi się raczej jasne, dlaczego sąd odsyłający zadaje drugie pytanie i dlaczego odpowiedź może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

97.      Rozumiem, dlaczego w sytuacji gdyby art. 27 szóstej dyrektywy VAT nakładał na państwo członkowskie obowiązek prawny przedłożenia Komisji konkretnych informacji w kontekście wniosku o wydanie odstępstwa, nieuczynienie tego mogłoby mieć wpływ na ważność ostatecznie udzielonego odstępstwa.

98.      W przedmiocie braku elementów niezbędnych Trybunałowi do udzielenia użytecznej odpowiedzi rząd Zjednoczonego Królestwa odnosi się w szczególności do pisma wysłanego HMRC przez spółkę Avon dotyczącego kwestii „utraconego podatku naliczonego” i zakłada, że Trybunał nie jest właściwy do oceny wagi należnej temu pismu. Jednak moim zdaniem drugie pytanie sądu odsyłającego jest raczej pytaniem o zasadę, gdyż zmierza ono do ustalenia, czy istnieje obowiązek zwrócenia uwagi Komisji na pewne kwestie, a nie tego, jakie konkretnie informacje dotyczące stanu faktycznego powinny być przekazane w niniejszej sprawie.

99.      Wreszcie rząd Zjednoczonego Królestwa twierdzi, że pytanie drugie jest hipotetyczne, ponieważ informacja o kosztach poniesionych przez detalistów miałaby znaczenie jedynie w związku z odstępstwem od zasad, które stosuje się normalnie do odliczania podatku naliczonego na mocy art. 17 szóstej dyrektywy VAT. W niniejszej sprawie nie wystąpiono jednak o takie odstępstwo.

100. W tej kwestii wystarczy stwierdzić, że argument ten świadczy o podejściu do sprawy od niewłaściwej strony. Podstawową kwestią dla ustalenia, czy istnieje obowiązek prawny przedstawienia pewnych informacji na mocy art. 27, jest właśnie stwierdzenie, czy ma to znaczenie dla sprawy.

101. W świetle powyższego proponuję, aby Trybunał odrzucił zarzut niedopuszczalności podniesiony przez rząd Zjednoczonego Królestwa i uznał pytanie drugie za dopuszczalne.

(b)    Co do istoty

102. Po pierwsze, prawdą jest, że w sprawie Direct Cosmetics II Trybunał potwierdził ważność decyzji Rady 85/369 – tymczasowej poprzedniczki odstępstwa obowiązującej od 1985 do 1987 r., a czyniąc to, orzekł, że „informacja przekazana Komisji przez Zjednoczone Królestwo była wystarczająco szczegółowa na potrzeby odnośnego środka oraz zawierała wszystkie istotne elementy pozwalające na określenie celu, któremu służyła”(39).

103. Ten wyrok nie rozstrzyga jednak definitywnie kwestii podniesionej w ramach drugiego pytania sądu odsyłającego, ponieważ z technicznego punktu widzenia dotyczył poprzedniego – choć bardzo podobnego i powiązanego – odstępstwa, o które wystąpiło Zjednoczone Królestwo. Również, jak zauważyła spółka Avon, Trybunał nie rozważał konkretnie, czy informacja była wystarczająca z punktu widzenia neutralności podatkowej.

104. Tak czy inaczej, art. 27 ust. 2 nie przewiduje moim zdaniem wymogu dostarczenia informacji z rodzaju tych, o których mowa w pytaniu drugim sądu odsyłającego.

105. Artykuł 27 ust. 2 szóstej dyrektywy VAT nie formułuje wyraźnie takich konkretnych wymogów. Zgadzam się także z Komisją, że wniosek o odstępstwo z samej swej natury wymaga sformułowania przynajmniej w pewnym stopniu w sposób abstrakcyjny.

106. Trzeba przyznać, że elementy te same w sobie nie stoją na przeszkodzie dorozumianemu wymogowi dostarczenia konkretnych informacji, na przykład takich, które miałyby istotny wpływ na wielkość kosztów związanych z odstępstwem. Ostatecznie jednak nie uważam za niezbędne szczegółowego omawiania dokładnego zakresu wymogu dotyczącego informacji zawartego w art. 27 ust. 2.

107. Spółka Avon podnosi w szczególności, że Zjednoczone Królestwo miało obowiązek poinformowania Komisji o tym, że (i) niezarejestrowani detaliści zapłacili VAT z tytułu zakupu materiałów wspierających sprzedaż lub innych nakładów powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; lub (ii) dokonana przez Zjednoczone Królestwo wykładnia jest taka, że przy obliczaniu podatku należnego płatnego przez sprzedawcę bezpośredniego, w oparciu o cenę sprzedaży przez niezarejestrowanego detalistę, nie można uznać prawa sprzedawcy bezpośredniego do odliczenia podatku VAT poniesionego przez niezarejestrowanego detalistę w związku z zakupem materiałów wspierających sprzedaż lub innymi nakładami powiązanymi.

108. Moim zdaniem aby spełnić wymogi art. 27 ust. 2 szóstej dyrektywy VAT, Zjednoczone Królestwo nie miało obowiązku wyraźnego podnoszenia żadnej z tych dwóch kwestii z raczej prostego powodu: obydwie kwestie są oczywiste, jako wynikające z natury systemu VAT (pierwsza kwestia) lub całkowicie logiczne i przewidywalne w świetle zakresu żądanego odstępstwa (druga kwestia).

109. W kwestii punktu pierwszego trudno sobie wyobrazić podmiot gospodarczy, niezależnie od tego na jak niewielką działa skalę, który nie ponosi żadnych nakładów w związku ze swoją działalnością. Ponadto obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jest tak fundamentalnym elementem systemu VAT, że z pewnością nie jest to aspekt, który wymaga wyraźnego zwrócenia uwagi Komisji.

110. W drugiej kwestii – o odstępstwo wystąpiono i udzielono go w stosunku do art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy VAT. W związku z tym, oraz z powodów przytoczonych powyżej w pkt 50–54, powinno być dla Komisji jasne, że żaden hipotetyczny VAT naliczony nie został uwzględniony w odstępstwie.

111. Na podstawie powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał odpowiedział na pytanie drugie w następujący sposób:

Występując o zezwolenie na odstępstwo udzielone na mocy decyzji Rady 89/534, Zjednoczone Królestwo nie miało obowiązku poinformowania Komisji, że niezarejestrowani detaliści płacili VAT z tytułu zakupu artykułów wykorzystywanych do celów swojej działalności gospodarczej.

4.      W przedmiocie pytania trzeciego

112. Sąd odsyłający zadaje pytanie trzecie jedynie na wypadek, gdyby odpowiedź na pytanie pierwsze lub drugie była pozytywna.

113. Ponieważ proponowane przeze mnie odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie są negatywne, nie ma potrzeby odpowiadania na pytanie trzecie.

V.      Wnioski

114. W świetle powyższego proponuję, aby Trybunał odpowiedział na pytania First-tier Tribunal (Tax Chamber) (sądu pierwszej instancji, izba podatkowa, Zjednoczone Królestwo) w następujący sposób:

W przedmiocie pytania pierwszego

Ani odstępstwo udzielone decyzją Rady 89/534/EWG z dnia 24 maja 1989 r. upoważniającą Zjednoczone Królestwo do zastosowania w odniesieniu do niektórych dostaw na rzecz detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, z zastrzeżeniem dokonania ostatecznej oceny przez sąd odsyłający, ani środki krajowe wdrażające tę decyzję – w zakresie, w jakim ta decyzja i te środki krajowe wymagają obliczania VAT od wartości wolnorynkowej produktów sprzedanych przez detalistów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT bez uwzględniania niepodlegającego odliczeniu VAT naliczonego w związku z artykułami demonstracyjnymi lub innymi towarami i usługami zakupionymi przez tych detalistów od stron trzecich – nie naruszają zasady proporcjonalności i neutralności podatkowej ani art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku lub art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W przedmiocie pytania drugiego

Występując o zgodę na odstępstwo udzielone na mocy decyzji Rady 89/534, Zjednoczone Królestwo nie miało obowiązku informowania Komisji, że niezarejestrowani detaliści płacili VAT z tytułu zakupu artykułów wykorzystywanych w ich działalności gospodarczej.

W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego

Z uwagi na odpowiedzi udzielone na pytania pierwsze i drugie nie jest konieczne udzielenie odpowiedzi na pytania trzecie i czwarte.

Segler-Vereinigung, wyrok z 19.12.2019, C-715/18

Stawka obniżona VAT przewidziana dla “krótkookresowego wynajmu miejsc kempingowych” nie obejmuje wynajmu miejsc do cumowania łodzi.

Okoliczności sprawy

Stowarzyszenie wspierające żeglarstwo i sporty motorowodne zarządza miejscami do cumowania łodzi. Zostały one przydzielone członkom stowarzyszenia, a w razie ich nieobecności mogą korzystać z tych miejsc inne osoby.

Stowarzyszenie stosowało do tych usług obniżoną stawkę VAT. Urząd skarbowy zastosował stawkę podstawową.

Zgodnie z art. 98 VATD, załącznik III do VATD zawiera wykaz usług, do których można stosować obniżone stawki VAT. Pkt. 12 załącznika obejmuje “zakwaterowanie w hotelach i podobnych obiektach, w tym zakwaterowanie w obiektach wypoczynkowych oraz wynajem miejsc kempingowych lub miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych”.

Zgodnie z prawem niemieckim obniża się stawkę VAT dla usług “krótkookresowego wynajmu miejsc kempingowych”

Istota problemu

Czy stawka obniżona VAT przewidziana dla “krótkookresowego wynajmu miejsc kempingowych” obejmuje również wynajem miejsc do cumowania łodzi?

Rozstrzygnięcie

Stawka obniżona VAT przewidziana dla “krótkookresowego wynajmu miejsc kempingowych” nie obejmuje wynajmu miejsc do cumowania łodzi.

Uzasadnienie

 • Pkt 12 załącznika III umożliwia państwom członkowskim stosowanie obniżonej stawki VAT do “zakwaterowania w hotelach i podobnych obiektach, w tym zakwaterowania w obiektach wypoczynkowych oraz wynajmu miejsc kempingowych lub miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych” (23).
 • Istota problemu w tej sprawie sprowadza się do tego, czy z tą kategorią może być zrównany wynajem miejsc do cumowania łodzi (24).
 • Przepisy wyjątkowe należy interpretować ściśle, a pojęcia użyte w załączniku III powinny być interpretowane zgodnie ze zwykłym znaczeniem użytych terminów (25).
 • Pkt 12 posługuje się pojęcie zakwaterowania, a zgodnie z orzecznictwem nie powinno się rozszerzać jego zakresu (26-27).
 • Wynajmu miejsc do cumowania łodzi nie wymieniono w tym przepisie. Nie jest on też samoistnie związany z pojęciem zakwaterowania, lecz ma na celu umożliwienie unieruchomienia i zabezpieczenia łodzi przy nabrzeżu (28).
 • Taką wykładnię potwierdzają cele systemu obniżonych stawek VAT (30).
 • Prawodawca Unii ma tutaj szeroki uprawnienia dyskrecjonalne - dokonuje on złożonych wyborów o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym (31).
 • W załączniku III prawodawca Unii obniżył stawki dla towarów i usług pierwszej potrzeby, służących zaspokojeniu o charakterze socjalnym lub kulturalnym, o ile grozi to w niewielkim tylko zakresie zakłóceniem konkurencji (32).
 • Obniżenie stawki dla zakwaterowania służy zaspokojeniu podstawowej potrzeby każdej podróżującej osoby i zapewnia szeroki dostęp do takich usług (33).
 • Cumowanie łodzi nie odpowiada tym celom, gdyż - przynajmniej zasadniczo - nie służą jako miejsca zakwaterowania (34).
 • Wykładnia taka nie narusza też zasady neutralności podatkowej (35).
 • Świadczenia wynajmu miejsca kempingowych i miejsc do cumowania łodzi spełniają odmienne funkcje i dlatego nie są konkurencyjne względem siebie (37).

WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba)

z dnia 19 grudnia 2019 r. (*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od towarów i usług (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 98 – Uprawnienie państw członkowskich do zastosowania obniżonej stawki VAT do niektórych dostaw towarów i świadczenia usług – Załącznik III pkt 12 – Obniżona stawka VAT mająca zastosowanie do wynajmu miejsc kempingowych i miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych – Kwestia stosowania tej obniżonej stawki do wynajmu miejsc do cumowania łodzi w porcie rekreacyjnym – Porównanie z wynajmem miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów – Równość traktowania – Zasada neutralności podatkowej

W sprawie C–715/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof (federalny trybunał finansowy, Niemcy) postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 15 listopada 2018 r., w postępowaniu:

Segler‑Vereinigung Cuxhaven eV

przeciwko

Finanzamt Cuxhaven,

TRYBUNAŁ (ósma izba),

w składzie: L.S. Rossi, prezes izby, J. Malenovský (sprawozdawca) i F. Biltgen, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu rządu niemieckiego przez S. Eisenberg i J. Möllera, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez F. Urbaniego Neri, avvocato dello Stato,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez R. Pethkego i N. Gossement, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1    Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą w sprawie VAT”) w związku z pkt 12 załącznika III do tej dyrektywy.

2    Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Segler‑Vereinigung Cuxhaven eV a Finanzamt Cuxhaven (urzędem skarbowym w Cuxhaven, Niemcy) (zwanym dalej „urzędem skarbowym”), dotyczącego stawki podatku od wartości dodanej (VAT) mającej zastosowanie do wynajmu miejsc do cumowania łodzi.

Ramy prawne

Prawo Unii

3    Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy w sprawie VAT opodatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje:

„odpłatne świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze”.

4    Artykuł 96 tej dyrektywy stanowi:

„Państwa członkowskie stosują stawkę podstawową VAT, która jest określana przez każde państwo członkowskie jako procent podstawy opodatkowania i która jest jednakowa dla dostaw towarów i świadczenia usług”.

5    Artykuł 98 ust. 1 i 2 wspomnianej dyrektywy stanowi:

„1. Państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone.

2. Stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III.

[...]”.

6    Zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. l) wspomnianej dyrektywy państwa członkowskie zwalniają w szczególności „dzierżawę i wynajem nieruchomości”.

7    Artykuł 135 ust. 2 tej dyrektywy stanowi:

„Zwolnienie przewidziane w ust. 1 lit. l) nie obejmuje:

a) świadczenia usług zakwaterowania określonych w prawie krajowym państw członkowskich, w sektorze hotelarskim lub w sektorach o podobnym charakterze, włącznie z zapewnianiem miejsc na obozach wakacyjnych lub na terenach przystosowanych do biwakowania;

b) wynajmu miejsc parkingowych dla pojazdów;

[...]”.

8    Załącznik III do dyrektywy VAT zawiera wykaz dostaw towarów i świadczonych usług, do których można stosować stawki obniżone VAT, o których mowa w art. 98 tej dyrektywy. Punkt 12 tego załącznika obejmuje następujące usługi:

„zakwaterowanie w hotelach i podobnych obiektach, w tym zakwaterowanie w obiektach wypoczynkowych oraz wynajem miejsc kempingowych lub miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych”.

Prawo niemieckie

9    Paragraf 1 ust. 1 pkt 1 Umsatzsteuergesetz (ustawy o podatku obrotowym, zwanej dalej „UStG”) stanowi:

„1. Podatkowi obrotowemu podlegają następujące transakcje:

dostawy i pozostałe świadczenia, które przedsiębiorca realizuje odpłatnie na terytorium krajowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowanie nie jest wykluczone ze względu na fakt, że transakcja jest dokonywana na podstawie aktu prawnego lub administracyjnego lub że uznaje się ją za dokonaną na mocy przepisu prawa”.

10    Zgodnie z § 4 pkt 12 lit. a) UStG:

„Spośród transakcji wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 z podatku zwolnione są:

[...]

12    a) wynajem i dzierżawa nieruchomości, uprawnień do których stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące nieruchomości, a także państwowych uprawnień odnoszących się do korzystania z gruntów i nieruchomości.

[...]

Nie są zwolnione wynajem pomieszczeń mieszkalnych i noclegowych, jakie przedsiębiorca oferuje dla celów krótkookresowego pobytu osób trzecich, wynajem miejsc parkingowych dla pojazdów, krótkookresowy wynajem miejsc na kempingach, wynajem i dzierżawa maszyn i innych urządzeń wszelkiego rodzaju stanowiących część działalności eksploatacyjnej [...], nawet jeśli zajmują one istotną część nieruchomości”.

11    Zgodnie z § 12 ust. 1 UStG stosuje się podstawową stawkę opodatkowania w wysokości 19%.

12    Na mocy § 12 ust. 2 pkt 11 UStG obniża się podatek obrotowy do wysokości 7% podstawy opodatkowania w wypadku następujących transakcji:

„Wynajem pomieszczeń mieszkalnych i noclegowych, jakie przedsiębiorca oferuje dla celów krótkookresowego pobytu osób trzecich, a także krótkookresowy wynajem miejsc kempingowych. Zdanie pierwsze nie ma zastosowania do świadczeń, które nie służą bezpośrednio do wynajmu, nawet jeśli wynagrodzenie za te świadczenia następuje w ramach zapłaty za wynajem”.

13    Artykuł 3 ust. 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec) z dnia 23 maja 1949 r. (BGBl. 1949, s. 1) stanowi, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

14    Skarżąca w postępowaniu głównym jest zarejestrowanym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, którego celem jest wspieranie żeglarstwa i sportu motorowodnego. Zarządza ona około 300 miejscami do cumowania łodzi, z których około połowa została przydzielona, w latach 2010–2012 (zwanych dalej „spornymi latami”), członkom stowarzyszenia. Członkowie mają obowiązek, w razie nieobecności, akceptować korzystanie z ich miejsc do cumowania przez gości. Pozostałe miejsca do cumowania są do dyspozycji gości bez ograniczenia.

15    W spornych latach skarżąca w postępowaniu głównym stosowała obniżoną stawkę VAT do opłat pobieranych za udostępnienie gościom miejsc do cumowania łodzi.

16    W następstwie kontroli przeprowadzonej u skarżącej w postępowaniu głównym urząd skarbowy zmienił decyzje o nałożeniu podatku VAT za sporne lata i zastosował do wspomnianych opłat podstawową stawkę podatku.

17    Niedersächsische Finanzgericht (sąd ds. finansowych w Dolnej Saksonii, Niemcy) oddalił skargę skarżącej w postępowaniu głównym złożoną na tę decyzję. Według tego sądu krótkookresowe udostępnienie miejsc do cumowania łodzi nie może zostać zakwalifikowane jako „krótkookresowy wynajem miejsc kempingowych” w rozumieniu § 12 ust. 2 pkt 11 UStG. Zdaniem wspomnianego sądu takie udostępnienie jest objęte pojęciem „wynajmu miejsc parkingowych dla pojazdów”, wskazanym w § 4 pkt 12 zdanie drugie alternatywa druga UStG, który to przepis sam w sobie jest oparty na art. 135 ust. 2 lit. b) dyrektywy w sprawie VAT. Ogólna zasada równości określona w art. 3 ust. 1 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec nie stoi na przeszkodzie takiej wykładni.

18    Skarżąca w postępowaniu głównym złożyła skargę rewizyjną (Revision) przed Bundesfinanzhof (federalnym trybunałem finansowym, Niemcy) na wyrok Niedersächsische Finanzgericht (sądu ds. finansowych w Dolnej Saksonii). Zdaniem skarżącej w postępowaniu głównym opodatkowanie wynajmu miejsc do cumowania łodzi podstawową stawką VAT narusza ogólną zasadę równości w zakresie, w jakim udostępnienie miejsc dla kamperów i przyczep kempingowych podlega obniżonej stawce VAT. Zdaniem skarżącej wykładnia zgodna z zasadą równości skutkowałaby zastosowaniem jednolitej obniżonej stawki VAT do wszystkich rodzajów krótkookresowego zakwaterowania, bez względu na ich charakter. Według niej wykonywane świadczenia polegają zasadniczo na udostępnieniu miejsc do cumowania łodzi dla celów zakwaterowania osób uprawiających żeglarstwo. W związku z powyższym opłata portowa (Hafengeld) jest należna wyłącznie w przypadku noclegów.

19    W tym kontekście Bundesfinanzhof (federalny trybunał finansowy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy obniżenie stawki podatku w odniesieniu do wynajmu miejsc kempingowych i miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych zgodnie z art. 98 ust. 2 dyrektywy [VAT] w związku z pkt 12 załącznika III do wspomnianej dyrektywy obejmuje także wynajem miejsc do cumowania łodzi?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

20    Poprzez zadane pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 98 ust. 2 dyrektywy w sprawie VAT w związku z pkt 12 załącznika III do tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że obniżona stawka podatku od wartości dodanej określona w tym przepisie w odniesieniu do wynajmu miejsc kempingowych i miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych ma także zastosowanie do wynajmu miejsc do cumowania łodzi.

21    W tym względzie należy wskazać, że zgodnie z art. 96 dyrektywy w sprawie VAT każde państwo członkowskie stosuje podstawową stawkę VAT w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług.

22    W drodze odstępstwa w art. 98 tej dyrektywy przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek VAT. W tym celu w załączniku III do wspomnianej dyrektywy wymieniono w sposób wyczerpujący kategorie dostaw towarów i świadczenia usług, do których można stosować stawki obniżone (wyrok z dnia 9 marca 2017 r., Oxycure Belgium, C-573/15, EU:C:2017:189, pkt 21).

23    W szczególności pkt 12 załącznika III do dyrektywy w sprawie VAT umożliwia państwom członkowskim stosowanie obniżonej stawki VAT do „zakwaterowania w hotelach i podobnych obiektach, w tym zakwaterowania w obiektach wypoczynkowych oraz wynajmu miejsc kempingowych lub miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych”.

24    W niniejszym wypadku powstaje kwestia, czy wynajem miejsc do cumowania łodzi może być zrównany, w świetle pkt 12 załącznika III do dyrektywy w sprawie VAT, z wynajmem miejsc kempingowych i miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych.

25    W tym względzie przede wszystkim należy przypomnieć, po pierwsze, że przepisy mające charakter wyjątku od zasady należy interpretować w sposób ścisły. Po drugie, pojęcia użyte w załączniku III do dyrektywy w sprawie VAT powinny być interpretowane zgodnie ze zwykłym znaczeniem danych terminów (wyrok z dnia 10 listopada 2016 r., Baštová, C-432/15, EU:C:2016:855, pkt 59, 60 i przytoczone tam orzecznictwo).

26    W pkt 12 załącznika III do dyrektywy w sprawie VAT uściślono poszczególne świadczenia związane z „zakwaterowaniem”, do których można stosować obniżoną stawkę VAT.

27    Jak wynika z orzecznictwa przywołanego w pkt 25 niniejszego wyroku, pojęcie „zakwaterowania” w rozumieniu pkt 12 załącznika III do dyrektywy w sprawie VAT należy interpretować w sposób ścisły i nie powinno się rozszerzać zakresu stosowania tego przepisu na świadczenia, których nie wskazano we wspomnianym przepisie i które nie są samoistnie związane z tym pojęciem.

28    Wynajmu miejsc do cumowania łodzi, po pierwsze, nie wskazano zaś w treści pkt 12 załącznika III do dyrektywy w sprawie VAT, i po drugie, nie jest on samoistnie związany z pojęciem „zakwaterowania”, lecz zasadniczo ma on na celu umożliwienie unieruchomienia i zabezpieczenia łodzi przy nabrzeżu.

29    W konsekwencji wydaje się, że pkt 12 załącznika III do dyrektywy w sprawie VAT nie należy rozumieć jako umożliwiającego państwu członkowskiemu stosowanie obniżonej stawki VAT do wynajmu miejsc do cumowania łodzi.

30    Taki sposób wykładni potwierdzają ponadto cele zamierzone w ramach systemu obniżonych stawek VAT.

31    W tym względzie wskazane jest przypomnienie, iż należy przyznać szerokie uprawnienia dyskrecjonalne prawodawcy Unii, ponieważ przy przyjmowaniu przepisu o charakterze podatkowym powinien on dokonywać wyborów o charakterze politycznym, ekonomicznym oraz społecznym, a także wyważać rozbieżne interesy lub dokonywać złożonych ocen (wyrok z dnia 7 marca 2017 r., RPO, C-390/15, EU:C:2017:174, pkt 54).

32    W tym ogólnym kontekście należy uściślić, że wprowadzając załącznik III do dyrektywy w sprawie VAT, prawodawca Unii zamierzał umożliwić objęcie obniżoną stawką VAT towarów pierwszej potrzeby, a także towarów i usług służących zaspokojeniu potrzeb o charakterze socjalnym lub kulturalnym, o ile nie grozi to, lub grozi w niewielkim zakresie, zakłóceniem konkurencji (wyrok z dnia 4 czerwca 2015 r., Komisja/Zjednoczone Królestwo, C‑161/14, niepublikowany, EU:C:2015:355, pkt 25).

33    W szczególności przyznanie państwom członkowskim w pkt 12 tego załącznika możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do różnych rodzajów zakwaterowania, w szczególności zakwaterowania wypoczynkowego, i zaspokojenie w ten sposób podstawowej potrzeby każdej podróżującej osoby, może ułatwić szeroki dostęp do rozpatrywanych świadczeń.

34    Otóż przyznanie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do świadczeń związanych z wynajmem miejsc do cumowania łodzi nie jest oczywiście uzasadnione w świetle takiego celu o charakterze socjalnym, ponieważ łodzie żeglarskie i łodzie motorowe takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym nie służą – przynajmniej zasadniczo – jako miejsca zakwaterowania.

35    Wreszcie, wbrew wątpliwościom sądu odsyłającego, wynikająca z pkt 29 niniejszego wyroku wykładnia pkt 12 załącznika III do dyrektywy w sprawie VAT nie narusza zasady neutralności podatkowej.

36    Zasada ta stoi bowiem na przeszkodzie temu, aby towary lub usługi podobne, które są konkurencyjne wobec siebie, były traktowane odmiennie z punktu widzenia podatku VAT (wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r., Belgisch Syndicaat van Chiropraxie i in., C-597/17, EU:C:2019:544, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

37    W tym względzie wystarczy wskazać, jak wynika z pkt 34 niniejszego wyroku, że usługi wynajmu miejsc kempingowych i miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych z jednej strony oraz usługi wynajmu miejsc do cumowania łodzi z drugiej strony spełniają odmienne funkcje i, w konsekwencji, nie są konkurencyjne względem siebie.

38    W świetle powyższych rozważań na zadane pytanie należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 98 ust. 2 dyrektywy w sprawie VAT w związku z pkt 12 załącznika III do tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że obniżona stawka podatku od wartości dodanej określona w tym przepisie w odniesieniu do wynajmu miejsc kempingowych i miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych nie ma zastosowania do wynajmu miejsc do cumowania łodzi.

W przedmiocie kosztów

39    Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (ósma izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z pkt 12 załącznika III do tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że obniżona stawka podatku od wartości dodanej określona w tym przepisie w odniesieniu do wynajmu miejsc kempingowych i miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych nie ma zastosowania do wynajmu miejsc do cumowania łodzi.

* Język postępowania: niemiecki.

Amărăşti Land Investment, wyrok z 19.12.2019, C-707/18

Jeżeli nabywca nieruchomości ponosi za sprzedawcę koszty wpisu do księgi wieczystej, to wówczas nabywa usługę we własnym imieniu na rzecz sprzedawcy, a zatem świadczy mu usługę “na zasadzie refakturowania”.

Okoliczności sprawy

Spółka Amărăşti nabyła grunty, które miały służyć jej działalności gospodarczej. Najpierw zawarła umowę przedwstępną, a następnie umowę właściwą sprzedaży gruntów. Przy tym, prawo rumuńskie wymaga, aby grunt był wpisany do rejestru nieruchomości, a sprzedawca występował tam jako właściciel gruntu.

Strony postanowiły w umowie przedwstępnej, że nabywca (Amărăşti) poniesie wszystkie koszty związane z wpisem gruntów do rejestrów (koszty notariuszy, adwokatów, firmy specjalizujące się we wpisie gruntów do rejestru itp.).

Koszty te nie zostały refakturowane na sprzedającego. Umowy przedwstępne stanowiły, że nabywca zapłaci sprzedawcy cenę działek, która nie obejmuje kosztów związanych z wpisem gruntów do rejestrów.

W związku z powyższym powstał problem, czy nabywca świadczy usługę dla sprzedającego (z tego tytułu, że poniósł “za niego” koszt dopełnienia formalności) lub czy w ogóle ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesienia takich kosztów.

Istota problemu

Gdy nabywca nieruchomości ponosi za sprzedawcę koszty wpisu do księgi wieczystej, to wówczas nabywa usługę we własnym imieniu na rzecz sprzedawcy, a zatem świadczy mu usługę “na zasadzie refakturowania”?

Rozstrzygnięcie

Jeżeli nabywca nieruchomości ponosi za sprzedawcę koszty wpisu do księgi wieczystej, to wówczas nabywa usługę we własnym imieniu na rzecz sprzedawcy, a zatem świadczy mu usługę “na zasadzie refakturowania”.

Uzasadnienie

 • Najpierw należy odpowiedzieć na (czwarte) pytanie, czy strony mogą umownie postanowić, że nabywca poniesie koszty dokonania formalności i czy w związku z tym będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego (28).
 • Strony mają swobodę ustalenia umownego, kto poniesie koszty formalności związanych z transakcją (29).
 • Jednak wpis do księgi wieczystej jest obowiązkiem sprzedającego, a zatem i kosztem tego wpisu i, jako takie, nie podlegają modyfikacji w ramach swobody umów (31-32).
 • Zatem, dyrektywa VAT nie ogranicza swobody umów w tym zakresie, ale też nie odpowiada na pytanie, czy samo istnienie takiej klauzuli w umowie daje prawo do odliczenia podatku naliczonego (33-34).
 • Czy w takiej sytuacji, gdy nabywca ponosi koszty wpisu do rejestru gruntów i inne podobne, wyświadcza on usługę dla sprzedawcy (35)?
 • Art. 28 VATD stanowi, że gdy podatnik działa w imieniu własnym na rzecz osoby trzeciej, przyjmuje się, że sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Przepis ten zatem tworzy fikcję prawną świadczenia dwóch identycznych usług. A zatem jeżeli świadczenie, w którym bierze udział dany podmiot podlega VAT, to stosunek między między nim a podmiotem, na rzecz którego działa również podlega VAT (36-38).
 • W tym stanie faktycznym jasne jest, że Amărăşti działał we własnym imieniu nabywając usługi (39).
 • Pozostaje pytanie, czy działał na rzecz sprzedawcy. Odpowiedź jest twierdząca. Wynika to z tego, że obowiązki dokonania formalności i ich koszty spoczywały na sprzedającym (40-41).
 • Wreszcie, art. 28 nie zawiera żadnych warunków dotyczących odpłatnego charakteru udziału w świadczeniu usług. Nie ma zatem znaczenia, że koszty nie zostały refakturowane na sprzedającego. Nabywca wyświadczył tutaj usługę dla sprzedającego (42-43).

WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba)

z dnia 19 grudnia 2019 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Dyrektywa 2006/112/WE – Czynności podlegające opodatkowaniu – Odliczenie podatku naliczonego – Nabycie nieruchomości niewpisanych do krajowej księgi wieczystej – Pokrycie przez nabywcę kosztów pierwszego wpisu do wymienionej księgi wieczystej – Skorzystanie z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw będących podmiotami trzecimi – Wzięcie udziału w świadczeniu usługi lub poniesienie wydatków inwestycyjnych na potrzeby przedsiębiorstwa

W sprawie C‑707/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunalul Timiş (sąd rejonowy w Temeszu, Rumunia) postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 13 listopada 2018 r., w postępowaniu

Amărăşti Land Investment SRL

przeciwko

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara,

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş,

TRYBUNAŁ (ósma izba),

w składzie: L.S. Rossi, prezes izby, J. Malenovský (sprawozdawca) i N. Wahl, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Hogan,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu rządu rumuńskiego – C.R. Canţăr, R.I. Haţieganu i L. Liţu, w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej – L. Lozano Palacios i A. Biolan, w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1    Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 24, 28, 167 i 168 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą VAT”).

2    Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Amărăşti Land Investment SRL a Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara (regionalną dyrekcją finansów publicznych w Timișoarze, Rumunia) oraz Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (okręgowym urzędem finansów publicznych w Temeszu, Rumunia), w sprawie prawa do zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do transakcji, w ramach których Amărăşti Land Investment dokonał na własny koszt niezbędnych czynności w celu dokonania pierwszego wpisu do krajowego rejestru gruntów (zwanego dalej „księgą wieczystą”) gruntów, które zamierzał nabyć.

Ramy prawne

Prawo Unii

3    Artykuł 2 ust. 1 dyrektywy VAT stanowi:

„Opodatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje:

[…]

c) odpłatne świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze”.

4    Artykuł 24 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:

„»Świadczenie usług« oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów”.

5    Artykuł 28 omawianej dyrektywy brzmi następująco:

„W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi”.

6    Artykuł 167 tej dyrektywy stanowi:

„Prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny”.

7    Artykuł 168 dyrektywy VAT, znajdujący się w jej tytule X, zatytułowanym „Odliczenia”, jest sformułowany następująco:

„Jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić:

a)    VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika;

[…]”.

Prawo rumuńskie

Ustawa nr 227/2015

8    Artykuł 297 ust. 4 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (ustawy nr 227/2015 – kodeks podatkowy) stanowi:

„Każdy podatnik ma prawo do odliczenia podatku dotyczącego nabycia, jeśli służy ono do celów następujących transakcji:

a) transakcji opodatkowanych;

[…]”

9    Artykuł 271 ust. 2 tej ustawy stanowi:

„W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi”.

Kodeks cywilny

10    Artykuł 885 ust. 1 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României (ustawy nr 287/2009 – rumuński kodeks cywilny) (Monitorul Oficial al României, część I, nr 505 z dnia 15 lipca 2011 r., zwanego dalej „kodeksem cywilnym”), brzmi następująco:

„O ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nabycie prawa rzeczowego do nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej następuje, zarówno między stronami, jak i wobec osób trzecich, wyłącznie poprzez ich wpisanie do księgi wieczystej, na podstawie aktu lub zdarzenia stanowiącego podstawę wpisu”.

11    Artykuł 886 kodeksu cywilnego stanowi:

„O ile ustawa nie stanowi inaczej, zmiany prawa rzeczowego dokonuje się na podstawie przepisów regulujących nabycie lub wygaśnięcie praw rzeczowych”.

12    Zgodnie z art. 888 tego kodeksu:

„Wpisu do księgi wieczystej dokonuje się na podstawie aktu notarialnego, prawomocnego orzeczenia sądowego, poświadczenia dziedziczenia lub innego aktu wydanego przez organ administracji, jeżeli tak stanowi ustawa”.

13    Artykuł 893 omawianego kodeksu stanowi:

„Wpis prawa rzeczowego może nastąpić wyłącznie:

a) w stosunku do osoby, która w dniu zarejestrowania wniosku jest wpisana jako osoba, której przysługuje prawo podlegające wpisowi;

[…]”.

14    Artykuł 1244 kodeksu cywilnego stanowi:

„Poza innymi przypadkami przewidzianymi w ustawie, umowy, w których drodze przekazuje się lub ustanawia prawa rzeczowe podlegające wpisowi do księgi wieczystej, zawiera się w drodze aktu notarialnego pod rygorem bezwzględnej nieważności”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

15    Amărăşti Land Investment został utworzony w 2014 r. w celu prowadzenia działalności rolniczej i w tym celu spółka nabyła grunty.

16    Procedura nabycia gruntów była dwuetapowa. Najpierw zawarto umowę przedwstępną sprzedaży między osobą dającą obietnicę sprzedaży gruntów a Amărăşti Land Investment, poprzez którą uzyskał on roszczenie do własności tych gruntów. Następnie, po dopełnieniu formalności urzędowych wymaganych przez ustawę w celu zawarcia umowy, strony podpisały umowę sprzedaży tych gruntów.

17    W tym względzie sąd odsyłający wskazał, że prawo rumuńskie wymaga, aby umowy sprzedaży nieruchomości, takich jak grunty będące przedmiotem postępowania głównego, miały formę aktu notarialnego, a aby umowy te zostały skutecznie zawarte w formie aktu notarialnego, dany grunt powinien być wpisany do księgi wieczystej, zaś sprzedający powinien być tam wskazany jako jego właściciel, co nie miało miejsca w przypadku gruntów będących przedmiotem postępowania głównego.

18    W ramach inwestycji w nieruchomości i w celu dopełnienia wymaganych przed zawarciem umowy sprzedaży tych gruntów formalności Amărăşti Land Investment skorzystał na swój koszt z usług podmiotów trzecich, a mianowicie adwokatów, notariuszy oraz spółek specjalizujących się w sprawach ewidencji gruntów i usług geodezyjnych. Skorzystał on w szczególności z usług spółki zajmującej się ewidencją gruntu, w celu dokonania pierwszego wpisu gruntów do księgi wieczystej.

19    Umowy przedwstępne dotyczące rozpatrywanych gruntów zawierały postanowienie, na podstawie którego sprzedający oświadczał, że zgadza się, aby Amărăşti Land Investment pokrył koszty wszystkich czynności związanych z zebraniem, sporządzeniem, uwierzytelnieniem i rejestracją dokumentów oraz ewidencją gruntów, a także dokonania wpisu do księgi wieczystej. Sprzedający oświadczył ponadto, że rozumie, iż przeprowadzenie przez Amărăști Land Investment wszystkich procedur rejestracyjnych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

20    Koszty związane z dokonaniem pierwszego wpisu do księgi wieczystej, które strony wspólnie oszacowały na 750 EUR od hektara, nie zostały refakturowane na sprzedającego. Umowy przedwstępne stanowiły ponadto, że Amărăşti Land Investment zapłaci sprzedającemu w chwili ich zawarcia całkowitą cenę działek, która nie obejmuje kosztów związanych z wpisem działek do ewidencji gruntów.

21    Umowy przedwstępne zawierały też klauzulę, w której sprzedający zobowiązał się do zapłaty Amărăşti Land Investment kosztów poniesionych w związku z wpisaniem danej działki do księgi wieczystej oraz odszkodowania w wysokości 2000 EUR od hektara, jeżeli nie spełni zobowiązania zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie ze swojej winy lub z jakiegokolwiek innego powodu, z wyjątkiem przyczyn, które można przypisać Amărăşti Land Investment.

22    Po nabyciu gruntów Amărăşti Land Investment złożył w dniu 23 stycznia 2017 r. wniosek o zwrot VAT w wysokości 73 828 lei rumuńskich (RON) (około 15 456 EUR), który organ podatkowy zaakceptował.

23    Jednak organ ten wydał następnie decyzję określającą zobowiązanie podatkowe na 41 911 RON (około 8772 EUR), z uwagi na to, że kwota 750 EUR od hektara, o której mowa w pkt 20 niniejszego wyroku, stanowiła ekwiwalent kosztów usługi świadczonej przez Amărăşti Land Investment na rzecz sprzedających w zakresie wpisu działek i zawarcia umów sprzedaży w formie aktu notarialnego w zamian za dostawę gruntów. Organ ten wskazał w tym względzie, że w zamian za nabycie gruntu Amărăşti Land Investment zapłacił cenę, lecz także wyświadczył sprzedającym usługi, których koszt powinni obowiązkowo ponieść oni.

24    Amărăşti Land Investment odwołał się od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, a organ podatkowy oddalił to odwołanie ze względu na to, że spółka ta świadczyła rozpatrywane usługi we własnym imieniu, lecz na rzecz sprzedających, nie obciążając ich przy tym kosztami tych usług ani nie naliczając VAT, któremu podlegało świadczenie tych usług.

25    Amărăşti Land Investment podnosi przed sądem odsyłającym, że poniesione przez niego koszty, szacowane na 750 EUR od hektara, stanowią koszty związanymi z inwestycją, poniesione w celu przeprowadzenia transakcji podlegających opodatkowaniu, w związku z którymi przysługuje mu prawo do odliczenia VAT.

26    Podnosi ponadto, że kwota kosztów związanych z wpisaniem gruntów będących przedmiotem postępowania głównego do księgi wieczystej została ustalona na 750 EUR od hektara w celu ułatwienia oszacowania szkody, jaka mogłaby mu zostać wyrządzona, gdyby sprzedający nie dopełnili obowiązku zawarcia umów sprzedaży gruntu w formie aktu notarialnego. Amărăşti Land Investment wyjaśnia, że w praktyce ta kwota dla poszczególnych transakcji była różna i mogła wynosić więcej lub mniej niż 750 EUR.

27    Uznając, że zawisły przed nim spór wymaga wykładni przepisów prawa Unii, Tribunalul Timiş (sąd rejonowy w Temeszu, Rumunia) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy wykładni dyrektywy [VAT], w szczególności jej art. 24, 28, 167 i art. 168 lit. a) należy dokonywać w ten sposób, że w ramach sprzedaży nieruchomości, które nie są wpisane do [rejestru nieruchomości] (księgi wieczystej) i nie są wpisane do ewidencji gruntów w chwili zbycia, kupujący będący podatnikiem, który na mocy umowy zobowiązuje się do dokonania na własny koszt czynności niezbędnych do pierwszego wpisu nieruchomości do krajowego rejestru nieruchomości, dokonuje świadczenia usług wobec sprzedającego, czy też nabycia usług związanych ze swoją inwestycją w nieruchomości, w związku z którym należy uznać jego prawo do odliczenia podatku VAT?

2) Czy wykładni dyrektywy [VAT], w szczególności jej art. 167 i art. 168 lit. a), można dokonywać w ten sposób, że koszty poniesione przez kupującego będącego podatnikiem w związku z pierwszym wpisem do rejestru nieruchomości, w odniesieniu do których kupującemu przysługuje roszczenie o przyszłe przeniesienie prawa własności i które zostały mu sprzedane przez sprzedających, którzy nie wpisali do księgi wieczystej swojego prawa własności do nieruchomości, mogą zostać uznane za czynności przygotowujące do inwestycji, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?

3) Czy należy dokonywać wykładni przepisów dyrektywy [VAT], w szczególności jej art. 24, 28, 167 i art. 168 lit. a), w ten sposób, że koszty poniesione przez kupującego będącego podatnikiem przy pierwszym wpisie do rejestru nieruchomości sprzedanych mu nieruchomości, wobec których kupującemu na podstawie umowy przysługuje roszczenie o przyszłe przeniesienie prawa własności przez sprzedających, którzy nie wpisali do księgi wieczystej ich prawa własności nieruchomości, należy uznać za świadczenie usług dla sprzedających w sytuacji, gdy sprzedający i kupujący zgodzili się, że cena nieruchomości nie obejmuje kosztów czynności związanych z wpisem do ewidencji gruntów?

4) Czy w rozumieniu dyrektywy [VAT] koszty administracyjne związane z nieruchomościami, które zostały sprzedane i w stosunku do których kupującemu przysługuje roszczenie o przyszłe przeniesienie prawa własności przez sprzedającego, w tym także, ale nie wyłącznie, koszty pierwszego wpisu do rejestru nieruchomości, muszą być obowiązkowo poniesione przez sprzedającego? Czy też koszty te, na podstawie umowy między stronami, mogą zostać poniesione przez kupującego lub przez dowolną stronę transakcji, w związku z czym danej osobie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania czwartego

28    W pytaniu czwartym, na które należy najpierw udzielić odpowiedzi, sąd odsyłający zwraca się w istocie z pytaniem, czy wykładni dyrektywy VAT należy dokonywać w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by strony transakcji mającej na celu przeniesienie własności nieruchomości uzgodniły, że przyszły nabywca (zwany dalej „nabywcą”) pokryje całość lub część kosztów związanych z formalnościami urzędowymi dotyczącymi tej transakcji, w szczególności z pierwszym wpisem tej nieruchomości do księgi wieczystej, oraz by nabywcy przysługiwało w związku z tym prawo do odliczenia VAT.

29    W tym względzie należy przede wszystkim stwierdzić, że dyrektywa VAT nie zawiera żadnego przepisu ograniczającego swobodę, przysługującą co do zasady stronom transakcji sprzedaży nieruchomości, takiej jak ta będąca przedmiotem postępowania głównego, do umownego ustalenia, która z nich poniesie koszty formalności urzędowych związanych z tą transakcją.

30    Należy ponadto zauważyć, że, jak wynika z postanowienia odsyłającego, przepisy krajowe rozpatrywane w postępowaniu głównym wymagają, by przeznaczona na sprzedaż nieruchomość była wpisana do księgi wieczystej i by osoba będąca sprzedającym była tam wskazana jako właściciel tej nieruchomości, pod rygorem nieważności umowy sprzedaży.

31    Pierwszy wpis do księgi wieczystej omawianej nieruchomości oraz wskazanie w niej właściciela nie podlegają swobodzie umów przysługującej stronom sprzedaży nieruchomości, gdyż odzwierciedlają one zobowiązanie prawne po stronie sprzedającego.

32    Toteż zamieszczenie klauzuli umownej, takiej jak klauzula rozpatrywana w postępowaniu głównym, mającej na celu obciążenie nabywcy nieruchomości kosztami związanymi z pierwszym wpisem do księgi wieczystej tej nieruchomości oraz wskazaniem jej właściciela nie może ustanowić odstępstwa od charakteru prawnego zobowiązania ciążącego na przyszłym sprzedającym (zwanego dalej „sprzedającym”), które jest źródłem takich kosztów, ani go zastąpić.

33    W konsekwencji samo istnienie takiej klauzuli w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie ma decydującego znaczenia dla ustalenia, czy nabywca ma prawo do odliczenia VAT związanego z pokryciem kosztów wynikających z dokonania pierwszego wpisu danych nieruchomości do księgi wieczystej.

34    W świetle całości powyższych rozważań odpowiedź na pytanie czwarte powinna być następująca: dyrektywę VAT należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie temu, by strony transakcji mającej na celu przeniesienie własności nieruchomości uzgodniły w umowie, że nabywca poniesie całość lub część kosztów związanych z formalnościami urzędowymi dotyczącymi tej transakcji, w szczególności z pierwszym wpisem tych nieruchomości do księgi wieczystej. Samo istnienie takiej klauzuli w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie ma jednak decydującego znaczenia dla ustalenia, czy nabywca ma prawo do odliczenia VAT związanego z pokryciem kosztów wynikających z dokonania pierwszego wpisu danych nieruchomości do księgi wieczystej.

W przedmiocie pytań pierwszego i trzeciego

35    W pytaniach pierwszym i trzecim, które należy rozpatrzyć łącznie w drugiej kolejności, sąd odsyłający zwraca się w istocie z pytaniem, czy dyrektywę VAT, a w szczególności jej art. 28, należy interpretować w ten sposób, że w ramach umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości niewpisanych do księgi wieczystej uznaje się, że nabywca będący podatnikiem, który, zobowiązawszy się do tego wobec sprzedającego w umowie, przeprowadza czynności niezbędne do dokonania pierwszego wpisu danych nieruchomości do tej księgi, korzystając z usług osób trzecich będących podatnikami, osobiście wyświadcza na rzecz sprzedającego omawiane usługi w rozumieniu wspomnianego art. 28, mimo że strony umowy uzgodniły, iż cena sprzedaży tych nieruchomości nie obejmuje kosztów czynności związanych z wpisem do ewidencji gruntów.

36    W tym względzie należy zauważyć, że art. 28 dyrektywy VAT stanowi, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

37    Przepis ten tworzy zatem fikcję prawną świadczenia dwóch identycznych usług kolejno po sobie, przy czym przyjmuje się, że podmiot gospodarczy, który pośredniczy w świadczeniu usług i który jest agentem, w pierwszej kolejności otrzymał dane usługi od wyspecjalizowanego w nich podmiotu, a następnie, w drugiej kolejności, wyświadczył owe usługi podmiotowi, na rzecz którego działa (wyrok z dnia 4 maja 2017 r., Komisja/Luksemburg, C‑274/15, EU:C:2017:333, pkt 86).

38    W związku z powyższym, oraz zważywszy, że art. 28 dyrektywy 2006/112 znajduje się w jej tytule IV „Transakcje podlegające opodatkowaniu”, należy uznać, że jeżeli świadczenie usług, w którym przedsiębiorca bierze udział, podlega opodatkowaniu VAT, stosunek prawny między tym podmiotem gospodarczym a podmiotem, na rachunek którego działa, również musi podlegać VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 4 maja 2017 r., Komisja/Luksemburg, C‑274/15, EU:C:2017:333, pkt 87).

39    Po pierwsze, w postępowaniu głównym bezsprzeczny jest fakt, że Amărăşti Land Investment działał we własnym imieniu, gdy zawierał umowę z osobami trzecimi będącymi podatnikami VAT w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do dokonania wpisu danych nieruchomości do księgi wieczystej.

40    Po drugie, w odniesieniu do kwestii, czy w tym kontekście Amărăşti Land Investment działał w imieniu sprzedającego te nieruchomości, należy przypomnieć, że, jak wynika z pkt 31 niniejszego wyroku, obowiązek dokonania pierwszego wpisu nieruchomości do księgi wieczystej odzwierciedla obowiązek prawny spoczywający na sprzedającym, który musi zostać tam wskazany jako właściciel tej nieruchomości.

41    Wynika z tego, że jeżeli na podstawie umowy zawartej ze sprzedającym wspomnianej nieruchomości nabywca przeprowadza na własny koszt czynności niezbędne do dokonania pierwszego wpisu tejże nieruchomości do księgi wieczystej i wskazania w tej księdze właściciela tej nieruchomości w celu dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na sprzedającym, należy uznać, że działania te zostały podjęte na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 28 dyrektywy VAT.

42    Po trzecie, ponieważ brzmienie art. 28 dyrektywy VAT nie zawiera żadnych warunków dotyczących odpłatnego charakteru udziału w świadczeniu usług, dla celów stosowania tego artykułu nie ma znaczenia, że koszty związane z pierwszym wpisem danej nieruchomości do księgi wieczystej nie zostały refakturowane przez nabywcę na sprzedającego, a zatem koszt czynności wpisania do ewidencji gruntów nie został uwzględniony w cenie sprzedaży tej nieruchomości.

43    W świetle powyższych rozważań odpowiedź na pytania pierwsze i trzecie powinna być następująca: dyrektywę VAT, a w szczególności jej art. 28, należy interpretować w ten sposób, że w ramach umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości niewpisanych do księgi wieczystej uznaje się, że nabywca będący podatnikiem, który, zobowiązawszy się do tego wobec sprzedającego w umowie, przeprowadza czynności niezbędne do dokonania pierwszego wpisu danych nieruchomości do tej księgi, korzystając z usług osób trzecich będących podatnikami, osobiście wyświadcza na rzecz sprzedającego omawiane usługi w rozumieniu wspomnianego art. 28, mimo że strony umowy uzgodniły, iż cena sprzedaży tych nieruchomości nie obejmuje kosztów czynności związanych z wpisem do ewidencji gruntów.

W przedmiocie pytania drugiego

44    W pytaniu drugim sąd odsyłający zwraca się w istocie z pytaniem, czy dyrektywę VAT, a w szczególności jej art. 167 i art. 168 lit. a), należy interpretować w ten sposób, że wydatki poniesione przez spółkę utworzoną w celu prowadzenia działalności rolniczej, która korzysta z usług osób trzecich będących podatnikami do celów pierwszego wpisu do księgi wieczystej nabywanych przez nią gruntów, można zakwalifikować jako wydatki inwestycyjne poniesione na cele działalności gospodarczej, którą zamierza prowadzić.

45    Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz z samego brzmienia pierwszego pytania, drugie pytanie zostało przedłożone na wypadek, gdyby uznano, że nabywca będący podatnikiem nie świadczy osobiście danych usług na rzecz sprzedającego w rozumieniu art. 28 dyrektywy VAT.

46    Ponieważ zaś w odpowiedzi na pytania pierwsze i trzecie Trybunał orzekł, że uznaje się, że nabywca taki jak skarżący w postępowaniu głównym osobiście wyświadcza przedmiotowe usługi na rzecz sprzedającego w rozumieniu art. 28 dyrektywy VAT, nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.

W przedmiocie kosztów

47    Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (ósma izba) orzeka, co następuje:

1) Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie temu, by strony transakcji mającej na celu przeniesienie własności nieruchomości uzgodniły w umowie, że nabywca poniesie całość lub część kosztów związanych z formalnościami urzędowymi dotyczącymi tej transakcji, w szczególności z pierwszym wpisem tych nieruchomości do krajowej księgi wieczystej. Samo istnienie takiej klauzuli w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie ma jednak decydującego znaczenia dla ustalenia, czy przyszły nabywca ma prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej związanego z pokryciem kosztów wynikających z dokonania pierwszego wpisu danych nieruchomości do krajowej księgi wieczystej.

2) Dyrektywę 2006/112, a w szczególności jej art. 28, należy interpretować w ten sposób, że w ramach umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości niewpisanych do krajowej księgi wieczystej uznaje się, że przyszły nabywca będący podatnikiem, który, zobowiązawszy się do tego wobec sprzedającego w umowie, przeprowadza czynności niezbędne do dokonania pierwszego wpisu danych nieruchomości do tej księgi, korzystając z usług osób trzecich będących podatnikami, osobiście wyświadcza na rzecz sprzedającego omawiane usługi w rozumieniu wspomnianego art. 28, mimo że strony umowy uzgodniły, iż cena sprzedaży tych nieruchomości nie obejmuje kosztów czynności związanych z wpisem do ewidencji gruntów.

* Język postępowania: rumuński.

Infohos, wyrok z 20.11.2019, C-400/18

Świadczenie usług przez niezależnego grupy osób (art. 132.1.f VATD) dla swoich członków są zwolnione nawet jeżeli grupy te świadczą usługi dla podmiotów spoza grupy.

Okoliczności sprawy

Infohos to stowarzyszenie szpitali. Świadczy dla swoich członków usługi informatyki szpitalnej. Świadczyło również usługi dla podmiotów niebędących jego członkami. Z powodu świadczenia usług dla podmiotów trzecich, organy podatkowe uznały, że, zgodnie z przepisami belgijskimi, Infohos nie może korzystać ze zwolnienia ani w stosunku do usług świadczonych dla swoich członków, ani w stosunku do osób trzecich.

Istota problemu

Czy usługi niezależnej grupy osób świadczone dla członków powinny być zwolnione z VAT również wtedy, gdy grupa ta świadczy usługi dla osób trzecich spoza grupy?

Rozstrzygnięcie

Usługi niezależnej grupy osób świadczone dla członków powinny być zwolnione z VAT również wtedy, gdy grupa ta świadczy usługi dla osób trzecich spoza grupy.

Uzasadnienie

 • Zwolnienia z art. 13 VI Dyrektywy powinny być interpretowane ściśle. Jednak wykładnia ta powinna być zgodna z celami realizowanymi przez te zwolnienia oraz powinna być zgodna z zasadą neutralności VAT. Wykładnia ta nie może czynić zwolnień niemal niemożliwymi do zastosowania w praktyce (30).
 • Zwolnienie, o którym mowa dotyczy usług świadczonych na rzecz członków grupy w ich interesie – jednak nie znaczy to wyłączenia zwolnienia, jeżeli grupa świadczy usługi dla osób trzecich (31-32).
 • Przy wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględniać jego brzmienie, kontekst oraz cel (33).
 • W odniesieniu do kontekstu – zwolnienie to dotyczy czynności wykonywanych w interesie publicznym (świadczy o tym umiejscowienie tego przepisu). Z kontekstu nie wynika, że zwolnienie nie dotyczy grup świadczących również usługi dla osób trzecich (34-35).
 • W odniesieniu do celu – zwolnienie to ma na celu uniknięcie poniesienia ciężaru VAT przez podatnika, który podjął współpracę z podmiotami w ramach wspólnej struktury, która wykonuje pewne usługi niezbędne do świadczenia usług przez tego podatnika. Cel ten realizowany jest w dalszym celu polegającym na ułatwieniu dostępu do określonych usług. (36-37; niejasne).
 • Infohos przyczynia się do wykonywania usług w interesie publicznym – nawet jeżeli świadczy usługi dla osób trzecich. Ograniczenie zwolnienia z tego powodu byłoby zatem sprzeczne z celem analizowanego przepisu (39-41).
 • Niemniej, zwolnieniem objęte są jedynie usługi świadczone na rzecz członków niezależnej grupy osób, o ile te usługi mieszczą się w celach, dla których ta grupa została powołana i są oferowane zgodnie z tymi celami. Usługi na rzecz osób trzecich natomiast podlegają opodatkowaniu (42-43).
 • Zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że nie spowoduje ono zakłóceń konkurencji (46).
 • Chodzi tutaj o to, że to zwolnienie właśnie ma prowadzić do zakłócenia konkurencji, aby odmówić zwolnienia. Ustawodawca krajowy może ustanowić zasady w celu ustalenia, czy dochodzi do zakłócenia konkurencji. Nie można jednak wyłączać zwolnienia całościowo z tego powodu, że potencjalnie takie zakłócenie konkurencji może występować i nie można tym samym wprowadzać do porządku krajowego domniemania wystąpienia zakłócenia konkurencji (47-51).

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 20 listopada 2019 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 13 część A ust. 1 lit. f) – Zwolnienia – Usługi świadczone przez niezależne grupy osób – Usługi świadczone członkom i osobom niebędącym członkami

W sprawie C‑400/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hof van Cassatie (sąd kasacyjny, Belgia) postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 czerwca 2018 r., w postępowaniu:

Infohos

przeciwko

Belgische Staat,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: A. Arabadjiev, prezes izby, P.G. Xuereb (sprawozdawca), T. von Danwitz, C. Vajda i A. Kumin, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu Infohos przez F. Soetaerta, advocaat,

– w imieniu rządu belgijskiego przez J.C. Halleux, P. Cottina i C. Pochet, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, R. Camposa Lairesa, P. Barros da Costę i M.J. Marques, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Lozano Palacios i W. Roelsa, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977, L 145, s. 1, zwana dalej „szóstą dyrektywą”).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między stowarzyszeniem Infohos a Belgische Staat (państwem belgijskim) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) za lata 2002–2004.

Ramy prawne

Prawo Unii

3 Szósta dyrektywa została uchylona i zastąpiona z dniem 1 stycznia 2007 r. dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1). Niemniej jednak z uwagi na datę wystąpienia rozpatrywanych okoliczności faktycznych sporu w postępowaniu głównym spór ten regulowany jest przez szóstą dyrektywę.

4 Motywy dziewiąty i jedenasty szóstej dyrektywy stanowiły:

„podstawa opodatkowania musi być zharmonizowana tak, aby zastosowanie stawki wspólnotowej do transakcji podlegających opodatkowaniu doprowadziło do porównywalnych rezultatów we wszystkich państwach członkowskich; […]

wspólny wykaz zwolnień powinien być sporządzony, tak aby umożliwić pobór środków własnych Wspólnot w sposób jednolity we wszystkich państwach członkowskich”.

5 Artykuł 2 szóstej dyrektywy przewidywał:

„Opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej podlega:

1) dostawa towarów lub usług świadczona [świadczenie usług dokonywane] odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika, który jako taki występuje [działającego w takim charakterze]; […]”.

6 Artykuł 13 szóstej dyrektywy, zatytułowany „Zwolnienia na terytorium kraju”, stanowił:

„A. Zwolnienia niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym

1. Nie naruszając innych przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie zwalniają z podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również, aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom: […]

f) usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona lub nie podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio koniecznych dla wykonywania ich działalności, gdy grupy te żądają od członków całkowitego zwrotu części ogólnie poniesionych wydatków, pod warunkiem jednak, że zwolnienie to nie będzie prowadzić do zakłócenia konkurencji; […]”.

7 Artykuł 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy odpowiada art. 131 i art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112.

Prawo belgijskie

8 Artykuł 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu VAT w wersji mającej zastosowanie do okoliczności faktycznych rozpatrywanych w postępowaniu głównym stanowił, że zwolnione z VAT jest „świadczenie usług na rzecz swoich członków przez niezależne grupy osób prowadzących działalność zwolnioną z podatku na mocy niniejszego artykułu lub niepodlegającą opodatkowaniu, w przypadku gdy takie usługi są bezpośrednio niezbędne do wykonywania tej działalności i w odniesieniu do których grupy ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu przypadającej każdemu z nich części we wspólnie poniesionych wydatkach, pod warunkiem że to zwolnienie nie spowoduje zakłóceń konkurencji; król określa warunki zastosowania tego zwolnienia”.

9 Artykuł 2 arrêté royal no 43 relatif à l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes (dekretu królewskiego nr 43 w sprawie zwolnienia z podatku od wartości dodanej w zakresie usług świadczonych na rzecz swoich członków przez niezależne grupy osób) z dnia 5 lipca 1991 r. (Moniteur belge z dnia 6 sierpnia 1991 r., s. 17215, zwanego dalej „dekretem królewskim nr 43”) przewidywał:

„Usługi świadczone przez niezależne grupy osób, o których mowa w art. 1, na rzecz swoich członków są zwolnione z podatku, pod warunkiem że:

1) działalność grupy polega wyłącznie na świadczeniu usług bezpośrednio w interesie swoich członków i na ich rzecz, a wszyscy ci członkowie prowadzą działalność, która jest zwolniona na mocy art. 44 kodeksu lub nie podlega opodatkowaniu”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

10 Infohos jest stowarzyszeniem specjalizującym się w zakresie informatyki szpitalnej. Świadczy ono, z jednej strony, usługi w zakresie informatyki szpitalnej na rzecz szpitali należących do niego w charakterze członków oraz, z drugiej strony, usługi na rzecz osób niebędących członkami.

11 W dniu 5 września 2000 r. zawarło ono ze spółką IHC-Group NV umowę o współpracy mającą na celu wspólne, lecz na zamówienie Infohosu, tworzenie nowego lub innowacyjnego oprogramowania komputerowego na rzecz szpitali należących do niego w charakterze członków.

12 Infohos nie zarejestrował się jako podatnik VAT w przekonaniu, że nie można go za takiego uznać na podstawie art. 6 kodeksu VAT lub że może przynajmniej korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 44 § 2 pkt 1 bis tego kodeksu.

13 Organy podatkowe, w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2005 r., uznały, że usługi świadczone sobie wzajemnie przez Infohos i IHC-Group powinny podlegać opodatkowaniu VAT. Ponadto w opinii organów podatkowych dokonywanie podlegających opodatkowaniu transakcji na rzecz osób niebędących członkami skutkowało tym, że opodatkowaniu VAT powinny podlegać także transakcje dokonywane na rzecz członków Infohos, które nie mogło dłużej korzystać ze zwolnienia z tytułu usług świadczonych na rzecz swoich członków na podstawie art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu VAT.

14 W dniu 13 grudnia 2005 r. organy podatkowe sporządziły protokół, w którym odnotowały te naruszenia, a następnie wydały nakaz egzekucyjny, który został opatrzony klauzulą wykonalności.

15 W dniu 22 maja 2007 r. Infohos wniósł do rechtbank van eerste aanleg Brugge (sądu pierwszej instancji w Brugii, Belgia) skargę, żądając od tego sądu stwierdzenia jej dopuszczalności i zasadności, a tym samym żądając zawieszenia wykonania nakazu egzekucyjnego wydanego przez organy podatkowe, orzeczenia, że żądane kwoty nie były należne, oraz, tytułem żądania ewentualnego, umorzenia nałożonych grzywien lub przynajmniej znacznego ich obniżenia, zasądzenia zwrotu wszystkich kwot wyegzekwowanych na podstawie tego nakazu wraz z odsetkami za zwłokę, oraz obciążenia państwa belgijskiego kosztami postępowania.

16 Wyrokiem z dnia 23 lutego 2009 r. rechtbank van eerste aanleg Brugge (sąd pierwszej instancji w Brugii) orzekł, że warunki stosowania zwolnienia przewidzianego w art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu VAT nie zostały spełnione i że Infohos podlega opodatkowaniu VAT w zakresie wszystkich usług, zarówno tych świadczonych na rzecz swoich członków, jak i tych świadczonych na rzecz osób niebędących członkami.

17 Infohos wniósł apelację od tego wyroku do hof van beroep te Gent (sądu apelacyjnego w Gandawie, Belgia).

18 Wyrokiem z dnia 21 września 2010 r. sąd ten orzekł, że Infohos nie może powoływać się na zwolnienie przewidziane w art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu VAT, ponieważ mogłoby to zakłócać konkurencję. Sąd ten orzekł jednak, że Infohos, jako podatnik mieszany w rozumieniu art. 46 kodeksu VAT, może wystąpić przeciwko państwu belgijskiemu z roszczeniem o zwrot.

19 Organy podatkowe wniosły następnie skargę kasacyjną do Hof van Cassatie (sądu kasacyjnego, Belgia).

20 Wyrokiem z dnia 31 października 2014 r. sąd ten uchylił wyrok hof van beroep te Gent (sądu apelacyjnego w Gandawie) na tej podstawie, że za sprzeczne uznał orzeczenie, z jednej strony, że Infohos nie może powoływać się na art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu VAT i że w związku z tym stowarzyszenie to powinno podlegać w pełni obowiązkowi podatkowemu, a z drugiej strony, że Infohos może słusznie powoływać się na status podatnika mieszanego.

21 Hof van Cassatie (sąd kasacyjny) przekazał sprawę do hof van beroep te Antwerpen (sądu apelacyjnego w Antwerpii, Belgia).

22 Wyrokiem z dnia 20 września 2016 r. ten ostatni sąd orzekł, że Infohos nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu VAT, ponieważ świadczy usługi również na rzecz osób niebędących członkami tego stowarzyszenia.

23 Infohos wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku do Hof van Cassatie (sądu kasacyjnego), między innymi na tej podstawie, że przesłanka zastosowania zwolnienia z VAT, zawarta w art. 2 ust. 1 dekretu królewskiego nr 43, zgodnie z którą niezależna grupa osób może świadczyć usługi wyłącznie na rzecz swoich członków, nie została przewidziana przez art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, a zatem była z tym przepisem sprzeczna.

24 Sąd odsyłający przypomina, że hof van beroep te Antwerpen (sąd apelacyjny w Antwerpii) orzekł, że ze ścisłej wykładni art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, a w szczególności przewidzianej przez ten przepis przesłanki, zgodnie z którą niezależne grupy osób żądają od członków całkowitego zwrotu części ogólnie poniesionych wydatków, wynika, że wyłącza ona możliwość świadczenia przez te grupy usług również na rzecz osób niebędących ich członkami. Hof van beroep te Antwerpen (sąd apelacyjny w Antwerpii) uznał również, iż ze względu na to, że Infohos nie ograniczał się do świadczenia usług na rzecz swoich członków, sprzedając oprogramowanie komputerowe także osobom trzecim, stowarzyszenie to nie może korzystać ze zwolnienia w odniesieniu do całej swojej działalności.

25 Zdaniem sądu odsyłającego tak zarysowany spór może zostać rozstrzygnięty jedynie w drodze wykładni art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy.

26 W tych okolicznościach Hof van Cassatie (sąd kasacyjny) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 13 część A ust. 1 lit. f) [szóstej dyrektywy], obecnie art. 132 ust. 1 lit. f) [dyrektywy 2006/112], należy interpretować w ten sposób, iż pozwala on państwom członkowskim na ustanowienie w odniesieniu do określonego w nim zwolnienia warunku wyłączności, w wyniku czego niezależna grupa osób świadcząca usługi także osobom niebędącym członkami tej grupy podlega opodatkowaniu VAT w pełnym zakresie, również z tytułu usług świadczonych swoim członkom?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

27 Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które uzależnia przyznanie zwolnienia z VAT od warunku, aby niezależne grupy osób świadczyły usługi wyłącznie na rzecz swoich członków, co ma ten skutek, że te grupy, które świadczą usługi również na rzecz osób niebędących członkami, podlegają opodatkowaniu VAT w pełnym zakresie, również w odniesieniu do usług świadczonych swoim członkom.

28 Celem udzielenia odpowiedzi na to pytanie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy państwa członkowskie zwalniają z podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również, aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom, usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona lub nie podlega opodatkowaniu, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio koniecznych dla wykonywania ich działalności, gdy grupy te żądają od członków całkowitego zwrotu części ogólnie poniesionych wydatków, pod warunkiem jednak, że zwolnienie to nie będzie prowadzić do zakłóceń konkurencji.

29 W tym względzie z motywów dziewiątego i jedenastego szóstej dyrektywy wynika, że ma ona na celu harmonizację podstawy opodatkowania VAT, a zwolnienia od tego podatku stanowią samodzielne pojęcia prawa Unii, które, jak Trybunał już wskazał, należy postrzegać w ogólnym kontekście wspólnego systemu VAT ustanowionego przez tę dyrektywę (wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

30 Ponadto w świetle utrwalonego orzecznictwa pojęcia używane do oznaczenia zwolnień przewidzianych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT jest objęta każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami realizowanymi przez owe zwolnienia oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system VAT. Powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza zatem, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 13 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków. Orzecznictwo Trybunału nie ma na celu narzucenia wykładni, która czyniłaby wskazane zwolnienia niemal niemożliwymi do zastosowania w praktyce (wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

31 W odniesieniu do brzmienia art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, jak przypomniano w pkt 28 niniejszego wyroku, zwolnienie przewidziane w tym przepisie dotyczy usług świadczonych przez niezależne grupy osób w interesie ich członków. Jednakże z brzmienia tego nie wynika, że usługi świadczone przez takie grupy na rzecz swoich członków są z owego zwolnienia wyłączone, w przypadku gdy grupy te świadczą ponadto usługi również na rzecz osób niebędących członkami.

32 Zatem, mimo że zgodnie z tym przepisem owo zwolnienie może dotyczyć jedynie usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków, z jego brzmienia nie można wywnioskować, że może ono znajdować zastosowanie jedynie w przypadku, gdy grupy te świadczą usługi wyłącznie na rzecz swoich członków.

33 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględniać nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele regulacji, której część przepis ten stanowi (wyrok z dnia 3 października 2019 r., Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland i in., C‑197/18, EU:C:2019:824, pkt 48).

34 W odniesieniu do kontekstu, w który wpisuje się art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, należy podkreślić, iż art. 13 część A tej dyrektywy jest zatytułowany „Zwolnienia dotyczące niektórych czynności wykonywanych w interesie publicznym” i znajduje się w tytule X tej dyrektywy, poświęconym zwolnieniom. Tytuł ten wskazuje, że przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. f) tej dyrektywy zwolnienie dotyczy jedynie niezależnych grup osób, których członkowie wykonują działalność w interesie publicznym (zob. podobnie wyrok z dnia 21 września 2017 r., Komisja/Niemcy, C‑616/15, EU:C:2017:721, pkt 44).

35 Jednakże z kontekstu tego nie wynika, aby omawiane zwolnienie było ograniczone jedynie do niezależnych grup osób świadczących usługi wyłącznie w interesie swoich członków.

36 W odniesieniu do celu art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy należy przypomnieć, że z orzecznictwa Trybunału wynika, iż jest nim ustanowienie zwolnienia z VAT celem uniknięcia, by osoba oferująca pewne usługi musiała ponosić ten podatek, w sytuacji gdy podjęła współpracę z innymi podmiotami zawodowymi w ramach wspólnej struktury podejmującej działania niezbędne dla wykonania rzeczonych usług (wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, pkt 37).

37 Należy zatem uznać, że celem przepisów art. 13 część A ust. 1 szóstej dyrektywy razem wziętych jest zwolnienie z VAT niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym w celu ułatwienia dostępu do określonych usług oraz dostaw określonych towarów poprzez unikanie nadmiernych kosztów, jakie wynikałyby z ich opodatkowania VAT (zob. podobnie wyroki: z dnia 5 października 2016 r., TMD, C‑412/15, EU:C:2016:738, pkt 30; z dnia 21 września 2017 r., Aviva, C‑605/15, EU:C:2017:718, pkt 28).

38 Zgodnie z uregulowaniem krajowym mającym zastosowanie w postępowaniu głównym systematycznie odmawia się przyznania przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy zwolnienia z VAT w odniesieniu do usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków, gdy grupy te świadczą usługi również na rzecz osób niebędących członkami; opodatkowaniu VAT podlegają wówczas wszystkie usługi.

39 Tymczasem, nawet jeżeli niezależna grupa osób, taka jak Infohos, świadczy usługi również na rzecz osób niebędących członkami, to usługi świadczone przez nią na rzecz jej członków bezpośrednio przyczyniają się do wykonywania działalności w interesie publicznym, o której mowa w omawianym przepisie. Usługi świadczone przez niezależną grupę osób podlegają natomiast zwolnieniu przewidzianemu w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, jeżeli bezpośrednio przyczyniają się do wykonywania działalności w interesie publicznym, o której mowa w art. 13 część A ust. 1 szóstej dyrektywy.

40 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że odmówienie niezależnej grupie osób, która spełnia wszystkie warunki przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, przyznania zwolnienia przewidzianego w tym przepisie z tego tylko powodu, że świadczy ona usługi również na rzecz osób niebędących członkami, skutkowałoby ograniczeniem zakresu zastosowania tego przepisu przez wyłączenie ze zwolnienia z VAT usług świadczonych przez tę grupę na rzecz jej członków, zaś tego rodzaju ograniczenie zakresu zastosowania nie znajduje potwierdzenia w celu tej dyrektywy, jak przypomniano w pkt 36 niniejszego wyroku (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, pkt 36, 37).

41 Wobec tego zastosowanie tego przepisu do usług świadczonych przez niezależną grupę osób bezpośrednio w interesie jej własnych członków, którzy muszą prowadzić działalność zwolnioną z podatku lub niepodlegającą opodatkowaniu, jest zgodne z celem art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, ponieważ cel ten nie wyklucza świadczenia przez taką grupę usług na rzecz osób niebędących członkami.

42 Niemniej jednak, zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, zwolnieniem objęte są jedynie usługi świadczone na rzecz członków niezależnej grupy osób, o ile usługi te mieszczą się w celach, dla których taka grupa została powołana, i są zatem oferowane zgodnie z tymi celami (zob. podobnie wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, pkt 39). W tym względzie do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy usługi świadczone przez Infohos spełniają wszystkie warunki przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy.

43 Natomiast usługi świadczone na rzecz osób niebędących członkami nie mogą korzystać z tego zwolnienia i pozostają opodatkowane VAT. Otóż, ze względu na to, że takie usługi nie wchodzą w zakres zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, art. 2 ust. 1 tej dyrektywy wymaga, aby usługi te, świadczone odpłatnie na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze, podlegały opodatkowaniu VAT.

44 W związku z tym, w świetle brzmienia oraz celu art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, przewidziane w tym przepisie zwolnienie z VAT nie jest uzależnione od warunku, aby dane usługi były oferowane wyłącznie członkom przedmiotowej niezależnej grupy osób.

45 Rząd belgijski podnosi, że art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy nie stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu będącemu przedmiotem postępowania głównego w zakresie, w jakim uregulowanie to ma na celu zapobieżenie wszelkim zakłóceniom konkurencji zgodnie z warunkiem przewidzianym w tymże przepisie.

46 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy zwolnienie przewidziane w tym przepisie ma zastosowanie, pod warunkiem że nie spowoduje ono zakłóceń konkurencji.

47 W tym względzie Trybunał stwierdził już, że to zwolnienie z VAT samo w sobie nie ma móc prowadzić do zakłóceń konkurencji na rynku, na którym konkurencja będzie w każdym razie naruszona ze względu na obecność podmiotu, który będzie świadczył usługi na rzecz swoich członków i który nie może dążyć do czerpania zysków. To zatem fakt, że usługi świadczone przez grupę są zwolnione, a nie fakt, że grupa ta spełnia pozostałe warunki rozpatrywanego przepisu, ma móc prowadzić do zakłóceń konkurencji, aby można było odmówić przyznania tego zwolnienia (wyrok z dnia 20 listopada 2003 r., Taksatorringen, C‑8/01, EU:C:2003:621, pkt 58).

48 Trybunał orzekł już bowiem, że można odmówić przyznania zwolnienia z VAT, jeżeli istnieje realne ryzyko, że samo zwolnienie będzie prowadziło natychmiast lub w przyszłości do zakłóceń konkurencji (wyrok z dnia 20 listopada 2003 r., Taksatorringen, C‑8/01, EU:C:2003:621, pkt 64).

49 W celu ustalenia, czy zastosowanie do danej działalności możliwości zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy może prowadzić do zakłóceń konkurencji, ustawodawca krajowy może z pewnością ustanowić łatwe do wdrażania zasady podlegające nadzorowi właściwych organów (zob. podobnie wyrok z dnia 21 września 2017 r., Komisja/Niemcy, C‑616/15, EU:C:2017:721, pkt 65).

50 Jednakże warunek dotyczący braku zakłócenia konkurencji, o którym mowa w tym przepisie, nie pozwala na ograniczenie w sposób ogólny zakresu zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia (zob. podobnie wyrok z dnia 21 września 2017 r., Komisja/Niemcy, C‑616/15, EU:C:2017:721, pkt 67).

51 Taki jest jednak właśnie skutek uregulowania krajowego rozpatrywanego w postępowaniu głównym, które ustanawia ogólne domniemanie istnienia zakłócenia konkurencji i w sposób ogólny ogranicza zakres zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, wyłączając ze zwolnienia z VAT usługi świadczone przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków, gdy świadczą one usługi również na rzecz osób niebędących członkami, podczas gdy, jak wynika to z pkt 43 niniejszego wyroku, te ostatnie usługi nie są objęte zakresem zastosowania tego zwolnienia i w związku z tym muszą podlegać opodatkowaniu VAT.

52 Ponadto rząd belgijski utrzymuje, że uregulowanie krajowe rozpatrywane w postępowaniu głównym pozwala zapobiec wszelkim oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania oraz nadużyciom.

53 W tym względzie wystarczy przypomnieć, że o ile na podstawie zdania wprowadzającego art. 13 część A ust. 1 szóstej dyrektywy państwa członkowskie określają warunki zwolnienia od podatku w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania takich zwolnień, jak również aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania oraz nadużyciom, o tyle jednak warunki te nie mogą dotyczyć definicji przedmiotu przewidzianych zwolnień (wyrok z dnia 15 listopada 2012 r., Zimmermann, C‑174/11, EU:C:2012:716, pkt 39). Taki jest jednak właśnie skutek przesłanek określonych w uregulowaniu krajowym rozpatrywanym w postępowaniu głównym, które ustanawiają w odniesieniu do niezależnych grup osób świadczących usługi również na rzecz osób niebędących członkami, ogólne i niewzruszalne domniemanie oszustwa podatkowego, nadużycia lub unikania opodatkowania, bez dokładnego określenia rodzaju nadużycia, oszustwa podatkowego lub unikania opodatkowania, którym uregulowanie to ma zapobiegać.

54 Mając na uwadze powyższe rozważania, na zadane pytanie należy odpowiedzieć, że art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które uzależnia przyznanie zwolnienia z VAT od warunku, aby niezależne grupy osób świadczyły usługi wyłącznie na rzecz swoich członków, co ma ten skutek, że te grupy, które świadczą usługi również na rzecz osób niebędących członkami, podlegają opodatkowaniu VAT w pełnym zakresie, również w odniesieniu do usług świadczonych swoim członkom.

W przedmiocie kosztów

55 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które uzależnia przyznanie zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) od warunku, aby niezależne grupy osób świadczyły usługi wyłącznie na rzecz swoich członków, co ma ten skutek, że te grupy, które świadczą usługi również na rzecz osób niebędących członkami, podlegają opodatkowaniu VAT w pełnym zakresie, również w odniesieniu do usług świadczonych swoim członkom.

Podpisy

* Język postępowania: niderlandzki.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

GIOVANNIEGO PITRUZZELLI

przedstawiona w dniu 11 lipca 2019 r.(1)

Sprawa C‑400/18

Infohos

przeciwko

Belgische Staat

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (sąd kasacyjny, Belgia)]

Odesłanie prejudycjalne – VAT – Zwolnienia – Niezależne grupy osób – Świadczenia udzielane członkom i osobom niebędącym członkami

1. Czy niezależna grupa osób stworzona z reprezentantów szeregu publicznych centrów, na rzecz których świadczy ona usługi w interesie publicznym, traci status podmiotu zwolnionego z podatku VAT w odniesieniu do działalności wykonywanej na rzecz jego członków, jeżeli decyduje się świadczyć usługi również na rzecz osób trzecich?

2. Tak zasadniczo brzmi pytanie postawione przez belgijski sąd krajowy, który zwrócił się do Trybunału o dokonanie oceny zgodności z prawem Unii przepisu krajowego uzależniającego zwolnienie z podatku VAT niezależnych grup osób stworzonych z reprezentantów szeregu publicznych centrów dobrobytu społecznego od tego, czy stowarzyszenia te świadczą usługi wyłącznie na rzecz swoich członków.

I. Ramy prawne

A. Prawo Unii

3. Artykuł 13 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku(2) stanowi w sprawie zwolnień w obrębie kraju:

„A. Zwolnienia niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym

1. Nie naruszając innych przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie zwalniają z podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom: […]

f) usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona lub nie podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio koniecznych dla wykonywania ich działalności, gdy grupy te żądają od członków całkowitego zwrotu części ogólnie poniesionych wydatków, pod warunkiem jednak, że zwolnienie to nie będzie prowadzić do zakłócenia konkurencji”.

4. Artykuł 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy odpowiada art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej(3), która uchyla i zastępuje dyrektywę 77/388/EWG. Niemniej jednak mimo uchylenia, ponieważ data okoliczności faktycznych w postępowaniu przed sądem krajowym jest wcześniejsza niż data wejścia w życie powyższej dyrektywy, do niniejszego postępowania ma zastosowanie szósta dyrektywa.

B. Prawo belgijskie

5. Artykuł 44 § 2 pkt 1 bis Btw‑wetboek (belgijskiego kodeksu podatkowego w zakresie VAT), w wersji mającej zastosowanie do okoliczności faktycznych, przewiduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w odniesieniu do:

„[ś]wiadczenia usług na rzecz swoich członków przez niezależne grupy osób prowadzących działalność zwolnioną z podatku na mocy niniejszego artykułu lub w odniesieniu do której nie są one podatnikami, w przypadku gdy takie usługi są bezpośrednio niezbędne do wykonywania tej działalności i w odniesieniu do których stowarzyszenia zobowiązują się wymagać od swoich członków jedynie zwrotu części wspólnych kosztów ponoszonych przez każdego z nich, pod warunkiem że takie zwolnienie nie spowoduje zakłócenia konkurencji; król określa warunki zastosowania tego zwolnienia”.

6. Artykuł 2 Koninklijk Besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten (dekretu królewskiego nr 43 z dnia 5 lipca 1991 r. dotyczącego zwolnienia z części podatku od wartości dodanej w zakresie usług świadczonych przez niezależne grupy osób swoim członkom, Belgisch Staatsblad z dnia 6 sierpnia 1991 r.) stanowi, że:

„[u]sługi świadczone przez niezależne grupy osób, o których mowa w art. 1, na rzecz własnych członków są zwolnione z podatku, pod warunkiem że:

1. działalność stowarzyszenia polega wyłącznie na świadczeniu usług bezpośrednio na rzecz jego członków, a wszyscy jego członkowie prowadzą działalność, która jest zwolniona na mocy art. 44 kodeksu lub w odniesieniu do której nie są oni podatnikami”.

II. Okoliczności faktyczne sprawy, postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

7. Infohos, strona skarżąca w postępowaniu głównym, jest stowarzyszeniem działającym w zakresie informatyki szpitalnej, zawiązanym przez różne publiczne centra dobrobytu społecznego, zwane dalej OCMW (niderl. openbare centra voor maatschappelijk welzijn)(4). Infohos świadczy usługi w zakresie informatyki szpitalnej dla OCMW należących do stowarzyszenia oraz, oprócz usług dla swoich członków, usługi dla osób niebędących członkami. W dniu 5 września 2000 r. zawarło ono umowę z NV IHC‑Group mającą na celu wspólne tworzenie, na zamówienie Infohos, nowych lub unowocześnianie dotychczasowych zastosowań oprogramowania komputerowego na rzecz szpitali będących członkami grupy.

8. Infohos nie zarejestrowało się jako podatnik VAT, w przekonaniu z jednej strony, że nie może być podatnikiem VAT na podstawie art. 6 kodeksu podatkowego w zakresie VAT(5), oraz niezależnie od tego sądząc z drugiej strony, iż jest zwolnione z VAT na podstawie art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu.

9. W dniu 20 kwietnia 2005 r. w wyniku kontroli organy podatkowe uznały, że usługi świadczone wzajemnie przez Infohos i NV IHC‑Group (jako podmiotem niebędącym członkiem stowarzyszenia) powinny podlegać opodatkowaniu VAT. Ponadto w opinii organów podatkowych wykonywanie podlegających opodatkowaniu transakcji na rzecz osób niebędących członkami strony skarżącej pociąga za sobą to, iż transakcje wykonywane na rzecz członków Infohos winny także podlegać VAT, a zatem iż Infohos nie może już korzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu świadczenia usług na rzecz swoich członków przewidzianego w art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu podatkowego w zakresie VAT.

10. Ustalenia dotyczące stanu faktycznego zostały zawarte przez organ podatkowy w protokole z dnia 13 grudnia 2005 r., na podstawie którego został wydany nakaz egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności.

11. W dniu 22 maja 2007 r. Infohos wniosło do Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (sądu pierwszej instancji w Brugii, Belgia), skargę na nakaz egzekucyjny, wnosząc o zawieszenie egzekucji i oświadczając, że kwota określona w nakazie nie była należna. Tytułem żądania ewentualnego Infohos wnosiło o uchylenie lub przynajmniej znaczne obniżenie nałożonych na nie kar, zwrot wszystkich kwot wyegzekwowanych na podstawie nakazu wraz z odsetkami za zwłokę oraz obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

12. Wyrokiem z dnia 23 lutego 2009 r. wskazany powyżej sąd orzekł, że nie zostały spełnione warunki stosowania zwolnień określone w art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu podatkowego w zakresie VAT oraz że strona skarżąca w zakresie wszystkich usług świadczonych przez nią członkom, jak i osobom niebędącym członkami, podlegała opodatkowaniu VAT.

13. Infohos odwołało się od tej decyzji do Hof van beroep te Gent (sądu apelacyjnego w Gandawie, Belgia), który w wyroku z dnia 21 września 2010 r. orzekł, że Infohos nie może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu podatkowego w zakresie VAT, ponieważ świadczyło również usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami, a zatem zastosowanie tego zwolnienia zakłóciłoby konkurencję. Niemniej jednak powyższy sąd orzekł również, iż jako podatnik mieszany może ono wystąpić do państwa belgijskiego z roszczeniem o zwrot kwoty 117 781,03 EUR.

14. W dniu 5 lipca 2012 r. organ podatkowy wniósł kasację od tego wyroku do Hof van Cassatie (sąd kasacyjny, Belgia). Wyrokiem z dnia 31 października 2014 r. Hof van Cassatie (sąd kasacyjny) stwierdził nieważność decyzji Hof van Beroep de Gent (sądu apelacyjnego w Gandawie) na tej podstawie, że sprzeczne jest stwierdzenie z jednej strony, że strona skarżąca nie może powoływać się na art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu podatkowego w zakresie VAT, ponieważ Infohos świadczy usługi nie tylko na rzecz swoich członków, lecz również na rzecz osób niebędących członkami, co oznacza, że Infohos uzyskuje status regularnego podatnika, a z drugiej strony, że Infohos może powoływać się na status podatnika mieszanego w rozumieniu art. 46 kodeksu podatkowego w zakresie VAT, aby móc korzystać ze zwolnienia z podatku od usług świadczonych na rzecz swoich członków w proporcji do świadczenia usług na rzecz osób niebędących członkami, z prawem do odliczenia ograniczonym do dostaw podlegających opodatkowaniu na rzecz osób niebędących członkami.

15. Hof van Cassatie (sąd kasacyjny) skierował sprawę do Hof van Beroep Antwerpen (sądu apelacyjnego w Antwerpii, Belgia). Wyrokiem z dnia 20 września 2016 r. sąd ten orzekł, że udzielenie zgody na odpłatne wprowadzanie do obrotu oprogramowania komputerowego będącego albo wyłączną własnością strony skarżącej, albo niepodzielnie należącego do niej i NV IHC‑Group, podlega unormowaniu art. 18 § 1 akapit drugi pkt 7 kodeksu podatkowego w zakresie VAT, a zatem należy ją uznać za usługę podlegającą opodatkowaniu. Ponadto sąd orzekł, iż strona skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym nie może się ubiegać o zwolnienie przewidziane w art. 44 § 2 pkt 1 bis kodeksu podatkowego w zakresie VAT w odniesieniu do jej całej działalności ze względu na to, że nie ograniczała się ona do świadczenia usług swoim członkom, ale także, za pośrednictwem NV IHC‑Group, z którą zawarła umowę o współpracy, podejmowała się na rzecz osób niebędących jej członkami wprowadzania do obrotu oprogramowania komputerowego opracowanego przez nią lub na jej zlecenie.

16. Następnie Infohos zaskarżyło decyzję przed Hof van Cassatie (sądem kasacyjnym), podnosząc, że przesłanka zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 2 ust. 1 belgijskiego dekretu królewskiego, zgodnie z którym niezależna grupa osób(6) może świadczyć usługi wyłącznie na rzecz swoich członków, nie została przewidziana w art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, a zatem przepis krajowy nie jest zgodny z prawem Unii.

17. Sąd odsyłający, Hof van Cassatie (sąd kasacyjny) podnosi, że Hof van Beroep Antwerpen (sąd apelacyjny w Antwerpii) orzekł, że ścisła wykładnia art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, w szczególności ustanowionej w tym przepisie przesłanki, zgodnie z którą niezależne grupy osób muszą wymagać od swoich członków zwrotu jedynie dokładnej kwoty poniesionych przez nich wspólnie kosztów, stoi na przeszkodzie temu, aby usługi mogły być przez nie świadczone również na rzecz osób niebędących ich członkami. Ponadto ponieważ Infohos nie tylko świadczyło usługi na rzecz swoich członków, ale również sprzedawało oprogramowanie użytkowe do celów marketingowych osobom trzecim, nie mogło ono powoływać się na zwolnienie w odniesieniu do całej swojej działalności.

18. Zdaniem sądu krajowego tak zdefiniowany spór może zostać rozstrzygnięty jedynie na podstawie wykładni art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy.

19. Hof van Cassatie (sąd kasacyjny) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy art. 13 część A ust. 1 lit. f) dyrektywy 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r., obecnie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., należy interpretować w ten sposób, iż pozwala on państwom członkowskim na ustanowienie w odniesieniu do określonego w nim zwolnienia warunku wyłączności, w wyniku czego niezależna grupa osób świadcząca usługi także osobom niebędącym członkami tej grupy podlega VAT w pełnym zakresie, również z tytułu usług świadczonych jej członkom?”.

III. Ocena prawna

20. We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd krajowy zwrócił się zasadniczo do Trybunału z pytaniem, czy art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy stoi na przeszkodzie przepisom takim jak przepisy belgijskie, które zezwalają na zwolnienie z podatku VAT w odniesieniu do niezależnych grup osób jedynie w przypadku, gdy grupy te świadczą usługi wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

21. W przeciwnym razie, gdyby taki przepis krajowy został uznany za zgodny z prawem Unii Europejskiej, oznaczałoby to, że w każdym przypadku, gdy niezależna grupa osób świadczyłaby również usługi na rzecz osób niebędących jej członkami, stawałaby się ona podatnikiem VAT również w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz jej członków.

22. Uznanie strony skarżącej w postępowaniu przed sądem krajowym za niezależną grupę osób oraz okoliczność, że prowadzona przez nią działalność – przynajmniej w odniesieniu do jej członków – spełnia przesłanki przewidziane w art. 13 część Aust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy, a zatem przesłanki zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług, nie są same w sobie przedmiotem zaskarżenia i w związku z tym obydwie kwestie mogą być uznane za ustalone w niniejszej sprawie. Niemniej jednak do sądu krajowego należy zweryfikowanie w praktyce, czy spełnione są warunki określone w art. 13 część A ust. 1 lit. f)(7).

23. Należy ponadto dodać, że sąd krajowy musi również ocenić spójność usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących członkami z celem działalności danej niezależnej grupy osób. W przypadku gdy działalność w odniesieniu do osób niebędących członkami grupy nie pokrywa się z celem działalności danej niezależnej grupy osób, konsekwencje tego faktu należy rozpatrzyć na podstawie prawa krajowego.

24. Zasadniczo uczestnicy postępowania, którzy przedstawili uwagi, formułują w odniesieniu do pytania prejudycjalnego dwie opinie.

25. Jedna opinia, popierana przez Komisję i stronę skarżącą w postępowaniu przed sądem krajowym, proponuje negatywną odpowiedź na pytanie prejudycjalne, wskazując na niezgodność z prawem Unii przepisu takiego jak przepis belgijski, który uzależnia zwolnienie z podatku VAT od tego, czy usługi stowarzyszenia są oferowane wyłącznie jego członkom.

26. Dokładniej rzecz ujmując – argument ten opiera się na założeniu, że wyłączenie niezależnych grup osób, które świadczą usługi również na rzecz osób niebędących ich członkami, z zakresu zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. f) doprowadziłoby do nadmiernie restrykcyjnej interpretacji tego przepisu, a zatem do złożonego, jeśli nie niemożliwego zastosowania zwolnienia.

27. Należy tutaj zauważyć, że świadczenie usług na rzecz osób trzecich przez niezależne grupy osób byłoby dozwolone tylko wtedy, gdyby podlegało regularnemu opodatkowaniu (z wyjątkiem usług zwolnionych na mocy innych przepisów) w rozumieniu art. 2 szóstej dyrektywy, określającego zakres zastosowania dyrektywy.

28. Zgodnie z tą argumentacją możliwość świadczenia usług na rzecz osób spoza stowarzyszenia nie mogła zatem zostać zakwestionowana w oparciu o warunek dodatkowej wyłączności, niezwiązanej z treścią przepisu art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy.

29. Druga opinia, sformułowana przez rządy belgijski i portugalski, przewiduje twierdzącą odpowiedź na pytanie prejudycjalne, a zatem opiera się na zgodności z prawem Unii Europejskiej przepisu takiego jak przepis belgijski, który uzależnia zwolnienie z podatku VAT od tego, czy usługi stowarzyszenia są oferowane wyłącznie jego członkom.

30. Obowiązek wyłączności wynikałby z samego przepisu, który przewiduje między innymi zwolnienie z podatku, chyba że prowadziłoby to do zakłócenia konkurencji, co miałoby miejsce w przypadku usług oferowanych stronom trzecim, ponieważ niezależna grupa osób miałaby być ustanowiona przede wszystkim w wyłącznym celu oferowania usług podmiotom będącym jej członkami.

31. Warunek wyłączności miałby na celu również zapewnienie prawidłowego wdrożenia zasady neutralności podatkowej.

32. Pierwsza opinia wydaje mi się bardziej przekonująca, z uwzględnieniem poniższych uwag.

33. Konieczne jest, po pierwsze, sprawdzenie, czy wprowadzenie takiego warunku wyłączności jest zgodne z wykładnią językową, systemową i celowościową art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy(8), a po drugie, czy istnieje margines swobody państw członkowskich w zakresie jego wprowadzenia.

A. Wykładnia art. 13 część A ust. 1 lit. f) szóstej dyrektywy w związku z celami dyrektywy i funkcją zwolnień

34. W cytowanym przepisie nie wspomina się w żaden sposób o konieczności wyłącznego świadczenia usług na rzecz swoich członków.

35. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zwolnienia z podatku VAT – które, jak zostanie podkreślone w pkt 41, stanowią niezależne pojęcia prawa Unii – należy interpretować w sposób zawężający, ponieważ zwolnienia te stanowią odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT musi być pobierany od wszystkich usług świadczonych odpłatnie przez podatnika.

36. Jednakże ta zawężająca interpretacja dokonana przez państwo członkowskie w chwili transpozycji dyrektywy nie może prowadzić do nadmiernych utrudnień we wdrażaniu systemu zwolnień podatkowych, aż do spowodowania bezskuteczności autonomicznego charakteru zwolnień podatkowych(9).

37. Dlatego też konieczne jest odniesienie się do uzasadnienia samego przepisu.

38. Celem szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT(10) jest harmonizacja ustawodawstwa krajowego w celu ustanowienia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a zatem jednolitej podstawy wymiaru podatku.

39. Cel ten został określony w motywie 9 w następujący sposób: „podstawa opodatkowania musi być zharmonizowana tak, aby zastosowanie stawki wspólnotowej do transakcji podlegających opodatkowaniu doprowadziło do porównywalnych rezultatów we wszystkich państwach członkowskich”(11).

40. Konkretnie, jak określa motyw 11 szóstej dyrektywy: „wspólny wykaz zwolnień powinien być sporządzony, tak aby umożliwić pobór środków własnych Wspólnot w sposób jednolity we wszystkich państwach członkowskich”.

41. Wynika z tego, jak już stwierdził Trybunał, że cel porównywalnego poboru zasobów własnych we wszystkich państwach członkowskich może zostać osiągnięty jedynie poprzez zharmonizowaną interpretację i stosowanie zwolnień, co pociąga za sobą opracowanie autonomicznego pojęcia prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do tych zwolnień(12).

42. Dokładniej rzecz ujmując – art. 13 część A ust. 1 lit. f) przewiduje zwolnienie z VAT dostępne dla niektórych niezależnych grup osób, które opierają się na systemie samopomocy, tj. formie stowarzyszenia, którego celem jest świadczenie swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania ich działalności (które muszą być zwolnione z opodatkowania lub w odniesieniu do których nie są oni podatnikami) i które wymaga od swoich członków jedynie zwrotu dokładnej części wspólnych kosztów, jakie na nich przypadają.

43. Celem takiego zwolnienia jest w istocie „ustanowienie zwolnienia z podatku VAT celem uniknięcia [tego], by osoba oferująca pewne usługi musiała ponosić ten podatek, w sytuacji gdy podjęła współpracę z innymi podmiotami zawodowymi w ramach wspólnej struktury podejmującej działania niezbędne dla wykonania rzeczonych usług”(13) oraz „zwolnienie z VAT niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym w celu ułatwienia dostępu do określonych usług oraz dostaw określonych towarów poprzez unikanie nadmiernych kosztów, jakie wynikałyby z ich opodatkowania VAT”(14).

44. Jak wynika z uwag przedstawionych w aktach sprawy, wobec braku interpretacji przepisu o zwolnieniu ze strony Trybunału Komisja stwierdziła w kilku dokumentach roboczych dotyczących podatku VAT, że ani szczególny charakter zwolnienia, ani potrzeba zawężającej interpretacji takiego zwolnienia nie uzasadniają zakazu prowadzenia przez beneficjentów działalności (pod warunkiem że jest ona opodatkowana) na rzecz osób trzecich(15).

45. Z uzasadnienia powyższego przepisu i przewidzianych zwolnień nie wynika zatem jasno, aby było konieczne wprowadzenie warunku wyłączności na usługi oferowane przez niezależne grupy osób ich członkom, jak wyjaśniono także w oficjalnych dokumentach Komisji.

46. W podsumowaniu kwestii spójności przepisu takiego jak przepis belgijski z celami zwolnienia należy stwierdzić, że pod względem swojej restrykcyjności jest on nieproporcjonalny do celu.

47. Trybunał wielokrotnie podkreślał, że zgodnie z zasadą proporcjonalności, która należy do zasad ogólnych prawa Unii, środki zastosowane podczas wdrażania szóstej dyrektywy powinny być właściwe do realizacji celów przewidzianych przez ten dokument i nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbędne do ich osiągnięcia(16).

48. Z drugiej strony utrata prawa do skorzystania ze zwolnienia również w odniesieniu do transakcji przeprowadzanych na rzecz członków grozi zachwianiem równowagi w przepisach prawa Unii i zmianą ich charakteru na nastawiony bardziej na sankcje, co nie jest zgodne z duchem dyrektywy.

49. Na potrzeby stosowania zwolnienia właściwsze wydaje się przyjrzenie się działalności prowadzonej przez dany podmiot, a nie charakterowi samego podmiotu.

50. Oznacza to, że przewidziane zwolnienie musi odnosić się wyłącznie do usług świadczonych przez niezależną grupę osób na rzecz jej członków, ale nie oznacza to tym samym, że niezależna grupa osób może oferować wyłącznie usługi skierowane do swoich członków. W tym względzie Trybunał orzekł już, że do usług świadczonych przez niezależną grupę osób na rzecz jej członków ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w tym przepisie, nawet jeśli z usług tych korzysta tylko jeden lub kilku członków(17).

51. To działalność prowadzona na rzecz członków, w ramach realizacji celów chronionych przepisami prawa Unii, zasługuje na ochronę, a zatem na możliwość skorzystania ze zwolnienia, a nie sam charakter podmiotu, który można by uznać za zasługujący na możliwość skorzystania ze zwolnienia tylko w sytuacji, gdyby oferował usługi wyłącznie członkom samego stowarzyszenia. Powyższe jest oczywiście zależne od warunku, że sąd krajowy stwierdzi, iż wnioskodawca ubiegający się o zwolnienie spełnia warunki określone w szóstej dyrektywie(18).

B. Zakres swobody uznania państw członkowskich

52. Artykuł 13 część A ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie ustalają warunki „w celu zapewnienia prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom […]”.

53. W lit. f) tego przepisu dodano, że zwolnienie nie może powodować „zakłócenia konkurencji”.

54. Margines swobody państw członkowskich przy ustalaniu warunków korzystania ze zwolnienia nie może doprowadzić do zmiany definicji treści zwolnień wymienionych w dyrektywie(19).

55. W związku z tym państwo członkowskie nie może wprowadzać przepisów, które utrudniłyby lub uniemożliwiły stosowanie zwolnienia(20).

56. Ma to miejsce w przypadku, gdy państwo członkowskie, wdrażając dyrektywę, przyjmie ścisłe środki o charakterze ogólnym, takie jak środki przewidziane w art. 2 belgijskiego dekretu królewskiego, które ograniczają zakres zastosowania zwolnienia podatkowego.

57. Wyrażenie „zapewnienie prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień” ma moim zdaniem na celu umożliwienie państwom członkowskim wprowadzenia przepisów krajowych, które sprawią, że stosowanie zwolnień nie będzie nadmiernie skomplikowane dla podmiotów gospodarczych, a w stosownych przypadkach umożliwi również zracjonalizowanie metod kontroli.

58. Nie można tego wyrażenia interpretować, jak mogłoby ono być rozumiane na podstawie używanych przez strony argumentów, jako mającego na celu jedynie ułatwienie prowadzenia działań kontrolnych przez właściwe organy.

59. Ponadto z akt sprawy nie wynika, jakie nadmierne trudności władze krajowe miałyby napotkać w stosowaniu i monitorowaniu prawidłowego stosowania zwolnień podatkowych przewidzianych w dyrektywie(21).

60. Do sądu krajowego należeć będzie zapewnienie, aby podmioty korzystające ze zwolnień prowadziły uporządkowaną i odrębną księgowość umożliwiającą właściwym organom przeprowadzanie niezbędnych kontroli.

61. Wyrażenie to nie może jednak uzasadniać wprowadzenia restrykcyjnego warunku wyłączności, który, jak stwierdzono powyżej, nie jest spójny z treścią i celami przepisu prawa unijnego.

62. To samo należy stwierdzić odnośnie do pozostałej części cytowanego przepisu, który pozwala państwom członkowskim określić warunki pozwalające „zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom”.

63. Również wskazany fragment nie pozwala uznać za konieczne wprowadzenia dodatkowego, nieuwzględnionego w dyrektywie przepisu dotyczącego wyłączności w zakresie świadczenia usług na rzecz członków.

64. Ewentualnego świadczenia usług na rzecz osób trzecich nie można uznać za sprzyjanie oszustwom, unikaniu opodatkowania i nadużyciom, o ile świadczenie takie jest należycie wyodrębnione w księgach rachunkowych stowarzyszenia i podlega zapłacie należnego podatku.

65. Wreszcie jeśli chodzi o ryzyko zakłócenia konkurencji analiza może wydawać się bardziej złożona, ale moim zdaniem w odniesieniu do tego, czy niezależne grupy osób mogą również świadczyć usługi na rzecz stron trzecich niebędących członkami, prowadzi do tego samego wniosku.

66. Trybunał stwierdził już, że „można bowiem odmówić przyznania zwolnienia z VAT, jeżeli zachodzi ryzyko, że samo zwolnienie będzie prowadziło natychmiast lub w przyszłości do zakłóceń konkurencji”(22).

67. Jak już stwierdziła rzecznik generalna J. Kokott, w przypadku niektórych sektorów nie można z góry i teoretycznie stwierdzić zakłócenia konkurencji. W związku z tym szósta dyrektywa nie pozostawia ustawodawcy krajowemu żadnego marginesu swobody w odniesieniu do możliwości wprowadzenia abstrakcyjnego przepisu, który nie jest związany z oceną konkretnego przypadku zakłócenia konkurencji(23).

68. Natomiast, jak wynika z akt sprawy, przepis taki jak przepis belgijski, w którego przypadku rząd belgijski jako główną podstawę do wprowadzenia warunku wyłączności przytacza ewentualne zakłócenie konkurencji, zakłada w sposób uogólniający i restrykcyjny, nie pozostawiając marginesu na ocenę sądu, że świadczenie usług na rzecz osób trzecich zakłóca konkurencję na tym konkretnym rynku.

69. Trybunał orzekł już, że w celu ustalenia, czy zastosowanie do danej działalności możliwości zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 może spowodować zakłócenie konkurencji, ustawodawca krajowy może z pewnością ustanowić łatwe do wdrażania zasady podlegające nadzorowi właściwych organów. Warunki te nie mogą jednak dotyczyć samej treści zwolnień przewidzianych w tej dyrektywie, należy bowiem doprecyzować, że warunek dotyczący braku zakłóceń konkurencji ustanowiony w art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 nie skutkuje zezwoleniem państwu członkowskiemu na ogólne ograniczenie zakresu tego zwolnienia(24).

70. Zwolnienie mogłoby prowadzić do zakłócenia wolnej konkurencji, gdyby większość usług była świadczona na rzecz osób niebędących członkami i gdyby usługi świadczone na rzecz osób niebędących członkami były również zwolnione z podatku VAT.

71. Żadna z tych dwóch sytuacji nie mieści się w proponowanej interpretacji, a zatem należy uznać, że również w tej kwestii argumenty przemawiające za wymogiem wyłączności nie są przekonujące, także z powodu braku konkretnych dowodów na ich poparcie.

C. Ograniczenia wobec niezależnych grup osób możliwości świadczenia usług na rzecz stron trzecich niebędących ich członkami

72. Warunki zwolnienia przewidziane w przedmiotowym artykule, jak wskazała również Komisja w uwagach przedstawionych w postępowaniu, można podsumować w następujący sposób: usługi zwolnione z podatku powinny być świadczone przez niezależną grupę osób; ma ona prowadzić działalność zwolnioną z podatku lub w odniesieniu do której nie jest podatnikiem; celem tych usług winno być świadczenie swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania działalności; stowarzyszenia te mogą żądać od swoich członków jedynie zwrotu określonej części wspólnych kosztów, które na nich przypadają.

73. Wszystkie te warunki podlegają kontroli sądu krajowego.

74. Należy jednak wyjaśnić, że z punktu widzenia dotychczas proponowanej interpretacji systemowej i celowościowej należy określić pewne dodatkowe warunki, aby podmiot mógł kwalifikować się do zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz jego członków, w przypadku gdy oferuje on również usługi na rzecz podmiotów spoza stowarzyszenia (podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT).

75. Po pierwsze, wolumen usług świadczonych na rzecz członków powinien być większy niż ilość usług świadczonych na rzecz osób trzecich, które w związku z tym mogą mieć jedynie charakter cząstkowy w działalności stowarzyszenia jako całości(25).

76. Ma to na celu uniknięcie zniekształcenia funkcji stowarzyszeń, co mogłoby prowadzić do wykorzystywania tego przepisu w celu unikania zobowiązań podatkowych, a w konsekwencji do zakłócania konkurencji.

77. Po drugie, również aby nie zniekształcać tej funkcji, konieczne jest, aby podmiot korzystający ze zwolnienia wykazał, że działalność prowadzona na rzecz osób trzecich innych niż jego członkowie jest uzasadniona kwestiami praktycznymi oraz w przyszłości może przynieść korzyści również członkom.

78. Ustalenia dotyczące obydwu opisanych powyżej kwestii należą do kompetencji sądu krajowego, który musi zastosować powyższe kryteria interpretacyjne w celu ustalenia prawa do zwolnienia w przypadku podmiotu świadczącego usługi na rzecz swoich członków, ale również na rzecz osób trzecich.

79. Przy tych uściśleniach, które są niezbędne w celu zachowania spójności celów dyrektywy i zwolnień podatkowych, jeszcze mniej prawdopodobne staje się ryzyko zakłócenia konkurencji, podkreślona natomiast zostaje funkcja zwolnień, która polega na zrekompensowaniu niekorzystnej pozycji konkurencyjnej niezależnych grup osób w porównaniu z podmiotami, które posiadają własnych pracowników świadczących usługi w imieniu stowarzyszenia lub w ramach grupy VAT(26).

IV. Wnioski

80. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (sąd kasacyjny, Belgia) Trybunał odpowiedział następująco:

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. f) dyrektywy 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r., obecnie art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., należy interpretować w ten sposób, iż nie pozwala on państwom członkowskim na dodanie do określonego tam zwolnienia warunku wyłączności, w wyniku czego niezależna grupa osób świadcząca usługi także osobom niebędącym członkami tej grupy podlegałaby VAT w całości, również z tytułu usług świadczonych własnym członkom.

Do sądu krajowego należy ustalenie, czy przesłanki zwolnienia przewidziane w tym przepisie są spełnione, a w przypadku usług świadczonych również na rzecz osób niebędących członkami – czy wolumen tych usług nie jest większy od wolumenu usług świadczonych na rzecz członków, aby nie zakłócić celu zwolnienia, i czy świadczenie tych usług jest uzasadnione kwestiami praktycznymi i może przynieść korzyści również członkom.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, wyrok z 8.05.2019, C-566/17

Wydatki „mieszane” służące działalności gospodarczej i pozagospodarczej nie mogą być odliczone w 100% – nawet w przypadku braku wyraźnych przepisów krajowych, które nakazują ograniczenie odliczenia.

Okoliczności sprawy

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nabywał towary i usługi, które były jednocześnie związane z czynnościami opodatkowanymi wchodzącymi w zakres jego działalności gospodarczej oraz czynnościami nieopodatkowanymi niewchodzącym w zakres jego działalności gospodarczej.
Zdaniem podatnika Związek miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości do takich wydatków „mieszanych” ze względu na to, że w polskich przepisach podatkowych brak było szczególnych przepisów i reguł określających metody obliczenia podatku naliczonego w takiej sytuacji.  Zdanie organów podatkowych było przeciwne.

Istota problemu

Czy podatnik może mieć prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od nabytych towarów i usług związanych jednocześnie z działalnością gospodarczą oraz działalnością inna niż gospodarcza, gdy w przepisach państwa członkowskiego brak przepisów i reguł określających metody wyznaczenia wysokości częściowego odliczenia?

Rozstrzygnięcie

Podatnik nie może odliczyć 100% podatku naliczonego od nabytych towarów i usług związanych jednocześnie z działalnością gospodarczą oraz działalnością inna niż gospodarcza – nawet jeżeli przepisy państwa członkowskiego nie zawierają reguł wyznaczających wysokości częściowego odliczenia.

Uzasadnienie

 • Zgodnie z art. 168 Dyrektywy VAT podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego o ile dostarczone towary i usługi są używane do celów zwieranych transakcji podlegających opodatkowaniu (25).
 • „Logika systemu VAT opiera się na neutralności”. Gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu VAT – odliczenie nie przysługuje. Jeżeli są wykorzystywane do czynności opodatkowanych – odliczenie przysługuje. Służy wówczas unikaniu podwójnego opodatkowania (26).
 • Zatem przy istnieniu prawa do odliczenia konieczne jest, że (i) podatnik nabywa towary i wykorzystuje je do swojej działalności gospodarczej, (ii) pozostające w bezpośrednim i ścisłym związku z podatkiem należnym, (iii) wydatki na te towary mają charakter cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem (27).
 • Art. 173-175 zawierają regulacje dotyczące sytuacji, gdy nabycia związane z transakcjami dającymi prawo do odliczenia i niedającymi takiego prawa. Reguły te dotyczą czynności związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą: działalnością opodatkowaną i zwolnioną (28).
 • W odniesieniu do podziału wydatków związanych z działalnością gospodarczą i inną niż gospodarcza, ustalenie jego kryteriów należy do swobodnego uznania państw członkowskich, które jednak powinny przy tym uwzględniać cel i strukturę Dyrektywy VAT i na tej podstawie powinny określić sposób obliczania obiektywnie odzwierciedlający część wydatków faktycznie przypadających na każdy z tych dwóch rodzajów działalności (29).
 • W Polsce brak było takich kryteriów. Należy zbadać, czy w takiej sytuacji może przysługiwać pełne prawo do odliczenia (30-31).
 • Obowiązek podatnika do podziału kwot podatku naliczonego wynika z samego art. 168.a Dyrektywy VAT (32).
 • Gdy towary są wykorzystywane do celów transakcji nieobjętych zakresem stosowania VAT, nie może dojść ani do poboru, ani do odliczenia podatku naliczonego (33).
 • Dyrektywa nie zawiera szczegółowych reguł co do podziału tych kwot. Państwa członkowskie dysponują pewnym zakresem uznania (34).
 • Jednakże sam brak takich reguł w prawie krajowym nie oznacza, że podatnik ma pełne prawo do odliczenia. Byłoby to rozszerzenie zakresu tego prawa wbrew podstawowym zasadom wspólnego systemu VAT (35).
 • Przyznanie takiego prawa powodowałoby przyznanie korzyści sprzecznej z zasadą neutralności (również w znaczeniu równego traktowania) (36).
 • Sąd odsyłający podniósł, że praktyka krajowa pełnego odliczenia jest uzasadniona konstytucyjną zasadą „legalizmu podatkowego” (38).
 • Zasada legalizmu może być uznana za część porządku prawnego Unii (jako zasada wspólne dla państw członkowskich). Może ona wymagać, aby wszystkie istotne elementy podatku były przewidziane ustawą. Nie wymaga ona jednak, aby wszystkie techniczne aspekty opodatkowania zostały uregulowane w sposób wyczerpujący (39).
 • Kwestia jakie elementy muszą być przewidziane ustawą wynika z zasady legalizmu podatkowego jako ogólne zasady prawa Unii, a nie w oparciu o wykładnię tej zasady w prawie krajowym (40).
 • Zakres prawa do odliczenia jest jasno określony w art. 168 Dyrektywy VAT. Nie pozostawia państwom członkowskim żadnej swobody uznania w zakresie jego wprowadzenia w życie (42).
 • Jeżeli zatem podatnik może ustalić dokładny zakres prawa do odliczenia, nie można uznać, że jego obowiązek określenia części związanej z transakcjami gospodarczymi jest sprzeczny z zasadą legalizmu podatkowego. Taki wymóg nie ma charakteru zasadniczego, lecz ma wyłącznie charakter pomocniczy (43).
 • Do sądu krajowego należy ocena, czy wymogi wynikające z zasady legalizmu zostały spełnione (44).
 • Należy jednak zauważyć, że art. 86 ustawy o VAT odpowiada treści art. 168 Dyrektywy VAT. Wydaje się zatem, że art. 86 wystarczająco definiuje zakres prawa do odliczenia (45).
 • Podatnik może wystąpić o interpretację podatkową oraz może wybrać odpowiednią metodę podziału zgodnie z informacjami, którymi dysponuje. A zatem brak takich uregulowań nie wydaje się uniemożliwiać podatnikowi określenia kwoty VAT (46).
 • Sąd odsyłający podniósł również, że praktyka krajowa była sprzeczna z art. 168 Dyrektywy VAT (47).
 • W tym względnie – sądy krajowe są obowiązane interpretować prawo krajowe w sposób zgodny z prawem Unii oraz taka wykładnia może być co do zasady powoływana wobec podatnika przez właściwy organ podatkowy (48).
 • Wykładnia taka nie może jednak prowadzić do wniosków contra legem. Wówczas to sądy krajowe powinny zmienić taką niezgodną z prawem unijnym wykładnię (49).

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 8 maja 2019 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 168 lit. a) – Odliczenie podatku naliczonego – Zasada neutralności VAT – Podatnik wykonujący jednocześnie działalność gospodarczą oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego – Towary i usługi nabyte w celu realizacji transakcji podlegających opodatkowaniu VAT i transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT – Brak kryteriów podziału w przepisach krajowych – Zasada legalizmu podatkowego

W sprawie C‑566/17

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) postanowieniem z dnia 10 lipca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 26 września 2017 r., w postępowaniu:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

przeciwko

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: K. Lenaerts, prezes Trybunału, pełniący obowiązki prezesa drugiej izby, A. Prechal, C. Toader, A. Rosas (sprawozdawca) i M. Ilešič, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: R. Şereş, administratorka,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 września 2018 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przez radców prawnych P. Koźmińskiego i K. Ziemskiego, a także przez P. Kaźmierczaka, doradcę podatkowego,

– w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez B. Kołodzieja i J. Kaute,

– w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę i A. Kramarczyk-Szaładzińską, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Jokubauskaitė i M. Siekierzyńską, działające w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 168 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą VAT”).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach (Polkowice, zwanym dalej „Związkiem Gmin”) a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (zwanym dalej „organem podatkowym”) w przedmiocie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem towarów i usług przez Związek Gmin w celu prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego, która nie wchodzi w zakres stosowania VAT (zwanym dalej „wydatkami mieszanymi”).

Ramy prawne

Prawo Unii

3 Tytuł III dyrektywy VAT nosi nazwę „Podatnicy”. Pod tym tytułem art. 9 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy stanowi:

„»Podatnikiem« jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności”.

4 Pod tym samym tytułem art. 13 ust. 1 akapit pierwszy omawianej dyrektywy stanowi:

„Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują, lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami”.

5 Tytuł X tejże dyrektywy, pod nazwą „Odliczenia”, zawiera pięć rozdziałów, z których pierwszy jest zatytułowany „Źródło i zakres prawa do odliczenia”. W tym rozdziale art. 168 przewiduje:

„Jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić:

a) VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika; […]”.

6 Rozdział 2 tego samego tytułu jest zatytułowany „Proporcja podlegająca odliczeniu”. W tym rozdziale art. 173 dyrektywy VAT przewiduje:

„1. W odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do dokonywania transakcji dających prawo do odliczenia, o których mowa w art. 168 […], jak i transakcji niedających prawa do odliczenia, odliczenie będzie dotyczyło tylko takiej części VAT, która proporcjonalnie przypada na kwotę tych pierwszych transakcji.

Proporcja podlegająca odliczeniu jest ustalana, zgodnie z art. 174 i 175, dla wszystkich transakcji dokonanych przez podatnika.

2. Państwa członkowskie mogą przedsięwziąć następujące środki:

a) zezwolić podatnikowi na określenie proporcji podlegającej odliczeniu dla każdego sektora jego działalności, pod warunkiem że dla każdego z tych sektorów prowadzona jest osobna księgowość;

b) zobowiązać podatnika do określenia proporcji podlegającej odliczeniu dla każdego sektora działalności i do prowadzenia osobnej księgowości dla każdego z tych sektorów;

c) zezwolić podatnikowi lub zobowiązać go do stosowania odliczenia w zależności od wykorzystania całości lub części towarów i usług;

d) zezwolić podatnikowi lub zobowiązać go do stosowania odliczenia zgodnie z zasadą przewidzianą w ust. 1 akapit pierwszy w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wykorzystywanych do wszystkich transakcji, o których tam mowa;

e) postanowić, że w przypadkach gdy VAT, który nie podlega odliczeniu przez podatnika, jest nieznacznej wartości, będzie on uważany za zerowy”.

7 Artykuły 174 i 175 owej dyrektywy dotyczą obliczenia proporcji podlegającej odliczeniu.

Prawo polskie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

8 Na podstawie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483) nakładanie podatków i innych danin publicznych następuje w drodze ustawy. Określa ona podmioty opodatkowania, stawki podatkowe, zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów zwolnionych od podatków.

Ustawa o VAT

9 Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 177, poz. 1054), w wersji mającej zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym (zwanej dalej „ustawą o VAT”):

„Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”.

10 Artykuł 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi:

„W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego […]”.

11 Artykuł 90 ust. 1–3 tej ustawy stanowi:

„1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

2. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego […].

3. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

12 Z postanowienia odsyłającego wynika, że Związek Gmin jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami prawa polskiego, która wykonuje określone zadania publiczne należące do gmin będących jego członkami. Do zadań Związku Gmin należy między innymi planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin będących jego członkami. Działalność ta, finansowana z opłat pobieranych przez gminy, nie stanowi działalności gospodarczej objętej wspólnym systemem VAT i w konsekwencji nie podlega temu podatkowi.

13 Od 2013 r. Związek Gmin świadczył usługi dodatkowe podmiotom prywatnym w postaci w szczególności wyposażenia nieruchomości w stosowne pojemniki na odpady zmieszane; podstawienia i transportu pojemników na odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe. Świadczenie tych usług stanowi działalność gospodarczą objętą wspólnym systemem VAT. Dochody Związku Gmin z tej działalności w latach 2013–2015 wynosiły rocznie łączną kwotę, odpowiednio, 59 368,18 PLN (złotych polskich) (około 13 845 EUR), 372 166,48 PLN (około 86 796 EUR) oraz 386 393,79 PLN (około 90 114 EUR).

14 W tych latach podatkowych Związek Gmin poniósł wydatki związane w szczególności z funkcjonowaniem tego podmiotu oraz z gospodarką odpadami. Część z nich stanowiła wydatki mieszane. Z postanowienia odsyłającego wynika bowiem, że wydatki te nie mogą być związane wyłącznie albo z transakcjami niemającymi charakteru gospodarczego realizowanymi przez Związek Gmin, które nie są objęte wspólnym systemem VAT, albo z jego transakcjami gospodarczymi, czyli transakcjami opodatkowanymi VAT.

15 Powziąwszy wątpliwości co do kwoty, do której zapłaty jest on zobowiązany z tytułu VAT za lata podatkowe 2013–2015, Związek Gmin zwrócił się z wnioskiem o interpretację indywidualną do organu podatkowego w sprawie interpretacji ustawy o VAT. W interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2016 r. organ podatkowy uznał, że w odniesieniu do wydatków mieszanych Związek Gmin jest zobowiązany do zastosowania wstępnej alokacji VAT naliczonego w celu określenia kwoty tego podatku związanego z jego działalnością gospodarczą. W braku odpowiednich uregulowań prawa krajowego podatnik powinien dokonać wyboru właściwej metody umożliwiającej mu wyodrębnienie kwot VAT naliczonego związanego z działalnością gospodarczą i działalnością niemającą charakteru gospodarczego. W celu określenia kwoty VAT podlegającej odliczeniu należy następnie zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, związaną z działalnością gospodarczą, w celu określenia w danym wypadku odpowiednich kwot VAT naliczonego, mającego związek, z jednej strony, z opodatkowanymi transakcjami dającymi prawo do odliczenia, a z drugiej strony, z transakcjami zwolnionymi niedającymi takiego prawa.

16 Związek Gmin wniósł skargę do sądu odsyłającego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (Polska), o uchylenie tej interpretacji indywidualnej, w oparciu o naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Oparł się on w szczególności na okoliczności, że w odniesieniu do wydatków mieszanych ustawa ta nie przewiduje żadnej zasady alokacji VAT naliczonego w zależności od tego, czy wydatki te dotyczą działalności gospodarczej podatnika, czy jego działalności niemającej charakteru gospodarczego. Związek Gmin podnosi, po pierwsze, że nie może być zobowiązany do zastosowania metody podziału VAT naliczonego w związku z wydatkami mieszanymi. Po drugie, związane z tymi wydatkami prawo do odliczenia w konsekwencji nie może podlegać innemu ograniczeniu aniżeli rozliczenie proporcjonalne, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT, dotyczące działalności gospodarczej opodatkowanej tym podatkiem lub z niego zwolnionej.

17 W świetle tych okoliczności sąd odsyłający stwierdza, że do dnia 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem zasad przewidzianych w art. 90 i 91 ustawy o VAT, polski ustawodawca nie wydał przepisów dotyczących podziału VAT naliczonego dla wydatków mieszanych. W wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., kwestia ta jest obecnie uregulowana, ale te nowe przepisy nie mają zastosowania do lat podatkowych 2013–2015, których dotyczy zawisły przed nim spór.

18 Ponadto sąd odsyłający zauważa, że dyrektywa VAT nie zawiera uregulowań dotyczących podziału kwot podatku naliczonego w związku z wydatkami mieszanymi podatnika. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że w braku odpowiednich wskazówek w dyrektywie VAT to do państw członkowskich należy ustalenie metod i kryteriów takiego podziału, z poszanowaniem prawa Unii oraz zasad, które stanowią podstawę wspólnego systemu VAT.

19 W tym względzie sąd odsyłający wyjaśnił, że Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w uchwale z dnia 24 października 2011 r. uznał, iż w braku takich kryteriów w prawie krajowym przyznaje się podatnikowi pełne prawo do odliczenia VAT również w odniesieniu do tej części podatku naliczonego, która jest związana z czynnościami będącymi poza wspólnym systemem VAT. Oparłszy się zwłaszcza na wyrażonej w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie wyłączności ustawowej w zakresie nakładania podatków i danin publicznych oraz ustalania stawek podatkowych, sąd ten orzekł, że przed wejściem w życie zmian do ustawy o VAT w dniu 1 stycznia 2016 r. nie ma podstaw do zarzucania podatnikom, że nie kierowali się oni kryteriami ustanowionymi według tychże zmian.

20 Sąd odsyłający żywi wątpliwości co do zgodności takiej wykładni prawa krajowego z dyrektywą VAT. Sąd ten zauważa w szczególności, że art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stanowiący implementację art. 168 tej dyrektywy do prawa krajowego, wyraźnie przewiduje, że prawo do odliczenia VAT jest związane tylko z transakcjami opodatkowanymi VAT.

21 Uważa on w szczególności, że wskutek braku w prawie krajowym przepisów mających „walor techniczny”, dotyczących podziału kwot VAT naliczonego w związku z wydatkami mieszanymi między działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, nie może prowadzić do tego, że w takiej sytuacji podatnicy będą jednak dysponować prawem do pełnego odliczenia tego podatku. Zdaniem tego sądu taka praktyka krajowa jest sprzeczna z treścią art. 168 dyrektywy VAT oraz zasadą neutralności VAT, w szczególności z tego względu, że w odniesieniu do rozpoznawanej przez ów sąd sprawy rzeczona praktyka przyznawałaby nienależną korzyść Związkowi Gmin. Sąd odsyłający wskazuje ponadto, że wyrażone przez organ podatkowy stanowisko, zgodnie z którym w takiej sytuacji podatnik ma możliwość wyboru najwłaściwszej metody rozliczenia, wydaje mu się zgodne z dyrektywą VAT.

22 W tych okolicznościach Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 168 lit. a) dyrektywy [VAT] oraz zasada neutralności VAT sprzeciwiają się praktyce krajowej polegającej na tym, że przyznaje się pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych zarówno na potrzeby transakcji podatnika objętych zakresem zastosowania VAT (opodatkowanych i zwolnionych), jak i będących poza zakresem zastosowania VAT, w związku z brakiem w ustawie krajowej metod i kryteriów podziału kwot podatku naliczonego w odniesieniu do ww. rodzajów transakcji?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

23 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 168 lit. a) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on praktyce krajowej zezwalającej podatnikowi na pełne odliczenie podatku naliczonego w związku z wydatkami mieszanymi, ze względu na brak we właściwych przepisach podatkowych szczególnych uregulowań dotyczących kryteriów i metod podziału, które umożliwiłyby podatnikowi określenie części tego VAT naliczonego, którą należy uważać za związaną, odpowiednio, z jego działalnością gospodarczą i z działalnością niemającą charakteru gospodarczego.

24 W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie na wstępie należy przypomnieć podstawy prawne prawa do odliczenia VAT wynikające z dyrektywy VAT i z orzecznictwa Trybunału.

25 W pierwszej kolejności zasady dotyczące prawa do odliczenia są uregulowane w szczególności w art. 168 dyrektywy VAT. Zgodnie z lit. a) tego artykułu podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku, który jest zobowiązany zapłacić, należnego lub zapłaconego podatku od towarów lub usług dostarczonych lub które mają być podatnikowi dostarczone przez innego podatnika, o ile towary i usługi są używane do celów zawieranych transakcji podlegających opodatkowaniu.

26 Logika systemu wprowadzonego dyrektywą VAT opiera się na neutralności. Tylko podatek naliczony obciążający towary i usługi wykorzystywane przez podatnika w związku z czynnościami opodatkowanymi podlega odliczeniu. Innymi słowy, odliczenie podatku naliczonego jest związane z poborem podatku należnego. Gdy towary lub usługi nabyte przez podatnika są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT, nie następuje ani pobór podatku należnego, ani możliwość odliczenia tego podatku naliczonego. Natomiast gdy towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, odliczenie podatku naliczonego od tych towarów lub usług służy unikaniu podwójnego opodatkowania (zob. podobnie wyrok z dnia 16 czerwca 2016 r., Mateusiak, C‑229/15, EU:C:2016:454, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).

27 Zatem istnienie prawa do odliczenia zakłada, po pierwsze, że podatnik działający w takim charakterze nabywa towary lub usługi i wykorzystuje je na potrzeby swej działalności gospodarczej (zob. w szczególności wyrok z dnia 16 lutego 2012 r., Eon Aset Menidjmunt, C‑118/11, EU:C:2012:97, pkt 69). Po drugie, aby można było odliczyć VAT, transakcje powodujące naliczenie podatku zasadniczo powinny pozostawać w bezpośrednim i ścisłym związku z transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia. Wreszcie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług zakłada, że wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym (zob. podobnie wyroki: z dnia 13 marca 2008 r., Securenta, C‑437/06, EU:C:2008:166, pkt 27; z dnia 6 września 2012 r., Portugal Telecom, C‑496/11, EU:C:2012:557, pkt 36; z dnia 16 lipca 2015 r., Larentia + Minerva i Marenave Schiffahrt, C‑108/14 i C‑109/14, EU:C:2015:496, pkt 23, 24).

28 W drugiej kolejności, w sytuacji gdy podatnik wykorzystuje towary i usługi jednocześnie do transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia, czyli transakcji zwolnionych, art. 173–175 dyrektywy VAT przewidują uregulowania pozwalające określić część VAT podlegającą odliczeniu, która powinna być proporcjonalna do kwoty przypadającej na opodatkowane transakcje gospodarcze podatnika. W tym względzie Trybunał wyjaśnił, że te ostatnie zasady dotyczą VAT naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą, wprowadzając rozróżnienie w jej ramach pomiędzy działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia a działalnością zwolnioną z podatku, która nie rodzi takiego uprawnienia (zob. podobnie wyroki: z dnia 13 marca 2008 r., Securenta, C‑437/06, EU:C:2008:166, pkt 33; z dnia 6 września 2012 r., Portugal Telecom, C‑496/11, EU:C:2012:557, pkt 42; z dnia 16 lipca 2015 r., Larentia + Minerva i Marenave Schiffahrt, C‑108/14 i C‑109/14, EU:C:2015:496, pkt 27). Natomiast, aby nie zagrozić celowi neutralności, jaki gwarantuje wspólny system VAT, transakcje, które nie wchodzą w zakres stosowania dyrektywy VAT, powinny być wyłączone z obliczania proporcji podlegającej odliczeniu, o której mowa w tych ostatnich przepisach (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 listopada 2000 r., Floridienne i Berginvest, C‑142/99, EU:C:2000:623, pkt 32; z dnia 27 września 2001 r., Cibo Participations, C‑16/00, EU:C:2001:495, pkt 44; z dnia 29 kwietnia 2004 r., EDM, C‑77/01, EU:C:2004:243, pkt 54).

29 W trzeciej kolejności należy przypomnieć, że Trybunał orzekł już, iż w braku odpowiednich uregulowań w dyrektywie VAT ustalenie metod i kryteriów podziału kwot VAT naliczonego pomiędzy działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego należy do swobodnego uznania państw członkowskich, które, korzystając z tego uprawnienia, powinny uwzględniać cel i strukturę dyrektywy VAT i na tej podstawie określić sposób obliczania obiektywnie odzwierciedlający część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności (zob. w szczególności wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Gmina Ryjewo, C‑140/17, EU:C:2018:595, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo).

30 W niniejszym wypadku z postanowienia odsyłającego wynika, że w latach podatkowych spornych w postępowaniu głównym obowiązujące w Polsce ustawodawstwo nie zawierało szczególnych uregulowań dotyczących kryteriów i metod podziału, pomiędzy działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, podatku naliczonego z tytułu wydatków mieszanych. Opierając się na tym braku regulacji krajowej, Związek Gmin podnosi przed sądem odsyłającym, że nie można wymagać przeprowadzenia takiego podziału, a zatem miał on prawo do pełnego odliczenia podatku związanego z tym rodzajem wydatków.

31 Należy zatem zbadać, czy taki brak uregulowania krajowego skutkuje tym, że podatnik, taki jak Związek Gmin, jest tylko z tego względu uprawniony do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków mieszanych.

32 Należy najpierw podkreślić, że spoczywający na podatniku obowiązek podziału kwot VAT naliczonego pomiędzy działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego wynika z samego brzmienia art. 168 lit. a) dyrektywy VAT. Przepis ten przewiduje bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika.

33 Jak wynika zwłaszcza z orzecznictwa przytoczonego w pkt 26 niniejszego wyroku, gdy towary lub usługi nabyte przez podatnika są wykorzystywane do celów transakcji nieobjętych zakresem stosowania VAT, nie może dojść ani do poboru podatku należnego, ani do odliczenia podatku naliczonego.

34 Prawdą jest, że dyrektywa VAT nie ustanawia żadnych szczególnych uregulowań dotyczących kryteriów i metod podziału, pomiędzy działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, VAT naliczonego od wydatków mieszanych. Państwa członkowskie dysponują zatem pewnym zakresem uznania w odniesieniu do wyboru takich kryteriów lub metod podziału.

35 Jednakże sam brak takich uregulowań we właściwych przepisach podatkowych nie oznacza, że podatnik ma prawo odliczyć w całości VAT obciążający te wydatki również w odniesieniu do części podatku naliczonego, która jest związana z transakcjami nieobjętymi wspólnym systemem VAT. Przyznanie takiego prawa do pełnego odliczenia skutkowałoby rozszerzeniem zakresu tego prawa, wbrew podstawowym zasadom wspólnego systemu VAT.

36 Jak bowiem wskazała rzecznik generalna w pkt 57 opinii, pozwolenie podatnikowi takiemu jak Związek Gmin, dokonującemu zarówno transakcji gospodarczych, jak i transakcji niemających charakteru gospodarczego, na pełne odliczenie VAT naliczonego od wydatków mieszanych, prowadziłoby do przyznania mu korzyści sprzecznej z zasadą neutralności podatkowej, która zdaniem Trybunału jest przeniesieniem przez prawodawcę Unii na grunt VAT ogólnej zasady równego traktowania (zob. podobnie wyrok z dnia 29 października 2009 r., NCC Construction Danmark, C‑174/08, EU:C:2009:669, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

37 Wynika z tego, że brak w ustawodawstwie państwa członkowskiego szczegółowych uregulowań dotyczących kryteriów i metod podziału VAT naliczonego między działalność gospodarczą a działalność niemającą charakteru gospodarczego, co do zasady nie może mieć wpływu na zakres prawa do odliczenia przewidzianego w art. 168 dyrektywy VAT.

38 Sąd odsyłający zauważa jednak, że praktyka krajowa polegająca na przyznaniu prawa do pełnego odliczenia, jeżeli chodzi o wydatki mieszane, jest uzasadniona wykładnią art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającym zasadę legalizmu podatkowego.

39 W tym względzie należy zauważyć, że jak wynika z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich, zasada legalizmu podatkowego może być uważana za część porządku prawnego Unii jako ogólna zasada prawa. Nawet jeśli zasada ta wymaga, jak wskazała rzecznik generalna w pkt 110 opinii, aby każdy obowiązek zapłaty podatku takiego jak VAT, a także wszystkie istotne elementy, które określają jego podstawowe cechy, były przewidziane ustawą, to owa zasada nie wymaga, aby wszystkie techniczne aspekty opodatkowania zostały uregulowane w sposób wyczerpujący, pod warunkiem że zasady określone w ustawie pozwalają podatnikowi przewidzieć i obliczyć należną kwotę podatku oraz określić moment, w którym podatek ten stanie się wymagalny.

40 Zatem brak we właściwych przepisach podatkowych uregulowań technicznych mających charakter drugorzędny w stosunku do zasadniczego elementu podatku sam w sobie nie stanowi naruszenia zasady legalizmu podatkowego jako ogólnej zasady prawa Unii. Podobnie okoliczność, że właściwe przepisy podatkowe pozostawiły podatnikowi wybór spośród kilku możliwych wytycznych, aby móc korzystać z prawa, sama w sobie nie może zostać uznana za sprzeczną z tą zasadą.

41 Jeśli chodzi o zasadniczy element podatku, który był przedmiotem harmonizacji przez prawodawcę Unii, takiego jak VAT, kwestia, jakie elementy muszą być przewidziane ustawą, jest kwestią, którą należy zbadać w świetle zasady legalizmu podatkowego jako ogólnej zasady prawa Unii, a nie w oparciu o wykładnię tej zasady w prawie krajowym.

42 Konkretniej, w odniesieniu do prawa do odliczenia, stanowi ono zasadniczy element obowiązku zapłaty VAT. Zakres tego prawa jest jasno określony w art. 168 dyrektywy VAT. Jak podkreślił Trybunał, przepis ten określa precyzyjnie przesłanki powstania i zakres prawa do odliczenia, nie pozostawiając państwom członkowskim żadnej swobody uznania w zakresie jego wprowadzenia w życie (zob. podobnie wyrok z dnia 10 marca 2005 r., Komisja/Zjednoczone Królestwo, C‑33/03, EU:C:2005:144, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo).

43 Jeśli zatem podatnik może ustalić, na podstawie właściwych przepisów podatkowych, dokładny zakres prawa do odliczenia, nie można uznać, że nałożony na niego obowiązek określenia, spośród swoich wydatków mieszanych, części związanej z transakcjami gospodarczymi, jest sprzeczny z zasadą legalizmu podatkowego. W istocie taki wymóg we wspólnym systemie VAT nie ma zasadniczego charakteru określającego jedną z podstawowych cech VAT, która w rezultacie musi być wyraźnie przewidziana przez właściwe przepisy podatkowe, lecz ma wyłącznie charakter pomocniczy, jako warunek wstępny, który powinien zostać spełniony przez podatnika w celu skorzystania z prawa do odliczenia.

44 Nawet jeśli ostatecznie to do sądu odsyłającego należy ocena, w ramach postępowania głównego, czy wskazane w poprzednich punktach wymogi wynikające z zasady legalizmu podatkowego zostały spełnione, Trybunał powinien dostarczyć temu sądowi wszelkich niezbędnych wskazówek w świetle prawa Unii w celu umożliwienia sądowi odsyłającemu rozstrzygnięcia toczącego się przed nim postępowania.

45 Przede wszystkim należy zaznaczyć, że art. 168 dyrektywy VAT został transponowany do prawa polskiego przez art. 86 ustawy o VAT. Przepis ten, podobnie jak art. 168 dyrektywy VAT, przewiduje, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem art. 86 ustawy o VAT wydaje się, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego, definiować zakres prawa do odliczenia w sposób precyzyjny.

46 Następnie, jak wynika z postanowienia odsyłającego, w przypadku braku przewidzianych we właściwych przepisach podatkowych szczegółowych uregulowań dotyczących kryteriów i metod podziału VAT naliczonego pomiędzy działalność o charakterze gospodarczym i działalność niemającą charakteru gospodarczego, podatnik może uzyskać ze strony właściwych krajowych organów podatkowych interpretację podatkową analizującą jego konkretną sytuację i wskazującą mu prawidłowe sposoby stosowania prawa. Ponadto, zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Trybunał, podatnik może wybrać odpowiednią metodę do celów przeprowadzenia takiego podziału. W tych okolicznościach i w świetle w szczególności art. 86 ustawy o VAT, brak takich uregulowań nie wydaje się uniemożliwiać podatnikowi określenia kwoty VAT podlegającego odliczeniu.

47 Wreszcie, w uzupełnieniu powyższych rozważań, praktyka krajowa rozpatrywana w postępowaniu głównym jest uważana przez sąd odsyłający za sprzeczną z art. 168 dyrektywy VAT.

48 W tym względzie należy po pierwsze przypomnieć, że sądy krajowe są zobowiązane interpretować, w miarę możliwości, prawo krajowe w sposób zgodny z prawem Unii, oraz że taka wykładnia zgodna może być co do zasady powoływana wobec podatnika przez właściwy krajowy organ podatkowy (zob. podobnie wyroki: z dnia 26 września 1996 r., C‑168/95 Arcaro, EU:C:1996:363, pkt 41, 42; z dnia 5 lipca 2007 r., Kofoed, C‑321/05, EU:C:2007:408, pkt 45; z dnia 15 września 2011 r., Franz Mücksch, C‑53/10, EU:C:2011:585, pkt 34).

49 Po drugie, skoro obowiązek wykładni zgodnej nie może służyć jako podstawa do dokonywania wykładni prawa krajowego contra legem (zob. w szczególności wyrok z dnia 15 kwietnia 2008 r., Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, pkt 100 i przytoczone tam orzecznictwo), to sądy krajowe w danym wypadku powinny zmienić utrwalone orzecznictwo, jeżeli opiera się ono na interpretacji prawa krajowego, której nie da się pogodzić z celami dyrektywy (wyroki: z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, pkt 33; z dnia 17 kwietnia 2018 r., Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, pkt 72; z dnia 11 września 2018 r., IR, C‑68/17, EU:C:2018:696, pkt 64).

50 Mając na względzie powyższe rozważania, należy odpowiedzieć na zadane pytanie, iż art. 168 lit. a) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on praktyce krajowej zezwalającej podatnikowi na pełne odliczenie VAT naliczonego w związku z wydatkami mieszanymi, ze względu na brak we właściwych przepisach podatkowych szczególnych uregulowań dotyczących kryteriów i metod podziału, które umożliwiłyby podatnikowi określenie części tego VAT naliczonego, którą należy uważać za związaną, odpowiednio, z jego działalnością gospodarczą i z działalnością niemającą charakteru gospodarczego.

W przedmiocie kosztów

51 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 168 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on praktyce krajowej zezwalającej podatnikowi na pełne odliczenie podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w związku z nabyciem przez niego towarów i usług w celu prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego, która nie wchodzi w zakres stosowania VAT, ze względu na brak we właściwych przepisach podatkowych szczególnych uregulowań dotyczących kryteriów i metod podziału, które umożliwiłyby podatnikowi określenie części tego VAT naliczonego, którą należy uważać za związaną, odpowiednio, z jego działalnością gospodarczą i z działalnością niemającą charakteru gospodarczego.

* Język postępowania: polski.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

ELEANOR SHARPSTON

przedstawiona w dniu 6 grudnia 2018 r.(1)

Sprawa C‑566/17

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

przeciwko

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, Polska)

Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Prawo do odliczenia podatku naliczonego od dostaw towarów i świadczenia usług wykorzystywanych w sposób nierozłączny do celów działalności gospodarczej i działalności niemającej charakteru gospodarczego – Określenie części podatku naliczonego, która podlega odliczeniu – Zasada neutralności podatkowej – Kwestia, czy i w jakim zakresie obliczenie podatku naliczonego musi być określone w ustawie – Brak krajowych przepisów dotyczących metod ustalania alokacji podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych w sposób nierozłączny do celów działalności gospodarczej i działalności niemającej charakteru gospodarczego

1. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożono w kontekście sporu dotyczącego zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych przez podatników w sposób nierozłączny do celów zarówno ich działalności gospodarczej, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego.

2. Choć z systemu dyrektywy 2006/112/WE wydaje się wynikać(2), że prawo to przysługuje wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystuje się do celów działalności gospodarczej, dyrektywa ta nie określa metod ani kryteriów alokacji podatku naliczonego w takich sytuacjach. Sąd odsyłający zmierza do uzyskania wytycznych co do tego, czy okoliczność, że prawo krajowe również nie zawiera szczegółowych przepisów w tej kwestii, wpływa na zakres, w jakim podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do takich towarów i usług. W szczególności pojawia się pytanie, czy w prawie Unii istnieje zasada ogólna lub prawo podstawowe, które stałyby na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy w takich okolicznościach zastosował ograniczenia prawa do odliczenia w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym.

Dyrektywa 2006/112

3. Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112 definiuje „podatnika” jako „każdą osobę prowadzącą samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności”. Zgodnie z art. 13 tej dyrektywy podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników „w związku z działalnością, którą podejmują, lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami”.

4. Tytuł X dyrektywy 2006/112 („Odliczenia”) dzieli się na kilka rozdziałów. Artykuł 168, zawarty w rozdziale 1 i zatytułowany „Źródło i zakres prawa do odliczenia”, stanowi, że „jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia […] od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić[(3)]: a) VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika”(4).

5. W rozdziale 2 („Proporcja podlegająca odliczeniu”) art. 173 ust. 1 stanowi, że „w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do dokonywania transakcji dających prawo do odliczenia […], jak i transakcji niedających prawa do odliczenia, odliczenie będzie dotyczyło tylko takiej części VAT, która proporcjonalnie przypada na kwotę tych pierwszych transakcji”. Artykuł ten precyzuje ponadto, że „proporcja podlegająca odliczeniu jest ustalana, zgodnie z [kluczem przewidzianym w] art. 174 i 175”(5).

Prawo krajowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

6. Zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków, w tym określanie podmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Ustawa o VAT

7. Dyrektywę 2006/112 transponowano do polskiego porządku prawnego za pomocą ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami(6).

8. Artykuł 15 ust. 6 ustawy o VAT stanowi, że nie uznaje się za „podatnika” organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

9. Poprzez art. 86 ust. 1 ustawy o VAT do krajowego porządku prawnego transponowano art. 168 dyrektywy 2006/112. Stanowi on, że „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego […]” (wyróżnienie moje).

10. Artykuł 90 ust. 1–3 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 173–175 dyrektywy 2006/112 w zakresie, w jakim przepisy te regulują proporcję podlegającą odliczeniu w przypadku towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do działalności gospodarczej dającej prawo do odliczenia, jak i do działalności gospodarczej niedającej prawa do odliczenia.

11. W dniu 1 stycznia 2016 r. do art. 86 ustawy o VAT dodano ust. 2a–2h. Przepisy te wprowadzają otwarty katalog metod, które podatnik może zastosować w celu określenia podlegającej odliczeniu części podatku naliczonego zapłaconego od świadczeń wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej podatnika, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego.

Okoliczności faktyczne, postępowanie i pytanie prejudycjalne

12. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach (zwany dalej „Związkiem Gmin”) to podmiot prawa publicznego, na który kilka gmin przeniosło zadanie wykonywania swoich obowiązków ustawowych z zakresu gospodarki odpadami na terenach, za które każda z nich ponosi odrębną odpowiedzialność. W związku z wykonywaniem tych obowiązków Związek Gmin pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami. W świetle prawa krajowego Związku Gmin nie uznaje się w tym zakresie za podatnika, w związku z czym jego działalność nie podlega VAT.

13. W latach 2013–2015 Związek Gmin świadczył dodatkowe usługi za wynagrodzeniem, polegające na udostępnianiu i transportowaniu kontenerów na różnego rodzaju odpady. Świadczenie tych usług stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu dyrektywy 2006/112. Niektóre z tych usług podlegają VAT według różnych stawek, podczas gdy inne są zwolnione z VAT.

14. W tym okresie Związek Gmin realizował wydatki bieżące oraz majątkowe. Niektóre z tych wydatków były związane ze świadczeniami dokonywanymi w odniesieniu zarówno do działalności gospodarczej, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego.

15. Związek Gmin miał wątpliwości co do prawidłowego sposobu obliczenia części podatku naliczonego pobranego od takich świadczeń, która podlega odliczeniu. W związku z tym zwrócił się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej(7) z wnioskiem o wydanie interpretacji oceniającej jego stanowisko w świetle przepisów o VAT.

16. W dniu 17 października 2016 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał(8), że w celu określenia części podatku naliczonego podlegającej odliczeniu Związek Gmin powinien najpierw określić część podatku naliczonego związaną z jego działalnością gospodarczą, tzn. transakcje podlegające VAT lub zwolnione z tego podatku, a następnie – ponieważ niektóre z tych czynności były zwolnione z VAT – zastosować do uzyskanej w ten sposób kwoty wzór określony w art. 90 ustawy o VAT. Szef Krajowej Informacji Skarbowej uznał ponadto, że wybór metody obliczeń należy wyłącznie do obowiązków podatnika.

17. Związek Gmin zaskarżył tę interpretację przed sądem odsyłającym. Argumentował, że ustawa o VAT nie przewiduje wstępnej alokacji podatku naliczonego, w związku z czym jego prawo do odliczenia tego podatku może podlegać wyłącznie zastosowaniu klucza określonego w art. 90 ustawy o VAT.

18. W związku z tym sąd odsyłający stwierdza, że w okresie istotnym dla okoliczności sporu w krajowym porządku prawnym nie było przepisów określających kryteria czy też metody obliczania podlegającej odliczeniu części podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny zarówno do celów działalności gospodarczej podatnika, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego. Sąd odsyłający wskazuje, że w przypadku osób prawnych wykonujących obowiązki ustawowe określone w przepisach prawa publicznego – mimo że jedynie ułamek takich świadczeń w rzeczywistości służy celom działalności gospodarczej, podczas gdy pozostała część jest wykorzystywana na potrzeby czynności nieobjętych zakresem dyrektywy 2006/112 – brak takich przepisów doprowadził do powstania praktyki administracyjnej, która uznawała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od takich świadczeń(9). Sąd krajowy dodaje, że praktyka ta powstała na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (Polska) z dnia 24 października 2011 r.(10) w związku z zasadą określoną w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą prawo nakładania podatków i danin publicznych jest wyłączną domeną władzy ustawodawczej.

19. W tych okolicznościach sąd odsyłający zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 168 lit. a) dyrektywy 2006/112 […] oraz zasada neutralności VAT sprzeciwiają się praktyce krajowej polegającej na tym, że przyznaje się pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych zarówno na potrzeby transakcji podatnika objętych zakresem zastosowania VAT (opodatkowanych i zwolnionych), jak i będących poza zakresem zastosowania VAT, w związku z brakiem w ustawie krajowej metod i kryteriów podziału kwot podatku naliczonego w odniesieniu do ww. rodzajów transakcji?”.

20. Związek Gmin, Rzeczpospolita Polska i Komisja przedłożyły uwagi na piśmie. Na rozprawie w dniu 20 września 2018 r. wszystkie te strony wraz z organem, którego działanie zaskarżono przed sądem odsyłającym (Szefem Krajowej Administracji Skarbowej), przedstawiły swoją argumentację ustnie.

Uwagi wstępne

21. Jak wyjaśniłam powyżej(11), głównym obowiązkiem ustawowym Związku Gmin jest świadczenie usług w interesie publicznym. Sąd odsyłający słusznie wskazuje, że taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 dyrektywy 2006/112 i pozostaje poza zakresem stosowania tej dyrektywy. Wynika z tego, że zgodnie z art. 13 dyrektywy Związek Gmin nie jest podatnikiem w tym zakresie.

22. Z postanowienia odsyłającego wynika, że jedynie marginalna część działalności Związku Gmin ma charakter gospodarczy w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112, a w konsekwencji Związek Gmin jest podatnikiem w rozumieniu tej dyrektywy jedynie w odniesieniu do tego drugiego rodzaju działalności.

23. Związek Gmin nie pobiera podatku należnego w związku z usługami świadczonymi w ramach realizacji zadań ustawowych wykonywanych w interesie publicznym. Ma natomiast obowiązek dodania podatku należnego według właściwej stawki do ceny usług dodatkowych, które świadczy na rzecz klientów, i pobrania od nich podatku.

24. Dostawcy Związku Gmin nakładają podatek naliczony według właściwych stawek na nabywane przez niego towary i usługi, niezależnie od celu, w jakim te świadczenia zostaną później wykorzystane. Można wyróżnić w tym zakresie trzy kategorie świadczeń: (i) świadczenia wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej; (ii) świadczenia wykorzystywane wyłącznie do celów działalności ustawowej wykonywanej w interesie publicznym; oraz (iii) świadczenia wykorzystywane w sposób nierozłączny do celów obu rodzajów działalności(12).

25. W postępowaniu głównym bezsporną kwestią jest to, że podatek naliczony od pierwszej z wymienionych kategorii świadczeń podlega odliczeniu w całości, podczas gdy podatek naliczony od drugiej z tych kategorii nie podlega odliczeniu w ogóle.

Ocena pytania prejudycjalnego

26. Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zwraca się o wskazówki odnośnie do zgodności z prawem Unii praktyki administracyjnej polegającej na przyznaniu podatnikom prowadzącym jednocześnie działalność ustawową w interesie publicznym oraz działalność gospodarczą, takim jak Związek Gmin, pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny zarówno do celów działalności gospodarczej podatnika, jak i do działalności niemającej charakteru gospodarczego (trzecia z wymienionych wyżej kategorii).

27. Wątpliwości sądu odsyłającego wydają się wynikać z braku przepisów regulujących tę kwestię – nie tylko w ustawie o VAT, lecz także w dyrektywie 2006/112.

28. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dyrektywa 2006/112 nie harmonizuje metod ani kryteriów – jakie państwa członkowskie są zobowiązane stosować, gdy przyjmują przepisy pozwalające na podział kwot podatku naliczonego – według których odpowiednie wydatki mają związek z działalnością gospodarczą lub działalnością niemającą charakteru gospodarczego(13).

29. W szczególności Trybunał orzekł, że proporcja podlegająca odliczeniu, przewidziana w art. 173–175 dyrektywy 2006/112, może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika w celu jednoczesnego dokonywania transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia(14). Intencją prawodawcy nie było więc stosowanie jej w przypadku podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny zarówno do celów działalności gospodarczej podatnika, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego.

30. Z uwagi na pozostałe kompetencje przysługujące państwom członkowskim i względy praktyczne związane z różnorodnością i złożonością stanów faktycznych, które nie pozwalają Trybunałowi przedkładać jednej metody czy też jednego klucza nad inne, Trybunał nie zgodził się zastąpić ani prawodawcy Unii, ani organów krajowych w celu określenia ogólnej zasady obliczenia części przypadających na działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego(15).

31. W tych okolicznościach do państw członkowskich należy ustalenie metod i kryteriów właściwych dla tego celu, z poszanowaniem zasad, które stanowią podstawę wspólnego systemu VAT, aby podatnicy mogli dokonywać koniecznych obliczeń(16). Państwa członkowskie są zatem zobowiązane ustalić takie metody i kryteria, przysługuje im jednak w odniesieniu do tych zasad pewien zakres swobodnego uznania(17), pod warunkiem że uwzględnią one cel oraz miejsce art. 168 dyrektywy 2006/112 w systemie VAT(18).

32. Rozpocznę więc analizę od zbadania granic tego uznania. Uczynię to w kilku krokach. Najpierw sprawdzę, czy dyrektywa 2006/112 lub zasada neutralności podatkowej stoją na przeszkodzie przyznaniu podatnikowi pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny do celów działalności gospodarczej i działalności niemającej charakteru gospodarczego. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, odniosę się do konsekwencji takiego wniosku dla zakresu swobody, jaki przysługuje państwom członkowskim, oraz obowiązków sądów krajowych. Na koniec zbadam, czy Związek Gmin może mimo wszystko powołać się na inne przepisy dyrektywy 2006/112 lub ogólne zasady prawa Unii, aby zapewnić sobie pełne prawo do odliczenia.

Czy dyrektywa 2006/112 lub zasada neutralności podatkowej stoją na przeszkodzie pełnemu prawu do odliczenia?

33. Zacznę od przypomnienia podstawowych cech charakterystycznych systemu VAT, zdefiniowanych w dyrektywie 2006/112.

34. Trybunał konsekwentnie wyjaśniał, że „podstawowe cechy charakterystyczne” VAT to: (i) generalny sposób stosowania podatku do czynności (świadczeń), których przedmiotem są towary lub usługi (zasada powszechności); (ii) ustalenie jego kwoty w sposób proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako świadczenie wzajemne za dostarczone towary lub usługi; (iii) pobór podatku na każdym etapie procesu produkcji lub dystrybucji, w tym na etapie sprzedaży detalicznej, niezależnie od ilości wcześniejszych transakcji; (iv) odliczenie od podatku należnego od podatnika kwot zapłaconych na poprzednich etapach procesu z tym skutkiem, że podatek na danym etapie stosuje się wyłącznie do wartości dodanej na tym etapie oraz że końcowe obciążenie podatkowe ponosi ostatecznie konsument, któremu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego(19). Pod względem ekonomicznym VAT jest zatem podatkiem obrotowym o charakterze powszechnym, wieloetapowym i niekumulowanym.

Umiejscowienie prawa do odliczenia podatku naliczonego we wspólnym systemie VAT

35. Trybunał konsekwentnie orzekał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowi integralną część mechanizmu VAT i zasadę podstawową wspólnego systemu VAT(20).

36. Niemniej jednak prawo to nie jest autonomiczne, a zatem nie powinno być rozpatrywane odrębnie.

37. Po pierwsze, główną cechą systemu VAT jest to, że każdy podatnik w imieniu państwa pobiera VAT od swoich klientów, obciążając nim cenę dostarczanych towarów i świadczonych usług. Ten podatek należny nie jest własnością podatnika – z definicji musi zostać przekazany organom skarbowym w określonych terminach. Po drugie, podatnik ma prawo ograniczyć zakres tego zobowiązania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim wcześniej płacił swoim dostawcom podatek naliczony, który uwzględniali oni w cenie swoich świadczeń i pobierali również w imieniu państwa.

38. Oddaje to istotę prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 168 dyrektywy 2006/112. Można by powiedzieć, że o ile zasada opodatkowania ma charakter podstawowy, o tyle prawo do odliczenia ma charakter pomocniczy.

39. Wynika stąd nieuchronnie, że prawo do odliczenia ma na celu jedynie zwolnienie podatnika jako inkasenta podatkowego na rzecz państwa z ostatecznego obciążenia podlegającym zapłacie lub zapłaconym podatkiem w ramach jego całej działalności gospodarczej. Wspólny system VAT gwarantuje zatem, że opodatkowanie każdej takiej działalności, niezależnie od jej celu czy wyników, jeśli tylko sama podlega ona VAT, będzie całkowicie neutralne (zasada neutralności podatkowej)(21).

40. Ponadto prawo to jest obwarowane szeregiem warunków.

41. W szczególności w opinii w sprawie Stradasfalti zwróciłam uwagę(22), że wyrażenie „o ile towary i usługi są używane do celów zawieranych transakcji podlegających opodatkowaniu” zawarte w art. 17 ust. 2 szóstej dyrektywy(23) (poprzedniczki dyrektywy 2006/112) stanowi ograniczenie zakresu tego prawa. Kilka lat później Trybunał wyraźnie potwierdził moje stanowisko, orzekając, że ze zdania wprowadzającego art. 168 dyrektywy 2006/112, który przewiduje warunki powstania i zakres prawa do odliczenia, wynika, że tylko transakcje objęte podatkiem należnym mogą przyznać prawo do odliczenia VAT poniesionego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych przy wykonywaniu tych transakcji(24). Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia zakłada, iż podatnik sam dokonywał świadczeń podlegających opodatkowaniu w ramach swojej działalności gospodarczej.

42. Z powyższego wynika również, że zdarzeniem powodującym powstanie tego prawa nie jest moment poboru podatku naliczonego, tylko moment, w którym podatnik wykorzystuje nabyte świadczenia do celów działalności gospodarczej. W przypadku gdy towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, odliczenie podatku naliczonego służy unikaniu podwójnego opodatkowania(25).

43. Ponadto Trybunał konsekwentnie orzekał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług zakłada, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzących prawo do jego odliczenia. Aby można było odliczyć VAT, transakcje powodujące naliczenie podatku powinny pozostawać zatem w bezpośrednim i ścisłym związku z transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia(26). W przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną transakcją objętą podatkiem należnym lub większą liczbą takich transakcji, które rodzą prawo do odliczenia, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem że koszty tej transakcji należą do kosztów ogólnych i jako takie stanowią elementy cenotwórcze towarów lub usług, które ten podatnik sam świadczy. Tego rodzaju koszty mają bowiem bezpośredni i ścisły związek z całością działalności gospodarczej podatnika(27).

44. Natomiast, jeśli dochodzi do zerwania bezpośredniego i ścisłego związku między wydatkiem powodującym naliczenie podatku a wykonywaną następnie przez podatnika działalnością gospodarczą, podatek naliczony nie podlega odliczeniu. Z orzecznictwa Trybunału jasno wynika, że w szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy towary lub usługi nabyte przez podatnika są wykorzystywane do dokonywania transakcji zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. W tych dwóch przypadkach nie następuje ani pobór podatku należnego od tych transakcji, ani – w konsekwencji – odliczenie podatku naliczonego(28).

45. Z samej konstrukcji wspólnego systemu VAT wynika, że odliczenie podatku naliczonego wiąże się z poborem podatku należnego(29). Zgadzam się zatem całkowicie z rzecznik generalną J. Kokott, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie zapłaciwszy podatku należnego. W świetle systematyki dyrektywy 2006/112 takie „niesymetryczne powoływanie się” na jej przepisy jest co do zasady wykluczone(30).

46. W związku z powyższym jest dla mnie oczywiste, że Związek Gmin nie może powoływać się na dyrektywę 2006/112 w celu uzyskania pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od świadczeń wykonanych w sposób nierozłączny zarówno dla celów jego działalności gospodarczej, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego.

47. Chociaż świadczenia te wykazują związek z działalnością gospodarczą Związku Gmin, jedynie mała część każdego z nich jest w rzeczywistości wykorzystywana do celów działalności, od której Związek Gmin pobiera podatek należny.

48. Oczywiście Związek Gmin powinien mieć możliwość odliczenia odnośnej części podatku naliczonego zgodnie z art. 168 lit. a) dyrektywy 2006/112. Byłoby jednak sprzeczne z zasadą symetrii, o której mowa powyżej, gdyby Związek Gmin mógł odliczyć również pozostałą część podatku naliczonego, która nie jest związana z podatkiem należnym.

49. Rzecznik generalny M. Szpunar przeanalizował konsekwencje przyznania takiego prawa w opinii w sprawie Český rozhlas(31). Doszedł w niej do wniosku, że byłoby to sprzeczne z logiką wspólnego systemu VAT, a w szczególności z kategorycznym i jasnym sformułowaniem art. 168 dyrektywy 2006/112. Analizę tę można przenieść na grunt niniejszej sprawy.

50. Jeżeli Związek Gmin miałby prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, kwota ta musiałaby istotnie przekraczać kwotę pobranego przez niego podatku należnego. Związkowi Gmin przysługiwałby zatem zwrot tej różnicy na mocy art. 183 dyrektywy 2006/112(32). Konsekwencją tego zwrotu byłoby całkowite zwolnienie z ciężaru VAT zarówno jego działalności gospodarczej, jak i części działalności publicznej, mimo że w odniesieniu do tej ostatniej Związek Gmin znajduje się na końcu łańcucha dostaw, a zatem – zgodnie z art. 13 dyrektywy 2006/112 – jego pozycja jest zrównana z pozycją konsumenta końcowego. Biorąc pod uwagę, że w ramach działalności ustawowej Związek Gmin nie przenosi na klientów podatku należnego, część nabywanych świadczeń wykorzystywanych do celów tej działalności pozostawałaby nieopodatkowana w całym łańcuchu dostaw. Innymi słowy, stwarzałoby to zwolnienie podmiotowe dla określonej kategorii świadczeń na rzecz podatników wykonujących zarówno czynności nieopodatkowane, jak i czynności opodatkowane. Dyrektywa 2006/112 nie zna takiego wyjątku. Naruszałoby to również zasadę powszechności VAT i samą logikę systemu tego podatku(33).

51. Mając na uwadze powyższe, dochodzę do wstępnego wniosku, że art. 168 dyrektywy 2006/112 wyraźnie sprzeciwia się przyznaniu podatnikom wykonującym zarówno czynności nieopodatkowane, jak i czynności opodatkowane pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny do obu tych rodzajów działalności.

Zasada neutralności podatkowej

52. W wystąpieniach na poparcie swojego żądania pełnego prawa do odliczenia Związek Gmin powołuje się na zasadę neutralności podatkowej, którą uważa za podstawowe prawo podatników. Twierdzi, że wszelkie ograniczenia tego prawa podlegają wykładni zawężającej.

53. To prawda, że zasada neutralności podatkowej stanowi nieodłączny element wspólnego systemu VAT(34) oraz że jest to podstawowa zasada, na której system ten się opiera(35). Argumenty Związku Gmin nie są jednak dla mnie przekonujące.

54. Po pierwsze, z pewnością prawdą jest, że zasada neutralności podatkowej jest przeniesieniem przez prawodawcę Unii na grunt VAT ogólnej zasady równego traktowania(36). Jednakże, o ile ta ostatnia zasada ma w świetle prawa Unii rangę konstytucyjną, o tyle zasada neutralności podatkowej wymaga opracowania legislacyjnego, które jest dokonywane przez akt wtórnego prawa Unii, i może być w konsekwencji przedmiotem uściśleń zawartych w takim akcie prawa Unii(37). Ponadto, jak orzekał już Trybunał, zasada neutralności podatkowej nie jest normą prawa pierwotnego, lecz wskazówką interpretacyjną, którą należy stosować łącznie z innymi współistniejącymi zasadami systemu VAT(38). Wbrew temu, co twierdzi Związek Gmin, z zasady tej nie można wywodzić zatem jakiegokolwiek prawa podstawowego podatnika.

55. Po drugie, Trybunał uznał, że zasada neutralności podatkowej nie ma zastosowania do transakcji będących poza zakresem systemu VAT. W związku z tym, wobec jednoznacznego ograniczenia przewidzianego w zdaniu wprowadzającym art. 168 dyrektywy 2006/112, zasada ta nie pozwala zatem na rozszerzenie zakresu zastosowania odliczenia podatku naliczonego poza transakcje wykorzystywane ściśle do celów działalności gospodarczej podatnika(39).

56. Pod pretekstem postulatu poszanowania zasady wykładni zawężającej w odniesieniu do wyjątków od prawa do odliczenia Związek Gmin proponuje interpretację, która prowadzi do wyeliminowania wszelkich ograniczeń tego rodzaju i ma – w mojej opinii – oczywisty charakter contra legem.

57. Pozwolenie podatnikowi dokonującemu zarówno czynności nieopodatkowanych, jak i czynności opodatkowanych na powołanie się na pełne prawo do odliczenia dałoby mu korzyść w odniesieniu zarówno do transakcji powodujących naliczenie podatku (prawo do odliczenia podatku naliczonego), jak i transakcji objętych podatkiem należnym (prawo niepobierania podatku należnego). Nie ulega wątpliwości, że w efekcie skutek ekonomiczny VAT nie byłby neutralny, lecz pozytywny (korzystny dla podatnika). Pozycja Związku Gmin byłaby zatem bardziej korzystna, niż wynikałoby to z zastosowania zasady neutralności podatkowej.

58. W rezultacie podatnik taki byłby traktowany bardziej korzystnie niż inne kategorie podmiotów gospodarczych znajdujące się w porównywalnej sytuacji, co pociągałoby za sobą zakłócenie konkurencji na rynku wewnętrznym, którego zasada neutralności podatkowej ma właśnie pozwolić uniknąć(40). Spowodowałoby to również przysporzenie bezpodstawnej korzyści gospodarczej na rzecz podatnika kosztem konsumenta końcowego(41).

59. Jeżeli taka wykładnia miałaby zostać przyjęta, wystarczyłoby, aby podmiot objęty zakresem art. 13 dyrektywy 2006/112 podjął działalność gospodarczą, nawet na bardzo małą skalę – np. gmina mogłaby wystawić w ratuszu automat sprzedający napoje lub sprzedawać miejscowym mieszkańcom choinki bożonarodzeniowe – i już mógłby odliczać cały podatek naliczony od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny zarówno do czynności o charakterze publicznym, jak i czynności gospodarczych. Taka niedopuszczalna korzyść nie mogła być zamierzeniem prawodawcy Unii.

60. W związku z tym dochodzę do wstępnego wniosku, że zarówno art. 168 dyrektywy 2006/112, jak i zasady leżące u podstaw wspólnego systemu VAT, a w szczególności zasada neutralności podatkowej, wyraźnie sprzeciwiają się przyznaniu podatnikowi dokonującemu zarówno czynności nieopodatkowanych, jak i czynności opodatkowanych pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zakres swobodnego uznania państw członkowskich i obowiązki sądów krajowych

61. Z powyższej analizy wynika, że konstrukcja i wspólny cel systemu VAT zmierzają do zapewnienia związku między odliczeniem podatku naliczonego a poborem podatku należnego(42). Korzystając ze swobodnego uznania w odniesieniu do przepisów dotyczących alokacji VAT, państwa członkowskie muszą w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, w trosce o zapewnienie równego traktowania różnych kategorii podatników, a także podatników dokonujących zarówno czynności nieopodatkowanych, jak i opodatkowanych oraz konsumentów końcowych, unikać przypadków nieopodatkowania ostatecznego wykorzystania(43).

Powszechny obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności prawa Unii

62. W tych okolicznościach państwa członkowskie powinny korzystać z przysługującego im swobodnego uznania w taki sposób, aby zapewnić, że odliczenie będzie dokonywane wyłącznie w odniesieniu do tej części podatku naliczonego, która odnosi się do kwoty przypadającej na czynności uprawniające do odliczenia. Powinny one więc dołożyć starań, aby obliczenie proporcji pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności(44).

63. Zgodnie z moim rozumieniem stanowiska, które przeważało w Polsce do dnia 1 stycznia 2016 r., praktyka administracyjna opisana przez sąd administracyjny polegała na przyznaniu pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny zarówno do celów działalności gospodarczej podatnika, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego.

64. Taka praktyka zaburza równowagę między odliczeniem podatku naliczonego a poborem podatku należnego, wpływając na wysokość opodatkowania i prowadząc do nierównego traktowania między różnymi kategoriami podatników i między państwami członkowskimi, a w konsekwencji do zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym. Może zatem podważyć zasadę jednolitości stosowania wspólnego systemu VAT(45).

65. Ponieważ każda modyfikacja zakresu prawa do odliczenia VAT ma wpływ na wysokość obciążenia podatkowego i powinna być stosowana w podobny sposób we wszystkich państwach członkowskich, praktyka ta uderza w podstawy działania wspólnego systemu VAT(46). Motyw 39 dyrektywy 2006/112, który stanowi, że „proporcja podlegająca odliczeniu powinna być obliczana w podobny sposób we wszystkich państwach członkowskich”, potwierdza, że rzeczywiście taka była intencja prawodawcy Unii.

66. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE(47) zasoby własne Unii Europejskiej są oparte między innymi na VAT(48). Wynika z tego, że istnieje bezpośredni związek między poborem należności w zakresie VAT a wpłatą do budżetu Unii odpowiednich środków z nich pochodzących. Wszelkie braki w poborze owych należności, wynikające w szczególności z rozszerzania zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego, powodują uszczuplenie podstawy opodatkowania i odpowiednio wskazanych środków budżetowych. W celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii zgodnie z wymogami zawartymi w art. 325 TFUE, państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia wszystkich niezbędnych kroków służących zagwarantowaniu pełnego i skutecznego określenia i poboru należności VAT na swoich terytoriach(49).

67. Z powyższych rozważań wynika, że stosowanie praktyki krajowej będącej przedmiotem postępowania głównego byłoby wyraźnie niezgodne z celem i podstawowymi zasadami wspólnego systemu VAT ustanowionego dyrektywą 2006/112 i mogłoby ograniczyć jego skuteczność, a tym samym szkodzić interesom finansowym Unii Europejskiej.

68. Państwa członkowskie mają swobodę wyboru właściwej metody alokacji VAT podlegającego odliczeniu, jednak zgodnie z art. 288 TFUE muszą zapewnić, że zakres prawa do odliczenia będzie odpowiadał wymogom dyrektywy 2006/112. Nie przysługuje im w tym zakresie swoboda uznania(50).

69. W takich okolicznościach podstawowa odpowiedzialność spoczywa na krajowym prawodawcy, który musi przyjąć środki potrzebne do wywiązania się z tych zobowiązań(51).

70. Na podstawie postanowienia odsyłającego rozumiem, że polski prawodawca zmienił ustawę o VAT ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r. i że zmiana ta położyła kres praktyce administracyjnej polegającej na przyznawaniu pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny zarówno do celów działalności gospodarczej podatnika, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego(52).

71. Postępowanie przed sądem odsyłającym dotyczy jednak okresu od 2013 do 2015 r. Do sądu odsyłającego należy zatem pełne wykonanie dyrektywy 2006/112 również w tym okresie poprzez dokonanie wykładni właściwych przepisów – w zakresie, w jakim jest to w ogóle możliwe – w świetle art. 168 lit. a) tej dyrektywy zgodnie z interpretacją Trybunału lub – w razie potrzeby – powstrzymanie się od stosowania wspomnianych przepisów(53). Jeżeli metody wykładni uznane w prawie krajowym w tym kontekście umożliwiają interpretację przepisu prawa krajowego w taki sposób, aby uniknąć niezgodności z inną normą prawa krajowego lub ograniczyć w tym celu zakres stosowania tego przepisu poprzez stosowanie go wyłącznie w zakresie, w jakim jest zgodny z daną normą, sąd krajowy jest zobowiązany skorzystać z tych metod w celu osiągnięcia skutku, do którego zmierza dyrektywa(54). Oczywiście obowiązki te nie powinny wymagać od sądu krajowego odwoływania się do wykładni obowiązujących przepisów krajowych contra legem(55).

72. Trybunał orzekł ponadto w tym kontekście, że wymóg dokonywania wykładni zgodnej z prawem Unii może w danym wypadku obejmować konieczność zmiany krajowego orzecznictwa przez sądy krajowe, jeżeli opiera się ono na interpretacji prawa krajowego, której nie da się pogodzić z celami dyrektywy. Wynika stąd, że sąd krajowy nie ma żadnych racjonalnych podstaw, aby twierdzić, iż nie może dokonać wykładni przepisu prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii tylko ze względu na to, że do tej pory niezmiennie interpretował ten przepis w ten sposób, iż nie jest on zgodny z tym prawem(56).

73. Dochodzę do wniosku, że co do zasady dyrektywę 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona, aby sąd krajowy w postępowaniu dotyczącym podatnika takiego jak Związek Gmin dokonał wykładni prawa krajowego w możliwie najszerszym zakresie w sposób gwarantujący, że odliczeń dokonuje się wyłącznie w odniesieniu do tej części podatku naliczonego, która obiektywnie odzwierciedla zakres, w jakim wydatki powodujące naliczenie podatku służyły celom działalności gospodarczej tego podatnika.

Wyjątek wynikający z zasad ogólnych i praw podstawowych

74. Ponieważ sprawa przed sądem odsyłającym dotyczy wdrożenia w szczególności art. 168 dyrektywy 2006/112, a tym samym stosowania prawa Unii w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej(57), sąd odsyłający musi w postępowaniu głównym zapewnić poszanowanie praw podstawowych gwarantowanych podatnikom na mocy karty. Obowiązek zapewniania skutecznego poboru środków własnych Unii nie może bowiem doraźnie godzić w te prawa(58).

75. Innymi słowy, zasada, zgodnie z którą prawo krajowe należy interpretować zgodnie z prawem Unii, przestaje obowiązywać w momencie, kiedy jej zastosowanie do okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym prowadziłoby do naruszenia praw podstawowych przewidzianych w karcie lub ogólnych zasad prawa Unii(59). Co ważne, Trybunał orzekł, że jeśli sąd krajowy jest pewny, że taka wykładnia prowadziłaby do naruszenia tych praw lub zasad, nie ma obowiązku jej zastosowania, nawet jeśli spełnienie tego obowiązku umożliwiłoby naprawienie sytuacji w porządku krajowym, która jest niezgodna z prawem Unii(60).

76. W dalszej części zbadam zatem, czy obowiązek stosowania tej wykładni w postępowaniu głównym mógłby prowadzić do naruszenia prawa podstawowego lub ogólnej zasady prawa Unii. W tym celu określę najpierw prawa podstawowe i ogólne zasady mające znaczenie w niniejszej sprawie, a następnie przeanalizuję konsekwencje zastosowania do okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym wykładni prawa Unii, którą przedstawiłam powyżej.

77. Związek Gmin twierdzi, że nie tylko z prawa polskiego, ale również z prawa Unii wynika, iż nie można do niego zastosować żadnej metody obliczeń mającej wpływ na jego pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, chyba że metoda ta jest wyraźnie przewidziana ustawą.

78. Jestem gotowa zgodzić się z tezą, że zasada, zgodnie z którą nie można pobrać podatku, jeżeli nie przewiduje go ustawa (innymi słowy zasada legalizmu fiskalnego – nullum tributum sine lege), stanowi część porządku prawnego Unii. Można uznać ją za szczególny wyraz – w kontekście prawa podatkowego – wolności prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowego prawa własności oraz ogólnej zasady pewności prawa.

79. Niemniej jednak nie uważam, że Związek Gmin może z powodzeniem powołać się w postępowaniu głównym na prawo Unii, żądając pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny do celów działalności gospodarczej i działalności niemającej charakteru gospodarczego. Jak wykażę poniżej, zasada legalizmu fiskalnego na gruncie prawa Unii dotyczy prawa państwa członkowskiego do nakładania podatków, podczas gdy w sprawie w postępowaniu głównym chodzi tylko o metodę obliczenia należnej kwoty podatku.

80. Rozpocznę od analizy zakresu stosowania zasady legalizmu fiskalnego w świetle prawa Unii. Mając na uwadze art. 6 ust. 3 TUE(61) oraz art. 52 ust. 3 karty(62), uczynię to, odwołując się najpierw do EKPC, a następnie tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim.

Analiza w świetle EKPC

81. Europejski Trybunał Praw Człowieka (zwany dalej „ETPC”) ustanowił zasadę legalizmu fiskalnego w kontekście art. 1 protokołu nr 1(63). Artykuł ten stanowi, że „nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego”, z zastrzeżeniem, że „powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych”.

82. ETPC orzekł w szczególności, że podatek stanowi ingerencję w prawo do poszanowania mienia, a tym samym jest objęty zakresem stosowania art. 1 protokołu nr 1(64). Stwierdził, że układającym się państwom przysługuje „szeroki zakres uznania” w sprawach podatkowych(65) i że „zasługują one na dodatkową dozę szacunku i swobody w kwestii wykonywania funkcji fiskalnych z zachowaniem przesłanek zgodności z prawem”(66). Następnie podkreślił, że badanie tych przesłanek ogranicza się do sprawdzenia, czy podatek jest „zgodny z prawem krajowym i czy prawo to jest samo w sobie wystarczającej jakości, aby umożliwić stronie skarżącej przewidzenie konsekwencji swojego zachowania”, co wymaga, aby „właściwe przepisy prawa krajowego były wystarczająco przystępne, precyzyjne i przewidywalne”(67).

83. Pojęcie „ustawy” w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 nawiązuje do tego samego pojęcia, które można znaleźć w innych przepisach EKPC(68). Ma zatem autonomiczny, szeroki zakres, który nie ogranicza się do działań podejmowanych przez prawodawcę. Obejmuje konstytucje, ustawy sensu stricto, przepisy prawa wtórnego i traktaty międzynarodowe, których układające się państwo jest stroną(69).

84. Co ważne, orzecznictwo należy uznać za wchodzące w zakres pojęcia „ustawy” w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1(70). Zatem „jasne, spójne i ogólnodostępne orzecznictwo może stanowić wystarczającą podstawę dla »zgodnej z prawem« ingerencji w prawa gwarantowane przez konwencję, jeżeli orzecznictwo to opiera się na racjonalnej wykładni prawa pierwotnego”(71).

85. Wreszcie ETPC uznał, że osiągnięcie absolutnej precyzji w formułowaniu ustaw jest obiektywnie niemożliwe, w szczególności w zakresie podatków. W konsekwencji, jak można się było spodziewać, wiele ustaw posługuje się ogólnymi pojęciami, których wykładnia i zastosowanie powinny rozstrzygać się w praktyce(72).

86. Z powyższego wynika, że zasada legalizmu sformułowana w art. 1 protokołu nr 1 oznacza, że kluczowe elementy podatku muszą być określone w ustawie lub w orzecznictwie, podczas gdy wymóg ten nie dotyczy pewnych innych, wtórnych elementów definiujących zakres zobowiązania podatkowego.

Analiza w świetle tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim

87. Wydaje się, że zasada legalizmu fiskalnego jest uznawana w większości państw członkowskich. W niektórych stanowi ona część długiej tradycji konstytucyjnej(73). W większości zasada ta jest wyraźnie przewidziana w akcie rangi konstytucyjnej, podczas gdy w innych wywodzi się z konstytucyjnej zasady praworządności(74).

88. Co do zasady konstytucje państw członkowskich formułują tę zasadę w sposób dość ogólny(75), co pozostawia zadanie jej wykładni sądom konstytucyjnym i powszechnym. Niektóre z nich wyszczególniają jednak elementy, które muszą zostać określone w ustawie. Dotyczy to w szczególności Francji(76), Grecji(77), Portugalii(78) i Polski(79).

89. Szczegółowa analiza przekrojowa prawodawstwa i orzecznictwa jedenastu państw członkowskich(80) wskazuje, że tradycje konstytucyjne tych państw członkowskich są zbieżne, jeśli chodzi o wymóg ustawowego określenia wszystkich istotnych elementów właściwych dla danego podatku. W ośmiu z tych jedenastu krajów za kluczowe uważa się następujące elementy – określenie podatnika, momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, stawki podatku oraz gwarancji proceduralnych przysługujących podatnikom(81).

90. Tylko niektóre państwa członkowskie uznają za kluczowe pewne dodatkowe elementy. Te dodatkowe elementy obejmują wskazanie beneficjenta podatku (Estonia), procedur płatności (Polska i Estonia), terminów powstania obowiązku podatkowego (Estonia), zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od opodatkowania (Polska i Grecja), a także procedur zapłaty i zwrotu podatku oraz definicji kar i sankcji (Portugalia).

91. Ponadto wydaje się, że we wspomnianych państwach członkowskich panuje powszechna zgoda co do tego, że o ile określenie wszystkich zasad dotyczących danego podatku w ustawie nie jest obiektywnie możliwe, o tyle ustawa musi umożliwić podatnikowi dowiedzenie się o podatku z wyprzedzeniem i obliczenie jego kwoty.

92. Na przykład niemiecki porządek konstytucyjny, chociaż wydaje się wymagać, aby ustawy podatkowe umożliwiały podatnikowi obliczenie należnej kwoty podatku, nie wymaga zawarcia w nich szczegółowych informacji umożliwiających obliczenie zobowiązania podatkowego z arytmetyczną dokładnością. Wystarczy, że ustawa pozwala podatnikowi spodziewać się określonego zakresu obciążenia podatkowego, umożliwiając mu dostosowanie swojego zachowania. Podobnie w Portugalii zasada legalizmu nie wydaje się ustanawiać ścisłego wymogu, aby właściwa ustawa informowała podatnika o elementach niezbędnych do obliczenia dokładnej kwoty zobowiązania podatkowego ponad wszelką wątpliwość. Konieczne jest jednak, aby – w świetle kluczowych elementów określonych w ustawie – obciążenie podatkowe było kwantyfikowalne oraz, do pewnego stopnia, przewidywalne i obliczalne. Wydaje się, że również w Grecji metody obliczania podstawy opodatkowania nie uważa się za konstytutywny element podatku.

93. Jeśli chodzi o kwestię tego, co stanowi „ustawę”, wydaje się, że we wspomnianych państwach członkowskich panuje powszechna zgoda, że co do zasady podatek musi zostać określony w prawnie wiążącym akcie mającym powszechne zastosowanie, który został przyjęty przez prawodawcę i należycie opublikowany. Mimo to w niektórych państwach członkowskich samą ustawę mogą uzupełniać akty wtórne przyjmowane przez organ władzy wykonawczej w ramach konkretnie przekazanych uprawnień(82) lub w ramach uprawnień o charakterze ogólnym(83). Wydaje się, że w kilku innych państwach członkowskich pewne szczególne elementy, najczęściej o charakterze technicznym, określają właściwe organy w drodze niewiążących interpretacji podatkowych lub zaleceń(84).

94. Inną cechą wspólną dla tych jedenastu państw członkowskich wydaje się wymóg precyzji, jasności i przewidywalności przepisów podatkowych(85). Może zatem obowiązywać zakaz stosowania przepisów podatkowych per analogiam oraz wymóg, aby w razie wątpliwości interpretować przepisy na korzyść podatnika(86).

95. Wydaje się, że w kilku państwach członkowskich, które zbadałam, podobnie jak w Polsce, nie ma konkretnych przepisów dotyczących alokacji podatku naliczonego przez podatników dokonujących zarówno czynności nieopodatkowanych, jak i czynności opodatkowanych(87).

96. W Niderlandach(88), Szwecji(89) i Zjednoczonym Królestwie problem braku takich przepisów rozwiązano poprzez przyjęcie przez właściwe organy podatkowe aktów wtórnych. W tych trzech państwach członkowskich podatnicy wydają się ogólnie zobowiązani do wybrania i zastosowania właściwej metody alokacji, która podlega kontroli właściwych organów.

97. Na przykład w Zjednoczonym Królestwie, na mocy sekcji 26 ust. 3 Value Added Tax Act 1994 (ustawy o VAT z 1994 r.), Her Majesty’s Revenue and Customs Commissioners (centralny organ podatkowy w Zjednoczonym Królestwie) przyjął instrumenty prawne określające przykłady kryteriów i metod alokacji(90). Ponadto, zgodnie z sekcją 102ZA ust. 1 tej ustawy, organ ten może zatwierdzić metodę zaproponowaną przez podatnika lub wskazać mu inną, bardziej odpowiednią.

98. Wydaje mi się, że praktyka sądów tego państwa członkowskiego potwierdza, że w związku z brakiem wiążącego kryterium lub metody wybór metody zapewniającej sprawiedliwą i racjonalną alokację podatku naliczonego należy do podatnika i zależy od konkretnych okoliczności jego sytuacji. Wydaje się również, że panuje zgoda co do tego, że pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny do działalności gospodarczej i działalności niemającej charakteru gospodarczego naruszałoby zasadę neutralności podatkowej.

99. W Niemczech uznaje się, że przepisy służące transpozycji art. 173 i 174 dyrektywy 2006/112 do niemieckiego porządku prawnego stosują się per analogiam do celów określenia podlegającej odliczeniu części podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny do działalności gospodarczej i działalności niemającej charakteru gospodarczego.

100. Co ciekawe, w Czechach Nejvyšší správní soud (najwyższy sąd administracyjny) powołał się na wydany przez Trybunał Sprawiedliwości wyrok Český rozhlas(91) wraz z wydaną w tej sprawie opinią rzecznika generalnego M. Szpunara(92) i oddalił argumentację strony skarżącej, zgodnie z którą przysługiwało jej pełne prawo do odliczenia, ponieważ właściwe przepisy nie przewidywały metody alokacji podatku naliczonego. Nejvyšší správní soud (najwyższy sąd administracyjny) wydaje się uważać, że strona skarżąca była zobowiązana do wyboru najbardziej odpowiedniej metody i samodzielnego obliczenia części podatku naliczonego podlegającej odliczeniu(93).

101. Wydaje się, że z tej analizy przekrojowej wynika, iż tradycje konstytucyjne wspólne państwom członkowskim, podobnie jak orzecznictwo ETPC dotyczące art. 1 protokołu nr 1, wymagają, aby kluczowe elementy podatku były określone w ustawie w sposób wystarczająco jasny, precyzyjny i przewidywalny, nie nakładają jednak obowiązku wyczerpującego uregulowania każdego szczegółu.

102. Z wyjątkiem elementów omówionych w pkt 96–100 powyżej nie jestem świadoma istnienia w którymkolwiek z pozostałych państw członkowskich środków lub decyzji, które regulowałyby metodę alokacji podlegającej odliczeniu części podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny do działalności gospodarczej i działalności niemającej charakteru gospodarczego lub też sprzeciwiały się ograniczeniu prawa do odliczenia takiego podatku ze względu na fakt, że przepisy krajowego prawa podatkowego nie określają metody ani kryteriów obliczania należnej kwoty podatku. Patrząc z tej perspektywy, praktyka administracyjna opisana w postanowieniu odsyłającym wydaje się wyróżniać jako wyjątek.

Analiza w świetle karty i ogólnych zasad prawa Unii

103. Artykuł 16 karty uznaje wolność prowadzenia działalności gospodarczej „zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi”. Zgodnie z art. 17 ust. 1 karty „każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem”. Przepis ten stanowi ponadto, że „nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie” oraz że „korzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny”.

104. W zakresie, w jakim obowiązek podatnika można rozumieć jako jedynie przekazanie organom skarbowym podatku należnego pobranego od klientów w imieniu państwa, prawo własności nie ma znaczenia. Postanowienia karty, których celem jest ochrona tego prawa, mają jednak znaczenie dla zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego(94).

105. Trybunał konsekwentnie orzekał, że prawo własności i wolność prowadzenia działalności gospodarczej nie są absolutne. Korzystanie z nich może zostać poddane ograniczeniom uzasadnionym celami służącymi dobru ogólnemu, pod warunkiem że ograniczenia te rzeczywiście odpowiadają tym celom i nie stanowią, w stosunku do swego celu, ingerencji nieproporcjonalnej i niemożliwej do przyjęcia, która naruszałaby istotę praw w ten sposób gwarantowanych. Co się tyczy w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej, Trybunał orzekł, że biorąc pod uwagę brzmienie art. 16 karty, który odróżnia się od innych podstawowych wolności zawartych w tytule II karty, zbliżając się do niektórych postanowień jej tytułu IV, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać różnorodnym ingerencjom ze strony władz publicznych, które mogą ustanowić w interesie ogólnym ograniczenia w korzystaniu z tej swobody(95).

106. Ponadto w niniejszym kontekście znaczenie ma też zasada pewności prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zasada ta wymaga, by normy prawa były jasne, precyzyjne i przewidywalne w swoich skutkach, w szczególności wtedy, kiedy mogą mieć negatywne konsekwencje dla osób i przedsiębiorstw(96). Ponadto zasada pewności prawa stosuje się szczególnie rygorystycznie wówczas, gdy chodzi o uregulowanie, które może wiązać się z obciążeniami finansowymi, w celu umożliwienia zainteresowanym dokładnego zapoznania się z zakresem nakładanych przez nie obowiązków(97). Wreszcie – z wyłączeniem wyjątkowych okoliczności uzasadnionych celem służącym interesowi ogólnemu – zasada pewności prawa sprzeciwia się temu, by prawodawca krajowy określał, że temporalny zakres obowiązywania aktu objętego zakresem prawa Unii rozpoczyna się przed jego publikacją (zakaz działania wstecz)(98).

Wnioski wstępne dotyczące znaczenia zasady legalizmu fiskalnego

107. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że określenie standardu ochrony przysługującego na podstawie prawa Unii w świetle tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim i karty nie jest nauką ścisłą.

108. To, czy dany podatek jest zgodny ze standardem ochrony wynikającym z tak interpretowanej zasady legalizmu fiskalnego, można oceniać wyłącznie ad casum, przyjmując jako punkt odniesienia pozycję podatnika w danym porządku prawnym jako całości. Moim zdaniem Trybunał powinien zatem oprzeć się pokusie wskazania w swoim wyroku wyczerpującego katalogu elementów określających podatek, które muszą być przewidziane ustawą.

109. Równocześnie przyznaję, że należy określić pewne wspólne ramy przestrzegania tej zasady. O ile mogłam to ustalić, standard ochrony w kontekście opodatkowania różni się nieco między przeanalizowanymi powyżej państwami członkowskimi. Moim zdaniem te różnice co do wymaganego poziomu zupełności czy też precyzji regulacji odzwierciedlają jedynie fakt, że różne państwa członkowskie polegają na różnych środkach, aby osiągnąć wspólny rezultat. Nie mam żadnych podstaw, by sądzić, że w pozostałych państwach członkowskich sytuacja przedstawia się inaczej.

110. Uważam, że – ogólnie rzecz biorąc – wszystkie kluczowe elementy definiujące zasadnicze cechy podatku należy jednoznacznie określić we właściwych przepisach. W niniejszej sprawie dotyczy to elementów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres zobowiązania podatnika w zakresie rozliczenia podatku naliczonego. Omawiany podatek jest przewidziany ustawą zgodnie z wymaganym standardem, jeżeli właściwe przepisy – rozpatrywane jako całość – pozwalają podatnikowi przewidzieć i obliczyć należną kwotę podatku oraz określić moment, w którym podatek ten stanie się wymagalny.

111. Nie zgadzam się natomiast, że brak we właściwych przepisach pomocniczego elementu, który nie jest w stanie wywrzeć takiego wpływu, sam w sobie stanowi naruszenie zasady legalizmu fiskalnego.

112. Tak więc na przykład brak metody obliczania należnej kwoty podatku nie godzi sam w sobie w prawa podatnika, jeżeli inne obowiązujące przepisy zawierają zestaw potrzebnych parametrów, które umożliwiają mu przewidzenie i określenie tej kwoty(99). W tym samym duchu, jeżeli dana sytuacja nie jest w sposób wyczerpujący uregulowana, sam fakt, że podatnik musi wybrać jeden z kilku możliwych sposobów postępowania w ramach swobody uznania, jaką państwo członkowskie postanowiło mu przyznać, sam w sobie nie ma niekorzystnego wpływu na jego prawa, chyba że skutkuje zwiększeniem zakresu jego zobowiązania podatkowego.

113. Natomiast jeżeli zastosowanie nowo wprowadzonego wymogu lub formalności prowadzi z mocą wsteczną do zwiększenia należnej kwoty podatku, wyraźnie nie spełnia to przedstawionego powyżej standardu ochrony, niezależnie od tego, w jakim stopniu pomocniczy czy też nieistotny jest dany wymóg lub dana formalność. Nie ma to jednak miejsca w wypadku art. 168 dyrektywy 2006/112, który – jeśli interpretować go w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału – w sposób jednoznaczny określa zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego(100).

114. Podsumowując, w zakresie istotnym dla niniejszej sprawy, uważam, że następujące elementy powinno się uznać za część wspólnego funkcjonalnego standardu ochrony – podatek powinien być określony w prawnie wiążących przepisach dostępnych dla podatników z wyprzedzeniem w sposób, który jest wystarczająco jasny, precyzyjny i wyczerpujący, aby pozwolić danemu podatnikowi przewidzieć i określić należną w danym momencie kwotę podatku na podstawie tekstów i danych, do których ma lub może mieć dostęp. W związku z tym przepisy te nie mogą nakładać lub zwiększać obciążenia podatkowego z mocą wsteczną.

115. Dochodzę zatem do wniosku, że standard ten oznacza w szczególności, iż w wypadku nieokreślenia we właściwych przepisach jakiejkolwiek metody obliczania należnej kwoty podatku właściwe organy podatkowe powinny pozwolić danemu podatnikowi na skorzystanie z wybranej przez niego metody, pod warunkiem że metoda ta – biorąc pod uwagę charakter wykonywanej działalności gospodarczej – jest odpowiednia, aby obiektywnie odzwierciedlić zakres, w jakim wydatki powodujące naliczenie podatku służyły celom działalności gospodarczej, opiera się na obiektywnych kryteriach i wiarygodnych danych oraz umożliwia właściwemu organowi zweryfikowanie prawidłowości jej stosowania.

Czy Związek Gmin może powołać się na ogólną zasadę legalizmu fiskalnego na poparcie żądania pełnego prawa do odliczenia?

116. Zgodnie z wyżej przytoczonym orzecznictwem(101) ustalenie, czy stosowanie prawa Unii w postępowaniu głównym prowadzi do naruszenia ogólnych zasad prawa Unii, należy wyłącznie do sądu odsyłającego. Niemniej jednak Trybunał, orzekając w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jest wyłącznie właściwy do dostarczenia sądowi krajowemu wszelkich elementów interpretacji w ramach prawa Unii, które mogą umożliwić mu dokonanie oceny tej zgodności(102).

117. Mając na uwadze ten cel, przystąpię teraz do przedstawienia różnych elementów, które sąd odsyłający może uznać za istotne w analizie skutków zastosowania zasady legalizmu fiskalnego – rozpatrywanej w świetle EKPC, tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim oraz karty – do okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym.

Stanowisko Związku Gmin w świetle prawa polskiego

118. Z wyjaśnień sądu odsyłającego i wystąpień ustnych jasno wynika, że w czasie istotnym dla okoliczności faktycznych sprawy, czyli do dnia 1 stycznia 2016 r., ustawa o VAT nie przewidywała metody ani kryteriów obliczania podlegającej odliczeniu części podatku naliczonego od świadczeń wykorzystywanych w sposób nierozłączny zarówno do celów działalności gospodarczej podatnika, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego.

119. Wszyscy uczestnicy rozprawy zgodzili się, że terminy użyte w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ściśle odzwierciedlają art. 168 dyrektywy 2006/112. W szczególności pierwszy z tych przepisów zawiera wyrażenie „o ile”, które, jak mi się wydaje, wyraźnie określa zakres prawa do odliczenia, ograniczając je do podatku naliczonego ściśle związanego ze świadczeniami wykorzystanymi do czynności opodatkowanych. Trybunałowi nie jest znana żadna okoliczność, która sugerowałaby, że pierwszy z tych przepisów należałoby interpretować inaczej niż drugi(103).

120. Następujące elementy mogą okazać się istotne w tym względzie:

121. Po pierwsze, na rozprawie pełnomocnicy Polski i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzili, a Związek Gmin nie zaprzeczył, że co do zasady ogólny obowiązek obliczenia i zadeklarowania należnej kwoty podatku, jak również wpłacenia tego podatku w określonych terminach wyraźnie spoczywa na podatniku(104).

122. Po drugie, uczestnicy zgodzili się w swoich wystąpieniach ustnych, że zgodnie z polskim prawem podatnicy tacy jak Związek Gmin podlegają bardzo szczegółowym przepisom dotyczącym rachunkowości do celów nadzoru nad budżetem i finansami publicznymi, z których wynika między innymi obowiązek rejestrowania wszelkich transakcji, w tym transakcji istotnych do celów VAT.

123. W tym aspekcie pełnomocnik Związku Gmin twierdził, że w związku z brakiem metody przewidzianej ustawą określenie kwoty podlegającego odliczeniu podatku naliczonego jest bardzo skomplikowane i uciążliwe, podczas gdy pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej stanowczo podkreślał, znów przy braku sprzeciwu ze strony innych uczestników, że podmioty publiczne takie jak Związek Gmin są w dużo lepszej sytuacji, aby dokonać potrzebnych obliczeń, niż same organy podatkowe.

124. Po trzecie, w wystąpieniach ustnych uczestnicy potwierdzili, że jeśli tylko podatnik ma wątpliwości co do prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów, ma on prawo wystąpić do organów z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, która będzie zawierać ocenę jego konkretnej sytuacji oraz wskazywać, w jaki sposób prawidłowo zastosować przepisy(105). Pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że podobnie jak Związek Gmin w postępowaniu głównym szereg innych podatników w porównywalnych sytuacjach skorzystało z tej procedury i uzyskało taką interpretację w odniesieniu do części podatku naliczonego, która podlega odliczeniu.

125. Po czwarte, pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnił na rozprawie, że zarówno przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak i po tej dacie podatnicy mogli swobodnie wybrać metodę alokacji VAT, którą zastosują. Stwierdził, że właściwy organ mógł zakwestionować ten wybór wyłącznie w sytuacji, w której metoda ta nie była odpowiednia w tym sensie, że nie odzwierciedlała obiektywnie zakresu, w jakim wydatki powodujące naliczenie podatku były wykorzystywane do celów dokonywania przez podatnika czynności dających prawo do odliczenia. Potwierdził również, że prawa do odliczenia nie można było odmówić wyłącznie ze względu na to, że organ nie zgadzał się z metodą, z której skorzystał podatnik. Pełnomocnik Związku Gmin nie zaprzeczył żadnemu z tych twierdzeń.

126. Jak rozumiem, łączny efekt przepisów i okoliczności, o których mowa powyżej, jest taki, że w odnośnym okresie wszystkie kluczowe elementy VAT, które miały wpływ na należną kwotę podatku (tributum), były przewidziane ustawą (lex) w taki sposób, że podatnicy mogli dokonać niezbędnych obliczeń i zadeklarować należną kwotę podatku na podstawie posiadanych przez nich dokumentów i innych danych.

127. W tym kontekście sama metoda obliczenia podlegającej odliczeniu części podatku naliczonego wydaje się stanowić wyłącznie jeden ze środków technicznych, które podatnik nieuchronnie musi zastosować, aby prawidłowo określić zakres swojego prawa do odliczenia, jeżeli rzeczywiście decyduje się z niego skorzystać. Konieczność wyboru odpowiedniej metody, niewyrażona wprost w przepisach w odnośnym okresie, wydaje się oczywistą konsekwencją tego prawa, nie zaś autonomicznym, dodatkowym obowiązkiem, który musiałby być konkretnie określony ustawą(106).

128. Mając na uwadze możliwość uzyskania przez Związek Gmin indywidualnej interpretacji podatkowej, nie wydaje się, aby brak określenia konkretnej metody we właściwych przepisach sprawiał, że skorzystanie z prawa do odliczenia było niemożliwe lub nadmiernie utrudnione czy też skutkowało niedającą się usunąć niepewnością co do zakresu obowiązków wobec organów podatkowych.

129. Z przewodu sądowego wynika raczej, że ze względu na szeroki zakres możliwych stanów faktycznych oczekiwanie od prawodawcy krajowego, aby uregulował wyczerpująco wszelkie techniczne aspekty postępowania podatnika dla celów opodatkowania, byłoby optymistyczne i być może obiektywnie wygórowane(107). Wniosek ten jest całkowicie zgodny z orzecznictwem ETPC i sytuacją w innych państwach członkowskich(108).

130. Uważam zatem, że ustawodawstwo mające zastosowanie do Związku Gmin w odnośnym okresie nie zawierało luki w definicji podatku.

Uwagi podsumowujące

131. Wydaje mi się, że powyższe rozważania podważają wszystkie argumenty przedstawione przez Związek Gmin. Oceniając sytuację według standardu ochrony, który przedstawiłam powyżej(109), dokonanie wykładni właściwych przepisów zgodnie z dyrektywą 2006/112, jak konsekwentnie czynił to Trybunał, nie powinno skutkować naruszeniem prawa podstawowego czy też ogólnej zasady prawa Unii w postępowaniu głównym(110).

132. W szczególności wykładnia ta nie wydaje się prowadzić to jakiejkolwiek niepewności prawnej czy też stosowania nowych obowiązków, które nie są przewidziane ustawą, z mocą wsteczną. Podobnie, ponieważ wszystkie elementy konstytutywne podatku (tributum) były we właściwym czasie przewidziane ustawą, wykładnia ta nie wydaje się prowadzić do nałożenia na mocy dyrektywy 2006/112 obowiązku nieprzewidzianego w krajowym porządku prawnym(111). Wreszcie nie wydaje się ona również sprawiać, że skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

133. Wniosków, do których doszłam w pkt 73 i 115 powyżej, nie podważa fakt, że gdy akt prawa Unii wymaga przyjęcia krajowych aktów wykonawczych – jak w niniejszej sprawie – organy i sądy krajowe są uprawnione na mocy art. 53 karty do stosowania krajowych standardów ochrony praw podstawowych oraz ogólnych zasad prawa Unii(112).

134. Z informacji przedstawionych Trybunałowi wynika, że – pomimo istnienia praktyk administracyjnych wspomnianych w pytaniu prejudycjalnym – nie ma wyraźnej niezgodności między stanowiskiem, którego przyjęcie proponuję Trybunałowi w niniejszej sprawie, a zasadami wynikającymi z art. 217 Konstytucji RP.

135. Jak wyjaśnił sąd odsyłający, w świetle tego przepisu nakładanie podatków, w tym określanie podmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Z uwag pełnomocników Polski i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej złożonych w formie ustnej przed Trybunałem wydaje się wynikać, że Trybunał Konstytucyjny (Polska) konsekwentnie interpretuje ten przepis w ten sposób, że wymaga on, aby ustawa określała istotne elementy podatku mające wpływ na zakres zobowiązania podatkowego podatnika, nie zaś wszystkie elementy podatku(113).

136. Jak rozumiem, wymogi te nie wydają się stanowić dla sądu odsyłającego przeszkody w interpretowaniu ustawodawstwa krajowego zgodnie z prawem Unii w sposób przedstawiony powyżej.

137. Jeśli jednak sąd odsyłający mimo wszystko uważa, że interpretowane w ten sposób prawo krajowe nie spełnia standardu ochrony gwarantowanej w Konstytucji RP, nie może zadowolić się po prostu przyznaniem Związkowi Gmin pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego kosztem budżetu ogólnego Unii Europejskiej i z naruszeniem zasady równego traktowania(114).

138. Nie zgadzam się, że sama niezgodność między krajowymi standardami ochrony skutkuje zwolnieniem sądu krajowego z podstawowego obowiązku, jakim jest zapewnienie pełnej skuteczności prawa Unii. A fortiori jest tak w sytuacji, której wynikiem byłoby przyznanie znacznej, niedopuszczalnej korzyści gospodarczej, która nie była zamierzeniem prawodawcy Unii(115). Dokonując wykładni przepisów krajowych, sąd odsyłający musi raczej wykorzystać wszystkie swoje możliwości – w świetle kompleksowej analizy krajowego porządku prawnego jako całości – w celu wyboru rozwiązania uwzględniającego podstawowe cechy porządku prawnego Unii, a mianowicie pierwszeństwo, jednolitość i skuteczność prawa Unii(116).

139. Mając na uwadze powyższe rozważania – w uzupełnieniu uwag zawartych w pkt 73 i 115 powyżej – dochodzę do wniosku, że sąd krajowy może być zwolniony z obowiązku interpretowania prawa krajowego zgodnie z prawem Unii wyłącznie w sytuacji, kiedy wykładnia ta prowadziłaby do naruszenia zasady, zgodnie z którą podatek powinien być określony w prawnie wiążących przepisach dostępnych podatnikom z wyprzedzeniem w sposób, który jest wystarczająco jasny, precyzyjny i wyczerpujący, tak aby dany podatnik mógł przewidzieć i określić należną w danym momencie kwotę podatku na podstawie tekstów i danych, do których ma lub może mieć dostęp. Miałoby to miejsce, gdyby przepisy te skutkowały niepewnością co do należnej kwoty podatku lub gdyby nakładały lub zwiększały tę kwotę z mocą wsteczną.

Wnioski

140. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska):

– Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona, aby sąd krajowy w postępowaniu dotyczącym podatnika takiego jak Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach dokonał wykładni prawa krajowego w możliwie najszerszym zakresie w sposób gwarantujący, że odliczeń dokonuje się wyłącznie w odniesieniu do tej części podatku naliczonego, która obiektywnie odzwierciedla zakres, w jakim wydatki powodujące naliczenie podatku służyły celom działalności gospodarczej tego podatnika.

– W wypadku nieokreślenia we właściwych przepisach jakiejkolwiek metody obliczania należnej kwoty podatku właściwe organy podatkowe powinny pozwolić danemu podatnikowi na skorzystanie z wybranej przez niego metody, pod warunkiem że metoda ta – biorąc pod uwagę charakter wykonywanej działalności gospodarczej – jest odpowiednia, aby obiektywnie odzwierciedlić zakres, w jakim wydatki powodujące naliczenie podatku służyły celom działalności gospodarczej, opiera się na obiektywnych kryteriach i wiarygodnych danych oraz umożliwia właściwemu organowi zweryfikowanie prawidłowości jej stosowania.

– Sąd krajowy może być zwolniony z obowiązku interpretowania prawa krajowego zgodnie z prawem Unii wyłącznie w sytuacji, kiedy wykładnia ta prowadziłaby do naruszenia zasady, zgodnie z którą podatek powinien być określony w prawnie wiążących przepisach dostępnych podatnikom z wyprzedzeniem w sposób, który jest wystarczająco jasny, precyzyjny i wyczerpujący, tak aby dany podatnik mógł przewidzieć i określić należną w danym momencie kwotę podatku na podstawie tekstów i danych, do których ma lub może mieć dostęp. Miałoby to miejsce, gdyby przepisy te skutkowały niepewnością co do należnej kwoty podatku lub gdyby nakładały lub zwiększały tę kwotę z mocą wsteczną.

Winterhoff, wyrok z 16.10.2019, C-4/18 i C-5/18

2 spółki niemieckie świadczyły usługi polegające na doręczaniu pism sądów i organów administracji na podstawie koncesji krajowej. Takie usługi są zwolnione z VAT.

Okoliczności sprawy

W sprawie występują 2 spółki prawa handlowego (AG i GmbH), które świadczyły usługi pocztowe polegające na “formalnym” doręczaniu pism sądów i organów administracyjnych na podstawie posiadanej koncesji krajowej.  Traktowały te usługi jako zwolnione z VAT. Organ podatkowy zakwestionował zwolnienie, twierdząc, że wyłącznie usługi Deutsche Post AG są zwolnione z VAT oraz że nie jest to świadczenie powszechnych usług pocztowych, które mogłoby być zwolnione na podstawie art. 132.1.a VATD.

Istota problemu

2 prywatne spółki niemieckie świadczyły usługi polegające na doręczaniu pism sądów i organów administracji na podstawie koncesji krajowej. Czy takie usługi są zwolnione z VAT?

Rozstrzygnięcie

2 spółki niemieckie świadczyły usługi polegające na doręczaniu pism sądów i organów administracji na podstawie koncesji krajowej. Takie usługi są zwolnione z VAT.

Uzasadnienie

 • Zgodnie z art. 132.1.a VATD świadczenie usług przez służby pocztowe jest zwolnione z podatku.  Zwolnienia są stosowane na warunkach ustanowionych przez państwa członkowskie - jednak warunki te nie mogą określać treści tych zwolnień (41-42).
 • Zwolnienia z art. 132 VATD stanowią autonomiczne pojęcia prawa Unii i muszą być definiowane jednolicie na szczeblu UE.  A zatem zwolnienie transakcji nie zależy od klasyfikacji transakcji w prawie krajowym (43-44).
 • Zwolnienia powinny być interpretowane ściśle, jednak interpretacja ta powinna gwarantować osiągnięcie ich celów oraz spełniać wymóg zasady neutralności podatkowej (45).
 • Art. 132 znajduje się w rozdziale zatytułowanym “Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, a zatem mają one na celu uprzywilejowanie takich usług wykonywanych w takim interesie (46).
 • Zwolnienie nie ma zastosowania do usług, które można oddzielić od tych w interesie ogólnym, które odpowiadają “indywidualnym potrzebom podmiotów gospodarczych”, a zatem takich, które zostały wynegocjowane indywidualnie (47-48).
 • Ten cel w odniesieniu do poczty przekłada się na cel oferowania, po zmniejszonych cenach, usług pocztowych odpowiadających podstawowym potrzebom społeczeństwa i ten cel jest zbieżny z celami dyrektywy 97/67 (pocztowej) (49).
 • “Publiczne służby pocztowe” z art. 132.1.a to operatorzy publiczni lub prywatni, którzy świadczą usługi odpowiadające podstawowym potrzebom społeczeństwa, a w konsekwencji zapewniają całość lub część powszechnych usług pocztowych zgodnie z definicją z dyrektywy pocztowej (50).
 • Usługi świadczone przez spółki w niniejszym postępowaniu wchodzą w zakres definicji z dyrektywy pocztowej (51-54).
 • Operatorzy tacy są poddani szczególnemu reżimowi prawnemu i to charakteryzuje “publiczne służby pocztowe” (55).
 • Tutaj spółki podlegały szczególnym obowiązkom wynikającym z prawa niemieckiego, a nie indywidualnym uzgodnieniom (56).
 • W szczególności, na mocy przepisów, posiadacz koncesji jest zobowiązany do: formalnego doręczania pism zgodnie z przepisami o doręczeniach administracyjnych, wynagrodzenie takiego koncesjonariusza ma być zgodne z wymogami określonymi w tych przepisach i musi być zatwierdzone przez właściwy organ krajowy, formalne doręczenie orzeczeń sądowych rozpoczyna bieg terminów na wniesienie skargi, a posiadaczowi koncesji powierzone zostają prerogatywy władzy publicznej w celu umożliwienia mu wypełnienia ciążących na nim obowiązków (57).
 • Usługi te zatem nie służą zaspokojeniu szczególnych potrzeb, lecz do zaspokojenia prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości (58).
 • Jest również spełniona przesłanka świadczenia usługi “dla wszystkich użytkowników” w rozumieniu dyrektywy pocztowej, bo odpowiadają podstawowym potrzebom niemieckiego społeczeństwa zgodnie z celem sektora pocztowego (59-64).
 • Ustaleń tych nie zmienia fakt, że świadczenia te nie są uważane za część usługi powszechnej zgodnie z przepisami krajowymi.  Nie można bowiem opodatkować usługi podatkiem VAT, gdy zgodnie z prawem Unii do transakcji ma zastosowanie zwolnienie z VAT (66).
 • Wniosków tych nie podważa fakt, że Komisja nie została powiadomiona o świadczeniu powszechnych usług pocztowych, co jest wymagane dyrektywą pocztową.  Prowadziłoby to do naruszenia neutralności podatkowej, która “zakazuje zróżnicowanego traktowania do celów poboru VAT podmiotów gospodarczych prowadzących tą samą działalność” (67-68).
 • Nie podważa tych wniosków również to, że usługi nie obejmowały doręczeń zagranicznych (69-70).

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 16 października 2019 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. a) – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym – Publiczne służby pocztowe – Dyrektywa 97/67/WE – Operator świadczący powszechną usługę pocztową – Podmiot prywatny świadczący usługę formalnego doręczenia pism organów sądowych lub administracyjnych

W sprawach połączonych C‑4/18 i C‑5/18

mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Bundesfinanzhof (federalny trybunał finansowy, Niemcy) postanowieniami z dnia 31 maja 2017 r., które wpłynęły do Trybunału w dniu 3 stycznia 2018 r., w postępowaniach:

Michael Winterhoff, działający w charakterze syndyka masy upadłości DIREKTexpress Holding AG,

przeciwko

Finanzamt Ulm (C‑4/18),

oraz

Jochen Eisenbeis, działający w charakterze syndyka masy upadłości JUREX GmbH,

przeciwko

Bundeszentralamt für Steuern (C‑5/18),

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan (sprawozdawca), prezes izby, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu M. Winterhoffa, działającego w charakterze syndyka DIREKTexpress Holding AG oraz w imieniu J. Eisenbeisa, działającego w charakterze syndyka JUREX GmbH przez C. Hahna, Steuerberater,

– w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego i R. Kanitza, działających w charakterze pełnomocnika,

– w imieniu rządu fińskiego przez H. Leppo, działającą w charakterze pełnomocnika,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez W. Möllsa, L. Lozano Palacios i L. Nicolae, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni art. 2 pkt 13 i art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. 1998, L 15, s. 14), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. (Dz.U. 2008, L 52, s. 3; sprostowanie Dz.U. 2015, L 225, s. 49) (zwanej dalej „dyrektywą 97/67”), a także art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).

2 Wnioski te zostały złożone w ramach dwóch sporów: pierwszego między Michaelem Winterhoffem, działającym w charakterze syndyka DIREKTexpress Holding AG a Finanzamt Ulm (organem podatkowym w Ulm, Niemcy) (sprawa C‑4/18) oraz drugiego między Jochenem Eisenbeisem, działającym w charakterze syndyka JUREX GmbH a Bundeszentralamt für Steuern (federalnym urzędem skarbowym, Niemcy) (sprawa C‑5/18), dotyczących odmowy zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) usług formalnych doręczeń pism świadczonych przez te spółki na rzecz sądów i organów administracyjnych.

Ramy prawne

Prawo Unii

Dyrektywa 97/67

3 Artykuł 2 dyrektywy 97/67, zawarty w jej rozdziale 1, zatytułowanym „Cel i zakres”, zawiera następujące definicje:

„Do celów niniejszej dyrektywy będą stosowane następujące definicje:

1) »usługi pocztowe«: usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych;

1a) »operator świadczący usługi pocztowe«: przedsiębiorstwo świadczące co najmniej jedną z wyżej wymienionych usług pocztowych; […]

4) »przyjmowanie«: czynność polegająca na wybieraniu przesyłek pocztowych przez operatora świadczącego usługi pocztowe;

5) »doręczanie«: proces od sortowania w centrum doręczeń do doręczenia przesyłek pocztowych do adresatów;

6) »przesyłka pocztowa«: przesyłka opatrzona adresem w ostatecznej formie, w której ma być przewieziona przez operatora świadczącego usługi pocztowe. Poza przesyłkami z korespondencją przesyłki takie obejmują także na przykład książki, katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe zawierające towar mający wartość handlową lub niemający takiej wartości; […]

9) »przesyłka polecona«: usługa polegająca na udzieleniu, na podstawie uiszczenia standardowej opłaty, gwarancji przeciw ryzyku zaginięcia, ubytku zawartości lub uszkodzenia oraz oferująca nadawcy, tam, gdzie właściwe, na żądanie, dowód nadania danej przesyłki pocztowej i/lub jej doręczenia do adresata; […]

13) »operator świadczący usługę powszechną«: publiczny lub prywatny operator świadczący usługi pocztowe, który świadczy powszechną usługę pocztową lub niektóre elementy tej usługi w państwie członkowskim, o tożsamości którego Komisja została powiadomiona zgodnie z art. 4; […]

17) »użytkownik«: jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług pocztowych jako nadawca lub adresat; […]”.

4 Rozdział 2 tej dyrektywy, zatytułowany „Usługi powszechne”, zawiera art. 3–6. Wskazany art. 3 ma następujące brzmienie:

„1. Państwa członkowskie zapewnią, by użytkownicy korzystali z prawa do usług powszechnych obejmujących ciągłe świadczenie usług pocztowych o określonej jakości we wszystkich punktach na swoich obszarach, po przystępnych cenach dla wszystkich użytkowników. […]

4. Każde państwo członkowskie podejmie działania konieczne do zapewnienia, by usługi powszechne obejmowały przynajmniej następujące świadczenia:

– przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych do dwóch kilogramów,

– przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie paczek pocztowych do 10 kilogramów,

– usługi obejmujące przesyłki polecone i przesyłki wartościowe. […]

7. Usługi powszechne zdefiniowane w niniejszym artykule obejmują usługi zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym”.

5 Zgodnie z art. 4 wspomnianej dyrektywy:

„1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane, i powiadamia Komisję o działaniach, jakie podjęło w celu wypełnienia tego obowiązku. Komitet, o którym mowa w art. 21, jest informowany o środkach ustanowionych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej.

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną, tak by zapewnić świadczenie usługi na całym terytorium kraju. Państwa członkowskie mogą wyznaczać różne przedsiębiorstwa do świadczenia różnych elementów usługi powszechnej lub do świadczenia tej usługi w różnych częściach terytorium kraju. […]

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonego(-ych) operatora(-ów) świadczącego(-ych) usługę powszechną. […]”.

Dyrektywa 2006/112

6 Artykuł 131 rozdziału 1 zatytułowanego „Przepisy ogólne”, tytułu IX dyrektywy 2006/112, zatytułowanego „Zwolnienia”, stanowi:

„Zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2–9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów [prawa Unii] i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć”.

7 Rozdział 2, zatytułowany „Zwolnienia dotyczące niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym”, tego samego tytułu IX obejmuje art. 132 tej dyrektywy, który stanowi w ust. 1:

„Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

a) świadczenie usług przez pocztę państwową [publiczne służby pocztowe] i dostawa towarów z tymi usługami związana, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych; […]”.

Prawo niemieckie

UStG

8 Spośród transakcji wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 Umsatzsteuergesetz (ustawy o podatku od wartości dodanej, zwanej dalej „UStG”), w wersji mającej zastosowanie do sporu rozstrzyganego w postępowaniu głównym w sprawie C‑4/18, zgodnie z § 4 pkt 11b tej ustawy, zwolnione od podatku były „transakcje Deutsche Post AG służące bezpośrednio usługom pocztowym”.

9 W wersji UStG mającej zastosowanie do sporu rozstrzyganego w postępowaniu głównym w sprawie C‑5/18, to znaczy w wersji obowiązującej od dnia 1 lipca 2010 r., następujące transakcje były zwolnione od podatku na podstawie § 4 pkt 11b tej ustawy:

„Usługi powszechne zgodnie z art. 3 ust. 4 [dyrektywy 97/67]. Zwolnienie z podatku zakłada, że przedsiębiorca, odpowiednio do zaświadczenia wydanego przez [federalny urząd skarbowy], zobowiązał się wobec tego organu, że będzie świadczył we wszystkich punktach na całym terytorium Republiki Federalnej Niemiec pełen zakres usług powszechnych lub ich część zgodnie ze zdaniem pierwszym”.

Ustawa o usługach pocztowych

10 Paragraf 11 Postgesetz (ustawy o usługach pocztowych z dnia 22 grudnia 1997 r., BGB1. 1997 I, s. 3294), w brzmieniu mającym zastosowanie do sporów rozstrzyganych w postępowaniach głównych, zatytułowany „Definicja i zakres usługi powszechnej”, stanowi:

„1. Usługami powszechnymi jest minimalny zakres usług pocztowych zgodnie z § 4 pkt 1 o określonej jakości, dostarczanych we wszystkich punktach na całym terytorium po przystępnych cenach. Usługi powszechne ograniczone są do usług pocztowych objętych koncesją oraz usług pocztowych, które przynajmniej częściowo z punktu widzenia techniki przemieszczania mogą być świadczone wraz z usługami pocztowymi objętymi koncesją. Usługi powszechne obejmują tylko takie usługi, które są powszechnie uważane za niezbędne.

2. Rząd federalny jest uprawniony do określenia zgodnie z ust. 1 wykazu i zakresu usług powszechnych na podstawie rozporządzeń, które wymagają zgody [Bundestagu (izby niższej parlamentu federalnego, Niemcy)] i [Bundesratu (wyższej izby parlamentu federalnego, Niemcy)] […]”.

11 Paragraf 33 ust. 1 tej ustawy, zatytułowany „Obowiązek formalnych doręczeń”, ma następujące brzmienie:

„Koncesjonariusz, który świadczy usługi doręczania listów, jest zobowiązany do formalnego doręczania pism bez względu na ich wagę zgodnie z przepisami kodeksów postępowania i ustawami, które regulują doręczenie administracyjne. W zakresie tego zobowiązania koncesjonariusz jest przedsiębiorcą o statusie organu władzy publicznej”.

12 Zgodnie z § 34 tej ustawy, zatytułowanym „Wynagrodzenie za formalne doręczenie”:

„Zobowiązanemu koncesjonariuszowi przysługuje roszczenie o wynagrodzenie. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie usługi świadczone przez koncesjonariusza łącznie z publicznym potwierdzeniem i odesłaniem dokumentów potwierdzających do podmiotu udzielającego zlecenia. Wynagrodzenie odpowiada wymogom określonym w § 20 ust. 1 i 2. Musi być zatwierdzone przez organ regulacyjny. […]”.

Rozporządzenia w sprawie powszechnych usług pocztowych

13 Paragraf 1 Post-Universaldienstleistungsverordnung (rozporządzenia w sprawie powszechnych usług pocztowych) z dnia 15 grudnia 1999 r. (BGB1. 1999 I, s. 2418), w brzmieniu mającym zastosowanie w sporach rozstrzyganych w postępowaniach głównych, przewiduje:

„1. Do »usług powszechnych« zalicza się następujące usługi pocztowe:

1) przewóz przesyłek listowych w rozumieniu § 4 pkt 2 ustawy o usługach pocztowych o wadze do 2000 gramów, których wymiar nie przekracza wymiarów określonych w Światowej konwencji pocztowej i odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych,

2) przewóz opatrzonych adresem paczek, których jednostkowa waga nie przekracza 20 kilogramów i których wymiar nie przekracza wymiarów określonych w Światowej konwencji pocztowej i odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych,

3) przewóz gazet i czasopism w rozumieniu § 4 pkt 1 lit. c) ustawy o usługach pocztowych.

2. Przewóz przesyłek listowych obejmuje także następujące formy przesyłek:

1) przesyłkę poleconą (przesyłka listowa, ubezpieczona ryczałtowa od utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia i wydawana za potwierdzeniem odbioru),

2) przesyłkę wartościową (przesyłka listowa, której zawartość jest ubezpieczona od utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia do wysokości wartości podanej przez nadawcę),

3) przesyłkę za pobraniem (przesyłka listowa, która jest wydawana adresatowi dopiero po pobraniu określonej kwoty pieniężnej),

4) przesyłkę doręczaną ekspresowo (przesyłka listowa, która niezwłocznie po jej wpływie do podmiotu dokonującego doręczenia jest doręczana przez specjalnego posłańca)”.

Kodeks postępowania cywilnego

14 Paragraf 176 ust. 1 Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego) dotyczący formalnego doręczenia stanowi:

„Jeżeli doręczenie zleca się poczcie, pracownikowi wymiaru sprawiedliwości lub komornikowi lub też zwraca się do innego organu o dokonanie doręczenia, sekretariat przekazuje dokument podlegający doręczeniu w zamkniętej kopercie oraz przygotowany formularz dokumentu doręczenia. […]”.

15 Zgodnie z § 182 tego kodeksu, który dotyczy również formalnego doręczenia:

„1. Do celów dokonania doręczenia [….] konieczny jest dokument sporządzony na przeznaczonym do tego celu formularzu. […]

3. Dowód doręczenia w oryginale lub jako dokument elektroniczny należy niezwłocznie przekazać do sekretariatu”.

Postępowania główne i pytania prejudycjalne

Sprawa C‑4/18

16 Orzeczeniem Amtsgericht Ulm (sądu rejonowego w Ulm, Niemcy) z dnia 6 lipca 2011 r. względem DIREKTexpress Holding zostało wszczęte postępowanie upadłościowe a M. Winterhoff został ustanowiony syndykiem. Spółka ta jest spółką dominującą grupy, która świadczyła usługi pocztowe za pośrednictwem spółek zależnych rozmieszczonych na terenie całych Niemiec. W latach 2008–2009 główną działalnością grupy było wykonywanie zleceń na doręczenie pism, zgodnie z przepisami niemieckiego prawa publicznego, które były traktowane jako transakcje zwolnione z VAT.

17 Po przeprowadzeniu kontroli podatkowej obejmującej okres od sierpnia 2008 r. do maja 2009 r. organ podatkowy w Ulm uznał, że takie transakcje związane z doręczeniami powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

18 DIREKTexpress Holding wniósł najpierw zażalenie na tę decyzję, a następnie, po jego oddaleniu, odwołanie do Finanzgericht Baden-Württemberg (sądu ds. finansowych w Badenii-Wirtembergii, Niemcy). W toku postępowania organ podatkowy w Ulm, będący drugą stroną postępowania przed tym sądem, wydał decyzje dotyczące opodatkowania VAT za lata 2008 i 2009.

19 W trakcie tego postępowania wszczęte zostało również postępowanie upadłościowe względem DIREKTexpress Holding, a M. Winterhoff został ustanowiony syndykiem. W związku z tym przystąpił on do toczącego się postępowania.

20 Finanzgericht Baden-Württemberg (sąd ds. finansowych w Badenii-Wirtembergii) oddalił skargę wniesioną do niego przez DIREKTexpress Holding na tej podstawie, że formalne doręczenia pism nie mogły korzystać z żądanego zwolnienia. W szczególności sąd ten uznał, po pierwsze, że przesłanki określone w § 4 pkt 11b UStG nie zostały spełnione, ponieważ jedynie transakcje Deutsche Post AG służące bezpośrednio usługom pocztowym są zwolnione z VAT, a po drugie, że nie można było bezpośrednio powoływać się na art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112, ponieważ transakcje formalnego doręczania pism nie wchodzą w zakres usługi powszechnej w rozumieniu tego przepisu.

21 M. Winterhoff wniósł do sądu odsyłającego, Bundesfinanzhof (federalnego trybunału finansowego, Niemcy), skargę rewizyjną od tego orzeczenia.

22 Sąd odsyłający zastanawia się przede wszystkim nad kwestią, czy przedsiębiorca, który dokonuje formalnych doręczeń pism organów sądowych i administracyjnych może być uznany za podmiot świadczący usługę powszechną w rozumieniu art. 2 pkt 13 dyrektywy 97/67. Sąd ten zastanawia się w szczególności nad możliwością uznania, że taka działalność stanowi szczególny przypadek doręczania przesyłek pocztowych lub paczek pocztowych w rozumieniu art. 3 ust. 4 dyrektywy 97/67 lub też przesyłek poleconych, wymienionych również w tym przepisie.

23 Ponadto sąd odsyłający ma wątpliwości co do tego, czy spółkę taką jak DIREKTexpress Holding można uznać za realizującą usługi świadczone przez „publiczne służby pocztowe” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112, co oznaczałoby, że świadczone przez nią usługi formalnego doręczania powinny być zwolnione z VAT na podstawie tego przepisu. W szczególności okoliczność, że takie doręczenia przyczyniają się do prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości i służą z tego tytułu interesowi ogólnemu, przemawiałby za takim rozwiązaniem. Natomiast ze względu na to, że jednostka nie może domagać się, by dokonano formalnego doręczenia, nie można uznać takiej transakcji za usługę dostępną dla „wszystkich użytkowników” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/67.

24 W tych okolicznościach Bundesfinanzhof (federalny trybunał finansowy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy przedsiębiorca dokonujący formalnego doręczenia pism zgodnie z przepisami prawa publicznego jest »operatorem świadczącym usługi powszechne« w rozumieniu art. 2 pkt 13 dyrektywy [97/67] […] świadczącym powszechne usługi pocztowe lub wybrane powszechne usługi pocztowe, oraz czy rzeczone usługi są zwolnione z podatku na podstawie art. 132 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 2006/112]?”.

Sprawa C‑5/18

25 Orzeczeniem z dnia 1 lipca 2011 r. względem spółki JUREX wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, a J. Eisenbeis został ustanowiony syndykiem. Spółka ta realizowała w szczególności zlecenia w zakresie formalnego doręczania pism na terytorium Niemiec.

26 W 2010 r. JUREX wystąpiła do federalnego urzędu skarbowego o wydanie jej zaświadczenia dotyczącego zwolnienia z VAT w odniesieniu do tej usługi doręczania. Spółka ta zobowiązała się wobec tego organu do świadczenia na terenie całych Niemiec takiej usługi formalnego doręczania pism, zgodnie z przepisami proceduralnymi i obowiązującymi przepisami prawa oraz odpowiednio do koncesji udzielonych w tym celu przez Bundesnetzagentur (federalną agencję ds. sieci, Niemcy).

27 Decyzją z dnia 4 sierpnia 2010 r. federalny urząd skarbowy odrzucił ten wniosek na tej podstawie, że odnośna usługa nie wchodziła w zakres powszechnej usługi pocztowej.

28 W następstwie wniesionej przez J. Eisenbeisa skargi Finanzgericht Köln (sąd ds. finansowych w Kolonii, Niemcy) utrzymał w mocy odmowę zwolnienia odnośnych usług z VAT z tych samych powodów, które przyjął federalny urząd skarbowy.

29 J. Eisenbeis wniósł do sądu odsyłającego, Bundesfinanzhof (federalnego trybunału finansowego), skargę rewizyjną od tego orzeczenia.

30 Z tych samych względów co w sprawie C‑4/18 Bundesfinanzhof (federalny trybunał finansowy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy formalne doręczanie pism zgodnie z przepisami prawa publicznego [przepisy kodeksów postępowania i ustaw regulujących doręczenie w administracji – § 33 ust. 1 ustawy o usługach pocztowych] stanowi pocztową usługę powszechną zgodnie z art. 3 ust. 4 [dyrektywy 97/67]?

2) W przypadku gdyby na pytanie pierwsze należało udzielić odpowiedzi twierdzącej:

Czy przedsiębiorca dokonujący formalnego doręczenia pism zgodnie z przepisami prawa publicznego jest »operatorem świadczącym usługi powszechne« w rozumieniu art. 2 pkt 13 dyrektywy [97/67] świadczącym powszechne usługi pocztowe lub wybrane powszechne usługi pocztowe, oraz czy rzeczone usługi są zwolnione z podatku na podstawie art. 132 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 2006/112]?”.

31 Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 1 lutego 2018 r. sprawy C‑4/18 i C‑5/18 zostały połączone do celów pisemnego i ustnego etapu postępowania, jak również wydania wyroku.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalności wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

32 Skarżący w postępowaniu głównym kwestionują dopuszczalność wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

33 W szczególności twierdzą oni, po pierwsze, że w zakresie, w jakim przedłożone pytania mają na celu ustalenie, czy zwolnienie przewidziane w art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 ma zastosowanie do transakcji takich jak będące przedmiotem postępowań głównych, pytania te są zbędne dla celów rozstrzygania sporów w postępowaniach głównych. Gdyby bowiem odpowiedź miała brzmieć, że usługi będące przedmiotem postępowań głównych należy uznać za wchodzące w zakres usługi powszechnej, a operatorzy świadczący usługi pocztowe, tacy jak operatorzy w postępowaniach głównych, powinni być uznawani za operatorów świadczących usługę powszechną, usługi te powinny być bez wątpienia zwolnione na podstawie tego przepisu.

34 Po drugie, w postępowaniu głównym w sprawie C‑5/18 sąd odsyłający orzekł już postanowieniem z dnia 15 grudnia 2016 r., że wykonanie zleceń formalnego doręczania pism stanowi usługę powszechną zwolnioną z podatku VAT. Z postanowienia tego wynika, że sąd ten nie miał wątpliwości co do wykładni przepisów prawa Unii będących przedmiotem niniejszych wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w związku z czym nie było konieczne zwrócenie się do Trybunału o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE.

35 W tej kwestii należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału w ramach współpracy pomiędzy Trybunałem a sądami krajowymi ustanowionej w art. 267 TFUE jedynie do sądu krajowego, przed którym zawisł spór i na którym spoczywa odpowiedzialność za przyszły wyrok, należy, z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy, zarówno ocena, czy dla wydania wyroku jest mu niezbędne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pytań, które zadaje on Trybunałowi. W konsekwencji, jeśli przedstawione pytania dotyczą wykładni prawa Unii, co do zasady Trybunał jest zobowiązany do wydania orzeczenia (wyrok z dnia 5 marca 2019 r., Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

36 Oznacza to, że pytania dotyczące prawa Unii korzystają z domniemania posiadania znaczenia dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w przedmiocie złożonego przez sąd krajowy wniosku jest możliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wniesiono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem postępowania głównego, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje informacjami w zakresie stanu faktycznego lub prawnego niezbędnymi do udzielenia użytecznej odpowiedzi na postawione mu pytania (wyrok z dnia 5 marca 2019 r., Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo).

37 W niniejszej sprawie, w odniesieniu do argumentu przedstawionego w pkt 33 niniejszego wyroku, należy stwierdzić, że z informacji, jakimi dysponuje Trybunał, wynika, że sąd odsyłający rzeczywiście rozpoznaje spory, w których ma orzekać w kwestii, czy działalność DIREKTexpress Holding i JUREX polegająca na formalnym doręczaniu pism powinna była zostać zwolniona z VAT zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112. W tym względzie z postanowienia odsyłającego wynika, że sąd ten uważa, iż odpowiedź Trybunału na przedłożone pytania jest decydująca dla rozstrzygnięcia tych sporów. W tych okolicznościach wydaje się, że odpowiedź Trybunału na zadane pytania jest konieczna w celu umożliwienia sądowi odsyłającemu wydanie wyroku.

38 W odniesieniu do argumentu podniesionego przez strony skarżące w postępowaniach głównych, przypomnianego w pkt 34 niniejszego wyroku, wystarczy zauważyć, że sąd odsyłający stwierdza w swoich wnioskach o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, że ma wątpliwości co do treści odpowiedzi, jakiej udzieli Trybunał na przedłożone pytania. Ponadto strony te nie przedstawiły żadnego argumentu, który mógłby podważyć ustalenia poczynione w poprzednim punkcie, zgodnie z którymi sąd odsyłający ma rozstrzygnąć zawisłe przed nim spory, których wynik zależy od odpowiedzi udzielonych przez Trybunał na przedłożone pytania.

39 Wynika stąd, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są w pełni dopuszczalne.

Co do istoty sprawy

40 W swych pytaniach, które należy rozpatrywać łącznie, sąd odsyłający zwraca się zasadniczo z pytaniem, czy art. 2 pkt 13 i art. 3 dyrektywy 97/67 należy interpretować w ten sposób, że operatorzy świadczący usługę doręczania listów, tacy jak będący przedmiotem postępowań głównych, którzy jako posiadacze koncesji krajowej upoważniającej ich do świadczenia tej usługi są zobowiązani, zgodnie z przepisami prawa krajowego do świadczenia usług formalnego doręczania pism organów sądowych lub administracyjnych, powinni być uznani za „operatorów świadczących usługę powszechną” w rozumieniu tych przepisów, co oznacza, że usługi te powinny być zwolnione z VAT na podstawie art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 jako usługi świadczone przez „publiczne służby pocztowe”.

41 Należy na wstępie przypomnieć, że zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe i dostawa towarów z tymi usługami związana są zwolnione z podatku.

42 Jak orzekł już Trybunał, o ile na mocy art. 131 dyrektywy 2006/112, zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2–9 mają zastosowanie w szczególności na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania oraz zapobieżenia wszelkim oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i ewentualnym nadużyciom, o tyle jednak warunki te nie mogą dotyczyć określenia treści przewidzianych zwolnień (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 stycznia 2001 r., Komisja/Francja, C‑76/99, EU:C:2001:12, pkt 26; a także z dnia 26 maja 2005 r., Kingscrest Associates i Montecello, C‑498/03, EU:C:2005:322, pkt 24).

43 Zwolnienia przewidziane w art. 132 dyrektywy 2006/112 stanowią niezależne pojęcia prawa Unii, i muszą zatem zostać zdefiniowane w jednolity sposób na szczeblu Unii Europejskiej (zob. podobnie, wyroki: z dnia 26 maja 2005 r., Kingscrest Associates i Montecello, C‑498/03, EU:C:2005:322, pkt 22; a także z dnia 21 stycznia 2016 r., Les Jardins de Jouvence, C‑335/14, EU:C:2016:36, pkt 47).

44 Z tego punktu widzenia opodatkowanie określonej transakcji VAT lub jej zwolnienie z niego nie zależy od klasyfikacji tej transakcji w prawie krajowym (wyroki: z dnia 26 maja 2005 r., Kingscrest Associates i Montecello, C‑498/03, EU:C:2005:322, pkt 25; a także z dnia 14 czerwca 2007 r., Haderer, C‑445/05, EU:C:2007:344, pkt 25).

45 Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, pojęcia używane celem zdefiniowania zwolnienia, określonego w art. 132 dyrektywy 2006/112, podlegają ścisłej interpretacji, ponieważ zwolnienie to stanowi odstępstwo od zasady ogólnej, zgodnie z którą podatkiem VAT jest objęta każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami, do jakich dążą owe zwolnienia, oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 132 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków (zob. podobnie wyroki: z dnia 21 września 2017 r., Aviva, C‑605/15, EU:C:2017:718, pkt 30; z dnia 26 października 2017 r., The English Bridge Union, C‑90/16, EU:C:2017:814, pkt 20).

46 W tym względzie należy zauważyć, że art. 132 dyrektywy 2006/112 znajduje się w rozdziale 2, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, w tytule IX tej dyrektywy. Wynika z tego, że zwolnienia przewidziane w tym artykule mają na celu uprzywilejowanie niektórych rodzajów działalności wykonywanych w interesie publicznym, takich jak świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. a).

47 W szczególności z charakteru tego celu wynika, że zwolnienie nie może mieć zastosowania do szczególnych usług, które można oddzielić od usługi świadczonej w interesie ogólnym, wśród których znajdują się usługi, które odpowiadają indywidualnym potrzebom podmiotów gospodarczych (zob. podobnie wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r., TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

48 W związku z tym nie mogą zostać uznane za zwolnione z podatku, na podstawie art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112, usługi świadczone przez publiczne służby pocztowe, których warunki zostały wynegocjowane indywidualnie. Ze względu na ich charakter tego rodzaju usługi odpowiadają indywidualnym potrzebom danych użytkowników (zob. podobnie wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r., TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, pkt 47).

49 Należy również zauważyć, że ten ogólny cel, wskazany w pkt 46 niniejszego wyroku, przekłada się w dziedzinie poczty na bardziej szczegółowy cel oferowania, po zmniejszonych cenach, usług pocztowych odpowiadających podstawowym potrzebom społeczeństwa. W obecnym stanie prawa Unii tego rodzaju cel jest zasadniczo zbieżny z zamierzonym przez dyrektywę 97/67 celem oferowania powszechnych usług pocztowych (zob. podobnie wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r., TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, pkt 33, 34).

50 W tym zakresie Trybunał orzekł już, że „publiczne służby pocztowe” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 należy rozumieć jako operatorów publicznych lub prywatnych, którzy zobowiążą się do świadczenia usług pocztowych odpowiadających podstawowym potrzebom społeczeństwa i w związku z tym, w praktyce, do zapewnienia całości lub części powszechnych usług pocztowych w danym państwie członkowskim, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 dyrektywy 97/67 (zob. podobnie wyroki: z dnia 23 kwietnia 2009 r., TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, pkt 36; z dnia 21 kwietnia 2015 r., Komisja/Szwecja, C‑114/14, EU:C:2015:249, pkt 28).

51 W odniesieniu do wspomnianego pojęcia „powszechnych usług pocztowych”, o ile jego zarysy są zdefiniowane w art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/67, zgodnie z którym takie usługi obejmują ciągłe świadczenie usług pocztowych o określonej jakości we wszystkich punktach na obszarze kraju, po przystępnych cenach dla wszystkich użytkowników, o tyle w art. 3 ust. 4 przewiduje, że każde państwo członkowskie podejmie działania konieczne do zapewnienia, by usługi powszechne obejmowały przynajmniej świadczenia obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych i paczek pocztowych, których waga nie przekracza wagi wskazanej w tym przepisie, a także usługi związane z przesyłkami poleconymi oraz przesyłkami wartościowymi. Artykuł 2 pkt 4–6 i 9 dyrektywy 97/67 zawiera, poprzez szereg definicji, dodatkowe wskazówki dotyczące treści takiej minimalnej usługi.

52 Z wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że usługi będące przedmiotem postępowań głównych polegają na formalnym doręczaniu pism sporządzanych w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. Zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do takiego doręczania podlegające doręczeniu pismo jest przekazywane na podstawie zlecenia doręczenia poczcie lub innemu właściwemu operatorowi. Pismo to umieszcza się w zamkniętej kopercie wraz z należycie przygotowanym formularzem doręczenia, który po doręczeniu tego pierwszego pisma, jest zwracany organowi, który zlecił doręczenie. Z wniosków tych wynika również, że operator, który dokonuje formalnych doręczeń, nie zapewnia zryczałtowanego ubezpieczenia.

53 Jednakże z samego brzmienia art. 3 ust. 4 dyrektywy 97/67, a w szczególności z zawartego w nim zwrotu „przynajmniej” wynika, że chociaż państwo członkowskie musi co najmniej zapewnić, że określone w nim usługi będą świadczone, prawdą jest, że inne usługi pocztowe mogą również, w stosownych przypadkach, zostać uznane za wchodzące w zakres usługi powszechnej gwarantowanej przez to państwo członkowskie.

54 W związku z tym, bez konieczności badania, czy usługi takie jak usługi świadczone przez DIREKTexpress Holding i JUREX należą do jednej ze szczególnych kategorii usług pocztowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 97/67, należy zauważyć, że w niniejszym przypadku, ze względu na ich szczególne cechy i kontekst, w którym są one świadczone, usługi te można w każdym razie uznać za wchodzące w zakres usługi powszechnej zdefiniowanej w tym artykule.

55 W tym względzie należy przede wszystkim przypomnieć, że Trybunał orzekł już, że operatorzy, którzy zapewniają całość lub część pocztowej usługi powszechnej, są poddani szczególnemu reżimowi prawnemu obejmującemu specyficzne obowiązki. Różnica między „publicznymi służbami pocztowymi” a innymi operatorami polega nie na charakterze świadczonych usług, lecz na okoliczności, że operatorzy ci są poddani temu reżimowi (zob. podobnie wyrok z dnia 21 kwietnia 2015 r., Komisja/Szwecja, C‑114/14, EU:C:2015:249, pkt 33).

56 W niniejszym przypadku na podstawie informacji, którymi dysponuje Trybunał, można wywieść, że w rozpatrywanym okresie DIREKTexpress Holding i JUREX rzeczywiście podlegały zasadom, które były wynikiem nie tyle indywidualnych negocjacji, lecz szczególnych obowiązków wynikających z prawa niemieckiego.

57 W szczególności na mocy tych przepisów posiadacz koncesji upoważniającej go do świadczenia usług doręczania listów, jest zobowiązany do formalnego doręczania pism bez względu na ich wagę zgodnie z przepisami kodeksów postępowania i ustawami, które regulują doręczenie administracyjne. Ponadto wynagrodzenie takiego koncesjonariusza ma być zgodne z wymogami określonymi w tych przepisach i musi być zatwierdzone przez właściwy organ krajowy. Z informacji, jakimi dysponuje Trybunał, wynika również, że formalne doręczenie orzeczeń sądowych rozpoczyna bieg terminów na wniesienie skargi i pociąga za sobą przekazanie zadań z zakresu władzy publicznej, ponieważ na mocy niemieckich przepisów, w przypadku gdy podmiotowi świadczącemu usługi doręczania listów zleca się dokonanie formalnego doręczenia, powierzone mu zostają prerogatywy władzy publicznej w celu umożliwienia mu wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

58 Wynika z tego, że usługi te nie zmierzają do zaspokojenia szczególnych potrzeb podmiotów gospodarczych lub innych szczególnych użytkowników, lecz do zapewnienia prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości w zakresie, w jakim umożliwiają one formalne doręczenie dokumentu w ramach postępowań sądowych lub administracyjnych.

59 W dalszej kolejności, w odniesieniu do przesłanki przewidzianej w art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/67, zgodnie z którą usługa powszechna jest świadczona „dla wszystkich użytkowników”, jak zauważa sąd odsyłający, zlecenia formalnych doręczeń, o których mowa w niemieckich przepisach będące przedmiotem postępowań głównych pochodzą zasadniczo od organów sądowych i organów administracyjnych. Wynika z tego, że o dokonanie takich doręczeń nie może wnosić jakakolwiek osoba prywatna, ale zasadniczo mogą się o nie zwrócić organy publiczne.

60 Okoliczność ta nie stoi jednak w żadnym razie na przeszkodzie temu, aby warunek, o którym mowa w poprzednim punkcie, został uznany za spełniony w niniejszej sprawie. W szczególności, po pierwsze, jak słusznie przypomina Komisja w swoich uwagach na piśmie, „użytkownikami” usług pocztowych, w rozumieniu art. 2 pkt 17 dyrektywy 97/67, są nie tylko osoby fizyczne lub prawne, które korzystają z takiej usługi jako nadawcy, ale również odbiorcy takich usług.

61 Po drugie, o ile formalne doręczenia są dokonywane w wykonywaniu zleceń wydanych przez podmioty publiczne, o tyle działalność tych podmiotów nie ma na celu zaspokojenia ich własnych potrzeb, lecz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu sądownictwa lub systemu administracyjnego, którego są częścią. Działalność ta jest zatem prowadzona na rzecz wszystkich, których może dotyczyć doręczenie pisma zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt 52 niniejszego wyroku.

62 Po trzecie, jak również słusznie podkreśla Komisja, usługa formalnego doręczania pism jest tylko jednym ze świadczeń w ramach usługi powszechnej, które powinno być zapewnione przez państwo członkowskie, które może również wyznaczyć, zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 97/67, kilku operatorów realizujących wybrane świadczenia w ramach usługi powszechnej lub obejmujących różne części terytorium kraju.

63 Wreszcie z informacji przedłożonych Trybunałowi wynika, że usługi formalnego doręczania pism, które mają być świadczone przez posiadacza koncesji zezwalającej na oferowanie usług doręczania listów, mają być, jak zdaje się, zgodnie z krajowymi przepisami regulującymi te usługi, wykonywane po przystępnych cenach i na całym terytorium Niemiec, czego sprawdzenie należy jednak do sądu odsyłającego.

64 W tych okolicznościach świadczenie usług takich jak rozpatrywane w postępowaniach głównych należy uznać za odpowiadające podstawowym potrzebom niemieckiego społeczeństwa zgodnie z celem właściwym dla sektora pocztowego, przypomnianym w pkt 49 niniejszego wyroku.

65 W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że podmioty gospodarcze takie jak DIREKTexpress Holding i JUREX, które – jak wynika z informacji będących w dyspozycji Trybunału, a których sprawdzenie należy do sądu odsyłającego – były posiadaczami koncesji zezwalających im na oferowanie usług doręczania listów, i miały w związku z tym obowiązek zapewnienia na całym terytorium Niemiec usług formalnych doręczeń pism zgodnie ze szczególnymi warunkami, o których mowa w pkt 57 niniejszego wyroku, zapewniają wybrane świadczenia w ramach „powszechnej usługi pocztowej” w rozumieniu art. 3 dyrektywy 97/67. Tymczasem, jak wynika z pkt 50 niniejszego wyroku, z uwagi na fakt, że świadczenia te stanową część tejże usługi powszechnej, podmioty te należy uznać za „publiczne służby pocztowe” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112, w sytuacji gdy realizują one takie świadczenia, co oznacza, że te ostatnie powinny być zwolnione z VAT na podstawie tego ostatniego przepisu.

66 Ustaleń tych nie podważa fakt, że zgodnie z przepisami krajowymi będącymi przedmiotem postępowań głównych odnośne świadczenia nie są uważane za część usługi powszechnej. Jak wynika bowiem z pkt 42–44 niniejszego wyroku, kwalifikacja w prawie krajowym danej transakcji nie może skutkować opodatkowaniem jej podatkiem VAT, podczas gdy, zgodnie z prawem Unii do tej transakcji ma zastosowanie zwolnienie z VAT.

67 To samo tyczy się podkreślanej przez rząd fiński w uwagach na piśmie okoliczności, zgodnie z którą wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 4 ust. 2 dyrektywy 97/67 Komisja nie została powiadomiona o tym, że DIREKTexpress Holding i JUREX są operatorami zapewniającymi wybrane świadczenia w ramach powszechnej usługi pocztowej.

68 W szczególności naruszenie tego obowiązku powiadomienia – przy założeniu, że zostanie ono wykazane – nie może samo w sobie prowadzić do tego, że państwo członkowskie mogłoby według własnego uznania utrudniać stosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112, w sytuacji gdy chodzi o świadczenia wchodzące w zakres powszechnej usługi pocztowej. Przyznanie państwom członkowskim takiej możliwości mogłoby bowiem naruszać nie tylko orzecznictwo przedstawione w pkt 42–44 niniejszego wyroku, lecz również zasadę neutralności podatkowej, która zakazuje zróżnicowanego traktowania do celów poboru VAT podmiotów gospodarczych prowadzących tę samą działalność (zob. w tym względzie wyrok z dnia 28 czerwca 2007 r., JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust i The Association of Investment Trust Companies, C‑363/05, EU:C:2007:391, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

69 Rozważań zawartych w pkt 65 niniejszego wyroku nie podważa również art. 3 ust. 7 dyrektywy 97/67, zgodnie z którym usługa powszechna obejmuje zarówno usługi zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym.

70 O ile wprawdzie przepis ten prowadzi do objęcia pocztowych usług w obrocie zagranicznym pojęciem „usługi powszechnej” zdefiniowanej w art. 3 dyrektywy 97/67, o tyle z tego tylko powodu nie można interpretować go w ten sposób, że wyłącza z zakresu stosowania tego pojęcia krajowe usługi takie jak będące przedmiotem postępowań głównych, ze względu na to, że oferta w zakresie tych usług proponowana przez danego operatora nie obejmuje usług w obrocie zagranicznym. Wystarczy bowiem zauważyć, że – jak wynika z pkt 62 niniejszego wyroku – okoliczność, iż państwo członkowskie może wyznaczyć kilku operatorów w celu zapewnienia wybranych świadczeń w ramach usługi powszechnej lub pokrycia różnych obszarów terytorium kraju, oznacza, że to państwo członkowskie może zdecydować, aby powierzyć danemu podmiotowi jedynie usługę formalnego doręczania pism będącą przedmiotem postępowań głównych, która obejmowałaby wyłącznie terytorium danego państwa członkowskiego.

71 Mając na względzie całość powyższych rozważań, na przedłożone pytania należy odpowiedzieć, że art. 2 pkt 13 i art. 3 dyrektywy 97/67 należy interpretować w ten sposób, że operatorzy świadczący usługę doręczania listów, tacy jak będący przedmiotem postępowań głównych, którzy jako posiadacze koncesji krajowej upoważniającej ich do świadczenia tej usługi są zobowiązani, zgodnie z przepisami prawa krajowego do świadczenia usług formalnego doręczania pism organów sądowych lub administracyjnych, powinni być uznani za „operatorów świadczących usługę powszechną” w rozumieniu tych przepisów, co oznacza, że usługi te powinny być zwolnione z VAT na podstawie art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 jako usługi świadczone przez „publiczne służby pocztowe”.

W przedmiocie kosztów

72 Dla stron w postępowaniach głównych niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionych przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniach głównych, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 2 pkt 13 i art. 3 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. należy interpretować w ten sposób, że operatorzy świadczący usługę doręczania listów, tacy jak będący przedmiotem postępowań głównych, którzy jako posiadacze koncesji krajowej upoważniającej ich do świadczenia tej usługi są zobowiązani, zgodnie z przepisami prawa krajowego do świadczenia usług formalnego doręczania pism organów sądowych lub administracyjnych, powinni być uznani za „operatorów świadczących usługę powszechną” w rozumieniu tych przepisów, co oznacza, że usługi te powinny być zwolnione z podatku od wartości dodanej na podstawie art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jako usługi świadczone przez „publiczne służby pocztowe”.

Podpisy

* Język postępowania: niemiecki.

Vetsch, wyrok z 14.02.2019, C-531/17

Nie można odmówić zwolnienia z tytułu importu i następującej dostawy wewnątrzwspólnotowej (procedura celna „42”) z tego powodu, że oszustwo podatkowe zostało dokonane na kolejnym etapie obrotu, w innym państwie członkowskim.

Okoliczności sprawy

2 spółki bułgarskie przywiozły ze Szwajcarii do Austrii towary.  Austriacka spółka Vetsch prowadziła działalność w zakresie spedycji.  Dokonała ona – jako pośredni przedstawiciel tych 2 spółek bułgarskich – zgłoszenia celnego w Austrii.  Zgłoszenie zostało dokonane przy stosowaniu procedury celnej „42”, a zatem towary zostały zwolnione z VAT w przywozie.
Następnie towary zostały przemieszczone do Bułgarii.  2 spółki bułgarskie dopuściły się oszustwa podatkowego.
Urząd celny wezwał Vetsch do uiszczenia VAT z tytułu przywozu towarów ze względu na naruszenie przesłanek zwolnienia.
Zgodnie z prawem austriackim zobowiązanym do zapłaty VAT wynikającego z naruszenia warunków zwolnienia powinny być 2 spółki bułgarskie, a Vetsch jest zobowiązany solidarnie (gdy nie jest spełniona przesłanka polegająca na przewozie towarów po imporcie z Austrii do Bułgarii).
2 spółki bułgarskie dokonały przemieszczenia towarów do Bułgarii.  Oszustwo jednak został dokonane na późniejszym etapie – tj. w momencie dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z Bułgarii.

Istota problemu

Czy należy odmówić zwolnienia WDT po imporcie (w ramach procedury celnej „42”), z racji niedochowania należytej staranności, gdy do oszustwa podatkowego dochodzi nie na etapie dokonywania tego WDT, ale dopiero na dalszym etapie obrotu w kraju docelowym?
Czy ma znaczenie to, że podatnik już na etapie WDT miał zamiar popełnić oszustwo podatkowe?

Rozstrzygnięcie

Nie można odmówić zwolnienia WDT po imporcie (w ramach procedury celnej „42”), , gdy do oszustwa podatkowego dochodzi nie na etapie dokonywania tego WDT, ale dopiero na dalszym etapie obrotu w kraju docelowym.

Uzasadnienie

 • Istota pytania sprowadza się do tego, czy należy odmówić zwolnienia WDT, o których mowa w art. 143.d i 143.1.d VATD, jeżeli odbiorca tego WDT (przemieszczenia własnego) popełnia oszustwa po tej transakcji, która nie jest związana z tym WDT (29).
 • Zgodnie z tymi przepisami zwalnia się import towarów, jeżeli osoba importująca jest następnie zwolniona przez dokonanie WDT do innego państwa członkowskiego na podstawie art. 138 VATD (30).
 • Jak już Trybunał orzekł, zwolnienie z VAT zależy tutaj od późniejszego dokonania WDT przez importera. Tak samo jest przy przesunięciu własnym jako WDT (31).
 • W tej sprawie przesłanki z art. 138 zostały spełnione (34).
 • Zatem przywóz towarów w tej sprawie spełnia przesłanki zwolnienia z art. 143.d i 143.1.d VATD (36).
 • Problemem jest jednak to, czy na to zwolnienie ma wpływ późniejsze oszustwo podatkowe na kolejnym etapie obrotu (37).
 • Najpierw przywóz (import) wraz z WDT, a następnie kolejna WDT to niezależne od siebie transakcje i dwa osobne „zwolnienia” z VAT (38-39).
 • Tak więc jeżeli przesłanki z art. 143.d i 143.1.d VAT są spełnione, VAT nie jest należny w państwie, gdzie towary zostały pierwotnie przywiezione, lecz w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu, co ma na celu ułatwienie przewozu towarów poprzez „pominięcie” pierwszej transakcji i tym samym „pominięcie” odliczenia podatku na tym etapie (40).
 • W tej sytuacji to do władz bułgarskich należy odmowa przyznania zwolnienia z VAT dotyczącego tej dostawy (41).
 • Dlatego też nie można odmówić importerowi w Austrii zwolnienia z tytułu importu i następującej po nim WDT (w ramach procedury „42”), jeżeli oszustwo „nie odnosi się do tego przemieszczenia” oraz „żaden element nie pozwala na uznanie, że importer wiedział lub powinien był wiedzieć, że owa dostawa następująca po przywozie jest związana z oszustwem popełnionym przez odbiorców w Bułgarii” (42).

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba)

z dnia 14 lutego 2019 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 143 ust. 1 lit. d) – Zwolnienia z VAT z tytułu przywozu – Przywóz, po którym nastąpiło wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie – Późniejsza dostawa wewnątrzwspólnotowa – Oszustwo podatkowe – Odmowa zwolnienia – Przesłanki

W sprawie C‑531/17

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Verwaltungsgerichtshof (trybunał administracyjny, Austria) postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 września 2017 r., w postępowaniu:

Vetsch Int. Transporte GmbH

przy udziale:

Zollamt Feldkirch Wolfurt,

TRYBUNAŁ (dziewiąta izba),

w składzie: K. Jürimäe (sprawozdawca), prezes izby, E. Juhász i C. Vajda, sędziowie,

rzecznik generalna: J. Kokott,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 czerwca 2018 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu Vetsch Int. Transporte GmbH przez P. Csoklicha, Rechtsanwalt,

– w imieniu Zollamt Feldkirch Wolfurt przez G. Koflera, działającego w charakterze pełnomocnika,

– w imieniu rządu austriackiego przez F. Koppensteinera, D. Schwab i C. Pesendorfer, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu greckiego przez M. Tassopoulou i G. Papadaki, działające w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez B.R. Killmanna i F. Clotuche‑Duvieusart, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 września 2018 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 143 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1) (zwanej dalej „dyrektywą VAT”) oraz art. 143 ust. 1 lit. d) tej dyrektywy, zmienionej dyrektywą Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. 2009, L 175, s. 12) (zwanej dalej „zmienioną dyrektywą VAT”).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Vetsch Int. Transporte GmbH (zwaną dalej „Vetsch”) a Zollamt Feldkirch Wolfurt (urzędem celnym w Feldkirch Wolfurt, Austria) (zwanym dalej „urzędem celnym”) w przedmiocie zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) przywozu do Austrii towarów pochodzących ze Szwajcarii w celu ich przemieszczenia do Bułgarii.

Ramy prawne

Prawo Unii

3 Z postanowienia odsyłającego wynika, że rozpatrywane w postępowaniu głównym zgłoszenia w sprawie dopuszczenia do swobodnego obrotu przedstawiono w okresie między 10 grudnia 2010 r. a 5 lipca 2011 r. Dyrektywa VAT została zmieniona w szczególności dyrektywą 2009/69, której termin transpozycji upłynął w dniu 1 stycznia 2011 r., w związku z czym w sprawie w postępowaniu głównym zastosowanie mają przepisy dyrektywy VAT oraz przepisy zmienionej dyrektywy VAT.

Dyrektywa VAT

4 Artykuł 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT przewiduje:

„Opodatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje:[…]

d) import towarów”.

5 Artykuł 17 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy ma następujące brzmienie:

„Przemieszczenie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do innego państwa członkowskiego uznaje się za odpłatną dostawę towarów”.

6 Zgodnie z art. 138 rzeczonej dyrektywy:

„1. Państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium [Unii Europejskiej] przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów”.

2. Poza dostawami, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:[…]

c) dostawy towarów polegające na przemieszczeniu towarów do innego państwa członkowskiego, które byłyby objęte zwolnieniami przewidzianymi w ust. 1 oraz w lit. a) i b), gdyby zostały dokonane na rzecz innego podatnika”.

7 Artykuł 143 owej dyrektywy stanowi:

„Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:[…]

d) import towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium trzeciego lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego innego niż państwo zakończenia wysyłki lub transportu towarów, w przypadku gdy dostawa tych towarów, dokonana przez importera wyznaczonego lub uznanego za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT zgodnie z art. 201, jest zwolniona zgodnie z art. 138;[…]”.

8 Zgodnie z art. 201 dyrektywy VAT:

„VAT z tytułu importu jest płacony przez osobę lub osoby wyznaczone lub uznane za zobowiązane do zapłaty VAT przez państwo członkowskie importu”.

Zmieniona dyrektywa VAT

9 Artykuł 2 ust. 1 lit. d) oraz art. 138 i 201 zmienionej dyrektywy VAT mają brzmienie identyczne jak odpowiednie artykuły dyrektywy VAT. Natomiast art. 143 zmienionej dyrektywy VAT stanowi:

„1. Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:[…]

d) import towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium trzeciego lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego innego niż państwo zakończenia wysyłki lub transportu towarów, w przypadku gdy dostawa tych towarów, dokonana przez importera wyznaczonego lub uznanego za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT zgodnie z art. 201, jest zwolniona zgodnie z art. 138;[…]

2. Zwolnienie przewidziane w ust. 1 lit. d) ma zastosowanie w przypadkach, gdy po imporcie towaru następuje dostawa towaru zwolniona na mocy art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. c), tylko wówczas jeżeli w chwili importu importer przedstawił właściwym organom państwa członkowskiego importu co najmniej następujące informacje:

a) swój numer identyfikacyjny VAT wydany w państwie członkowskim importu lub numer identyfikacyjny VAT swojego przedstawiciela podatkowego zobowiązanego do zapłaty VAT wydany w państwie członkowskim importu;

b) numer identyfikacyjny VAT klienta, któremu dostarczany jest towar zgodnie z art. 138 ust. 1, wydany w innym państwie członkowskim lub swój numer identyfikacyjny VAT wydany w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towaru, w przypadku gdy towar przemieszczany jest zgodnie z art. 138 ust. 2 lit. c);

c) dowód przeznaczenia importowanego towaru do transportu lub wysyłki z państwa członkowskiego importu do innego państwa członkowskiego.

Państwa członkowskie mogą jednak postanowić, że dowód, o którym mowa w lit. c), należy przedstawić właściwym organom wyłącznie na żądanie”.

Prawo austriackie

10 Zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit pierwszy załącznika do Umsatzsteuergesetz 1994 (ustawy o podatku obrotowym z 1994 r., zwanej dalej „UStG 1994”), zawierającego przepisy dotyczące rynku wewnętrznego, zwolniony jest z podatku przywóz towarów, które po przywozie są bezpośrednio wykorzystywane przez zgłaszającego do wykonania wewnątrzwspólnotowej dostawy; zgłaszający jest zobowiązany do wykazania na podstawie dokumentów księgowych, że przesłanki przewidziane w art. 7 tegoż załącznika do UStG 1994 zostały spełnione. Zwolnienie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy podmiot, na rzecz którego przedsiębiorstwa dokonano przywozu towarów, dokona późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej.

11 Zgodnie z § 26 ust. 1 UStG 1994 przepisy dotyczące ceł stosuje się odpowiednio do VAT z tytułu przywozu.

12 Stosownie do § 71a Zollrechts-Durchführungsgesetz (ustawy wykonawczej w zakresie prawa celnego) w przypadkach zwolnienia z VAT od przywozu uregulowanych w art. 6 ust. 3 załącznika do UStG 1994 zawierającego przepisy dotyczące rynku wewnętrznego dłużnikiem należności z tytułu VAT od przywozu powstałej na podstawie art. 204 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. 1992, L 302, s. 1, zwany dalej „kodeksem celnym”) jest także zgłaszający, jeżeli nie był on już uznawany za dłużnika na podstawie art. 204 ust. 3 kodeksu celnego.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

13 Vetsch jest austriacką spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność w zakresie spedycji.

14 W okresie od 10 grudnia 2010 r. do 5 lipca 2011 r. spółka ta przedstawiła w urzędzie celnym, jako pośredni przedstawiciel dwóch spółek z siedzibą w Bułgarii, K i B, zgłoszenia w sprawie dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów przywożonych ze Szwajcarii. W zgłoszeniach tych Vetsch wniosła o skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 6 ust. 3 załącznika do UStG 1994 zawierającego przepisy dotyczące rynku wewnętrznego, wskazując w tym celu kod „procedury celnej 42”. W związku z tym odnośne towary zostały wprowadzone do swobodnego obrotu i zwolnione z VAT z tytułu przywozu.

15 Decyzją z dnia 6 września 2011 r. urząd celny wezwał jednak Vetsch do uiszczenia VAT z tytułu przywozu odnośnych towarów zgodnie z art. 204 ust. 1 kodeksu celnego z tego względu, że przesłanki zwolnienia, o które wniesiono w tych zgłoszeniach, nie zostały spełnione. W konsekwencji Vetsch stała się podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę VAT. W dniu 31 stycznia 2012 r. urząd celny oddalił odwołanie od tej decyzji wniesione przez Vetsch.

16 Vetsch wniosła skargę na decyzję odmowną urzędu celnego do Bundesfinanzgericht (federalnego sądu finansowego, Austria), który wyrokiem z dnia 30 marca 2016 r. oddalił tę skargę jako bezzasadną.

17 Z postanowienia odsyłającego wynika, że ów sąd uznał za udowodnioną okoliczność, iż sprzedawca towarów będących przedmiotem postępowania głównego przeniósł na odbiorców bułgarskich prawo do dysponowania tymi towarami, gdy znajdowały się one w Szwajcarii, to jest przed ich ocleniem w Austrii. Nie wykazano, że owi odbiorcy stracili to prawo w Bułgarii. Wspomniani odbiorcy zgłosili wewnątrzwspólnotowe nabycie tych towarów, ale dopuścili się oszustwa podatkowego w tym państwie członkowskim, zgłaszając bezpodstawnie dokonanie zwolnionej z podatku wewnątrzwspólnotowej dostawy odnośnych towarów na rzecz Vetsch.

18 Vetsch wniosła do sądu odsyłającego skargę rewizyjną (Revision) na wyrok Bundesfinanzgericht (federalnego sądu finansowego).

19 Sąd odsyłający wyjaśnia, że na gruncie prawa austriackiego VAT z tytułu przywozu jest należny, gdy nie jest spełniona wynikająca z art. 138 ust. 2 lit. c) dyrektywy VAT przesłanka zwolnienia związana z przemieszczeniem towarów następującym po ich przywozie do Austrii. W takim przypadku prawo krajowe stanowi, że dłużnikiem zobowiązanym do uiszczenia tego podatku jest osoba, która musi spełnić tę przesłankę, to jest w niniejszej sprawie odnośni odbiorcy bułgarscy, których pośrednim przedstawicielem jest Vetsch. W sprawie w postępowaniu głównym uznaje się jednak, że Vetsch jest solidarnym dłużnikiem odpowiedzialnym za zapłatę rzeczonego podatku.

20 Zdaniem tego sądu zwolnienie z VAT z tytułu przywozu na podstawie art. 143 lit. d) dyrektywy VAT i art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT zależy od kwestii, czy przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe jest zwolnione na podstawie art. 138 ust. 2 lit. c) dyrektywy VAT.

21 Sąd odsyłający wskazuje w tym względzie, że Bundesfinanzgericht (federalny sąd finansowy) uznał, iż przesłanki warunkujące skorzystanie z takiego zwolnienia nie zostały spełnione, powołując się na orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym należy odmówić podatnikowi możliwości zwolnienia z VAT na podstawie art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT, jeżeli ów podatnik popełnił oszustwo podatkowe albo wiedział lub powinien był wiedzieć, że dokonana przez niego transakcja była związana z oszustwem podatkowym nabywcy i nie podjął wszystkich dostępnych dla niego racjonalnych środków w celu uniknięcia tego oszustwa. W tym względzie Trybunał potraktował wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów tak jak wewnątrzwspólnotową dostawę.

22 Zdaniem sądu odsyłającego orzecznictwo Trybunału odnosiło się do sytuacji, w których oszustwo dotyczyło transakcji, z której wynikało odliczenie VAT, zwolnienie z podatku lub jego zwrot, albo dotyczyło wcześniejszej lub późniejszej transakcji. Jednakże okoliczności sprawy w postępowaniu głównym różnią się od okoliczności, które doprowadziły do tych precedensowych wyroków.

23 Sąd odsyłający wskazuje, że Bundesfinanzgericht (federalny sąd finansowy) stwierdził, iż oba przedsiębiorstwa bułgarskie, których wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów jest przedmiotem postępowania, złożyły deklaracje podatkowe, w których wspomniały one o nabyciu wewnątrzwspólnotowym w Bułgarii. Oszustwo podatkowe miało mieć miejsce dopiero na późniejszym etapie transakcji, mianowicie w ramach zgłoszenia nowej wewnątrzwspólnotowej dostawy odnośnych towarów dokonanej przez te przedsiębiorstwa, mającej na celu ich odsprzedaż Vetsch. Rzeczone przedsiębiorstwa dokonały bezpodstawnego zwolnienia tej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Bundesfinanzgericht (federalny sąd finansowy) oparł swój wyrok na założeniu, że wspomniana dostawa nie została dokonana. Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, Bundesfinanzgericht (federalny sąd finansowy) uznał, że nie wykazano jednak, iż w momencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia tych towarów do Bułgarii owe przedsiębiorstwa miały już zamiar popełnienia oszustwa dotyczącego późniejszej transakcji związanej z tymi towarami.

24 Zdaniem sądu odsyłającego z orzecznictwa Trybunału wynika, że należy odmówić prawa do odliczenia VAT lub do zwolnienia z tego podatku w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową, jeżeli podatnik sam popełnia oszustwo podatkowe.

25 Wskazuje on w tym względzie, że orzecznictwo to dotyczy nie tylko podatnika, który popełnił oszustwo podatkowe, ale również podatnika, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że dokonana przez niego transakcja była związana z oszustwem podatkowym popełnionym przez dostawcę lub innego uczestnika obrotu gospodarczego działającego na wcześniejszym lub dalszym odcinku łańcucha dostaw.

26 Sąd odsyłający zastanawia się więc, czy wspomniane orzecznictwo jest przydatne w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, zważywszy, że omawiane oszustwo popełniono dopiero na dalszym odcinku łańcucha dostaw, po rzeczonym przemieszczeniu wewnątrzwspólnotowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym mającym miejsce po tym przemieszczeniu.

27 W tych okolicznościach Verwaltungsgerichtshof (trybunał administracyjny, Austria) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy należy odmówić zwolnienia z podatku na podstawie art. 138 [dyrektywy VAT] z tytułu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towaru z państwa członkowskiego, jeżeli podatnik dokonujący tego przemieszczenia do innego państwa członkowskiego co prawda w tym innym państwie członkowskimi złożył deklarację podatkową obejmującą wewnątrzwspólnotowe nabycie związane z owym wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem towaru, jednakże w związku z późniejszą opodatkowaną transakcją dotyczącą tych towarów popełnia oszustwo podatkowe w innym państwie członkowskim, deklarując niezgodnie z prawdą, że ma miejsce zwolniona z podatku wewnątrzwspólnotowa dostawa dokonywana właśnie z tego innego państwa członkowskiego?

2) Czy dla treści odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma okoliczność, czy podatnik już w momencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów miał zamiar popełnienia oszustwa podatkowego w odniesieniu do późniejszej transakcji związanej z tymi towarami?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

28 Na wstępie należy stwierdzić, że pytanie pierwsze dotyczy zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 138 dyrektywy VAT. Z informacji zawartych w postanowieniu odsyłającym wynika jednak, że sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy w sytuacji takiej jak sytuacja rozpatrywana w postępowaniu głównym należy odmówić zwolnienia z VAT, którym może być objęty przywóz towarów z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, który spełnia przesłanki przewidziane w art. 143 lit. d) dyrektywy VAT i w art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT, gdy towary te zostały następnie przemieszczone do innego państwa członkowskiego na rzecz osoby, która dopuściła się oszustwa podatkowego po tym przemieszczeniu w zakresie tych towarów.

29 Mając na względzie powyższe rozważania, należy uznać, że poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 143 lit. d) dyrektywy VAT i art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT powinno się interpretować w ten sposób, że należy odmówić przewidzianego w tych przepisach zwolnienia z VAT z tytułu przywozu importerowi wyznaczonemu jako osoba zobowiązana do zapłaty tego podatku zgodnie z art. 201 tej dyrektywy lub uznanemu za taką osobę, jeżeli odbiorca przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego mającego miejsce po tym przywozie popełnia w zakresie transakcji dokonanej po tym przemieszczeniu oszustwo, które nie jest związane z owym przemieszczeniem.

30 Zgodnie z art. 143 lit. d) dyrektywy VAT i art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT państwa członkowskie zwalniają przywóz towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium trzeciego lub z państwa trzeciego do państwa członkowskiego innego niż państwo zakończenia wysyłki lub transportu towarów, w przypadku gdy dostawa tych towarów, dokonana przez importera wyznaczonego jako osoba zobowiązana do zapłaty VAT zgodnie z art. 201 owej dyrektywy lub uznanego za taką osobę, jest zwolniona z podatku zgodnie z art. 138 rzeczonej dyrektywy.

31 Jak orzekł już Trybunał, zwolnienie z VAT z tytułu przywozu zależy zatem od późniejszego dokonania przez importera dostawy wewnątrzwspólnotowej, która sama jest zwolniona na podstawie art. 138 dyrektywy VAT, i w związku z tym od spełnienia przesłanek materialnych określonych w tym artykule (wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r., Enteco Baltic, C‑108/17, EU:C:2018:473, pkt 47). Tak samo jest w przypadku, gdy – tak jak w niniejszej sprawie – dostawa towarów polega na przemieszczeniu ich do innego państwa członkowskiego.

32 Artykuł 138 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych poza ich terytorium, ale na terytorium Unii, przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów. Zgodnie z art. 138 ust. 2 lit. c) rzeczonej dyrektywy poza dostawami wskazanymi w ust. 1 tego artykułu państwa członkowskie zwalniają z podatku dostawy towarów polegające na przemieszczeniu towarów do innego państwa członkowskiego, które byłyby objęte zwolnieniami przewidzianymi między innymi w ust. 1, gdyby zostały dokonane na rzecz innego podatnika.

33 Dla celów zwolnienia z VAT przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe zdefiniowane w art. 17 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy VAT jako przemieszczenie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do innego państwa członkowskiego uznaje się w szczególności za dostawę wewnątrzwspólnotową, w przypadku której zwolnienie z VAT jest przewidziane w art. 138 tej dyrektywy [zob., jeśli chodzi o odpowiednie przepisy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977, L 145, s. 1), wyrok z dnia 20 października 2016 r., Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, pkt 29].

34 Tymczasem w niniejszym przypadku w świetle informacji przekazanych przez sąd odsyłający należy uznać, z zastrzeżeniem zweryfikowania tego przez ów sąd, że przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe rozpatrywane w postępowaniu głównym spełnia przesłanki określone w art. 138 dyrektywy VAT, do którego odsyłają art. 143 lit. d) tej dyrektywy i art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT.

35 Ponadto postanowienie odsyłające nie zawiera żadnej wskazówki pozwalającej uznać, że przywóz towarów rozpatrywany w postępowaniu głównym nie spełniał innych przesłanek zwolnienia z VAT z tytułu przywozu przewidzianych w dwóch ostatnich przepisach wskazanych w poprzednim punkcie niniejszego wyroku.

36 Należy zatem wyjść z założenia, że przywóz towarów rozpatrywany w postępowaniu głównym spełnia przesłanki zwolnienia z VAT z tytułu przywozu przewidziane w art. 143 lit. d) dyrektywy VAT i w art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT.

37 Sąd zastanawia się jednak nad wpływem objętej oszustwem transakcji – przeprowadzonej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej po dokonaniu tego przywozu, po którym nastąpiło przemieszenie – na prawo do objęcia zwolnieniem z tego podatku VAT. Sąd ten nie wyraża jednak żadnej wątpliwości co do zgodności z prawem przywozu i przemieszczenia poprzedzających wewnątrzwspólnotową dostawę, której dotyczy oszustwo podatkowe.

38 Tymczasem, jak Komisja podniosła w uwagach przedstawionych Trybunałowi, w sytuacji takiej jak sytuacja rozpatrywana w postępowaniu głównym przywóz, po którym następuje przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe, z jednej strony i dostawę wewnątrzwspólnotową, której dotyczyło oszustwo, z drugiej strony należy uznać ze niezależne od siebie transakcje.

39 Należy bowiem stwierdzić, że artykuł 143 lit. d) dyrektywy VAT i art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT skutkują w rzeczywistości podwójnym zwolnieniem, mianowicie pierwszym zwolnieniem z VAT, który zgodnie z art. 201 dyrektywy VAT jest normalnie należny z tytułu przywozu, oraz drugim zwolnieniem z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej lub przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego, które nastąpiły po tym przywozie.

40 Tak więc jeżeli przesłanki przewidziane w art. 143 lit. d) dyrektywy VAT i w art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT są spełnione, VAT od towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa trzeciego do Unii nie jest należny co do zasady po raz pierwszy w państwie członkowskim, na terytorium którego towary zostały wpierw przywiezione, lecz w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu. Jak wskazała rzecznik generalna w pkt 53 opinii, przepisy te mają na celu uproszczenie zmierzające do ułatwienia międzynarodowego przepływu towarów poprzez pominięcie, dzięki zwolnieniu przywozu z podatku, prawa do odliczenia należnego wówczas VAT z tytułu przywozu, które to prawo w przeciwnym razie by przysługiwało.

41 W sytuacji takiej jak sytuacja rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której omawiane oszustwo popełniono w Bułgarii w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy z tego państwa członkowskiego, to do władz bułgarskich należy odmowa przyznania zwolnienia z VAT dotyczącego tej dostawy.

42 Po ustaleniu, że oszustwo to nie odnosi się do przemieszczenia, od którego zależy przyznanie zwolnienia z VAT z tytułu przywozu, przewidzianego w art. 143 lit. d) dyrektywy VAT i w art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT, nie można odmówić tego zwolnienia importerowi wyznaczonemu jako osoba zobowiązana do zapłaty tego podatku zgodnie z art. 201 tej dyrektywy lub uznanemu za taką osobę, w sytuacji gdy – jak wynika z postanowienia odsyłającego – żaden element nie pozwala na uznanie, że importer wiedział lub powinien był wiedzieć, że owa dostawa następująca po przywozie jest związana z oszustwem popełnionym przez odbiorców w Bułgarii.

43 Mając na względzie całość powyższych rozważań, na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 143 lit. d) dyrektywy VAT i art. 143 ust. 1 lit. d) zmienionej dyrektywy VAT powinno się interpretować w ten sposób, iż przewidzianego w tych przepisach zwolnienia z VAT z tytułu przywozu nie można odmówić importerowi wyznaczonemu jako osoba zobowiązana do zapłaty tego podatku lub uznanemu za taką osobę zgodnie z art. 201 dyrektywy VAT w sytuacji takiej jak sytuacja rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której z jednej strony odbiorca przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego następującego po tym przywozie popełnia w zakresie transakcji dokonanej po tym przemieszczeniu oszustwo, które nie jest związane z owym przemieszczeniem, a z drugiej strony żaden element nie pozwala na uznanie, że importer wiedział lub powinien był wiedzieć, iż owa późniejsza transakcja była związana z oszustwem popełnionym przez odbiorcę.

W przedmiocie pytania drugiego

44 Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający zmierza do ustalenia, jaki mógłby być wpływ – w świetle odpowiedzi na jego pytanie pierwsze – okoliczności, że odbiorca towarów objętych wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem już w momencie tego przemieszczenia miał zamiar popełnienia oszustwa podatkowego w zakresie późniejszej transakcji dotyczącej tych towarów.

45 Z postanowienia odsyłającego wynika wyraźnie, że w niniejszej sprawie nie wykazano takiego zamiaru. W tych okolicznościach pytanie to, które ma hipotetyczny charakter, jest niedopuszczalne.

W przedmiocie kosztów

46 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (dziewiąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 143 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i art. 143 ust. 1 lit. d) tejże dyrektywy zmienionej dyrektywą Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. należy interpretować w ten sposób, że przewidzianego w tych przepisach zwolnienia z podatku od wartości dodanej z tytułu przywozu nie można odmówić importerowi wyznaczonemu jako osoba zobowiązana do zapłaty tego podatku lub uznanemu za taką osobę zgodnie z art. 201 dyrektywy 2006/112 w sytuacji takiej jak sytuacja rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której z jednej strony odbiorca przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego następującego po tym przywozie popełnia w zakresie transakcji dokonanej po tym przemieszczeniu oszustwo, które nie jest związane z owym przemieszczeniem, a z drugiej strony żaden element nie pozwala na uznanie, że importer wiedział lub powinien był wiedzieć, iż owa późniejsza transakcja była związana z oszustwem popełnionym przez odbiorcę.

Podpisy

* Język postępowania: niemiecki.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

JULIANE KOKOTT

przedstawiona w dniu 6 września 2018 r.(1)

Sprawa C‑531/17

Vetsch Int. Transporte GmbH

przy udziale:

Zollamt Feldkirch Wolfurt

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (trybunał administracyjny, Austria)]

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Zwolnienie z podatku przy przywozie i późniejszej dostawie wewnątrzwspólnotowej – Odmowa zwolnienia przywozu z podatku z powodu popełnionego przez nabywcę późniejszego oszustwa w zakresie VAT odnośnie do przywiezionych towarów – Zobowiązanie podatkowe zgłaszającego VAT od przywozu (jako przedstawiciela importera) – „Zainfekowanie” przez późniejszy zamiar oszustwa

I. Wprowadzenie

1. Bułgarskie przedsiębiorstwa nabyły w Szwajcarii produkty perfumeryjne i wprowadziły je za pośrednictwem podmiotu trzeciego do swobodnego obrotu w Austrii, a następnie przewiozły dalej do Bułgarii. Wszystko to nastąpiło prawidłowo. Dopiero później w Bułgarii najwidoczniej „zapomniano” prawidłowo zadeklarować dalszą sprzedaż podlegającą opodatkowaniu i odprowadzić VAT w Bułgarii. W konsekwencji Trybunał ponownie musi zająć się skutkami oszustwa w VAT.

2. Istnieje już bogata kazuistyka Trybunału dotycząca „możliwości nałożenia sankcji” przez organy podatkowe w odniesieniu do oszustwa w VAT. Zgodnie z nią podatnik, który wiedział lub powinien był wiedzieć(2), że uczestniczył w transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT, jest uznawany w świetle dyrektywy VAT za uczestniczącego w tym oszustwie(3). Państwa członkowskie są przez to zobowiązane odmówić podatnikowi skorzystania ze zwolnienia z podatku(4) (jeżeli jest świadczeniodawcą) lub prawa do odliczenia (jeżeli jest odbiorcą świadczenia)(5).

3. To używane przez Trybunał sformułowanie wymaga jeszcze doprecyzowania. Wątpliwe jest jednak przykładowo, czy podatnikowi można odmówić zarówno zwolnienia z podatku jego świadczenia objętego podatkiem, jak i odliczenia jego wynagrodzenia powodującego naliczenie podatku. W ten sposób następowałoby podwójne opodatkowanie jednej i tej samej transakcji u jednej i tej samej osoby. Ponadto należy także wyjaśnić kryteria, od kiedy transakcja uczestniczy w oszustwie w VAT.

4. Niniejszy przypadek wyjątkowo nie dotyczy klasycznego łańcucha dostaw, lecz importu z późniejszym wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem przez kupującego. Prowadzi to do dwóch odrębności. Po pierwsze, pojawia się pytanie, czy dopiero później zaplanowane i dokonane na koniec dostawy oszustwo w VAT „infekuje” także wcześniejsze wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie. Z fiskalnego punktu widzenia „zaletą” byłoby to, że dochody podatkowe z tytułu wykrytego oszustwa w VAT uległyby zwielokrotnieniu (w niniejszym przypadku czterokrotnie(6)).

5. Po drugie, dłużnikiem z tytułu VAT od przywozu pociągniętym w niniejszej sprawie do odpowiedzialności jest podmiot trzeci, mianowicie zgłaszający przywóz. Nie jest on zaangażowany w dostawę, nie wiedział też o późniejszym oszustwie w VAT swojego zleceniodawcy. Niemniej jednak – gdyby podzielić pogląd austriackiej administracji podatkowej – na skutek oszustwa odbiorcy świadczenia również zgłaszający zostałby pozbawiony zwolnienia podatkowego z tytułu przywozu.

6. W tym względzie niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym daje Trybunałowi możliwość doprecyzowania jego orzecznictwa dotyczącego „transakcji dotkniętych oszustwem” przy zaangażowaniu osoby trzeciej (w niniejszym wypadku: zgłaszającego jako przedstawiciela importera). Ponadto Trybunał ma także możliwość dalszego rozwijania swojego orzecznictwa dotyczącego dopiero później powziętego zamiaru oszustwa.

II. Ramy prawne

A. Prawo Unii

7. Unijne ramy prawne w tej sprawie tworzy dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej(7) (zwana dalej „dyrektywą VAT”).

8. Artykuł 143 ust. 1 lit. d) wskazanej dyrektywy stanowi:

„1. Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:[…]

d) import towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium trzeciego lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego innego niż państwo zakończenia wysyłki lub transportu towarów, w przypadku gdy dostawa tych towarów, dokonana przez importera wyznaczonego lub uznanego za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT zgodnie z art. 201, jest zwolniona zgodnie z art. 138”.

9. Artykuł 138 ust. 1 dyrektywy VAT ma następujące brzmienie:

„Państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium Wspólnoty, przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów”.

10. Artykuł 17 ust. 1 dyrektywy VAT stanowi:

„Przemieszczenie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do innego państwa członkowskiego uznaje się za odpłatną dostawę towarów.

»Przemieszczenie do innego państwa członkowskiego« oznacza każdą wysyłkę lub transport rzeczowego majątku ruchomego przez podatnika lub na jego rzecz, do celów działalności jego przedsiębiorstwa, do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium państwa członkowskiego, w którym ten majątek się znajduje, jednakże na terytorium Wspólnoty”.

11. Artykuł 201 dyrektywy VAT ma następującą treść:

„VAT z tytułu importu jest płacony przez osobę lub osoby wyznaczone lub uznane za zobowiązane do zapłaty VAT przez państwo członkowskie importu”.

B. Prawo austriackie

12. W prawie austriackim wytyczne dyrektywy VAT zostały przetransponowane w Umsatzsteuergesetz 1994 (ustawy o podatku obrotowym z 1994 r.)(8). Zgodnie z art. 6 Umsatzsteuergesetz 1994 (Anhang Binnenmarkt) [ustawy o podatku obrotowym z 1994 r. (załącznik dotyczący rynku wewnętrznego)] zwolniony jest z podatku przywóz towarów, które po przywozie są bezpośrednio wykorzystywane przez zgłaszającego do wykonania wewnątrzwspólnotowej dostawy; zgłaszający jest zobowiązany do rachunkowego wykazania występowania przesłanek z art. 7 Umsatzsteuergesetz 1994 (Anhang Binnenmarkt).

13. Zgodnie z art. 6 ust. 3 zdanie drugie Umsatzsteuergesetz 1994 (Anhang Binnenmarkt) zwolnienie stosuje się wyłącznie w wypadku, gdy podmiot, na rzecz którego przedsiębiorstwa dokonano przywozu towarów, dokona późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Umsatzsteuergesetz 1994 (Anhang Binnenmarkt) dostawy wewnątrzwspólnotowe są zwolnione z podatku.

14. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt pierwszy Umsatzsteuergesetz 1994 (Anhang Binnenmarkt) za wewnątrzwspólnotową dostawę uważa się także przemieszczenie towaru w rozumieniu art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze Umsatzsteuergesetz 1994 (Anhang Binnenmarkt), które jest traktowane jak dostawa.

15. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Umsatzsteuergesetz 1994 (Anhang Binnenmarkt) za odpłatną dostawę uważa się przemieszczenie przez przedsiębiorcę na jego własny użytek towaru stanowiącego część majątku przedsiębiorstwa z terytorium kraju na pozostałe terytorium Wspólnoty, z wyłączeniem przemieszczenia w celu jedynie – bliżej określonego – tymczasowego użytkowania, nawet gdy przedsiębiorca dokonał przywozu tego towaru do kraju. Przedsiębiorca jest uznawany za dostawcę.

16. Zgodnie z § 26 ust. 1 Umsatzsteuergesetz 1994 w stosunku do VAT od przywozu obowiązują – z zastrzeżeniem wyjątków niemających znaczenia w niniejszej sprawie rewizyjnej – odpowiednio, przepisy dotyczące ceł. Zgodnie z § 71a Zollrechts-Durchführungsgesetz (ustawy wykonawczej w zakresie prawa celnego, zwanej dalej „ZollR-DG”)(9) w wypadkach zwolnienia z VAT od przywozu uregulowanych w art. 6 ust. 3 Umsatzsteuergesetz 1994 (Anhang Binnenmarkt) dłużnikiem należności VAT od przywozu powstałej na podstawie art. 204 ust. 1 kodeksu celnego (zwanego dalej „KC”) jest także zgłaszający, jeżeli nie wchodzi on w rachubę jako dłużnik już na podstawie art. 204 ust. 3 KC.

III. Spór w postępowaniu głównym

17. Dwa bułgarskie przedsiębiorstwa (B i K) nabyły towary od przedsiębiorstwa w Szwajcarii i uzyskały w Szwajcarii prawo do rozporządzania towarami. Towary te zostały na zlecenie B i K przywiezione do Austrii przez spółkę Vetsch Int. Transporte GmbH (zwaną dalej „Vetschem”), która działa między innymi jako zgłaszający z siedzibą w Austrii. Następnie miały one zostać przewiezione dalej do Bułgarii, do B i K, przez spedytora działającego na zlecenie B i K, który przedłożył Vetschowi odpowiednie listy przewozowe.

18. Vetsch dokonał w austriackim urzędzie celnym, w okresie od 10 grudnia 2010 r. do 5 lipca 2011 r., jako przedstawiciel pośredni każdorazowego odbiorcy bułgarskiego, zgłoszeń o dopuszczenie towarów ze Szwajcarii do swobodnego obrotu celnego i podatkowego zgodnie z „procedurą celną 42”(10). Jednocześnie w każdym z tych zgłoszeń wniósł on o zwolnienie z VAT od przywozu na podstawie art. 6 ust. 3 UStG. Wniosek ten został uwzględniony. Z postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie wynika, że doszło do naruszenia przez Vetsch obowiązków w dziedzinie dowodów.

19. W trzech wypadkach Vetsch reprezentował bułgarskiego przedsiębiorcę K, a w dwóch wypadkach – bułgarskiego przedsiębiorcę B. Zgodnie z wnioskiem towary zostały wprowadzone do swobodnego obrotu celnego i podatkowego bez zaksięgowania kwot VAT od przywozu. Następnie spedytor przewiózł towary dla nabywców do Bułgarii.

20. B i K prawidłowo zadeklarowali i opodatkowali wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie z Austrii do Bułgarii zarówno w Austrii, jak i w Bułgarii. Według sądu odsyłającego można wyjść z założenia, że towary dotarły do Bułgarii i że podczas transportu B i K przez cały czas przysługiwało prawo do rozporządzania tymi towarami.

21. Obydwa bułgarskie przedsiębiorstwa B i K następnie sprzedały towary dalej (najwidoczniej w sposób opodatkowany). Nie zadeklarowały jednak owej sprzedaży, zadeklarowały natomiast zwolnioną z podatku dostawę wewnątrzwspólnotową na rzecz Vetschu włączoną uprzednio dla celów zgłoszenia celnego. Istnieje zgodność co do tego, że taka dostawa jednak nigdy nie nastąpiła. Według sądu odsyłającego B i K ponoszą w tym względzie odpowiedzialność za oszustwo podatkowe w Bułgarii. We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nic nie wskazuje na to, aby Vetsch był w jakikolwiek sposób zaangażowany w owo oszustwo w VAT.

22. Decyzją z dnia 6 września 2011 r. Vetsch został pociągnięty do odpowiedzialności jako dłużnik VAT od przywozu, gdyż każdorazowo nie zachodziły przesłanki do zwolnienia z podatku żądanego wskazanymi zgłoszeniami. Zgodnie z § 71a ZollR-DG także zgłaszający jest dłużnikiem VAT od przywozu.

23. Pismem z dnia 15 września 2011 r. Vetsch złożył odwołanie do Zollamt, które zostało oddalone w dniu 31 stycznia 2012 r. Od tej decyzji Vetsch wniósł skargę w piśmie z dnia 2 marca 2012 r. Wyrokiem z dnia 30 marca 2016 r. Bundesfinanzgericht (federalny sąd finansowy, Austria) oddalił skargę jako bezzasadną.

24. Zdaniem Bundesfinanzgericht (federalnego sądu finansowego) na podstawie orzecznictwa Trybunału dotyczącego „transakcji dotkniętych oszustwem” należy odmówić już zwolnienia z podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej (a dokładniej wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia) w Austrii z powodu późniejszego oszustwa podatkowego bułgarskich przedsiębiorstw B i K. Dlatego brakuje również przesłanki zwolnienia z VAT od przywozu, bowiem zakłada ona ze swojej strony istnienie dostawy zwolnionej z podatku bezpośrednio po dokonaniu przywozu.

25. Od wyroku Bundesfinanzgericht (federalnego sądu finansowego) Vetsch wniósł skargę rewizyjną, w sprawie której Verwaltungsgerichtshof (trybunał administracyjny) ma teraz wydać orzeczenie.

IV. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym i postępowanie przed Trybunałem

26. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 września 2017 r., Verwaltungsgerichtshof (trybunał administracyjny) przedłożył Trybunałowi, zgodnie z art. 267 TFUE, następujące pytania prejudycjalne:

„1) Czy należy odmówić zwolnienia z podatku na podstawie art. 138 [dyrektywy VAT] z tytułu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towaru z jednego państwa członkowskiego, jeżeli podatnik dokonujący tego przemieszczenia do innego państwa członkowskiego co prawda w tym innym państwie członkowskimi złożył deklarację podatkową obejmującą wewnątrzwspólnotowe nabycie związane z owym wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem towaru, jednakże w związku z późniejszą opodatkowaną transakcją dotyczącą tych towarów popełnia oszustwo podatkowe w innym państwie członkowskim, deklarując niezgodnie z prawdą, że ma miejsce zwolniona z podatku wewnątrzwspólnotowa dostawa dokonywana właśnie z tego innego państwa członkowskiego?

2) Czy dla treści odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma okoliczność, czy podatnik już w momencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów miał zamiar popełnienia oszustwa podatkowego w odniesieniu do późniejszej transakcji tymi towarami?”.

27. W postępowaniu przed Trybunałem Vetsch, Republika Austrii, Republika Grecka i Komisja Europejska zajęły pisemne stanowisko i – z wyjątkiem Republiki Greckiej – uczestniczyły w rozprawie w dniu 27 czerwca 2018 r.

V. Ocena

A. W przedmiocie zakresu przedłożonych pytań

28. Sąd odsyłający wyraźnie pyta tylko o przesłanki odmowy zwolnienia z podatku na podstawie art. 138 dyrektywy VAT(11). Widoczne jest jednak, że obydwa pytania zasadniczo dotyczą zakresu odmowy zwolnienia z podatku przywozu na poziomie zgłaszającego VAT od przywozu (Vetsch).

29. W istocie sąd odsyłający pragnie się dowiedzieć, czy należy odmówić zwolnienia z podatku zgłaszającemu jako przedstawicielowi importera na podstawie art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT, jeżeli odbiorca świadczenia po przemieszczeniu towaru z państwa przywozu do innego państwa członkowskiego (kraju przeznaczenia) popełni później oszustwo podatkowe, a zamiar jego popełniania został powzięty dopiero po przemieszczeniu. Proponuję zatem zbadać pytanie pierwsze odnośnie do przesłanek z art. 143 ust. 1 lit. d) w związku z art. 138 i z art. 201 dyrektywy VAT.

30. Sąd odsyłający wyjaśnił przy tym, że w niniejszej sprawie nie zostało stwierdzone, że bułgarscy nabywcy już w momencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów mieli zamiar późniejszego popełnienia oszustwa podatkowego. Tym samym należy wyjść z założenia, że w momencie przywozu do Austrii i przemieszczenia do Bułgarii nie było jeszcze zamiaru oszustwa. Ma to znaczenie już dla pytania pierwszego, dlatego już w ramach pytania pierwszego może zostać udzielona odpowiedź na pytanie drugie.

B. Ocena prawna

31. Wszystkie obiektywne przesłanki wynikające z art. 143 i 138 dyrektywy VAT są spełnione. Można założyć także istnienie dowodów uregulowanych w art. 143 ust. 2 dyrektywy VAT (w każdorazowo obowiązującym brzmieniu), ponieważ sąd odsyłający nie wyraził wątpliwości w tym względzie. Ponadto z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika także, że towary zostały przywiezione do Austrii, a następnie przewiezione do Bułgarii. Brak jest wskazówek przeczących tym stwierdzeniom, wyrażone zostały natomiast wyłącznie ogólne przypuszczenia Zollamt i Republiki Austrii.

32. Gdyby natomiast administracja podatkowa mogła wykazać(12), że towary faktycznie nie dotarły do innego państwa członkowskiego, obiektywne przesłanki zwolnienia z podatku przewidziane w art. 143 dyrektywy VAT nie byłyby spełnione. Sąd odsyłający musiałby wówczas zająć się kwestią, czy Vetsch na mocy dobrej wiary mógł założyć zwolnienie z podatku przy imporcie(13). Odnośnie do tej kwestii sąd nie przedstawił jednak pytań Trybunałowi.

33. W tym względzie należy przypomnieć, że ocena stanu faktycznego należy do kompetencji sądu krajowego, który musi ocenić, przy uwzględnieniu specyfiki rozpoznawanej sprawy, zarówno to, czy zachodzi potrzeba wydania orzeczenia prejudycjalnego w celu wydania rozstrzygnięcia, jak i zasadność pytań przedstawionych Trybunałowi.

34. W niniejszej sprawie na podstawie wyżej wskazanego założenia (pkt 31) można by zatem dojść do odmowy zwolnienia z podatku od przywozu w dwojaki sposób. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału (zob. śródtytuł 1) Vetschowi należałoby „bezpośrednio” odmówić zwolnienia przewidzianego w art. 143 dyrektywy VAT, jeżeli spółka wiedziałaby o późniejszym oszustwie w VAT lub powinna była o nim wiedzieć (zob. śródtytuł 2.a). Ponadto możliwe jest, że zwolnienie przywozu zgodnie z art. 143 dyrektywy VAT wiąże się ze zwolnieniem późniejszej wewnątrzwspólnotowej dostawy w ten sposób, że odmowa zwolnienia z podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy (bądź wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia) wpływa na zwolnienie przywozu (zob. śródtytuły 2.b i 2.c), nawet jeżeli Vetsch nie powinien był wiedzieć o późniejszym oszustwie w VAT. W tym celu musiałaby jednak istnieć jakakolwiek możliwość uwzględnienia późniejszego zamiaru oszustwa B i K przy ocenie wcześniejszego przemieszczenia (zob. śródtytuł 2.d).

1. Odmowa zwolnienia z podatku przywozu jako środek zwalczania oszustw

35. Walka z oszustwami, unikaniem opodatkowania i ewentualnymi nadużyciami jest celem uznanym i wspieranym przez dyrektywę VAT. Poza tym nikt nie może powoływać się na przepisy prawa Unii w celach nieuczciwych lub stanowiących nadużycie(14).

36. Niemniej środki przyjęte przez państwa członkowskie w tym zakresie nie mogą wykraczać poza to, co konieczne do osiągnięcia takich celów. W szczególności środki te nie mogą wobec tego być wykorzystywane w sposób naruszający neutralność VAT(15). Trybunał wielokrotnie orzekał już, że organ nie może wymagać od podatnika dokonania kompleksowej i dogłębnej weryfikacji dotyczącej jego dostawcy, przenosząc w ten sposób na tego podatnika spoczywający na tym organie obowiązek przeprowadzenia działań kontrolnych(16).

37. Natomiast wymaganie, by podmiot gospodarczy przedsięwziął wszystkie środki, których zastosowania można od niego racjonalnie żądać w celu zagwarantowania, by dokonywana przez niego czynność nie prowadziła do udziału w oszustwie podatkowym, nie jest sprzeczne z prawem Unii(17).

38. Odmowa odliczenia naliczonego podatku lub zwolnienia z podatku wchodzi przy tym w rachubę, nie tylko gdy oszustwo podatkowe jest popełnione przez samego podatnika, lecz także gdy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że poprzez nabycie towaru uczestniczył w transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT(18). W takich okolicznościach dany podatnik powinien dla celów VAT zostać uznany za uczestniczącego w tym przestępstwie, i to niezależnie od tego, czy osiąga on korzyść z odsprzedaży towarów lub wykorzystania usług w ramach opodatkowanych transakcji dokonywanych przez niego na późniejszym etapie obrotu(19).

2. Odmowa zwolnienia z podatku przywozu na poziomie przedstawiciela importera

a) Bezpośrednia odmowa zwolnienia z podatku przywozu?

39. To orzecznictwo dotyczące oszustwa odnosi się zarówno do strony wejściowej, jak i do strony wyjściowej transakcji. Umożliwia ono zatem zarówno odmowę zwolnienia z podatku(20) jak i odmowę odliczenia podatku naliczonego(21), ewentualnie u jednej i tej samej osoby. Przy tym dochody podatkowe wzrastałyby wraz z długością łańcucha dostaw, im więcej osób jest zaangażowanych.

40. Republika Austrii również w niniejszej sprawie ustala wobec Vetschu wysokość VAT od przywozu i jednocześnie może odmówić zwolnienia z podatku przemieszczenia w Austrii wobec B i K. Republika Bułgarii może natomiast odmówić K i B prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zadeklarowanego wewnątrzwspólnotowego nabycia i jednocześnie ustalić wysokość podatku z tytułu dostawy w Bułgarii. Z tytułu jednej i tej samej dostawy powstałby czterokrotny dochód podatkowy. Jak słusznie wskazuje jednak Komisja, szkoda z tytułu VAT powstała tylko raz, a mianowicie w Bułgarii.

41. Trybunał nie musiał dotychczas rozstrzygać, czy takie wielokrotne obciążenie jednej osoby jest zgodne z zasadą neutralności podatkowej(22) i proporcjonalne w odniesieniu do celu zwalczania oszustw w VAT. Trybunał nie musiał także zajmować stanowiska odnośnie do ewentualnych problemów z zakazem podwójnej karalności(23). Jednak ze względu na pytania prejudycjalne Trybunał zajmował się dotychczas zawsze tylko w sposób wyizolowany skutkami dla osoby bądź skutkami w odniesieniu do transakcji.

42. Niniejsza sprawa mogłaby stanowić okazję do oceny całokształtu. Jednak Vetschowi jako zgłaszającemu VAT od przywozu nie można tu chociażby zarzucić, że powinien był wiedzieć, że w jakikolwiek sposób wsparł swojego zleceniodawcę w planowanym oszustwie w VAT w Bułgarii. Dlatego przesłanki bezpośredniego ograniczenia zwolnienia z podatku wypracowane przez Trybunał nie są tu spełnione.

43. Zarzutu takiego nie można przy tym także podnieść przykładowo z powodu samego korzystania ze szczególnej procedury celnej (tu: tzw. procedury celnej 42) udostępnionej przez państwo członkowskie, jak wskazał to na rozprawie Zollamt w odpowiedzi na pytania Trybunału. Gdyby rzeczywiście procedura ta była szczególnie podatna na oszustwa(24), wówczas obowiązkiem państwa członkowskiego byłoby inne jej ukształtowanie bądź w ogóle zniesienie. W żadnym przypadku podatnikowi nie można jednak później zarzucać wyłącznie, że przestrzegał ustawy. Vetsch może zatem zasadniczo „powoływać się” na zwolnienie z podatku przywozu.

b) Powiązanie zwolnienia z podatku przywozu ze zwolnieniem późniejszej wewnątrzwspólnotowej dostawy

44. Tym samym do odmowy zwolnienia z podatku przywozu dla Vetschu mogłoby dojść, tylko jeżeli odmowa zwolnienia późniejszej wewnątrzwspólnotowej dostawy miałaby także wpływ na zwolnienie zgodnie z art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy. Wydaje się, że sąd odsyłający wychodzi z takiego założenia, skoro pyta tylko o przesłanki wynikające z art. 138 dyrektywy VAT.

45. W tym względzie kwestią wymagającą tu rozstrzygnięcia jest to, jak należy rozumieć przesłankę wynikającą z art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT, zgodnie z którą dostawa w innym państwie członkowskim dokonywana bezpośrednio po imporcie „jest zwolniona zgodnie z art. 138”: czy zwolnienie z podatku zależy tym samym tylko od tego, że przesłanki późniejszej wewnątrzwspólnotowej zwolnionej dostawy są spełnione abstrakcyjnie, czy też dostawca (tu: przemieszczające bułgarskie przedsiębiorstwa B i K) także musi móc faktycznie „powołać się” na zwolnienie z podatku?

46. W przypadku abstrakcyjnego badania subiektywne intencje podmiotu trzeciego nie są istotne. W przypadku konkretnej oceny konieczne byłoby natomiast dodatkowo, aby ten, dla kogo zgłaszający jako przedstawiciel importera dokonał przywozu, w konkretnym przypadku mógł także korzystać ze zwolnienia z podatku późniejszej wewnątrzwspólnotowej dostawy. W zakresie, w jakim bułgarskie przedsiębiorstwa B i K nie mogą powoływać się, ze względu na ich późniejsze oszustwo w VAT, na zwolnienie z podatku wewnątrzwspólnotowej dostawy, która następuje bezpośrednio po przywozie, tym samym także Vetsch zostałby pozbawiony zwolnienia z podatku przywozu zgodnie z art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT.

47. Sąd odsyłający wyjaśnił co prawda, że dla zgłaszającego VAT od przywozu takiego jak Vetsch, który nie wiedział o późniejszym oszustwie w VAT swojego zleceniodawcy i który zostaje pociągnięty do odpowiedzialności, istnieje specjalne postępowanie, w ramach którego można żądać umorzenia tego podatku. Umorzenie VAT od przywozu zakłada jednak obligatoryjnie powstanie podatku, a zatem właśnie to należy zbadać w pierwszej kolejności.

c) Abstrakcyjna ocena zwolnienia przemieszczenia z podatku

48. Kwestią do rozstrzygnięcia jest, czy prawo Unii (w szczególności art. 201 dyrektywy VAT) zezwala także państwom członkowskim na powstanie zobowiązania z tytułu VAT u osoby będącej podmiotem trzecim, która odpowiada (solidarnie) za podatek z tego tylko względu, że właściwy podatnik dopuścił się oszustwa podatkowego, o czym podmiot trzeci (tu: Vetsch) nie wiedział lub nie powinien był wiedzieć. Taki bowiem byłby efekt, gdyby w konkretnym przypadku przyjąć powiązanie zwolnienia z podatku przywozu ze zwolnieniem z podatku późniejszej wewnątrzwspólnotowej dostawy. W konsekwencji stanowiłoby to odpowiedzialność bez winy osoby trzeciej, jak zostało to przewidziane w prawie celnym(25).

49. Jednak w przypadku dokonania dokładnej analizy orzecznictwa Trybunału zachodzą co do tego wątpliwości. Po pierwsze, Trybunał orzekł już, że nakładanie należności celnych i nakładanie VAT nie są czynnościami porównywalnymi(26). Inaczej niż w trakcie rozprawy proponował to Zollamt, ustaleń Trybunału dotyczących prawa celnego nie można siłą rzeczy przenieść na wykładnię dyrektywy VAT(27).

50. Po drugie, zobowiązanie podatkowe osoby trzeciej (tu: zgłaszającego) opiera się w niniejszym przypadku na art. 201 dyrektywy VAT i stanowi w każdym razie naruszenie swobody gospodarczej stosownie do art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, ewentualnie, w pewnych przypadkach, także podstawowego prawa własności, stosownie do art. 17 karty. W tym względzie art. 52 ust. 1 zdanie drugie karty wymaga, aby naruszenie było proporcjonalne. Zgodnie z tymi przepisami ograniczenia mogą być wprowadzane, tylko gdy są konieczne i faktycznie odpowiadają uznanym przez Unię celom interesu ogólnego(28).

51. W tym względzie niezgodne z dyrektywą VAT jest „sankcjonowanie odmową prawa do odliczenia podatnika, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że transakcja miała związek z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub że inna transakcja, na wcześniejszym lub późniejszym etapie obrotu niż transakcja dokonana przez owego podatnika, wiązała się z przestępstwem w zakresie podatku VAT”(29). To przemawia przeciwko konkretnej ocenie przesłanki, że dostawa „jest zwolniona zgodnie z art. 138”.

52. Odmiennemu poglądowi sprzeciwia się także cel powiązania zwolnienia z podatku przywozu ze zwolnieniem bezpośrednio późniejszego wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia.

53. Jak słusznie na rozprawie wskazywała Komisja, celem zwolnienia z podatku wynikającego z art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT(30) jest uproszczenie. Polega ono na tym, że na podstawie zwolnienia z podatku przywozu przysługujące w przeciwnym razie odliczenie w odniesieniu do w przeciwnym razie należnego VAT od przywozu [zob. art. 168 lit. e) dyrektywy VAT] może zostać wyeliminowane. Tym samym zostaje ułatwiony międzynarodowy przepływ towarów dla przedsiębiorstw (tu: przywóz i późniejsza dostawa wewnątrzwspólnotowa). Również ten cel uproszczenia przemawia za pierwszeństwem abstrakcyjnej oceny późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej.

54. Ponadto z orzecznictwa Trybunału dotyczącego tzw. transakcji dotkniętych oszustwem nie wynika brak zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej (konieczne przesłanki nadal zachodzą). Wynika z niego wyłącznie to, że oszust (bądź ten, kto o oszustwie wiedział lub musiał wiedzieć) nie może powoływać się na faktycznie istniejące zwolnienie z podatku(31).

55. Również sens i cel stojące za orzecznictwem Trybunału przemawiają za abstrakcyjną oceną. Na podstawie tego orzecznictwa odliczenia lub zwolnienia z podatku odmawia się, tylko gdy danemu przedsiębiorstwu można w konkretnym przypadku uczynić osobisty zarzut (wiedziało ono o oszustwie lub nie podjęło środków, których zastosowania można było od niego racjonalnie żądać), i tylko z tego względu. Dopiero ten zarzut prowadzi to tego, że przedsiębiorstwo nie może już powoływać się na przepisy(32) korzystne dla niego pod względem podatkowym. W tym względzie Trybunał orzekł także w podobnej sprawie „Enteco Baltic” UAB, że nie można odmówić zwolnienia z podatku wynikającego z art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT, jeżeli nabywca popełnił oszustwo w VAT, o którym importer nie musiał wiedzieć(33).

56. To samo musi obowiązywać także w stosunku do osoby trzeciej. Jeżeli również wobec osoby trzeciej taki zarzut nie znajduje zastosowania, to moim zdaniem ograniczenie przewidzianego w prawie Unii zwolnienia z podatku również nie wchodzi tu w rachubę w odniesieniu do zgłaszającego (jako przedstawiciela importera), nawet jeżeli w konkretnym przypadku przemieszczający nie mógłby powoływać się na zwolnienie z podatku.

57. Wreszcie, za abstrakcyjną oceną przemawiają także prawa podstawowe osoby trzeciej (zob. pkt 50) oraz zasada proporcjonalności. Sprzeczne z zasadami pewności prawa i proporcjonalności (zob. w tym względzie pkt 51) jest uzależnianie zwolnienia podatnika z podatku od (późniejszego) zachowania osoby trzeciej, na które to zachowanie ów podatnik nie ma wpływu.

58. Ponieważ w tym względzie Vetschowi (jako zgłaszającemu i przedstawicielowi importera) nie można niczego zarzucić, nadal może on powoływać się także na zwolnienie przywozu z podatku. Z zastrzeżeniem wskazanego skutku kumulacji i nadmiernego zrekompensowania (pkt 39 i nast. powyżej), sytuacja B i K, które z tego względu prawdopodobnie nie mogą powoływać się w Austrii na zwolnienie przywozu z podatku, może być inna.

d) Posiłkowo: konkretna ocena zwolnienia przemieszczenia z podatku

59. Jeżeli natomiast Trybunał dojdzie do wniosku, że dla zwolnienia przywozu z podatku w odniesieniu do osoby przedstawiciela importera (tu: Vetsch) jest istotne, czy osoba, która dokonała późniejszego wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia (tu: B i K), może w konkretnym przypadku powoływać się na zwolnienie z podatku wynikające z art. 138 dyrektywy VAT, należy zbadać, czy przesłanki zwolnienia zostały spełnione.

60. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału należałoby odmówić B i K zwolnienia z podatku odnośnie do wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia, gdyby same popełniły one oszustwo podatkowe lub o nim wiedziały, lub powinny były wiedzieć, że uczestniczą w transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT(34). Nie może to jednak zostać stwierdzone, jeżeli wedle sądu odsyłającego bułgarscy odbiorcy świadczenia w chwili przywozu jeszcze nie planowali oszustwa w VAT. W tamtym momencie ani nie popełnili jeszcze oszustwa podatkowego, ani świadomie w nim nie uczestniczyli.

61. W tym względzie decydujące jest pytanie, czy późniejsza zmiana zamiaru przez podatnika pozbawia go z mocą wsteczną zwolnienia z podatku (bądź możliwości powoływania się na zwolnienie z podatku). Na pytanie to chciałabym udzielić odpowiedzi negatywnej – z kilku powodów.

1) Brzmienie i systematyka dyrektywy VAT

62. Po pierwsze, późniejsze zmiany zamiaru podatnika w prawie VAT nie mają skutku wstecznego. Pokazuje to na przykład orzecznictwo Trybunału dotyczące odliczenia. Nie można zostać z mocą wsteczną pozbawionym odliczenia, w szczególności gdy rezygnuje się z zamierzonej działalności gospodarczej przed jej rozpoczęciem (nieudane przedsięwzięcie). W przypadku kosztów poniesionych w ramach przygotowywania działalności gospodarczej można, co więcej, dokonać odliczenia także wtedy, gdy nie dojdzie do podjęcia działalności gospodarczej ani do zamierzonej transakcji podlegającej opodatkowaniu(35). Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału również zmieniona ocena wysokości stawki podatku i odpowiednie późniejsze wykazanie podatku prowadzą nie do odliczenia z mocą wsteczną(36), lecz do odliczenia ex nunc.

63. Również art. 63, a dla przemieszczenia art. 68 dyrektywy VAT odnoszą się do momentu spełnienia świadczenia w celu określenia podstawy opodatkowania w ramach selektywnego podejścia odnośnie do powstania podatku. Zatem to ów moment jest rozstrzygający dla oceny zwolnienia z podatku, miejsca świadczenia lub stawki podatkowej. Trybunał wyjaśnił to niedawno ponownie w wyroku Kollroß i Wirtl(37). Podobnie przesłanki korekty wynikające z art. 184 i nast. dyrektywy VAT zakładają korektę ex nunc na podstawie zmienionych okoliczności.

64. Wreszcie, VAT jako podatek pośredni przewiduje przeniesienie podatku na cywilnoprawnego kontrahenta umownego. Zakłada to zasadniczo, że przenoszona kwota VAT jest określana w momencie świadczenia i nie podlega ustaleniu z mocą wsteczną(38).

2) Orzecznictwo Trybunału dotyczące transakcji „dotkniętych oszustwem”

65. Ponadto Trybunał w swoim orzecznictwie zakłada, że podatnik uczestniczy w transakcji „związanej” z oszustwem w zakresie VAT. Jeżeli w momencie przywozu lub w momencie przemieszczenia oszustwo w VAT nie było jeszcze planowane, wówczas nie może być mowy o udziale w transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT. W tym momencie z powodu braku zamiaru sprawcy brak jest związku z (planowanym) oszustwem w zakresie VAT.

66. Poza tym dotychczasowe orzecznictwo Trybunału dotyczące tzw. transakcji dotkniętych oszustwem w sposób wyraźny odnosi się do przypadków, w których – inaczej niż w niniejszej sprawie – oszustwo w VAT było planowane od początku. Dotyczy ono zasadniczo obszaru zorganizowanej (z reguły międzynarodowej) przestępczości.

67. W tym względzie istnienie popełnionego lub zamierzonego oszustwa, i tym samym zarzucalność własnego zachowania w momencie dostawy (tu: przemieszczenia), jest elementem decydującym dla odmowy zwolnienia z podatku lub odmowy prawa do odliczenia dla sprawcy [i dla wszystkich „współsprawców”, to jest wszystkich, którzy wiedzieli o tym lub powinni byli wiedzieć(39)].

3) Wystarczające usunięcie szkody w Bułgarii

68. Wreszcie, powstałe później zobowiązanie VAT zostało skompensowane także już w Bułgarii przez odpowiednie ustalenie wysokości podatku i może zostać obłożone sankcją za pomocą bułgarskiego prawa karnego.

69. W celu usunięcia szkody, która nastąpiła w Bułgarii – zgodnie ze stanowiskiem Komisji – „zainfekowanie” z mocą wsteczną przemieszczenia zwolnionego z podatku w Austrii nie jest ani właściwe, ani konieczne (a tym samym proporcjonalne). Jak Trybunał wskazał już w innym miejscu, zgodnie z zasadą terytorialności podatkowej tego rodzaju wpływy są należne temu państwu członkowskiemu, w którym następuje końcowe wykorzystanie towaru(40). W niniejszej sprawie była to – jak słusznie podkreśliła również Komisja – Bułgaria, a nie Austria.

70. Zatem nawet w przypadku konkretnej oceny wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia istnieje dostawa zwolniona z podatku, tak że również przywóz przez Vetsch zgodnie z art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT jest zwolniony i pozostaje zwolniony mimo późniejszego oszustwa popełnionego przez B i K.

VI. Wnioski

71. Proponuję zatem Trybunałowi odpowiedzieć na obydwa pytania prejudycjalne Verwaltungsgerichtshof (trybunału administracyjnego, Austria) w następujący sposób:

Artykuł 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z art. 138 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że odesłanie do zwolnienia z podatku zgodnie z art. 138 dotyczy wyłącznie abstrakcyjnego występowania. W związku z tym odmowa zwolnienia przywozu z podatku dla zgłaszającego VAT od przywozu nie wchodzi w rachubę, jeżeli jedynie odbiorca świadczenia wiedział lub powinien był wiedzieć, że poprzez wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie uczestniczy w transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT.

Srf konsulterna, wyrok z 13.03.2019, C-647/17

Usługi polegające na szkoleniu z zakresu księgowości w ośrodku konferencyjnym za zapłatą z góry są opodatkowane w miejscu, gdzie się odbywają, ponieważ są to „usługi wstępu na imprezy edukacyjne”.

Okoliczności sprawy

Srf jest spółką oferującą usługi szkoleniowe w zakresie księgowości, płac i zarządzania.  Spółka świadczy takie usługi szkoleniowe głównie w Szwecji – jednak niektóre z tych szkoleń i odbywają się innych państwach członkowskich.

Szkolenia odbywają się w ośrodkach konferencyjnych.  Trwają 30 godzin w ciągu pięciu dni (w tym jeden dzień przerwy).  Udział w szkoleniach jest płatny z góry przed rozpoczęciem szkolenia.

Zgodnie z art. 53 VATD „Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają”.

Istota problemu

Czy usługi polegające na szkoleniu z zakresu księgowości w ośrodku konferencyjnym za zapłatą z góry są opodatkowane zgodnie z art. 53 VATD - czyli w miejscu, gdzie się odbywają, a zatem czy są to „usługi wstępu na imprezy”?

Rozstrzygnięcie

Usługi polegające na szkoleniu z zakresu księgowości w ośrodku konferencyjnym za zapłatą z góry są opodatkowane zgodnie z art. 53 VATD - czyli w miejscu, gdzie się odbywają, ponieważ są to „usługi wstępu na imprezy”.

Uzasadnienie

 • Art. 44 i 45 VATD zawierają ogólne reguły dotyczące ustalania miejsca świadczenia.  Kolejne artykuły zawierają reguły szczególne. Przy czym, nie oznacza to, że te drugie stanowią wyjątek od tych pierwszych.  Należy je rozpatrywać równorzędnie (20-22).
 • Z art. 32 rozporządzenia wykonawczego wynika, że te usługi, o których mowa w art. 53 VATD, to takie, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę (24).
 • Szkolenia w tej sprawie to wydarzenia wymagające fizycznej obecności uczestników, a zatem to wydarzenia edukacyjne, o których mowa w art. 32 rozporządzenia wykonawczego (25).
 • Należy tutaj rozstrzygnąć, czy wstęp na seminarium jest „podstawową cechą” tych świadczeń.  W tym zakresie należy wziąć pod uwagę reguły identyfikacji świadczeń złożonych. Dlatego nie można dokonywać rozdziału wstępu na seminarium od prawa uczestniczenia w nim (26-27).
 • Reguły ustalania miejsca świadczenia maja zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu, jak i nieopodatkowaniu.  Mają również prowadzić do możliwości nałożenia podatku w miarę możliwości w miejscu konsumpcji (28-29).
 • Z tego wynika, że takie świadczenia podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 53 VATD (30).
 • Srf podniosła, że taka wykładnia prowadzi do nałożenia nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego.  Jednakże preambuła aktu prawa Unii nie ma charakteru wiążącego i nie może być powoływana w sposób oczywiście sprzeczny z brzmieniem dyrektywy.  Nie można od wyraźnego brzmienia art. 53 VATD oraz art. 32 rozporządzenia wykonawczego odstępować na podstawie ustępu 6 preambuły VATD (31-34).
 • To, że uczestnictwo w szkoleniu podlega wcześniejszej rejestracji i opłaceniu to okoliczności, które nie maja znaczenia w świetle brzmienia art. 53 VATD.

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 13 marca 2019 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 53 – Świadczenie usług wstępu na imprezy edukacyjne – Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu

W sprawie C‑647/17

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (najwyższy sąd administracyjny, Szwecja) postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 listopada 2017 r., w postępowaniu:

Skatteverket

przeciwko

Srf konsulterna AB,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan (sprawozdawca), prezes izby, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič i I. Jarukaitis, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: C. Strömholm, administratorka,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 października 2018 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu Skatteverket przez A.S. Pallasdies, działającą w charakterze pełnomocnika,

– w imieniu rządu szwedzkiego przez A. Falk, C. Meyer-Seitz i H. Shev, działające w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu francuskiego przez D. Colasa, E. de Moustier i A. Alidière, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez S. Brandona i G. Brown, działających w charakterze pełnomocników, wspieranych przez E. Mitrophanous, barrister,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez K. Simonssona, J. Jokubauskaitė, G. Tolstoy i E. Ljung Rasmussen, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 53 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1), zmienionej dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. (Dz.U. 2008, L 44, s. 11) (zwanej dalej „dyrektywą VAT”).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Skatteverket (urzędem skarbowym, Szwecja) a Srf konsulterna AB (zwaną dalej „Srf”) w przedmiocie indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Skatterättsnämnden (komisję prawa podatkowego, Szwecja) dotyczącej poboru podatku od wartości dodanej (VAT) w Szwecji od świadczenia szkoleń w zakresie księgowości i zarządzania trwających pięć dni w innym państwie członkowskim na rzecz podatników mających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji.

Ramy prawne

Prawo Unii

Dyrektywa 2006/112

3 Tytuł V dyrektywy VAT, dotyczący miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu, zawiera rozdział 3, zatytułowany „Miejsce świadczenia usług”. Sekcja 2 tego rozdziału, zatytułowana „Przepisy ogólne”, zawiera art. 44 i 45 tej dyrektywy.

4 Zgodnie z art. 44 rzeczonej dyrektywy:

„Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu”.

5 Sekcja 3 rozdziału 3 dyrektywy 2006/112, zatytułowana „Przepisy szczególne”, zawiera art. 46–59a tej dyrektywy.

6 Artykuł 53 wspomnianej dyrektywy przewiduje:

„Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają”.

Dyrektywa 2008/8/WE

7 Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.U. 2008, L 44, s. 11), w motywach 3 i 6 przewiduje:

„(3) Miejscem opodatkowania każdego świadczenia usług co do zasady powinno być miejsce rzeczywistej konsumpcji. Gdyby ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług miała zostać w ten sposób zmieniona, niektóre wyjątki od niej wciąż byłyby konieczne ze względów zarówno administracyjnych, jak i związanych z polityką.[…]

(6) W niektórych okolicznościach ogólne zasady dotyczące miejsca świadczenia usług zarówno na rzecz podatników, jak i osób niebędących podatnikami nie mają zastosowania i powinny mieć wtedy zastosowanie określone wyłączenia. Wyłączenia te powinny być w znacznej mierze oparte na istniejących kryteriach i odzwierciedlać zasadę opodatkowania w miejscu konsumpcji, nie nakładając jednocześnie nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego na niektóre podmioty gospodarcze”.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011

8 Zgodnie z motywami 4 i 27 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE (Dz.U. 2011, L 77, s. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”):

„(4) Podstawowym celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie jednolitego stosowania obecnego systemu VAT, poprzez określenie przepisów wykonawczych do dyrektywy [VAT], w szczególności w odniesieniu do podatników, dostawy towarów i świadczenia usług oraz miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 [TUE] niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. Przyjęcie rozporządzenia, jako wiążącego i mającego bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, w sposób najpełniejszy zapewnia jednolite stosowanie.[…]

(27) Aby zapewnić jednolite opodatkowanie świadczenia usług kulturalnych, artystycznych, sportowych, naukowych, edukacyjnych, rozrywkowych i podobnych, należy zdefiniować pojęcie wstępu na tego rodzaju wydarzenia i usługi pomocnicze związane z takim wstępem”.

9 Zgodnie z art. 32 rozporządzenia wykonawczego:

„1. Usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy [VAT], obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

2. Ustęp 1 ma zastosowanie w szczególności do:[…]

c) prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.[…]”.

10 Artykuł 33 tego rozporządzenia stanowi:

„Usługi pomocnicze, o których mowa w art. 53 dyrektywy [VAT], obejmują usługi, które są bezpośrednio powiązane ze wstępem na wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, świadczone oddzielnie na rzecz osoby uczestniczącej w wydarzeniu za opłatą.

Takie usługi pomocnicze obejmują w szczególności korzystanie z szatni lub urządzeń sanitarnych, ale nie obejmują usług pośrednictwa związanych ze sprzedażą biletów”.

Prawo szwedzkie

11 Zgodnie z rozdziałem 5 § 5 mervärdesskattelagen (1994:200) (ustawy 1994:200 o podatku o wartości dodanej) miejsce świadczenia usługi na rzecz podatnika znajduje się na terytorium Szwecji, jeżeli podatnik posiada tam siedzibę działalności gospodarczej lub jeżeli posiada tam stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a usługa była świadczona dla tego stałego miejsca.

12 Z § 11a w rozdziale 5 tej ustawy wynika, że miejscem świadczenia usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, świadczonej na rzecz podatnika, jest terytorium Szwecji, jeżeli dana impreza faktycznie odbywa się w Szwecji. Tak samo jest w przypadku usług pomocniczych związanych z usługami wstępu.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

13 Srf jest spółką z siedzibą w Szwecji, w której wszystkie udziały należą do zawodowego zrzeszenia konsultantów w zakresie księgowości, zarządzania i płac. W tych ramach zapewnia ona szkolenia w zakresie księgowości i zarządzania w formie seminariów dla członków tej organizacji i dla osób trzecich. Większość szkoleń odbywa się w Szwecji, ale niektóre z nich w innych państwach członkowskich, w którym to przypadku osoby prowadzące szkolenia z tej spółki przemieszczają się w obrębie danego państwa członkowskiego. Są one prowadzone wyłącznie na rzecz podatników mających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji.

14 Szkolenia te odbywają się w ośrodku konferencyjnym i trwają 30 godzin rozłożone na pięć dni z jednodniową przerwą w trakcie. Program tych szkoleń jest ustalany z wyprzedzeniem, lecz ulega modyfikacjom na miejscu w zależności od uczestników, którzy powinni mieć już nabyte wcześniej pewne kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i zarządzania.

15 Udział w szkoleniach organizowanych przez Srf wymaga wcześniejszej rejestracji, którą należy potwierdzić przed rozpoczęciem szkolenia, oraz dokonać zapłaty z góry.

16 Komisja prawa podatkowego wydała indywidualną interpretację podatkową na wniosek Srf, w której uznała, że szkolenia te, chociaż organizowane w państwach członkowskich innych niż Królestwo Szwecji, należy uważać za odbyte w Szwecji, a zatem VAT należy pobrać w tym państwie członkowskim. Uznała ona w szczególności, że użyte w art. 53 dyrektywy VAT wyrażenie „wstęp na imprezy” zostało wprowadzone w celu zawężenia zakresu zastosowania zasady dotyczącej wyłączeń i odpowiedniego poszerzenia zakresu zastosowania reguły ogólnej. Pojęcie „wstępu na imprezy” należy rozumieć jako oznaczające prawo wejścia na dany teren. Istotą usług spornych w postępowaniu głównym nie jest przede wszystkim prawo do wejścia do danego miejsca, lecz prawo do uczestniczenia w określonym szkoleniu. Ponieważ głównym celem szkoleń spornych w postępowaniu głównym nie jest przyznanie wstępu w rozumieniu art. 53 dyrektywy VAT, podatek od tych szkoleń jest wymagalny w Szwecji na mocy art. 44 tej dyrektywy.

17 Urząd skarbowy, pragnąc uzyskać potwierdzenie tej indywidualnej interpretacji podatkowej oraz dalsze uzasadnienie, wniósł skargę do Högsta förvaltningsdomstolen (najwyższego sądu administracyjnego, Szwecja). Srf również wniosła o potwierdzenie owej interpretacji, ponieważ jest zdania, że stosowanie zasady wyłączenia przewidzianej w art. 53 dyrektywy VAT stanowiłoby nieproporcjonalne obciążenie administracyjne.

18 W tych okolicznościach Högsta förvaltningsdomstolen (najwyższy sąd administracyjny) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy pojęcie »wstępu na imprezy« w art. 53 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono usługę w formie pięciodniowego kursu z zakresu księgowości, która jest świadczona wyłącznie na rzecz podatników i wymaga wcześniejszej rejestracji oraz wcześniejszego opłacenia?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

19 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zasadniczo zmierza do ustalenia, czy art. 53 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że przewidziane w tym przepisie sformułowanie „usług wstępu na imprezy” obejmuje usługę taką jak sporna w postępowaniu głównym, polegającą na szkoleniu w formie pięciodniowego kursu z zakresu księgowości, która jest świadczona wyłącznie na rzecz podatników i wymaga wcześniejszej rejestracji oraz wcześniejszego opłacenia.

20 W tym zakresie tytułem wstępu należy przypomnieć, że art. 44 i 45 dyrektywy VAT zawierają ogólną zasadę regulującą określenie miejsca opodatkowania świadczenia usług, podczas gdy art. 46–59a tej dyrektywy przewidują szereg zasad szczególnych.

21 Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunału, nie istnieje pierwszeństwo art. 44 i 45 dyrektywy VAT przed jej art. 46–59a. W każdej sytuacji należy zadać sobie pytanie, czy owa sytuacja odpowiada jednemu z wypadków wymienionych w art. 46–59a tej dyrektywy. Dopiero jeśli tak nie jest, dana sytuacja wchodzi w zakres jej art. 44 i 45 [zob. podobnie wyroki: z dnia 12 maja 2005 r., RAL (Channel Islands) i in., C‑452/03, EU:C:2005:289, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 8 grudnia 2016 r., A i B, C‑453/15, EU:C:2016:933, pkt 18].

22 Wynika stąd, że art. 53 dyrektywy VAT nie należy uznawać za wyjątek od reguły ogólnej i interpretować go w sposób wąski (zob. analogicznie wyrok z dnia 8 grudnia 2016 r., A i B, C‑453/15, EU:C:2016:933, pkt 19).

23 Artykuł 53 tej dyrektywy przewiduje, że miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy, w szczególności edukacyjne, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

24 Z art. 32 ust. 2 lit. c) rozporządzenia wykonawczego w związku z ust. 1 tego artykułu wynika, że usługi, o których mowa w art. 53 dyrektywy VAT, których przedmiotem są prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę.

25 W postępowaniu głównym z informacji dostarczonych przez sąd odsyłający wynika, że szkolenia sporne w postępowaniu głównym świadczone przez Srf na rzecz podatników to seminaria trwające pięć dni, w tym jeden dzień przerwy, w państwie członkowskim innym niż Królestwo Szwecji, gdzie znajduje się siedziba działalności gospodarczej tej spółki. Owe szkolenia, które wymagają fizycznej obecności rzeczonych podatników, należą więc do kategorii wydarzeń edukacyjnych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia wykonawczego.

26 Co do pytania, czy podstawową cechą szkoleń spornych w postępowaniu głównym jest wstęp na wspomniane seminaria, należy przypomnieć, że gdy dwa lub więcej elementów albo dwie lub więcej czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, ma miejsce jedna transakcja (zob. podobnie wyrok z dnia 10 listopada 2016 r., Baštová, C‑432/15, EU:C:2016:855, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo).

27 Jak bowiem zasadniczo wskazał rząd Zjednoczonego Królestwa w uwagach na piśmie, wstęp na seminaria umożliwiony podatnikom za opłatą musi oznaczać możliwość uczestniczenia w nich. Taki udział jest zatem ściśle związany ze wstępem na owe seminaria. W tych okolicznościach nie można uwzględnić dokonanego przez komisję prawa podatkowego rozróżnienia między prawem wejścia do danego miejsca a prawem do uczestniczenia w określonym szkoleniu do celów stosowania art. 53 dyrektywy VAT.

28 Należy ponadto przypomnieć, że celem przepisów dyrektywy VAT, które określają miejsce opodatkowania świadczenia usług, jest uniknięcie z jednej strony zbiegu właściwości, mogącego prowadzić do podwójnego opodatkowania, a z drugiej strony braku opodatkowania przychodów (wyrok z dnia 8 grudnia 2016 r., A i B, C‑453/15, EU:C:2016:933, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).

29 Zatem względy leżące u podstaw przepisów dyrektywy VAT dotyczących miejsca świadczenia usług wymagają, by nałożenie podatku następowało w miarę możliwości w miejscu konsumpcji towarów lub usług (zob. podobnie wyrok z dnia 8 grudnia 2016 r., A i B, C‑453/15, EU:C:2016:933, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

30 Wynika z tego, że ustalenia miejsca świadczenia szkoleń takich jak będące przedmiotem postępowania głównego należy dokonać na podstawie art. 53 dyrektywy VAT, a w konsekwencji powinny one podlegać VAT w miejscu, gdzie te świadczenia faktycznie się odbywają, czyli w państwach członkowskich, gdzie te szkolenia są świadczone.

31 Wprawdzie, jak podnosi Srf, taka interpretacja mogłaby prowadzić do zwiększenia ciężaru administracyjnego spoczywającego na niektórych podmiotach gospodarczych, podczas gdy motyw 6 dyrektywy 2008/8, który wprowadził art. 44 i 53 dyrektywy VAT w ich obecnie obowiązującym brzmieniu, stanowi, że opodatkowanie w miejscu konsumpcji w miarę możliwości powinno unikać nakładania nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego na te podmioty.

32 Jednakże, jak stwierdziła rzecznik generalna w pkt 74 opinii, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że preambuła aktu Unii nie ma mocy prawnie wiążącej i nie można jej powoływać ani dla uzasadnienia odstępstw od przepisów danego aktu, ani w celu wykładni tych przepisów w sposób oczywiście sprzeczny z ich brzmieniem (wyrok z dnia 13 września 2018 r., Česká pojišťovna, C‑287/17, EU:C:2018:707, pkt 33).

33 Otóż szkolenia takie jak będące przedmiotem postępowania głównego wchodzą w zakres usług, o których mowa w art. 53 dyrektywy VAT i z tego artykułu w związku z art. 32 rozporządzenia wykonawczego wynika, że miejscem opodatkowania VAT świadczenia usług polegającego na wstępie na imprezy edukacyjne takie jak seminaria jest miejsce, gdzie one faktycznie się odbywają.

34 W związku z tym nie można odstąpić od zastosowania art. 53 dyrektywy VAT jedynie na podstawie motywu 6 dyrektywy 2008/8.

35 Co do okoliczności, że szkolenia sporne w postępowaniu głównym podlegają wcześniejszej rejestracji i wcześniejszemu opłaceniu, nie ma to znaczenia do celów stosowania art. 53 dyrektywy VAT. Brzmienie tego artykułu nie pozwala bowiem na stwierdzenie, że takie kryteria można by brać pod uwagę w celu ustalenia miejsca świadczenia tych usług.

36 W związku z powyższym na zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 53 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że przewidziane w tym przepisie sformułowanie „usług wstępu na imprezy” obejmuje usługę taką jak sporna w postępowaniu głównym, polegającą na szkoleniu w formie pięciodniowego kursu z zakresu księgowości, która jest świadczona wyłącznie na rzecz podatników i wymaga wcześniejszej rejestracji oraz wcześniejszego opłacenia.

W przedmiocie kosztów

37 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 53 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że przewidziane w tym przepisie sformułowanie „usług wstępu na imprezy” obejmuje usługę taką jak sporna w postępowaniu głównym, polegającą na szkoleniu w formie pięciodniowego kursu z zakresu księgowości, która jest świadczona wyłącznie na rzecz podatników i wymaga wcześniejszej rejestracji oraz wcześniejszego opłacenia.

Podpisy

* Język postępowania: szwedzki.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

ELEANOR SHARPSTON

przedstawiona w dniu 10 stycznia 2019 r.(1)

Sprawa C‑647/17

Skatteverket

przeciwko

Srf konsulterna AB

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, Szwecja)]

Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu – Usługi oferowane podatnikom – Świadczenie usług wstępu na imprezy edukacyjne – Seminarium odbywające się w państwie członkowskim, w którym nie mają siedziby ani usługodawca, ani uczestnicy – Seminarium wymagające wcześniejszej rejestracji i płatności

1. W drodze niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, Szwecja) zwraca się do Trybunału o wskazówki co do tego, czy seminarium organizowane przez podatnika mającego siedzibę w Szwecji dla uczestników, którzy sami są podatnikami mającymi siedzibę w Szwecji, ale odbywa się w innym państwie członkowskim, podlega opodatkowaniu VAT w Szwecji, czy też w tym innym państwie członkowskim. Czy miejsce świadczenia takiego seminarium należy ustalić zgodnie z art. 44 dyrektywy 2006/112/WE(2), czy też art. 53 tej dyrektywy?

2. Tym samym po raz pierwszy zwrócono się do Trybunału o zbadanie i zdefiniowanie zakresu przedmiotowego art. 53 w odniesieniu do świadczonych na rzecz podatników usług polegających na zapewnieniu wstępu na imprezy edukacyjne w rozumieniu tego przepisu. Odpowiedź Trybunału będzie mieć prawdopodobnie decydujący wpływ na ustalanie miejsca świadczenia usług (w tym usług pomocniczych związanych z usługami wstępu) w odniesieniu do innych kategorii imprez, o których mowa w art. 53, tzn. „imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, naukowych, edukacyjnych, rozrywkowych lub podobnych” (od turniejów tenisowych poprzez targi i wystawy sztuki aż po koncerty muzyczne). By podać bardzo konkretny przykład: Trybunał może udzielić tym samym wskazówek dla ustalania miejsca świadczenia usług w wypadku jednej z największych imprez międzynarodowych, jaką będą nadchodzące Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2020(3).

Prawo Unii

Dyrektywa 2006/112

3. Artykuł 44 dyrektywy 2006/112 stanowi, że „[m]iejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej”(4).

4. Artykuł 53 stanowi, że w przypadku świadczeń na rzecz podatnika „[m]iejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu […] jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają”.

5. Artykuł 54 ust. 1 przewiduje, że w odniesieniu do świadczeń na rzecz osoby niebędącej podatnikiem „[m]iejscem świadczenia usług oraz świadczenia usług pomocniczych związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną, taką jak targi i wystawy, w tym świadczenia usług przez organizatorów takiej działalności […] jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana”.

6. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) państwa członkowskie zwalniają z VAT „kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie”.

Rozporządzenie nr 282/2011

7. Artykuł 32 ust. 1 rozporządzenia nr 282/2011(5) stanowi, że art. 53 dyrektywy 2006/112 stosuje się w szczególności do „świadczeni[a] usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej”.

8. Artykuł 32 ust. 2 stanowi, że usługi te obejmują w szczególności: „a) praw[o] wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne; b) praw[o] wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody; c) praw[o] wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria”.

9. Zgodnie z art. 32 ust. 3 korzystanie z obiektów, takich jak sale gimnastyczne i inne, w zamian za opłatę nie jest objęte zakresem stosowania art. 32 ust. 1.

10. Artykuł 33 stanowi, że „[u]sługi pomocnicze, o których mowa w art. 53 dyrektywy [2006/112], obejmują usługi, które są bezpośrednio powiązane ze wstępem na wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, świadczone oddzielnie na rzecz osoby uczestniczącej w wydarzeniu za opłatą”. Ponadto przepis ten precyzuje, że „[t]akie usługi pomocnicze obejmują w szczególności korzystanie z szatni lub urządzeń sanitarnych, ale nie obejmują usług pośrednictwa związanych ze sprzedażą biletów”.

Prawo krajowe

11. Zgodnie z rozdziałem 5 § 5 mervärdesskattelagen 1994:200 [ustawy 1994:200 o podatku o wartości dodanej](6) miejsce świadczenia usługi na rzecz podatnika znajduje się na terytorium Szwecji, jeżeli podatnik posiada tam siedzibę działalności gospodarczej lub jeżeli posiada tam stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a usługa była świadczona dla tego stałego miejsca.

12. Z rozdziału 5 § 11a ustawy o VAT wynika, że miejscem świadczenia usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, świadczonej na rzecz podatnika, jest terytorium Szwecji, jeżeli dana impreza rzeczywiście odbywa się w Szwecji. Tak samo jest w przypadku usług pomocniczych, związanych z usługami wstępu.

Okoliczności faktyczne, postępowanie i pytanie prejudycjalne

13. Srf konsulterna AB (zwana dalej „Srf konsulterna”) to spółka z siedzibą w Szwecji, w której wszystkie udziały należą do zawodowego zrzeszenia konsultantów w zakresie księgowości, zarządzania i płac. Oferuje konsultantom dokształcanie i szkolenie zawodowe za wynagrodzeniem.

14. Sąd odsyłający stwierdza, że Srf konsulterna oferuje m.in. seminaria trwające 30 godzin, rozłożone na pięć dni z jednodniową przerwą w trakcie. Seminaria te są dostępne wyłącznie dla specjalistów mających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji, niezależnie od tego, czy są członkami organizacji zawodowej będącej udziałowcem Srf konsulterna. Program seminarium jest ustalany z wyprzedzeniem i zakłada, że uczestnicy mają już nabyte wcześniej wiedzę i doświadczenie w kwestiach księgowości, chociaż można go modyfikować w zależności od poziomu kompetencji danych uczestników. Seminaria odbywają się w ośrodku konferencyjnym.

15. Uczestnicy muszą się zarejestrować z wyprzedzeniem i przed rozpoczęciem kursu uzyskać potwierdzenie dopuszczenia do udziału w szkoleniu. Tym samym Srf konsulterna ma dostęp do informacji o tożsamości uczestników, takich jak imiona i nazwiska, adresy, osobiste numery identyfikacyjne czy numery rejestracyjne(7). Płatność uiszczana jest z góry.

16. Niektóre z seminariów Srf konsulterna odbywają się w różnych miejscowościach w Szwecji, inne zaś w innych państwach członkowskich.

17. To w odniesieniu do tych drugich (zwanych dalej „przedmiotowymi seminariami”) Srf konsulterna złożyła do Skatterättsnämnden (komisji prawa podatkowego, Szwecja) wniosek o wydanie interpretacji w kwestii tego, czy za miejsce świadczenia usługi należy uznać Szwecję, czy też państwo członkowskie, w którym odbywa się seminarium.

18. Skatterättsnämnden stwierdziła, że za miejsce świadczenia takich seminariów należy uznać Szwecję, nawet jeśli fizycznie odbywają się za granicą. W związku z tym zastosowanie ma art. 44, a nie art. 53, a tym samym obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstaje w Szwecji.

19. Skatteverket (urząd skarbowy, Szwecja) nie zgodził się z uzasadnieniem wydanej interpretacji i złożył na nią skargę do Högsta förvaltningsdomstolen (naczelnego sądu administracyjnego, Szwecja).

20. Uznając, że znaczenie art. 53 dyrektywy 2006/112 i jego związek z art. 44 tej dyrektywy nie są całkowicie jasne, sąd odsyłający zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy pojęcie »wstępu na imprezy« w art. 53 [dyrektywy 2006/112] należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono usługę w formie pięciodniowego kursu z zakresu księgowości, która jest świadczona wyłącznie na rzecz podatników i wymaga wcześniejszej rejestracji oraz wcześniejszego opłacenia?”.

21. Skatteverket, Francja, Zjednoczone Królestwo i Komisja przedstawiły uwagi na piśmie. Na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. Szwecja i Komisja przedstawiły swoją argumentację ustnie.

Ocena

Uwagi wstępne

22. Sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy świadczenie usług takich jak usługi, które są przedmiotem postępowania głównego, jest objęte zakresem stosowania art. 53 dyrektywy 2006/112. Odpowiedź na pytanie prejudycjalne zależy więc od tego, czy seminaria organizowane przez Srf konsulterna w państwach członkowskich innych niż Szwecja można zaklasyfikować jako świadczenie usług „wstępu na imprezy […] edukacyjne” w rozumieniu art. 53 dyrektywy 2006/112.

23. Na wstępie pragnę zauważyć, że bezsporny jest fakt, iż świadczenia, które są przedmiotem postępowania głównego, stanowią usługi, a nie dostawy towarów. Bezsporne jest także to, że usługi te są świadczone wyłącznie na rzecz podatników. Równie jasno z postanowienia odsyłającego wynika, że usługi świadczone przez Srf konsulterna mają charakter edukacyjny. Z związku z powyższym to rzeczywiście artykuły 44 i 53 stanowią przepisy, które mogą być istotne dla ustalenia miejsca świadczenia.

24. Jeżeli na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć w ten sposób, że przedmiotem świadczenia jest „wstęp na imprezy” w rozumieniu art. 53 dyrektywy 2006/112, za miejsce świadczenia – ze względu na fakt, że przedmiotowe seminaria odbywają się w państwie członkowskim innym niż Szwecja – należałoby uznać to inne państwo członkowskie(8). Jeżeli świadczenie tych usług nie jest objęte zakresem stosowania art. 53, to zgodnie z art. 44 wspomnianej dyrektywy miejscem świadczenia byłaby Szwecja, ponieważ wszyscy uczestnicy przedmiotowych seminariów mają siedzibę w Szwecji(9).

25. Trybunał konsekwentnie orzekał, że celem przepisów określających miejsce opodatkowania świadczenia usług jest uniknięcie z jednej strony zbiegu właściwości mogącego prowadzić do podwójnego opodatkowania, a z drugiej strony braku opodatkowania danej usługi(10). Odpowiedź Trybunału przesądzi więc o tym, które z rozpatrywanych państw członkowskich jest właściwe, aby wymagać od wspomnianych podatników rozliczenia VAT w odniesieniu do przedmiotowych seminariów według obowiązujących w nim stawek i procedur.

26. Ponieważ wydaje się, że celem przedmiotowych seminariów jest pomoc konsultantom w aktualizowaniu ich wiedzy z zakresu rachunkowości(11), stanowią one prawdopodobnie „kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112. Istnieje zatem możliwość, że podlegają obowiązkowemu zwolnieniu z VAT przewidzianemu w tym przepisie. Komisja zasugerowała na rozprawie, że przepis ten nie ma zastosowania. Może tak być, ponieważ Srf konsulterna nie wydaje się podmiotem prawa publicznego, którego celem jest kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 132 ust. 1. Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania tylko wówczas, gdy Srf konsulterna – oprócz tego, że nie jest takim podmiotem publicznym – nie jest też instytucją, której „cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie” w rozumieniu tego przepisu w żadnym z państw członkowskich, w których organizuje przedmiotowe seminaria(12). Ponieważ nie przedłożono Trybunałowi żadnych materiałów w tej kwestii, nie będę jej dalej omawiać.

Co do istoty

27. Podczas gdy art. 44 dyrektywy 2006/112 zawiera ogólną zasadę ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników do celów podatkowych, art. 53 zawiera szczególny, odmienny przepis mający zastosowanie m.in. do usług edukacyjnych.

28. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że zasada ogólna służąca ustaleniu miejsca świadczenia usług nie ma pierwszeństwa przed zasadami szczególnymi. W każdym przypadku należy ustalić, czy dana sytuacja odpowiada jednemu ze szczególnych przypadków wymienionych w dyrektywie 2006/112 (np. w art. 53). Jeśli tak nie jest, będzie ona objęta zakresem stosowania art. 44. Tych zasad szczególnych nie należy uważać za wyjątki od zasady ogólnej, które podlegałyby z tego względu wykładni zawężającej(13). Artykuł 44 należy raczej traktować jako przepis o charakterze rezerwowym czy też ogólnym, mający zastosowanie w sytuacji, do której nie stosuje się żaden z przepisów szczególnych.

29. Trybunał orzekł już, że względy leżące u podstaw przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług do celów VAT wymagają, by nałożenie podatku następowało w miarę możliwości w miejscu konsumpcji z towarów lub usług(14).

30. Wyrok ten potwierdza przyjęte w projekcie Komisji podejście dotyczące miejsca świadczenia usług, które doprowadziło do przyjęcia wspomnianych przepisów w ich aktualnym brzmieniu. W projekcie tym Komisja stwierdziła, że skutkiem wszelkich modyfikacji przepisów regulujących miejsce opodatkowania usług – kiedy to tylko możliwe – powinno być opodatkowanie w miejscu, w którym się z nich rzeczywiście korzysta(15). W tym celu Komisja zaproponowała zmianę przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług na rzecz podatników, uznając co do zasady, że takie usługi podlegają opodatkowaniu w państwie członkowskim, gdzie siedzibę ma usługobiorca(16), nie zaś w państwie członkowskim, gdzie znajduje się siedziba usługodawcy(17).

31. Usługi edukacyjne mają z definicji charakter głównie intelektualny, a tym samym są z natury niematerialne. Być może można więc uznać, że takie usługi są pod względem ekonomicznym „konsumowane” przez podatników w miejscu, gdzie dokonują oni świadczeń na rzecz swoich klientów, a więc w państwie członkowskim, w którym podatnicy ci mają siedzibę. Taka wykładnia przemawiałaby za zastosowaniem art. 44.

32. Usługa dotycząca imprez edukacyjnych stanowi jednak jedno (choć złożone) świadczenie, którego podstawowe elementy – takie jak praca nauczyciela lub wykładowcy, lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia i usługi dodatkowe „konsumowane” na miejscu – mają bliski, fizyczny związek z miejscem, gdzie impreza rzeczywiście się odbywa(18). Wydaje się, że przemawia to za opodatkowaniem tych świadczeń – jako całości – w miejscu konsumpcji w fizycznym znaczeniu tego pojęcia, a tym samym za zastosowaniem art. 53.

33. Moim zdaniem oznacza to, że z ogólnego celu, jakim jest opodatkowanie usług świadczonych na rzecz podatników w miejscu konsumpcji, nie wynika żadna oczywista „praktyczna zasada” w odniesieniu do tego, jak mają się do siebie art. 44 i 53. W szczególności cel ten – odzwierciedlony w motywie 6 dyrektywy 2008/8(19) – nie wskazuje jasno szczególnie szerokiej lub wąskiej wykładni któregokolwiek z tych artykułów.

34. Przejdę teraz zatem najpierw do zbadania zakresu stosowania zasady szczególnej określonej w art. 53 dyrektywy 2006/112, a następnie spróbuję udzielić sądowi odsyłającemu wskazówek w kwestii tego, czy przedmiotowe usługi są objęte zakresem stosowania tego przepisu. Jeśli nie są, powinny podlegać zasadzie ogólnej określonej w art. 44 tej dyrektywy.

Artykuł 53 dyrektywy 2006/112

35. Kluczową kwestią w niniejszej sprawie jest pojęcie świadczenia usług „wstępu na imprezy […] edukacyjne” w rozumieniu art. 53 dyrektywy 2006/112. Ponieważ nikt nie kwestionuje, że przedmiotowe seminaria mają charakter „edukacyjny”, przeanalizuję pozostałe kluczowe kategorie „imprezy” i „wstępu”.

36. Co stanowi „imprezę” edukacyjną w rozumieniu tego przepisu?

37. Pojęcie to nie jest zdefiniowane w dyrektywie. Jednak w art. 32 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 282/2011(20) mowa jest ogólnie o „edukacyjnych i naukowych konferencjach i seminariach” jako takich, które stanowią przykłady wydarzeń objętych zakresem stosowania art. 53 dyrektywy 2006/112, co sugeruje, że intencją prawodawcy był relatywnie szeroki zakres tej kategorii.

38. Oxford Dictionary(21) definiuje angielskie słowo „event” [„impreza”, „wydarzenie”] jako „a thing that happens or takes place, especially one of importance” [„coś, co się wydarza lub ma miejsce, w szczególności coś znaczącego”] lub też bardziej konkretnie jako „a planned public or social occasion” [„zaplanowane zdarzenie o charakterze publicznym lub społecznym”]. W wersjach językowych dyrektywy 2006/112, które byłam w stanie zweryfikować, występują ekwiwalentne słowa, które mają bardzo podobne, szerokie, funkcjonalne znaczenie(22).

39. Impreza w rozumieniu art. 53 musi być zatem zaplanowana z wyprzedzeniem. Pojęciowo postrzegam ją jako niepodzielną całość w odniesieniu do treści, miejsca i czasu. Oczywiście bardziej prawdopodobne będzie uznanie za imprezę formy działalności, która ma określony wcześniej program i konkretną treść, niż działalności nieograniczonej czasowo, oferującej jedynie ogólne ramy usługi edukacyjnej.

40. Ponadto imprezę należy rozumieć jako zgromadzenie osób, które będą obserwować jakieś zajęcie lub brać w nim udział przez określony czas. Jestem skłonna zgodzić się ze Zjednoczonym Królestwem, że art. 53 obejmuje zatem wyłącznie formy działalności, które wiążą się z fizyczną obecnością usługobiorcy. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w art. 33 rozporządzenia nr 282/2011, który odnosi się do „osoby uczestniczącej w wydarzeniu” (wyróżnienie własne).

41. Ważnym czynnikiem jest również czas. Czas trwania usługi powinien zwykle pozwolić na rozróżnienie imprez edukacyjnych i innych form działalności edukacyjnej. Konferencja lub seminarium trwa zwykle od kilku godzin do kilku dni, podczas gdy zajęcia uniwersyteckie będą prawdopodobnie trwać dużo dłużej (np. trzy tygodnie, miesiąc, semestr, rok akademicki). Wydaje mi się, że ta pierwsza kategoria będzie objęta zakresem stosowania art. 53, natomiast ta druga nie. Fakt, że w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 282/2011 mowa jest o „opłacie w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej”, sugeruje, że cykl autonomicznych imprez również może stanowić imprezę w rozumieniu art. 53 dyrektywy 2006/112. Cykl szkoleń stanowiący całość i rozłożony na kilka tygodni czy też kurs językowy trwający trymestr nie wydają się natomiast pasować do naturalnego znaczenia pojęcia „imprezy”. Należy je raczej uznać za kształcenie ustawiczne, tzn. za rodzaj działalności edukacyjnej objęty zakresem stosowania art. 44.

42. Wskazówek co do klasyfikacji działalności do celów podatkowych może dostarczyć również to, czy ma ona charakter ciągły, czy też dzieli się na kilka części lub sesji. Według mnie impreza jest co do zasady działalnością nieprzerwaną. Jeżeli czas trwania kursu lub szkolenia przekracza jeden dzień, objęcie go zakresem stosowania art. 53 będzie bardziej prawdopodobne, jeżeli odbywa się przez kilka kolejnych dni. Jednodniowa przerwa w trakcie nie oznacza jednak moim zdaniem automatycznie, że takiej działalności nie można uznać za imprezę. Mniej prawdopodobne będzie natomiast uznanie za imprezę kursu trwającego kilka lub więcej tygodni, podzielonego na kilka części, w tym kilka przerw. Jeżeli taki kurs wymaga ponadto od uczestników istotnego przygotowania przed jego rozpoczęciem lub między poszczególnymi sesjami – w szczególności w sytuacji, kiedy na koniec każdej takiej sesji ma miejsce test lub ocena wyników w innej formie – wydaje się, że będzie dobrze pasował do pojęcia kompleksowej czy też ustawicznej działalności edukacyjnej, a zatem uznanie go za imprezę jest jeszcze mniej prawdopodobne.

43. Z tego wynika, że nie jest możliwe zdefiniowanie pojedynczego kryterium określającego dokładny maksymalny czas trwania imprezy w rozumieniu art. 53. Trzeba raczej łącznie brać pod uwagę kilka cech odrębnie dla każdego przypadku.

44. Uważam zatem, że zakres stosowania art. 53 dyrektywy 2006/112 obejmuje niepodzielne formy działalności edukacyjnej, które są zaplanowane z wyprzedzeniem i odbywają się w określonym miejscu przez krótki czas oraz dotyczą wcześniej określonej treści. Natomiast formy działalności edukacyjnej, które nie mają choć jednej z tych cech, takie jak cykl odrębnych spotkań czy warsztatów odbywających się w różne dni lub w różnych miejscach, kursy zaplanowane na przestrzeni dłuższego okresu czy też cykle spotkań o otwartym zakończeniu, w szczególności jeśli ich program lub agenda nie są określone z wyprzedzeniem, nie są objęte tym pojęciem.

45. Przy wykładni art. 53 trzeba również określić znaczenie pojęcia „wstępu”. Artykuł 32 ust. 1 rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, że jedynie usługi, „których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu”, są objęte zakresem stosowania art. 53 dyrektywy 2006/112.

46. Analiza językowa pojęcia „wstępu” nie dostarcza rozstrzygających wskazówek co do jego wykładni. Oxford Dictionary(23) definiuje angielskie słowo „admission” („wstęp”) jako „the process or fact of entering or being allowed to enter a place or organization” („proces lub fakt wchodzenia lub posiadania zezwolenia na wejście do jakiegoś miejsca lub organizacji”). W wersjach językowych dyrektywy, które byłam w stanie zweryfikować, występują określenia, które mają bardzo podobne, szerokie znaczenie(24).

47. Historia legislacyjna pokazuje, że zamiarem prawodawcy Unii było stopniowe przejście – ze skutkiem od 1 stycznia 2010 r. – w odniesieniu do zasady ogólnej określającej miejsce świadczenia usług na rzecz podatników od państwa członkowskiego siedziby usługodawcy(25) do państwa członkowskiego siedziby usługobiorcy(26). Jednocześnie – ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r. – ograniczono również zakres stosowania zasady szczególnej, zgodnie z którą usługi edukacyjne świadczone na rzecz podatników podlegają opodatkowaniu w państwie członkowskim, w którym są fizycznie wykonywane, i tym samym przyznano większy zakres stosowania nowo wprowadzonej zasadzie ogólnej(27).

48. Materiały z prac przygotowawczych, które doprowadziły do przyjęcia dyrektywy 2008/8, sugerują, że użycie określeń „wstęp” i „impreza” bynajmniej nie było przypadkowe. Przeciwnie – wprowadzenie tych pojęć było przedmiotem długich dyskusji i było zamierzone(28).

49. Ponieważ prawodawca Unii celowo postanowił zachować – chociaż w ograniczonej formie – zasadę szczególną w odniesieniu do określonych usług edukacyjnych, przepisu tego nie można interpretować w sposób, który ogranicza jego zakres, bez uszczerbku dla tego celu.

50. Dalsze wskazówki co do tego, jak należy rozumieć pojęcie „wstępu”, można wysnuć z kontekstu. Artykuły 44 i 53 dyrektywy 2006/112 ustanawiają łącznie zasadę ogólną i zasadę szczególną w odniesieniu do usług edukacyjnych świadczonych na rzecz podatników, podczas gdy art. 45 i 54 odgrywają podobną rolę w kontekście usług edukacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów końcowych. Na tym podobieństwa się jednak kończą. Podczas gdy art. 53 odnosi się do usług wstępu na imprezy edukacyjne, art. 54 stosuje się do „usług […] związanych z działalnością […] edukacyjną” (wyróżnienie własne). Zakres tego drugiego przepisu jest zatem szerszy pod dwoma względami. Po pierwsze, nie ogranicza się on do „imprez edukacyjnych”, lecz obejmuje różne rodzaje „działalności edukacyjnej”. Po drugie, co ma większe znaczenie, nie ogranicza się on do usług „wstępu”.

51. To, że prawodawca Unii posługuje się w tych sąsiadujących ze sobą przepisach różnymi określeniami, sugeruje, że jego zamiarem było rozróżnienie trzech odmiennych kategorii usług edukacyjnych. Tylko niektóre formy działalności edukacyjnej (pierwszej i najszerszej kategorii usług) stanowią imprezy edukacyjne (należące do drugiej, pośredniej kategorii), a tylko niektóre usługi dotyczące takich imprez można uznać za będące zasadniczo usługami „wstępu” (należące do trzeciej i najwęższej kategorii; wyróżnienie własne)(29).

52. Kontekst, w jakim umiejscowiony jest art. 53, przemawia zatem przeciwko zawężającej wykładni pojęcia „wstępu”, którą zaproponowały Skatteverket oraz Komisja. Z jednej strony wykładnia ta pozbawiłaby pojęcie „wstępu na imprezę” – a tym samym art. 53 – większości treści. Z drugiej strony usług „wstępu na imprezę edukacyjną” nie można utożsamiać ze świadczeniem „imprezy edukacyjnej”. Te dwie kategorie usług powinno się raczej rozróżnić na podstawie obiektywnego, jasnego i praktycznego kryterium.

53. Moim zdaniem kluczem do interpretacji art. 53 jest akcent, jaki kładzie się w tym przepisie na indywidualnych uczestników. Stanowisko to potwierdza pośrednio art. 33 rozporządzenia nr 282/2011, w którym mowa jest o „osobie uczestniczącej w wydarzeniu” (wyróżnienie własne). Zasadnicza cecha usług objętych zakresem stosowania art. 53 polega więc na przyznaniu co najmniej jednej osobie prawa wstępu do lokalu, w którym odbywa się impreza edukacyjna. Można powiedzieć, że cenę pobiera się w zamian za przyznanie określonej liczbie osób prawa dostępu do danej imprezy. W praktyce zatem, jeśli tylko podmiot świadczący imprezę kontroluje liczbę osób, które mogą otrzymać dostęp, i pobiera od podatnika opłatę za ich wstęp, taka impreza prawdopodobnie będzie objęta zakresem stosowania art. 53 dyrektywy 2006/112.

54. Natomiast świadczenie samej imprezy jako takiej, tj. usługi polegającej na organizowaniu lub goszczeniu imprezy edukacyjnej i oferowaniu jej na rynku w całości, nie jest objęte zakresem stosowania art. 53. Może to być na przykład sytuacja, w której usługa polega na sprzedaży gotowego szkolenia lub seminarium na rzecz podatnika zamierzającego odsprzedać je na rzecz innych podatników lub zaoferować je wspólnie mniej lub bardziej precyzyjnie zdefiniowanej grupie (na przykład pracownikom i towarzyszącym im członkom rodziny)(30), nawet jeśli ogólna liczba miejsc jest określona.

55. Wydaje mi się, że to, czy dana osoba bierze udział w imprezie aktywnie, czy pasywnie, nie ma żadnego znaczenia. Będzie to zależeć od charakteru danej imprezy – obecność na wykładzie zwykle nie będzie wiązać się z aktywnym udziałem. Z kolei obecność na seminarium będzie najczęściej wymagać od uczestników nieco aktywniejszej postawy. Prawo do brania udziału jest wtórne i nie da się oddzielić od pierwotnego prawa wstępu, i oczywiście również podlega art. 53.

56. Jeżeli „wstęp” na imprezę stanowi jeden z wielu elementów usługi złożonej (a zatem nie można go uznać za jej element główny), usługa ta jako całość powinna podlegać zasadzie ogólnej określonej w art. 44. Miałoby to miejsce na przykład w sytuacji, kiedy usługa polegałaby na zorganizowaniu wyjazdu służbowego głównego księgowego spółki, obejmującego nie tylko udział w konferencji edukacyjnej, ale też wyżywienie, zakwaterowanie i odwiedzenie szeregu atrakcji turystycznych.

57. To, że art. 33 rozporządzenia nr 282/2011 określa korzystanie z szatni lub urządzeń sanitarnych przez osoby uczestniczące w imprezach edukacyjnych jako „usługi pomocnicze”, nie podważa tych wniosków ani nie przemawia za bardziej zawężającą wykładnią pojęcia „wstępu”. Te usługi pomocnicze są bezpośrednio związane ze wstępem w taki sam sposób, w jaki są związane z obecnością czy też udziałem. Nie stanowią one dla klientów same w sobie pożądanej korzyści. Przyczyniają się jedynie do tego, że klient w pełniejszy sposób korzysta ze świadczenia głównego. Powinny zatem oczywiście być traktowane pod względem podatkowym wspólnie ze świadczeniem głównym, tj. wstępem na imprezę(31). Nie uważam, aby to, że w art. 33 wykluczono usługi pośrednictwa związane ze sprzedażą biletów wstępu z zakresu „usług pomocniczych”, wskazywało, że istnieje przekonujący argument za szczególnie zawężającą wykładnią pojęcia „wstępu”.

58. Ponadto, w przeciwieństwie do art. 54 (dotyczącego świadczeń na rzecz osób niebędących podatnikami), art. 53 nie obejmuje innych usług towarzyszących niezwiązanych ze wstępem ani „świadczenia usług przez organizatorów […] działalności [edukacyjnej]”. W przypadku świadczenia takich innych usług na rzecz podatników miejsce świadczenia ustala się zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 44. Dodatkowo wzmacnia to argument, zgodnie z którym art. 53 ma mieć zastosowanie konkretnie do usługi polegającej na przyznaniu prawa wstępu uczestnikom za opłatą, podczas gdy usługi o innym charakterze nie są objęte zakresem stosowania tego przepisu.

59. Wreszcie każdą z usług związanych z różnymi krokami, które trzeba wykonywać, aby organizować, gościć i udostępniać imprezy indywidualnym uczestnikom, powinno się rozpatrywać odrębnie. Wykładnia, którą zaproponowałam powyżej, oznacza w praktyce, że odpłatne świadczenie imprezy edukacyjnej, niezależnie od liczby uczestników – jeżeli cena zależy co do zasady od długości (liczby godzin) takiej imprezy, jej elementów lub innych parametrów technicznych, a nie od liczby uczestniczących w niej osób – nie będzie objęte zakresem art. 53 dyrektywy 2006/112.

60. Z powyższego wynika, że w sytuacji, kiedy organizator imprezy edukacyjnej sprzedaje usługę polegającą na świadczeniu tej imprezy jako całości osobie trzeciej(32), pracodawcy, który zamierza zaproponować pracownikom szkolenie wewnętrzne, lub właścicielowi ośrodka konferencyjnego, który sam zamierza zaoferować tę imprezę na rynku, transakcja ta nie jest objęta zakresem stosowania art. 53 i należy ją opodatkować zgodnie z art. 44. Natomiast w przypadku, gdy podatnik, który nabył taką imprezę zorganizowaną jako gotowy produkt, odsprzedaje dostępne miejsca innemu podatnikowi za cenę, która zależy głównie od liczby osób mających otrzymać prawo wstępu, „wstęp” na tę imprezę stanowi istotę takiej usługi i tym samym stosuje się art. 53. Podobnie, jeżeli pracodawca, który kupił świadczenie usług dotyczące danej imprezy, zda sobie sprawę, że sala konferencyjna, w której ma się ona odbyć, może pomieścić więcej osób, niż ma on pracowników, i postanowi sprzedać pozostałe miejsca jednemu lub większej liczbie podatników oraz, co oczywiste, pobiera opłatę za każdą osobę otrzymującą prawo wstępu, art. 53 będzie miał zastosowanie również do tej lub tych transakcji.

Kryteria dodatkowe

61. Skatteverket, Szwecja i Komisja w różny sposób argumentują za tym, że Trybunał powinien uwzględnić dodatkowe kryteria w odniesieniu do stosowania art. 53 dyrektywy 2006/112. Nie zgadzam się z tym podejściem. Dla zachowania należytego porządku wywodu zbadam poniżej ich główne propozycje.

62. Po pierwsze, różne techniczne lub praktyczne aspekty dotyczące rejestracji i płatności, a w szczególności to, czy kwestie te są załatwiane z wyprzedzeniem, nie mają znaczenia, ponieważ nie są w stanie zmienić charakteru danej usługi. Artykuł 32 ust. 1 rozporządzenia nr 282/2011 stanowi – ogólnie rzecz biorąc – że prawo [wstępu] powinno być przyznawane „w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej”. To samo musi dotyczyć formy, w jakiej prawo wstępu jest przenoszone na beneficjenta.

63. Po drugie, nie mogę zgodzić się z sugestią Komisji, że art. 53 ma zastosowanie wyłącznie do imprez, w przypadku których usługodawca nie zna z wyprzedzeniem przynajmniej niektórych uczestników. Komisja twierdzi, że imprezy, w przypadku których wymagana jest uprzednia rejestracja, co daje usługodawcy z wyprzedzeniem wiedzę o statusie podatkowym wszystkich uczestników wraz z danymi dotyczącymi ich identyfikacji podatkowej, są objęte zakresem stosowania art. 44.

64. Nie dostrzegam w odnośnych przepisach żadnego fragmentu, który stanowiłby, że „wstęp” wymaga, aby imprezy były przynajmniej w części otwarte dla ogółu lub też grupy niezidentyfikowanych, anonimowych usługobiorców. Nie rozumiem też, na jakiej podstawie można twierdzić, że oferowanie udziału w seminarium nieznanemu usługobiorcy nadaje tej usłudze charakter usługi „wstępu”, podczas gdy sprzedaż tej samej usługi usługobiorcy, który jest znany z wyprzedzeniem, powinno się uważać za nieobjętą zakresem tej kategorii.

65. Takie kryterium wydaje mi się zarówno arbitralne, jak i podatne na manipulacje. Umożliwiałoby ono organizatorowi imprezy o charakterze transgranicznym wybieranie państwa członkowskiego, w którym zostanie ona opodatkowana, jedynie poprzez zmianę całkowicie nieistotnego elementu oferowanej usługi, np. umyślne zaniechanie zwrócenia się do niektórych uczestników imprezy z prośbą o podanie numerów VAT z wyprzedzeniem lub dopuszczenie do udziału kilku usługobiorców będących podatnikami w ostatniej chwili w ramach oferowania im biletów przed wejściem.

66. To, że na rozprawie Komisja twierdziła, iż wstęp na imprezę na podstawie imiennego biletu okresowego jest objęty zakresem stosowania art. 53, wprowadza jeszcze większe zamieszanie i pokazuje, że instytucja ta ma problem z precyzyjnym wyznaczeniem granic kryterium, które sama zaproponowała.

67. Z tych samych powodów nie mogę zaakceptować stanowiska, zgodnie z którym stosowanie art. 53 powinno zależeć od tego, czy uzyskanie danych identyfikacji podatkowej przed imprezą jest (subiektywnie) „niemożliwe” dla danego usługodawcy. Trudno mi wyobrazić sobie, że zebranie od podatników uczestniczących w imprezie przed przekazaniem im faktury (której sobie z pewnością zażyczą do celów podatkowych) minimalnego zakresu potrzebnych danych będzie w praktyce niemożliwe lub nadmiernie trudne, nawet jeśli same bilety będą wydawane na miejscu bezpośrednio przed imprezą(33).

68. Mam również problem z propozycją Skatteverket, zgodnie z którą art. 53 miałby nie mieć zastosowania w sytuacji, kiedy wstęp na imprezę oferuje się ogółowi społeczeństwa, a nie jednemu podatnikowi, kilku podatnikom lub konkretnej, określonej wcześniej grupie podatników. Moim zdaniem taka okoliczność nie może podważać podstawowego charakteru tego wstępu w przypadku danego świadczenia.

69. Kryterium to wydaje mi się arbitralne i podatne na manipulacje tak samo jak to zaproponowane przez Komisję. Usługodawca mógłby łatwo wpływać na miejsce świadczenia imprez edukacyjnych o charakterze transgranicznym, ograniczając krąg potencjalnych klientów, do których kieruje ofertę, albo rozszerzając go np. poprzez reklamę imprezy zamieszczaną na publicznie dostępnej stronie internetowej lub sprzedaż pozostałych miejsc przypadkowym klientom przed wejściem. Pragnę dodać, że ponieważ seminaria oferowane przez Srf konsulterna są dostępne zarówno dla członków organizacji zawodowej księgowych, jak i osób niebędących członkami tej organizacji, kryterium to nie wydaje się pomocne w określeniu miejsca świadczenia rozpatrywanych usług.

70. Po trzecie, Szwecja i Komisja podnoszą, że art. 53 należy stosować tylko wtedy, gdy opodatkowanie w miejscu świadczenia usługi nie wiąże się z czymś, co określają jako „nieproporcjonalne obciążenie administracyjne” danych podatników. W tym celu powołują się na brzmienie motywu 6 dyrektywy 2008/8(34) i twierdzą – wraz z Skatteverket – że w konkretnym przypadku przedmiotowych seminariów obciążenie administracyjne, jakie wynikałoby z zastosowania art. 53, byłoby nieproporcjonalne(35).

71. To prawda, że uniknięcie nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych było jednym z celów, jakie przyświecały Komisji przy składaniu wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy 2006/112(36). Motyw 6 dyrektywy 2008/8 właściwie odzwierciedla ten cel. Nie mam jednak wątpliwości, że podatnik nie może powoływać się na obciążenie administracyjne, jakie może wyniknąć z tego, że usługa podlega opodatkowaniu w tym, a nie innym państwie członkowskim, aby zneutralizować skutki przepisu prawa Unii, który w przeciwnym razie miałby zastosowanie. Nawet gdyby motyw 6 należało uznać za zasadę wykładni – co nie ma miejsca – nie można by podważyć wyraźnego brzmienia art. 53, ponieważ motyw nie może mieć pierwszeństwa przed tekstem legislacyjnym(37).

72. Przyjęcie takiego kryterium uzależniałoby stosowanie art. 53 od konkretnego układu określonych okoliczności danej sprawy. Trudno wyobrazić sobie, aby obowiązujący w całej Unii system podatkowy mógł działać na podstawie tak zmiennych i przypadkowych czynników. Ponadto jest dla mnie całkowicie niejasne, jak można by zidentyfikować sytuacje, w których obciążenie administracyjne osiąga próg nieproporcjonalności. Oczywiste jest natomiast to, że takie kryterium jest niepraktyczne. Wymagałoby ono od zainteresowanych podatników sprawdzania w każdym indywidualnym przypadku, czy osiągnięto ten niezdefiniowany próg, co często prowadziłoby do sporu z właściwymi organami.

73. Ogólniej rzecz biorąc, wydaje mi się, że obciążenia administracyjnego, jakie w niektórych przypadkach może wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego mającego na celu transpozycję dyrektyw Unii Europejskiej, nie można uznać za nieproporcjonalne, dopóki przepisy te nie zostaną podważone przez Trybunał ze względu na ich nieproporcjonalność. Kwestia ta nie wchodzi jednak w zakres niniejszego odesłania prejudycjalnego i nie będę jej dalej omawiać. Pragnę jedynie dodać, że w dyrektywach 2008/8 i 2008/9/WE(38) ustanowiono szereg zasad i procedur, których celem jest właśnie ograniczenie potencjalnego obciążenia administracyjnego podatników w odniesieniu do świadczeń dokonywanych w państwie członkowskim innym niż to, w którym mają siedzibę(39). Trudno więc zrozumieć, jak można uznać, że z art. 53 dyrektywy 2006/112 wiąże się z nieproporcjonalnym obciążeniem podatników.

74. Dodam, iż z orzecznictwa wynika, że preambuła aktu wspólnotowego nie ma mocy prawnie wiążącej i nie można jej powoływać ani dla uzasadnienia odstępstw od przepisów danego aktu, ani w celu wykładni tych przepisów w sposób oczywiście sprzeczny z ich brzmieniem(40).

75. Podsumowując, zastosowanie któregokolwiek z zaproponowanych dodatkowych kryteriów prowadziłoby do szczególnie wąskiej wykładni art. 53 dyrektywy 2006/112. Uważam, że nic w brzmieniu ani celu tego przepisu nie przemawia za taką zawężającą interpretacją. Ponadto w przypadku obowiązywania takich kryteriów zainteresowani podatnicy musieliby w każdym przypadku wykazać, że ich świadczenia spełniają te zmienne kryteria, a właściwe organy musiałyby to następnie zweryfikować. Wiązałoby się to z ogromnym ryzykiem sporów sądowych i prawdopodobnie prowadziłoby do zwiększenia ogólnego obciążenia administracyjnego – wbrew celowi określonemu w motywie 6.

76. Kryteria te mogą również prowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której podobne imprezy edukacyjne odbywające się równolegle w tym samym miejscu byłyby opodatkowane w różnych państwach członkowskich – w zależności od tego, gdzie usługobiorcy mają siedzibę. Z punktu widzenia funkcjonowania rynku wewnętrznego i zasad konkurencji nie wydaje mi się to sytuacją szczególnie pożądaną(41).

77. Wreszcie uzależnienie stosowania art. 53 od spełnienia któregokolwiek z wyżej omówionych kryteriów powodowałoby, że ustalenie miejsca świadczenia zależałoby od oceny obarczonej niepewnością i pewną dozą subiektywizmu(42). Byłoby to sprzeczne z zasadą pewności prawa, która wymaga, by szczególnie w tych dziedzinach, które – tak jak opodatkowanie VAT – wywierają skutki finansowe, uregulowania wspólnotowe cechowała jasność, precyzyjność i przewidywalność, aby umożliwić zainteresowanym podmiotom ocenę ich skutków we właściwym czasie i podjęcie odpowiednich kroków(43). Zatem, ponieważ kryteria te prawdopodobnie uderzyłyby w jednolitość stosowania art. 53, a tym samym skuteczność dyrektywy 2006/112, nie można utrzymać żadnego z nich(44).

78. Stosowanie art. 53 do usług w niniejszej sprawie nie wydaje się powodować żadnych trudności praktycznych. Miejsce, w którym wykonywana jest sporna działalność, można bowiem określić bez trudu(45). Ponieważ przedmiotowe usługi podlegają VAT w państwie członkowskim, w którym faktycznie mają miejsce, powstały skutek nie stanowi rozwiązania, które byłoby nieracjonalne pod względem podatkowym(46). Podobnie stosowanie art. 53 nie wydaje się nadzwyczaj skomplikowane ani nie wydaje się zagrażać skutecznemu i prawidłowemu poborowi podatku VAT(47).

Czy przedmiotowe seminaria są objęte zakresem stosowania art. 53 dyrektywy 2006/112?

79. Rola Trybunału w postępowaniu w przedmiocie odesłania prejudycjalnego polega na dostarczeniu sądowi odsyłającemu wszystkich istotnych wskazówek w zakresie wykładni prawa Unii, które mogą być przydatne(48). Na koniec wywodu chciałabym zatem wskazać pewne elementy, które sąd odsyłający może musieć uwzględnić, ustalając, czy art. 53 dyrektywy 2006/112 ma zastosowanie do okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym.

80. Jak zauważyłam już wcześniej(49), nikt nie kwestionuje, że przedmiotowe seminaria stanowią usługi edukacyjne świadczone na rzecz podatników.

81. Nic w aktach sprawy toczącej się przed Trybunałem nie wskazuje na to, że seminaria te nie są objęte zakresem pojęcia „imprezy” interpretowanego w świetle moich wniosków przedstawionych w pkt 44 powyżej. Usługi te to pięciodniowe seminaria z zakresu rachunkowości z jednodniową przerwą w trakcie; odbywają się w określonej lokalizacji, a ich program jest ustalany z wyprzedzeniem. Co do zasady takie usługi wydają się w oczywisty sposób mieścić w zakresie pojęcia „imprez edukacyjnych” w rozumieniu art. 53. Podczas rozprawy Szwecja i Komisja stwierdziły, że tak właśnie jest. Nie widzę powodu, aby się z tym nie zgodzić.

82. Trzeba jeszcze zbadać kwestię tego, czy usługa, którą Srf konsulterna świadczy za opłatą, to przyznawanie prawa wstępu, a nie inny rodzaj usług dotyczących przedmiotowych seminariów w postępowaniu głównym. Mówiąc krótko, zależy to od tego, czy kluczowy element stanowi to, że Srf konsulterna sprzedaje swoim klientom indywidualne prawo wstępu na seminaria, które organizuje, i pobiera od nich opłatę za każdą osobę.

83. Natomiast bez znaczenia jest to, czy Srf konsulterna adresuje swoje usługi do konkretnych klientów, czy też do ogółu społeczeństwa, również poprzez publiczne udostępnianie informacji o seminariach przez Internet. Nieistotne jest również to, czy w okresie trwania imprezy Srf konsulterna dysponuje danymi identyfikacji podatkowej każdego klienta, który wykupił prawo wstępu. Wreszcie nie ma znaczenia to, czy – w wyniku zastosowania art. 53, a nie art. 44 – Srf konsulterna lub jej klienci będą musieli zarejestrować się dla celów VAT w innym państwie członkowskim w związku z tymi seminariami oraz czy będą musieli zapłacić VAT, a następnie złożyć wniosek o zwrot VAT naliczonego w tym innym państwie członkowskim.

84. Na podstawie materiałów udostępnionych Trybunałowi wydaje się, że sam charakter usług Srf konsulterna polega na przyznawaniu klientom będącym podatnikami prawa wstępu do miejsca, w którym rzeczywiście odbywa się konkretne seminarium, dla osób fizycznych, co umożliwia im udział w tych seminariach. Ostatecznie ustalenie, czy świadczenie przedmiotowych seminariów mieści się w zakresie pojęcia „wstępu” w rozumieniu art. 53 dyrektywy 2006/112, należy wyłącznie do sądu odsyłającego, który powinien w swojej całościowej ocenie uwzględnić wszystkie istotne okoliczności.

Wnioski

85. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał udzielił na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, Szwecja) następującej odpowiedzi:

Pojęcie „świadczenia usług wstępu na […] imprezy edukacyjne” zawarte w art. 53 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono usługę świadczoną wyłącznie na rzecz podatników, której kluczowy element polega na sprzedaży praw wstępu na jedno lub kilkudniowe, zawodowe seminarium edukacyjne dla osób fizycznych, jeżeli seminarium to odbywa się w określonej lokalizacji, a jego treść jest ustalana z wyprzedzeniem, o czym rozstrzygnie sąd krajowy. Bez znaczenia jest to, czy: (i) wszyscy usługobiorcy udostępniają usługodawcy informacje takie jak dane identyfikacji podatkowej; (ii) przedmiotowa usługa wymaga wcześniejszej rejestracji lub opłaty; (iii) usługę tę oferuje się wyłącznie określonej grupie, czy też ogółowi społeczeństwa; oraz to, czy (iv) fakt, że usługa ta podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim, w którym odbywa się dana impreza, prowadzi do dodatkowego obciążenia administracyjnego usługodawcy lub jego klientów.

Sea Chefs Cruise Services, wyrok z 2.05.2019, C-133/18

Termin 1 miesiąca z Dyrektywy 9/2008 na przedstawienie dodatkowych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zwrotu podatku nie ma charakteru zawitego, a podatnik powinien mieć możliwość przedstawienia tych informacji w późniejszym terminie.

Okoliczności sprawy

Sea Chefs Cruise Services to spółka niemiecka, która zwróciła się o zwrot francuskiego naliczonego podatku VAT do francuskich organów podatkowych na podstawie Dyrektywy 2008/9. Organy francuskie zwróciły się do podatnika z żądaniem przedstawienia dodatkowych informacji w wyznaczonym terminie 1 miesiąca. Wobec braku odpowiedzi francuskie organy odrzuciły wniosek. Spółka złożyła skargę do sądu i przed tym sądem przedstawiła dodatkowe dokumenty i informacje żądane przez organy francuskie.
Zgodnie z art. 20 Dyrektywy 2008/9 gdy „państwo członkowskie zwrotu uważa, że nie posiada wszystkich stosownych informacji (…) może ono zażądać (…) dodatkowych informacji, w szczególności od wnioskodawcy (…). Państwo członkowskie zwrotu musi otrzymać informacje żądane (…) w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania takiego żądania przez stronę, do której skierowane jest żądanie”.

Istota problemu

Czy w takiej sytuacji podatnik może przedstawić dodatkowe dokumenty i informacje dopiero przed sądem pomimo, że na etapie postępowania przed organami nie uczynił zadość żądaniu organu przedstawienia tych dokumentów i informacji?

Rozstrzygnięcie

Podatnik może przedstawić dodatkowe dokumenty i informacje dopiero przed sądem pomimo, że na etapie postępowania przed organami nie uczynił zadość żądaniu organu przedstawienia tych dokumentów i informacji.

Uzasadnienie

 • Prawo do zwrotu (jak i do odliczenia) stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu podatku VAT.  Ma ono na celu uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT. Wspólny system VAT zapewnia w ten sposób neutralność.  Prawo to jest integralną częścią mechanizmu VAT i nie może być ograniczane (35-36).
 • Dyrektywa 2008/9 ustanawia szereg obowiązków, które musi spełnić podatnik, aby kwalifikować się do zwrotu VAT.  Powinien złożyć wniosek w przewidzianym terminie. Jeżeli państwo członkowskie zwrotu uważa, że nie jest w posiadaniu określonych informacji, ma możliwość żądania ich przedstawienia w ciągu 1 miesiąca (37).
 • Brzmienie tego przepisu nie pozwala na rozstrzygnięcie, czy termin ten jest terminem zawitym.  Ale niewiążący charakter tego terminu może zostać wywiedziony z kontekstu (38).
 • Przepis, który mówi o terminie na złożenie wniosku posługuje się słowem „najpóźniej”. Przy przepisie dotyczącym uzupełnienia informacji – brak takiego wyrazu.  Brak takiego wyrażenia sugeruje, że prawodawca nie zamierzał wprowadzać takiego terminu zawitego (39-41).
 • Po drugie, sam wniosek składa podatnik.  Organ informacji może żądać od różnych osób. W tym wypadku brak odpowiedzi powodowałby odrzucenie wniosku bez wpływu podatnika.
 • Ponadto z art. 21 i 26 Dyrektywy można wnioskować, że termin przewidziany w art. 20 nie jest terminem zawitym (43).
 • Art. 21 nie wyklucza, że nawet w braku informacji wniosek może zostać przyjęty (44).
 • Art. 26 stanowi, że w braku przedstawienia informacji w terminie, państwo członkowskie nie jest zobowiązane do zapłaty odsetek za zwłokę.  Gdyby zatem sporny termin był zawity, opóźnienie w odpowiedzi prowadziłoby do odrzucenia wniosku, a nie do dokonania zwrotu z opóźnieniem, ale bez odsetek.  Art. 26 byłby zatem bezprzedmiotowy (45).
 • Dodatkowo, termin zawity jest zgodny z Dyrektywą VAT, jeżeli zostają poszanowane zasady skuteczności i równoważności (47).
 • A zatem podatnik nie traci możliwości usunięcia braków swego wniosku poprzez przedłożenie bezpośrednio przed sądem krajowym informacji właściwych dla wykazania jego prawa do zwrotu VAT (48). 

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 2 maja 2019 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Zwrot VAT – Dyrektywa 2008/9/WE – Artykuł 20 – Żądanie udzielenia dodatkowych informacji sformułowane przez państwo członkowskie zwrotu – Informacje, których należy dostarczyć w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku przez odbiorcę – Charakter prawny tego terminu i konsekwencje jego niedotrzymania

W sprawie C‑133/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez tribunal administratif de Montreuil (sąd administracyjny w Montreuil, Francja) postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 lutego 2018 r., w postępowaniu:

Sea Chefs Cruise Services GmbH

przeciwko

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: A. Prechal, prezes izby, F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund (sprawozdawca) i L.S. Rossi, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Hogan,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu Sea Chefs Cruise Services GmbH przez D. Martin-Picod, avocate,

– w imieniu rządu francuskiego przez A. Alidière, E. de Moustier i D. Colasa, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu hiszpańskiego przez S. Jiméneza Garcíę, działającego w charakterze pełnomocnika,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez N. Gossement i J. Jokubauskaitė, działające w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. 2008, L 44, s. 23).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Sea Chefs Cruise Services GmbH (zwaną dalej „Sea Chefs”), spółką z siedzibą w Niemczech, a ministre de l’Action et des Comptes publics (ministrem ds. działań i rachunków publicznych, Francja) w przedmiocie decyzji tego organu o odrzuceniu wniosku Sea Chefs o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) zapłaconego przez tę spółkę za rok 2014.

Ramy prawne

Prawo Unii

Dyrektywa 2008/9

3 Motyw 2 dyrektywy 2008/9 ma następujące brzmienie:

„Ustalenia zawarte w [ósmej dyrektywie Rady 79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju (Dz.U. 1979, L 331, s. 11 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 9, t. 1, s. 79)] należy zmienić pod względem terminu, w jakim podmioty gospodarcze są powiadamiane o decyzjach dotyczących wniosków o zwrot. Jednocześnie należy ustanowić obowiązek przedstawiania odpowiedzi w określonych terminach także przez te podmioty. Ponadto należy uprościć i unowocześnić procedurę przez uwzględnienie wykorzystania nowoczesnych technologii”.

4 Zgodnie z motywem 3 dyrektywy 2008/9:

„Nowa procedura powinna poprawić sytuację podmiotów gospodarczych, ponieważ państwa członkowskie są zobowiązane do wypłaty odsetek, jeżeli zwrot został zrealizowany z opóźnieniem, a prawo podmiotów gospodarczych do odwołania zostanie wzmocnione”.

5 Artykuł 1 tej dyrektywy stanowi:

„Niniejsza dyrektywa określa szczegółowe zasady zwrotu [VAT] przewidzianego w art. 170 dyrektywy [Rady] 2006/112/WE [z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1)], podatnikom niemającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego zwrotu […]”.

6 Artykuł 2 dyrektywy 2008/9 stanowi:

„Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:
[…]

5) »wnioskodawca« oznacza podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim zwrotu, występującego z wnioskiem o zwrot”.

7 Artykuł 3 tej dyrektywy przewiduje:

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich podatników niemających siedziby w państwie członkowskim zwrotu, którzy spełniają następujące warunki:
[…]”.

8 Artykuł 5 wspomnianej dyrektywy stanowi:

„Każde państwo członkowskie zwraca wszystkim podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu wszelki VAT naliczony w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług na ich rzecz przez innych podatników w tym państwie członkowskim lub w odniesieniu do importu towarów do tego państwa członkowskiego, o ile takie towary i usługi są używane w celu dokonania następujących transakcji:

a) transakcji, o których mowa w art. 169 lit. a) i b) dyrektywy 2006/112/WE;
[…]”.

9 Artykuł 7 dyrektywy 2008/9 przewiduje:

„W celu otrzymania zwrotu VAT w państwie członkowskim zwrotu podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu kieruje do tego państwa członkowskiego elektroniczny wniosek o zwrot i przedkłada go państwu członkowskiemu, w którym ma siedzibę, za pośrednictwem portalu elektronicznego utworzonego przez to państwo członkowskie”.

10 Artykuł 8 tej dyrektywy stanowi:

„1. Wniosek o zwrot zawiera następujące informacje:

a) nazwisko/nazwę i pełny adres wnioskodawcy;

b) adres do kontaktu drogą elektroniczną;

c) opis działalności gospodarczej wnioskodawcy, na potrzeby której nabywane są towary i usługi;

d) okres zwrotu objęty wnioskiem;

e) oświadczenie wnioskodawcy, że podczas okresu zwrotu nie dostarczył żadnych towarów ani nie świadczył żadnych usług uważanych za dostarczone lub wykonane w państwie członkowskim zwrotu […];

f) numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej wnioskodawcy;

g) szczegółowe dane dotyczące rachunku bankowego, w tym numer IBAN i kod BIC.

2. Oprócz informacji określonych w ust. 1 we wniosku o zwrot, dla każdego państwa członkowskiego zwrotu i dla każdej faktury lub dokumentu importowego, znajdują się następujące informacje:

a) nazwisko/nazwa i pełny adres dostawcy;

b) z wyjątkiem przypadku importu numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej dostawcy, nadany przez państwo członkowskie zwrotu zgodnie z przepisami art. 239 i 240 dyrektywy 2006/112/WE;

c) z wyjątkiem przypadku importu prefiks państwa członkowskiego zwrotu zgodnie z art. 215 dyrektywy 2006/112/WE;

d) data i numer faktury lub dokumentu importowego;

e) podstawa opodatkowania i kwota VAT wyrażone w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

f) kwota VAT podlegająca odliczeniu, obliczona zgodnie z art. 5 i art. 6 akapit drugi [dyrektywy 2008/9], wyrażona w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

g) w stosownych przypadkach, proporcja podlegająca odliczeniu, obliczona zgodnie z art. 6 [tej dyrektywy], wyrażona jako wartość procentowa;

h) rodzaj nabytych towarów i usług, określony przy użyciu kodów z art. 9 [tej dyrektywy]”.

11 Artykuł 9 dyrektywy 2008/9 przewiduje:

„1. We wniosku o zwrot do opisu rodzaju nabytych towarów i usług stosuje się jeden z następujących kodów:
[…]

2. Państwo członkowskie zwrotu może wymagać od wnioskodawcy dodatkowych informacji, przedstawionych za pomocą kodów elektronicznych, odnoszących się do każdego kodu określonego w ust. 1 w zakresie, w jakim informacje takie są niezbędne z powodu jakichkolwiek ograniczeń prawa do odliczenia na mocy dyrektywy 2006/112/WE, na zasadach stosowanych w państwie członkowskim zwrotu lub do celów zastosowania odpowiedniego odstępstwa uzyskanego przez państwo członkowskie zwrotu na mocy art. 395 lub 396 wspomnianej dyrektywy”.

12 Artykuł 11 dyrektywy 2008/9 stanowi:

„Państwo członkowskie zwrotu może wymagać od wnioskodawcy przedstawienia opisu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej za pomocą zharmonizowanych kodów określonych zgodnie z art. 34a ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 [z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz.U. 2003, L 264, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 9, t. 1, s. 392)]”.

13 Artykuł 15 tej dyrektywy brzmi następująco:

„1. Wniosek o zwrot przedkłada się państwu członkowskiemu siedziby do 30 września roku kalendarzowego następującego po okresie zwrotu. Wniosek uznaje się za złożony dopiero wtedy, gdy wnioskodawca przedstawił wszystkie informacje wymagane na mocy art. 8, 9 i 11.
[…]”.

14 Artykuł 19 wspomnianej dyrektywy przewiduje:

„1. Państwo członkowskie zwrotu bezzwłocznie powiadamia wnioskodawcę, drogą elektroniczną, o dacie otrzymania wniosku.

2. Państwo członkowskie zwrotu powiadamia wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie czterech miesięcy od jego otrzymania przez to państwo członkowskie”.

15 Artykuł 20 tej samej dyrektywy stanowi:

„1. Gdy państwo członkowskie zwrotu uważa, że nie posiada wszystkich stosownych informacji, na podstawie których można podjąć decyzję dotyczącą całości lub części wniosku o zwrot, może ono zażądać, drogą elektroniczną, dodatkowych informacji, w szczególności od wnioskodawcy lub właściwych organów państwa członkowskiego siedziby, w terminie czterech miesięcy, o którym mowa w art. 19 ust. 2. W przypadku gdy dodatkowe informacje są wymagane od osoby innej niż wnioskodawca lub właściwy organ państwa członkowskiego, wniosek należy złożyć drogą elektroniczną wyłącznie wtedy, gdy odbiorca wniosku z takim żądaniem ma dostęp do takich środków.

Gdy zachodzi taka konieczność, państwo członkowskie zwrotu może zażądać dostarczenia dalszych dodatkowych informacji.

Informacje żądane zgodnie z niniejszym ustępem mogą obejmować przedstawienie oryginału lub kopii stosownej faktury lub dokumentu importowego, w przypadkach gdy państwo członkowskie zwrotu ma uzasadnione wątpliwości co do ważności lub rzetelności konkretnego wniosku. W takim przypadku progi określone w art. 10 nie mają zastosowania.

2. Państwo członkowskie zwrotu musi otrzymać informacje żądane na mocy ust. 1 w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania takiego żądania przez osobę, do której skierowane jest żądanie”.

16 Artykuł 21 dyrektywy 2008/9 przewiduje:

„W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu żąda dodatkowych informacji, powiadamia ono wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie dwóch miesięcy od otrzymania żądanych informacji lub, jeśli jego żądanie przekazania informacji dodatkowych pozostało bez odpowiedzi, w terminie dwóch miesięcy od upłynięcia terminu, o którym mowa w art. 20 ust. 2. Niemniej jednak termin, w którym należy podjąć decyzję dotyczącą całości lub części wniosku o zwrot, zawsze wynosi co najmniej sześć miesięcy od daty otrzymania wniosku przez państwo członkowskie zwrotu.

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu żąda dalszych dodatkowych informacji, przekazuje ono wnioskodawcy decyzję dotyczącą całości lub części wniosku o zwrot w terminie ośmiu miesięcy od otrzymania wniosku przez to państwo członkowskie”.

17 Artykuł 23 tej dyrektywy stanowi:

„1. W przypadku gdy wniosek o zwrot zostanie odrzucony w całości lub części, państwo członkowskie zwrotu przedstawia wnioskodawcy, wraz z decyzją, przyczyny odrzucenia wniosku.

2. Odwołania od decyzji o odrzuceniu wniosku o zwrot wnioskodawca może składać do właściwych organów państwa członkowskiego zwrotu z zastrzeżeniem tych samych warunków dotyczących formy i terminów, jakie określono dla odwołań w przypadku wniosków o zwrot składanych przez osoby mające siedzibę w tym państwie członkowskim.

Jeżeli, na mocy przepisów państwa członkowskiego zwrotu, niepodjęcie decyzji dotyczącej wniosku o zwrot w terminie określonym w niniejszej dyrektywie nie jest uważane za przyjęcie ani za odrzucenie wniosku, wnioskodawca ma do dyspozycji wszelkie procedury administracyjne lub sądowe, którymi dysponują podatnicy mający siedzibę w tym państwie członkowskim. Jeżeli żadna z takich procedur nie jest dostępna, niepodjęcie decyzji dotyczącej wniosku o zwrot w tych terminach oznacza, że wniosek uznaje się za odrzucony”.

18 Artykuł 26 wspomnianej dyrektywy stanowi:

„Odsetki od kwoty zwrotu należnej wnioskodawcy są mu należne od państwa członkowskiego zwrotu w przypadku wypłaty zwracanej kwoty po terminie określonym w art. 22 ust. 1.

Przepisy akapitu pierwszego nie mają zastosowania, jeżeli wnioskodawca nie dostarczy w określonym terminie państwu członkowskiemu zwrotu zażądanych przez nie dodatkowych informacji lub dalszych dodatkowych informacji. […]”.

Dyrektywa 2006/112

19 Dyrektywa 2006/112/WE, zmieniona dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. (Dz.U. 2008, L 44, s. 11, zwana dalej „dyrektywą VAT”), przewiduje w art. 9 ust. 1 akapit drugi:

„»Działalność gospodarcza« obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu”.

20 Artykuł 167 dyrektywy VAT stanowi:

„Prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny”.

21 Artykuł 169 tej dyrektywy stanowi:

„Poza prawem do odliczenia, o którym mowa w art. 168, podatnik ma prawo do odliczenia VAT określonego w tym artykule, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane do następujących celów:

a) transakcji podatnika związanych z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, dokonywanych poza terytorium państwa członkowskiego, w którym podatek jest należny lub został zapłacony, w odniesieniu do których VAT podlegałby odliczeniu, gdyby zostały one dokonane na terytorium tego państwa członkowskiego;

b) transakcji podatnika, które są zwolnione zgodnie z art. 138, 142 i 144, art. 146–149, art. 151, 152, 153 i 156, art. 157 ust. 1 lit. b) oraz art. 158–161 i art. 164;

c) transakcji podatnika, które są zwolnione zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. a)–f), jeżeli nabywca ma siedzibę poza Wspólnotą lub jeżeli transakcje te są bezpośrednio związane z towarami, które mają być przedmiotem eksportu poza Wspólnotę”.

22 W myśl art. 170 tej dyrektywy:

„Wszyscy podatnicy, którzy, w rozumieniu art. 1 [trzynastej] dyrektywy [Rady] 86/560/EWG [z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz.U. 1986, L 326, s. 40 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 9, t. 1, s. 129], art. 2 pkt 1 i art. 3 dyrektywy 2008/9/WE oraz art. 171 niniejszej dyrektywy, nie mają siedziby w państwie członkowskim, w którym nabywają towary i usługi lub importują towary podlegające VAT, mają prawo otrzymać zwrot tego podatku, o ile te towary i usługi są wykorzystywane do celów następujących transakcji:

a) transakcji, o których mowa w art. 169;

b) transakcji, z tytułu których podatek jest płatny wyłącznie przez nabywcę lub usługobiorcę zgodnie z art. 194–197 i art. 199”.

23 Artykuł 171 ust. 1 dyrektywy VAT ma następujące brzmienie:

„Zwrot VAT podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim, w którym nabywają towary i usługi lub importują towary podlegające VAT, lecz którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim, dokonywany jest zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 2008/9/WE”.

Prawo francuskie

24 Artykuł 242‑0 W załącznika II do code général des impôts (ogólnego kodeksu podatkowego), poprzez który do prawa francuskiego został transponowany art. 20 dyrektywy 2008/9, przewiduje:

„I. Organ podatkowy może zażądać, drogą elektroniczną w terminie, o którym mowa w art. 242‑0 V pkt II, dodatkowych informacji w szczególności od wnioskodawcy lub właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się jego siedziba, w przypadku gdy organ ten uważa, że nie posiada wszystkich informacji potrzebnych do wydania decyzji dotyczącej całości lub części wniosku o zwrot złożonego przez wnioskodawcę. W przypadku gdy dodatkowe informacje są wymagane od osoby innej niż wnioskodawca lub właściwe organy państwa członkowskiego, wniosek należy złożyć drogą elektroniczną, jeżeli adresat wniosku ma dostęp do takich środków.

Jeśli urząd skarbowy uzna to za stosowne, może zażądać dodatkowych informacji.

W ramach tych wniosków urząd skarbowy może wymagać od wnioskodawcy przekazania oryginału faktury lub dokumentu przywozowego, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do ważności lub rzetelności danej należności. Wniosek może dotyczyć wszystkich transakcji niezależnie od ich wysokości.

II. Dodatkowe informacje żądane na mocy pkt I muszą być przekazane w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania takiego żądania przez adresata”.

Spór w postępowaniu głównym i pytanie prejudycjalne

25 W dniu 17 września 2015 r. Sea Chefs, spółka z siedzibą w Niemczech, złożyła wniosek o zwrot nadwyżki VAT, którą dysponowała w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., za pośrednictwem portalu elektronicznego udostępnionego w państwie członkowskim jej siedziby.

26 W dniu 14 grudnia 2015 r. francuska administracja podatkowa (zwana dalej „administracją podatkową”) skierowała do Sea Chefs pocztą elektroniczną żądanie udzielenia dodatkowych informacji. Wobec braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie jednego miesiąca administracja ta w dniu 29 stycznia 2016 r. odrzuciła wniosek o zwrot złożony przez tę spółkę.

27 Sea Chefs wniosła skargę na tę decyzję odrzucającą do tribunal administratif de Montreuil (sądu administracyjnego w Montreuil, Francja). Na poparcie skargi spółka ta przedstawiła przed tym sądem dokumenty i informacje, o które administracja podatkowa zwróciła się w żądaniu udzielenia dodatkowych informacji.

28 Administracja podatkowa uważa, że skargę należy uznać za niedopuszczalną ze względu na to, że niedochowanie wyznaczonego terminu jednego miesiąca na udzielenie odpowiedzi doprowadziło do prekluzji wniosku o zwrot, co uniemożliwia usunięcie braków poprzez przedłożenie bezpośrednio przed sądem krajowym dodatkowych informacji właściwych dla ustalenia prawa do zwrotu VAT.

29 Sea Chefs utrzymuje, że uniemożliwienie jej uregulowania swojej sytuacji w ramach odwołania przewidzianego w art. 23 dyrektywy 2008/9 jest sprzeczne z zasadą neutralności VAT oraz zasadą proporcjonalności.

30 Sąd odsyłający wskazuje, że dyrektywa 2008/9 nie określa ani konsekwencji dla prawa do zwrotu VAT wynikających z niedochowania terminu na udzielenie odpowiedzi, o którym mowa w art. 20 ust. 2 tej dyrektywy, ani tego, czy podatnik ma możliwość usunięcia braków swego wniosku poprzez przedstawienie przed sądem krajowym dowodów właściwych dla ustalenia jego prawa do zwrotu.

31 W tych okolicznościach tribunal administratif de Montreuil (sąd administracyjny w Montreuil) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy przepisy [art. 20 ust. 2] dyrektywy [2008/9] powinny być interpretowane w ten sposób, że wprowadzają zasadę prekluzji, co oznacza, że podatnik z jednego państwa członkowskiego żądający zwrotu [VAT] od państwa członkowskiego, w którym nie ma siedziby, nie może usunąć braków swojego wniosku o zwrot w postępowaniu przed sądem rozpoznającym sprawy podatkowe, jeżeli uchybił terminowi na odpowiedź na żądanie udzielenia informacji sformułowane przez administrację zgodnie z przepisami [art. 20 ust. 1 tej dyrektywy], czy też, przeciwnie, należy je interpretować w ten sposób, że taki podatnik w ramach przysługującego mu prawa do odwołania przewidzianego w art. 23 [wspomnianej] dyrektywy oraz w świetle zasady neutralności i zasady proporcjonalności [VAT] może usunąć braki swojego wniosku w postępowaniu przed sądem właściwym w sprawach podatkowych?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

32 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9 należy interpretować w ten sposób, że termin jednego miesiąca przewidziany w tym przepisie na dostarczenie państwu członkowskiemu zwrotu dodatkowych informacji zażądanych przez to państwo członkowskie jest terminem zawitym, który oznacza, że w przypadku jego przekroczenia lub braku odpowiedzi podatnik traci możliwość usunięcia braków swego wniosku o zwrot poprzez przedłożenie bezpośrednio przed sądem krajowym dodatkowych informacji właściwych dla wykazania jego prawa do zwrotu VAT.

33 Należy z jednej strony przypomnieć, że zgodnie z art. 170 lit. a) dyrektywy VAT w związku z jej art. 169 oraz art. 3 i 5 dyrektywy 2008/9 każdy podatnik, który nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym dokonuje zakupów towarów i usług lub przywozu towarów podlegających VAT, ma prawo otrzymać zwrot tego podatku, o ile te towary i usługi są wykorzystywane albo do transakcji związanych z działalnością określoną w art. 9 ust. 1 akapit drugi pierwszej z tych dyrektyw, dokonywanych poza terytorium państwa członkowskiego, w którym podatek ten jest należny lub został zapłacony, i które dawałyby prawo do odliczenia, gdyby zostały dokonane na terytorium tego państwa członkowskiego, albo w odniesieniu do transakcji zwolnionych, o których mowa we wspomnianym art. 169 lit. b) i c). Z drugiej strony art. 171 dyrektywy VAT odsyła do dyrektywy 2008/9 w odniesieniu do szczegółowych zasad wykonywania tego prawa.

34 Co się tyczy prawa do zwrotu, Trybunał wyjaśnił już, że prawo podatnika mającego siedzibę w danym państwie członkowskim do uzyskania zwrotu VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim, w sposób, w jaki zostało ono uregulowane w dyrektywie 2008/9, zależy od ustanowionego na rzecz tego podatnika przez dyrektywę VAT prawa do odliczenia VAT zapłaconego w jego własnym państwie członkowskim (wyrok z dnia 21 marca 2018 r., Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

35 Ponadto Trybunał wyjaśnił, że prawo do zwrotu – podobnie jak prawo do odliczenia – stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu podatku VAT ustanowionego przez prawo Unii, która ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT należnego bądź zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wspólny system VAT zapewnia zatem neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na cel czy rezultaty tej działalności, pod warunkiem że działalność ta, co do zasady, sama podlega opodatkowaniu VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 21 marca 2018 r., Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, pkt 37, 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

36 Prawo do odliczenia i w konsekwencji do zwrotu stanowi integralną część mechanizmu VAT i co do zasady nie może być ograniczane. Prawo to przysługuje w sposób bezpośredni w stosunku do całego podatku obciążającego transakcje powodujące naliczenie podatku (zob. podobnie wyrok z dnia 21 marca 2018 r., Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).

37 W odniesieniu do szczegółowych zasad wykonywania prawa do zwrotu podatku VAT należy zaznaczyć z jednej strony, że art. 15 ust. 1 dyrektywy 2008/9 ustanawia szereg obowiązków, które musi spełnić podatnik objęty zakresem stosowania tej dyrektywy, aby kwalifikować się do zwrotu, a mianowicie złożyć w państwie członkowskim swojej siedziby wniosek o zwrot „au plus tard” (najpóźniej) w terminie przewidzianym w tym przepisie, jak również dostarczyć wszystkich informacji wymaganych na mocy art. 8, 9 i 11 tej dyrektywy. Z drugiej strony zgodnie z art. 20 wspomnianej dyrektywy, jeżeli państwo członkowskie zwrotu uważa, że nie jest w posiadaniu informacji pozwalających ma na podjęcie decyzji dotyczącej całości lub części takiego wniosku, ma ono możliwość zażądania, w szczególności od podatnika lub właściwych organów państwa członkowskiego siedziby, dodatkowych informacji, które muszą zostać przekazane w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania przez odbiorcę żądania udzielenia informacji.

38 Co się tyczy tego ostatniego przepisu, należy stwierdzić, że jego brzmienie, jako takie, nie pozwala na rozstrzygnięcie, czy określony w nim termin jest terminem zawitym. Niemniej niewiążący charakter tego terminu może zostać wywiedziony z kontekstu, w jaki wpisuje się ten przepis w dyrektywie 2008/9.

39 Co się bowiem tyczy terminu na złożenie wniosku przewidzianego w art. 7 ósmej dyrektywy 79/1072, w którym figurowało już wyrażenie „au plus tard” (najpóźniej), przejęte w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2008/9, Trybunał uznał, że wyrażenie to wskazuje bardzo wyraźnie, iż wniosek o zwrot nie może być skutecznie złożony po upływie wyznaczonego w tym celu terminu i że w konsekwencji termin ten jest terminem zawitym, którego przekroczenie powoduje wygaśnięcie prawa do zwrotu VAT (zob. podobnie wyrok z dnia 21 czerwca 2012 r., Elsacom, C‑294/11, EU:C:2012:382, pkt 26, 33).

40 Tymczasem, po pierwsze, w przeciwieństwie do art. 15 ust. 1 dyrektywy 2008/9, art. 20 ust. 2 wspomnianej dyrektywy nie zawiera wyrażenia „au plus tard” (najpóźniej).

41 Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 36 opinii, brak takiego wyrażenia sugeruje, że w kontekście dyrektywy 2008/9 prawodawca Unii nie zamierzał wprowadzać terminu zawitego w jej art. 20 ust. 2.

42 Po drugie, podczas gdy wniosek o zwrot VAT przewidziany w art. 15 wspomnianej dyrektywy musi zostać złożony przez podatnika, dodatkowych informacji wymaganych na podstawie art. 20 tej dyrektywy można zażądać od osoby innej niż podatnik lub od organów państwa członkowskiego siedziby podatnika. W tym wypadku brak odpowiedzi lub odpowiedź po terminie ze strony tej innej osoby lub tych organów prowadziłyby, pomimo braku możliwości wpływania przez podatnika w jakikolwiek sposób na wysłanie odpowiedzi, do utraty prawa tego podatnika do zwrotu VAT z naruszeniem podstawowych zasad wspólnego systemu VAT, przypomnianych w pkt 34–36 niniejszego wyroku.

43 Ponadto również z art. 21 i 26 tej dyrektywy można wywnioskować, że termin jednego miesiąca przewidziany w jej art. 20 ust. 2 nie jest terminem zawitym.

44 Jeśli chodzi bowiem w pierwszej kolejności o art. 21 dyrektywy 2008/9, z jego brzmienia wynika, że w przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu nie otrzyma żądanych dodatkowych informacji, termin, w którym państwo członkowskie ma obowiązek powiadomić o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot, zaczyna bieg od upływu terminu określonego w art. 20 ust. 2 tej dyrektywy. Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 40 opinii, wspomniany art. 21 nie wyklucza, że nawet przy braku przekazania zażądanych dodatkowych informacji wniosek o zwrot może zostać przyjęty.

45 Co się tyczy w drugiej kolejności art. 26 dyrektywy 2008/9, który interpretowany w świetle jej motywu 3 raczej wzmacnia pozycję podatnika, w szczególności poprzez przyznanie mu odsetek za zwłokę, jeżeli zwrot został zrealizowany z opóźnieniem, z akapitu drugiego tego artykułu wynika, że jeżeli zwrot został zrealizowany z opóźnieniem wynikającym z faktu, że podatnik nie przekazał państwu członkowskiemu zwrotu w wyznaczonym terminie zażądanych dodatkowych informacji, to państwo członkowskie nie jest zobowiązane do zapłaty odsetek za zwłokę takiemu podatnikowi. Gdyby termin jednego miesiąca, o którym mowa w art. 20 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, stanowił termin zawity, opóźnienie w odpowiedzi na żądanie udzielenia dodatkowych informacji prowadziłoby siłą rzeczy do odrzucenia wniosku o zwrot, a nie do dokonania zwrotu z opóźnieniem, ale bez odsetek za zwłokę. Wynika z tego, że wykładnia art. 20 ust. 2 polegająca na uznaniu tego terminu za termin zawity prowadziłaby do bezprzedmiotowości art. 26 akapit drugi tej dyrektywy.

46 Termin jednego miesiąca przewidziany w art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9 na dostarczenie państwu członkowskiemu zwrotu dodatkowych informacji zażądanych przez to państwo członkowskie nie jest więc terminem zawitym.

47 Poza tym choć z orzecznictwa Trybunału dotyczącego terminów zawitych w dziedzinie VAT wynika, że termin zawity, którego upływ wiąże się dla niewystarczająco starannego podatnika, który w wyznaczonym terminie nie zgłosił odliczenia naliczonego VAT, z sankcją w postaci utraty przez niego prawa do odliczenia, jest zgodny z dyrektywą VAT, o ile są poszanowane zasady równoważności i skuteczności (zob. podobnie wyrok z dnia 21 marca 2018 r., Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo), to jednak art. 20 dyrektywy 2008/9 ma zastosowanie, jeżeli wniosek o zwrot został już złożony w terminie określonym w art. 15 tej ostatniej dyrektywy.

48 W tych okolicznościach, jako że termin jednego miesiąca przewidziany w art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9 na dostarczenie państwu członkowskiemu zwrotu dodatkowych informacji zażądanych przez to państwo członkowskie nie jest terminem zawitym, w przypadku gdy wniosek o zwrot zostanie odrzucony w całości lub części, pomimo braku przedstawienia żądanych dodatkowych informacji, decyzja taka może zostać zaskarżona, zgodnie z art. 23 ust. 2 akapit pierwszy tej dyrektywy, przez podatnika do właściwych organów państwa członkowskiego zwrotu w formie i w terminach określonych dla odwołań dotyczących wniosków o zwrot składanych przez osoby mające siedzibę w tym państwie członkowskim. Z powyższego wynika, że niedochowanie terminu przewidzianego w art. 20 ust. 2 tej dyrektywy nie oznacza, że podatnik traci możliwość usunięcia braków swego wniosku o zwrot poprzez przedłożenie bezpośrednio przed sądem krajowym dodatkowych informacji właściwych dla wykazania jego prawa do zwrotu VAT.

49 Uwzględniając całość powyższych rozważań, należy odpowiedzieć na zadane pytanie, że art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9 należy interpretować w ten sposób, iż termin jednego miesiąca przewidziany w tym przepisie na dostarczenie państwu członkowskiemu zwrotu dodatkowych informacji zażądanych przez to państwo członkowskie nie jest terminem zawitym, który oznaczałby, że w przypadku przekroczenia tego terminu lub braku odpowiedzi podatnik traci możliwość usunięcia braków swego wniosku o zwrot poprzez przedłożenie bezpośrednio przed sądem krajowym dodatkowych informacji właściwych dla wykazania jego prawa do zwrotu VAT.

W przedmiocie kosztów

50 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 20 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim, należy interpretować w ten sposób, iż termin jednego miesiąca przewidziany w tym przepisie na dostarczenie państwu członkowskiemu zwrotu dodatkowych informacji zażądanych przez to państwo członkowskie nie jest terminem zawitym, który oznaczałby, że w przypadku przekroczenia tego terminu lub braku odpowiedzi podatnik traci możliwość usunięcia braków swego wniosku o zwrot poprzez przedłożenie bezpośrednio przed sądem krajowym dodatkowych informacji właściwych dla wykazania jego prawa do zwrotu podatku od wartości dodanej.

Podpisy

* Język postępowania: francuski.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

GERARDA HOGANA

przedstawiona w dniu 17 stycznia 2019 r.(1)

Sprawa C‑133/18

Sea Chefs Cruise Services GmbH

przeciwko

Ministre de l’Action et des Comptes publics

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif de Montreuil (sąd administracyjny w Montreuil, Francja)]

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 171 – Zwrot VAT – Dyrektywa 2008/9/WE – Artykuł 20 – Żądanie przekazania dodatkowych informacji kierowane przez państwo członkowskie zwrotu – Przekazanie żądanych informacji państwu członkowskiemu zwrotu w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania takiego żądania przez osobę, do której jest ono skierowane – Charakter prawny terminu i skutki uchybienia terminowi

1. Czy nieudzielenie przez podatnika w terminie jednego miesiąca, który jest ustanowiony w dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim(2), odpowiedzi na żądanie przekazania dodatkowych informacji skierowane przez właściwy organ podatkowy skutkuje automatycznym wygaśnięciem przysługującego podatnikowi uprawnienia do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od wartości dodanej? Jest to zasadnicza kwestia poruszona w tym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

2. Analizowany wniosek dotyczy więc wykładni art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach postępowania toczącego się przed tribunal administratif de Montreuil (sądem administracyjnym w Montreuil, Francja), którego stronami są Sea Chefs Cruise Services GmbH (zwana dalej „Sea Chefs”), będąca spółką z siedzibą w Niemczech, i Ministre de l’Action et des Comptes publics (minister ds. działań i rachunków publicznych, Francja); przedmiotem postępowania jest decyzja tegoż ministra, na mocy której oddalono wniosek Sea Chefs w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od wartości dodanej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

3. Poprzez zadane pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy miesięczny termin na przekazanie informacji, który został ustanowiony w art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9, jest terminem zawitym, czyli terminem, któremu uchybienie skutkuje wygaśnięciem prawa do zwrotu, czy też dopuszczalna jest taka wykładnia tego przepisu, która przewiduje możliwość usunięcia braków wniosku o zwrot VAT w drodze przedstawienia dowodów w ramach postępowania odwoławczego prowadzonego zgodnie z art. 23 tej dyrektywy.

4. Przed rozważeniem tych kwestii należy jednak najpierw przedstawić właściwe przepisy.

I. Ramy prawne

A. Prawo Unii

1. Dyrektywa 2006/112

5. Artykuł 169 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej(3), zmienionej, w odniesieniu do miejsca świadczenia usług, dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r.(4), stanowi:

„Poza prawem do odliczenia, o którym mowa w art. 168, podatnik ma prawo do odliczenia VAT określonego w tym artykule, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane do następujących celów:

a) transakcji podatnika związanych z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, dokonywanych poza terytorium państwa członkowskiego, w którym podatek jest należny lub został zapłacony, w odniesieniu do których VAT podlegałby odliczeniu, gdyby zostały one dokonane na terytorium tego państwa członkowskiego;
[…]”.

6. Artykuł 170 tej dyrektywy stanowi:

„Wszyscy podatnicy, którzy, w rozumieniu art. 1 dyrektywy 86/560/EWG, art. 2 pkt 1 i art. 3 dyrektywy 2008/9/WE oraz art. 171 niniejszej dyrektywy nie mają siedziby w państwie członkowskim, w którym nabywają towary i usługi lub importują towary podlegające VAT, mają prawo otrzymać zwrot tego podatku, o ile te towary i usługi są wykorzystywane do celów następujących transakcji:

a) transakcji, o których mowa w art. 169;

b) transakcji, z tytułu których podatek jest płatny wyłącznie przez nabywcę lub usługobiorcę zgodnie z art. 194–197 i art. 199”.

7. Artykuł 171 tej dyrektywy stanowi:

„1. Zwrot VAT podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim, w którym nabywają towary i usługi lub importują towary podlegające VAT, lecz którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim, dokonywany jest zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 2008/9/WE.
[…]”.

2. Dyrektywa 2008/9

8. Artykuł 7 dyrektywy 2008/9 stanowi:

„W celu otrzymania zwrotu VAT w państwie członkowskim zwrotu podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu kieruje do tego państwa członkowskiego elektroniczny wniosek o zwrot i przedkłada go państwu członkowskiemu, w którym ma siedzibę, za pośrednictwem portalu elektronicznego utworzonego przez to państwo członkowskie”.

9. Artykuł 8 dyrektywy 2008/9 stanowi:

„1. Wniosek o zwrot zawiera następujące informacje:

a) nazwisko/nazwę i pełny adres wnioskodawcy;

b) adres do kontaktu drogą elektroniczną;

c) opis działalności gospodarczej wnioskodawcy, na potrzeby której nabywane są towary i usługi;

d) okres zwrotu objęty wnioskiem;

e) oświadczenie wnioskodawcy, że podczas okresu zwrotu nie dostarczył żadnych towarów ani nie świadczył żadnych usług uważanych za dostarczone lub wykonane w państwie członkowskim zwrotu, z wyjątkiem transakcji, o których mowa w art. 3 lit. b) [ppkt] (i) oraz (ii);

f) numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej wnioskodawcy;

g) szczegółowe dane dotyczące rachunku bankowego, w tym numer IBAN i kod BIC.

2. Oprócz informacji określonych w ust. 1 we wniosku o zwrot, dla każdego państwa członkowskiego zwrotu i dla każdej faktury lub dokumentu importowego znajdują się następujące informacje:

a) nazwisko/nazwa i pełny adres dostawcy;

b) z wyjątkiem przypadku importu numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej dostawcy, nadany przez państwo członkowskie zwrotu zgodnie z przepisami art. 239 i 240 dyrektywy [2006/112];

c) z wyjątkiem przypadku importu prefiks państwa członkowskiego zwrotu zgodnie z art. 215 dyrektywy [2006/112];

d) data i numer faktury lub dokumentu importowego;

e) podstawa opodatkowania i kwota VAT wyrażone w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

f) kwota VAT podlegająca odliczeniu, obliczona zgodnie z art. 5 i art. 6 akapit drugi, wyrażona w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

g) w stosownych przypadkach, proporcja podlegająca odliczeniu, obliczona zgodnie z art. 6, wyrażona jako wartość procentowa;

h) rodzaj nabytych towarów i usług, określony przy użyciu kodów z art. 9”.

10. Artykuł 15 dyrektywy 2008/9 stanowi:

„Wniosek o zwrot przedkłada się państwu członkowskiemu siedziby do 30 września roku kalendarzowego następującego po okresie zwrotu. Wniosek uznaje się za złożony dopiero wtedy, gdy wnioskodawca przedstawił wszystkie informacje wymagane na mocy art. 8, 9 i 11. […]”.

11. Artykuł 20 tej dyrektywy stanowi:

„1. Gdy państwo członkowskie zwrotu uważa, że nie posiada wszystkich stosownych informacji, na podstawie których można podjąć decyzję dotyczącą całości lub części wniosku o zwrot, może ono zażądać, drogą elektroniczną, dodatkowych informacji, w szczególności od wnioskodawcy lub właściwych organów państwa członkowskiego siedziby, w terminie czterech miesięcy, o którym mowa w art. 19 ust. 2. W przypadku gdy dodatkowe informacje są wymagane od osoby innej niż wnioskodawca lub właściwy organ państwa członkowskiego, wniosek należy złożyć drogą elektroniczną wyłącznie wtedy, gdy odbiorca wniosku z takim żądaniem ma dostęp do takich środków.

Gdy zachodzi taka konieczność, państwo członkowskie zwrotu może zażądać dostarczenia dalszych dodatkowych informacji.

Informacje żądane zgodnie z niniejszym ustępem mogą obejmować przedstawienie oryginału lub kopii stosownej faktury lub dokumentu importowego, w przypadkach gdy państwo członkowskie zwrotu ma uzasadnione wątpliwości co do ważności lub rzetelności konkretnego wniosku. W takim przypadku progi określone w art. 10 nie mają zastosowania.

2. Państwo członkowskie zwrotu musi otrzymać informacje żądane na mocy ust. 1 w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania takiego żądania przez osobę, do której skierowane jest żądanie”.

12. Artykuł 21 owej dyrektywy stanowi:

„W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu żąda dodatkowych informacji, powiadamia ono wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie dwóch miesięcy od otrzymania żądanych informacji lub, jeśli jego żądanie przekazania informacji dodatkowych pozostało bez odpowiedzi, w terminie dwóch miesięcy od upłynięcia terminu, o którym mowa w art. 20 ust. 2. […]”.

13. Artykuł 23 tej dyrektywy stanowi:

„1. W przypadku gdy wniosek o zwrot zostanie odrzucony w całości lub części, państwo członkowskie zwrotu przedstawia wnioskodawcy, wraz z decyzją, przyczyny odrzucenia wniosku.

2. Odwołania od decyzji o odrzuceniu wniosku o zwrot wnioskodawca może składać do właściwych organów państwa członkowskiego zwrotu z zastrzeżeniem tych samych warunków dotyczących formy i terminów, jakie określono dla odwołań w przypadku wniosków o zwrot składanych przez osoby mające siedzibę w tym państwie członkowskim. […]”.

B. Prawo krajowe

14. Artykuł 242‑0 W załącznika II do code général des impôts (ogólnego kodeksu podatkowego), który został wprowadzony w celu transpozycji art. 20 dyrektywy 2008/9, o którym mowa powyżej, stanowi:

„I. – Organ podatkowy może zażądać drogą elektroniczną […] dodatkowych informacji, w szczególności od wnioskodawcy lub właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się jego siedziba, w przypadku gdy organ ten uważa, że nie posiada wszystkich informacji potrzebnych do wydania decyzji dotyczącej całości lub części wniosku o zwrot złożonego przez wnioskodawcę. W przypadku gdy te dodatkowe informacje są wymagane od osoby innej niż wnioskodawca lub właściwy organ państwa członkowskiego, żądanie należy złożyć drogą elektroniczną wyłącznie wtedy, gdy jego adresat ma dostęp do takich środków. Jeśli organ podatkowy uzna to za potrzebne, może zażądać dostarczenia dalszych dodatkowych informacji. W ramach tego żądania informacji organ podatkowy może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie oryginału faktury lub dokumentu importowego, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do ważności lub rzetelności konkretnego wniosku. Żądanie może dotyczyć wszystkich transakcji niezależnie od ich wartości.

II. – Dodatkowe informacje żądane na mocy pkt I muszą być przekazane w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania takiego żądania przez adresata”.

II. Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

15. W dniu 17 września 2015 r. spółka Sea Chefs wystąpiła do francuskiego organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od wartości dodanej w wysokości 40 054,31 EUR za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Kwota roszczenia w postępowaniu głównym jest ograniczona do 32 143,47 EUR.

16. W drodze decyzji z dnia 29 stycznia 2016 r. wniosek spółki Sea Chefs został odrzucony w całości ze względu na fakt, że spółka ta nie udzieliła odpowiedzi na żądanie przekazania dodatkowych informacji przesłane do niej pocztą elektroniczną przez francuski organ podatkowy w dniu 14 grudnia 2015 r.

17. W skardze oraz w piśmie procesowym zarejestrowanych w dniu 7 kwietnia 2016 r. i w dniu 2 stycznia 2017 r. spółka Sea Chefs wniosła do tribunal administratif de Montreuil (sądu administracyjnego w Montreuil) między innymi o wydanie nakazu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od wartości dodanej w wysokości 32 143,47 EUR za stosowny okres.

18. W pismach procesowych złożonych w dniach 24 października 2016 r. i 28 grudnia 2017 r. dyrektor, któremu podlega dyrekcja ds. podatków od nierezydentów, wniósł o oddalenie skargi jako niedopuszczalnej ze względu na uchybienie miesięcznemu terminowi na odpowiedź wprowadzonemu na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9 i transponowanemu przez art. 242‑0 W akapit ostatni załącznika II do code général des impôts. Według tego dyrektora uchybienie miesięcznemu terminowi skutkuje wygaśnięciem roszczenia. Dyrektor wskazał również, że niemożliwe jest usunięcie braków wniosku o zwrot VAT przez przedstawienie sądowi właściwemu w sprawach podatkowych dowodów na wykazanie istnienia prawa do zwrotu.

19. Orzeczeniem z dnia 27 czerwca 2017 r. tribunal administratif de Montreuil (sąd administracyjny w Montreuil) zawiesił postępowanie ze skargi spółki Sea Chefs, przekazał akta sprawy do Conseil d’État (rady stanu, Francja) na podstawie art. L. 113‑1 code de justice administrative (kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi) i przedstawił jej szereg pytań.

20. Conseil d’État rozstrzygnęła te zagadnienia prawne w uchwale nr 412053 z dnia 18 października 2017 r.

21. Tribunal administratif de Montreuil (sąd administracyjny w Montreuil) uważa między innymi, że w sytuacji, gdy francuski organ podatkowy nie dysponuje wszystkimi informacjami pozwalającymi mu się upewnić, że podatnik nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania we Francji spełnia warunki otrzymania zwrotu VAT od dostarczonych mu towarów lub od usług świadczonych na jego rzecz we Francji, organ ten może zażądać od podatnika przekazania takich informacji drogą elektroniczną. Podatnikowi przysługuje termin jednego miesiąca na przekazanie informacji, licząc od dnia otrzymania żądania.

22. Ponadto sąd ten jest zdania, że w celu zagwarantowania skuteczności systemu VAT dyrektywa 2008/9 przewiduje terminy umożliwiające szybkie rozpatrywanie wniosków o zwrot, których to terminów wnioskodawcy muszą dotrzymywać. Tribunal administratif de Montreuil (sąd administracyjny w Montreuil) wskazuje przy tym jednak, że ani dyrektywa 2008/9, ani żaden przepis prawa krajowego nie określają skutków uchybienia terminowi na odpowiedź dla prawa do zwrotu VAT. W szczególności zdaniem tego sądu w żadnym z aktów prawnych nie wskazano jasno, czy podatnik ma możliwość usunięcia braków swojego wniosku przed sądem właściwym w sprawach podatkowych, czy też jego wniosek podlega prekluzji.

23. Spółka Sea Chefs podniosła w postępowaniu przed tribunal administratif de Montreuil (sądem administracyjnym w Montreuil), że uniemożliwienie jej uregulowania swojej sytuacji w ramach odwołania od decyzji przewidzianego w art. 23 dyrektywy 2008/9 jest sprzeczne z gwarantowaną przez prawo Unii zasadą neutralności VAT. Neutralność VAT jest zapewniona przez prawo do całkowitego odliczenia, które stanowi podstawową zasadę VAT i obejmuje prawo do odwołania.

24. Spółka Sea Chefs wskazała również, że brak możliwości usunięcia braków jej wniosku o zwrot VAT przed sądem jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności VAT. Według spółki Sea Chefs, o ile organ podatkowy musi upewnić się, że podatnik wykonuje swoje obowiązki polegające na składaniu deklaracji podatkowych oraz zapłacie VAT, a ponadto może wprowadzać inne obowiązki w celu zapewnienia prawidłowego poboru VAT i uniknięcia oszustw podatkowych, o tyle nie może jednak wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

25. Tribunal administratif de Montreuil (sąd administracyjny w Montreuil) wskazuje, że kwestia zgodności przedmiotowej reguły prekluzyjnej z zasadami neutralności i proporcjonalności ma decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu, który sąd ten ma rozpoznać, a przy tym budzi poważne wątpliwości.

26. W tych okolicznościach tribunal administratif de Montreuil (sąd administracyjny w Montreuil) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy przepisy art. 20 ust. 2 dyrektywy [2008/9] powinny być interpretowane w ten sposób, że wprowadzają zasadę prekluzji, co oznacza, że podatnik z jednego państwa członkowskiego żądający zwrotu podatku od wartości dodanej od państwa członkowskiego, w którym nie ma siedziby działalności gospodarczej, nie może usunąć braków swojego wniosku o zwrot w postępowaniu przed sądem rozpoznającym sprawy podatkowe, jeżeli uchybił terminowi na odpowiedź na żądanie informacji ze strony urzędu, zgodnie z przepisami ust. 1 tego samego artykułu, czy też, przeciwnie, należy je interpretować w ten sposób, że taki podatnik w ramach przysługującego mu prawa do odwołania przewidzianego w art. 23 dyrektywy oraz w świetle zasady neutralności i zasady proporcjonalności VAT, może usunąć braki swojego wniosku w postępowaniu przed sądem właściwym w sprawach podatkowych?”.

III. Postępowanie przed Trybunałem

27. Spółka Sea Chefs, rządy francuski i hiszpański oraz Komisja Europejska przedstawiły uwagi na piśmie. Po zakończeniu etapu pisemnego postępowania Trybunał uznał, że posiada wystarczające informacje, aby wydać orzeczenie z pominięciem rozprawy, zgodnie z art. 76 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

IV. Analiza

28. Dyrektywa 2008/9, zgodnie z jej art. 1, ma na celu określenie zasad zwrotu VAT, przewidzianego w art. 170 dyrektywy 2006/112, podatnikom niemającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, którzy spełniają warunki określone w art. 3 dyrektywy 2008/9. Prawo podatnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim do uzyskania zwrotu VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim, w sposób, w jaki zostało ono uregulowane w dyrektywie 2008/9, zależy od ustanowionego na jego rzecz przez dyrektywę 2006/112 prawa do odliczenia podatku naliczonego w jego własnym państwie członkowskim(5).

29. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału prawo podatników do odliczenia od VAT, który są zobowiązani zapłacić, VAT należnego lub zapłaconego z tytułu otrzymanych przez nich towarów i usług powodujących naliczenie podatku stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu VAT ustanowionego przez prawo Unii. System odliczeń i w konsekwencji zwrotów ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT należnego lub zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wspólny system VAT zapewnia zatem neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na cel czy rezultaty tej działalności, pod warunkiem że działalność ta, co do zasady, sama podlega opodatkowaniu VAT. Prawo do odliczenia VAT podlega jednak wymogom lub przesłankom o charakterze zarówno materialnym, jak i formalnym(6).

30. Mimo wskazywanych w orzecznictwie Trybunału podobieństw między prawem do odliczenia VAT a prawem do zwrotu VAT ustanowione w dyrektywie 2008/9 przepisy dotyczące informacji, które musi zawierać wniosek o zwrot(7), i terminów na przedłożenie wniosku o zwrot(8) są o wiele bardziej szczegółowe niż zawarte w dyrektywie 2006/112 przepisy odnoszące się do odliczenia VAT(9).

31. Tytułem przykładu w dyrektywie 2006/112 nie określono żadnego terminu, w którym należy dokonać odliczenia VAT. W wyroku z dnia 28 lipca 2016 r., Astone(10), Trybunał wskazał jednak, że art. 167, 168, 178, art. 179 akapit pierwszy oraz art. 180 i 182 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że przepisy te nie stoją na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym termin zawity w odniesieniu do wykonania prawa do odliczenia, o ile zapewnione jest poszanowanie zasad równoważności i skuteczności, czego ustalenie według Trybunału należy do sądu odsyłającego. Ponadto w wyroku z dnia 8 maja 2008 r., Ecotrade(11), i w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r., EMS-Bulgaria Transport(12), Trybunał stwierdził, że możliwość wykonywania prawa do odliczenia bez żadnego ograniczenia w czasie byłaby sprzeczna z zasadą pewności prawa, zgodnie z którą podatnik nie może być w nieskończoność narażony na kwestionowanie jego sytuacji w zakresie praw i obowiązków względem organów podatkowych.

32. Z kolei w dyrektywie 2008/9 wprowadzono szereg terminów odnoszących się do procedury przedkładania wniosku i dokonywania zwrotu VAT. W tym względzie Trybunał stwierdził w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r., Elsacom(13), że w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/9 ustanowiono termin zawity na złożenie wniosku o zwrot VAT oraz że upływ tego terminu powoduje wygaśnięcie prawa do zwrotu.

33. Trybunał uznał więc, że z użycia wyrażenia „au plus tard” („nie później niż”) we francuskiej wersji językowej art. 7 ust. 1 akapit pierwszy ósmej dyrektywy Rady 79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju(14), a także wyrażeń „au plus tard” i „at the latest” (najpóźniej) odpowiednio we francuskiej i angielskiej wersji językowej art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/9 wynika, że terminy te są terminami zawitymi oraz że po ich upływie wniosek o zwrot VAT nie może zostać skutecznie złożony.

34. Na marginesie pragnę jednak zauważyć, że w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r., Elsacom(15), Trybunał nie przypisał żadnej wagi zawartemu w tych przepisach sformułowaniu wprowadzającemu wypowiedź imperatywną.

35. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/9, z samego brzmienia art. 20 ust. 2 tej dyrektywy nie da się jednoznacznie wywnioskować, czy ustanowiony w tym przepisie miesięczny termin jest terminem zawitym, ponieważ nie zawiera on zwrotów w rodzaju „nie później niż” albo „najpóźniej”. W art. 20 ust. 2 owej dyrektywy posłużono się wprawdzie czasownikiem „musi” [(w angielskiej wersji językowej użyto słowa „shall”)], ale w tym kontekście nie wydaje mi się, aby użycie tego słowa miało charakter rozstrzygający dla wyniku przeprowadzanej analizy.

36. Wręcz przeciwnie, uważam, że brak w art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9 zwrotów w rodzaju „najpóźniej”, którymi posłużono się w art. 15 ust. 1 tejże dyrektywy, jest istotny i nie jest jedynie dziełem przypadku. To pominięcie wyraźnie wskazuje, że zamiarem prawodawcy Unii nie było uczynienie terminu wprowadzonego w pierwszym wymienionym w poprzednim zdaniu przepisie terminem zawitym(16). Z uwagi na zasadniczy charakter prawa do zwrotu VAT w kontekście wspólnego systemu VAT i zasadę neutralności, która dla tego systemu ma podstawowe znaczenie, terminy zawite, których niedotrzymanie skutkowałoby wygaśnięciem takiego prawa, muszą koniecznie być ustanawiane w sposób jasny i jednoznaczny, z wykorzystaniem klarownych sformułowań zawartych w samej dyrektywie.

37. Pragnę ponadto zauważyć, że zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2008/9 państwo członkowskie rozpatrujące wniosek o zwrot może zażądać dodatkowych informacji od wnioskodawcy lub właściwych organów państwa członkowskiego siedziby, a nawet od osoby trzeciej. Artykuł 20 ust. 2 dyrektywy 2008/9 wprowadza jednak jednolity miesięczny termin na przekazanie żądanych informacji, który nie jest zróżnicowany w zależności od tożsamości podmiotu będącego adresatem takiego żądania.

38. Moim zdaniem już tylko z tego faktu wyraźnie wynika, że przyjęta przez francuski organ podatkowy wykładnia tego przepisu(17) nie może być prawidłowa. Prawo do odliczenia stanowi wprawdzie zasadniczy element całego systemu VAT, jednak gdyby ta wykładnia była słuszna, to uprawnienie przysługujące podatnikowi w tym zakresie byłoby całkowicie uzależnione od działań osób trzecich, w tym również i takich, które nie byłyby w stanie udzielić odpowiedzi na wystosowane żądanie w tym stosunkowo krótkim terminie. W związku z tym niewątpliwie niesprawiedliwa byłaby sytuacja, w której nieprzekazanie przez osobę trzecią, taką jak np. organ podatkowy państwa członkowskiego siedziby, żądanyc